10 từ tiếng Anh khó phát âm nhất và cách phát âm của các từ này

Here are 10 English words that are commonly considered difficult to pronounce, along with their correct pronunciations:

  1. liaison: /liˈeɪzən/
  2. February: /ˈfebruˌerē/
  3. conscience: /ˈkän(t)SHəs/
  4. meringue: /merˈän(g)/
  5. Byzantine: /ˈbiz(ə)nˌtīn/
  6. envelope: /ˈenvlōp/
  7. tousle: /ˈtauz(ə)l/
  8. amateur: /ˈaməˌtər/
  9. edamame: /ˌedəˈmämē/
  10. diaphanous: /dīˈaf(ə)nəs/

Muốn nghe phát âm bất kì các từ nào, bạn có thể vào trang web này để nghe:

https://youglish.com/

Rất tiện dụng và nghe người thật nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *