Bộ đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2022

ĐỀ 1

I. Khoanh tròn từ khác với những từ còn lại.

01. A. kite                 B. hi                                      C. bye                       D. good night

02. A. cat                  B. dog                                   C. bird                      D. camel

03. A. lemon             B.  water melon                    C. apple                    D. coffee

04. A. star                B. moon                                C. cloud                    D. plane

II. Dịch các từ sau sang Tiếng Việt.

 Compass:                 …………………..                   Gentle:           …………………..

 Calculator:               …………………..                  hard:              …………………..

 Airport:                     …………………..                  miserable:     …………………..

 Brave:                       …………………..                  age:                …………………..

 Good-natured:         …………………..                  sentence:        …………………..

III. Chuyển các động từ sau thành động từ quá khứ.

 Eat:   ………….                  Do:     ………….                  Take:  ………….

 Go:    ………….                  See:     ………….                 Come: ………….

 Sing:  ………….                   Have: ………….                  Say:    ………….

 Read: ………….                   Drink: ………….                   Catch: ………….

IV. Trả lời các câu hỏi sau.

 01. What`s your name?                              …………………………………………………………………………….

 02. Where do you live?                               …………………………………………………………………………….

 03. How many people in your family?      …………………………………………………………………………….

 04. How many pupil in your classroom? …………………………………………………………………………….

 05. Who is your best friends?                    …………………………………………………………………………….

 06. How many classroom in your school?           …………………………………………………………………………….

 07. What class are you in?                         …………………………………………………………………………….

 08. Who is your teacher?                           …………………………………………………………………………….

V. Dịch sang Tiếng Anh.

01. Anh trai tôi là một cảnh sát giỏi.

…………………………………………………………………………….

 02. Chị ấy có biết làm ảo thuật không? Có, chị ấy biết làm.

…………………………………………………………………………….

03. Cậu ấy là một thợ sơn.

…………………………………………………………………………….

ĐỀ 2

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

01. A. Why                B. my                          C. Sydney                  D. goodbye

02. A. room               B. door                       C. school                    D. book

03. A. fine                 B. nice                        C. sister                      D. hi

04. A. how                 B. now                       C. two                        D. flower

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

           01. A. on                    B. is                            C. at                            D. in

           02. A. my                   B. your                       C. he                           D. his 

           03. A. ice- cream      B. pen                         C. apple                      D. banana

           04. A. socks               B. class                       C. hat                          D. shirt

Câu 3. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

                  A                                                                                 B

    01. What is your name?                                                  a. Yes, please.

    02. How do you spell it?                                                 b. She is from Viet Nam.

    03. Who is your teacher?                                               c. P – E – T – E – R.

    04. Where is she from?                                                   d. Mrs. Lan.

    05. Would you like some Coca-cola?                           e. My name is Peter.

Câu 4. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

            01. I am on grade 5A.                                              ………………………………………………….

            02. How many boy are there in your group?        ………………………………………………….

            03. There is an bag on the table. .                          ………………………………………………….

            04. This is my teacher. His name is Mai.              ………………………………………………….

            05. Lan and Hoa is my friends.                              ………………………………………………….

Câu 5. Hoàn thành các câu sau.

            Hello! My name is__________. I am___________ years old. I am in grape___________.

My school is____________________. It is a___________ school in ___________.

ĐÁP ÁN

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1 – C; 2 -B; 3 – C; 4 – C

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – B

Câu 3. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

1 – e; 2 -c; 3 – d; 4 – b; 5 – a

Câu 4. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

1 – on thành in

2 – boy thành boys

3 – an thành a

4 – His thành Her

5 – is thành are

Câu 5. Hoàn thành các câu sau.

Hello! My name is___My Le_. I am__nine__ years old. I am in grape__4__.

My school is___Pham Don Le Primary school____. It is a____big___ school in ___Hung ha district___.

ĐỀ 3

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

            01. A. cat                               B. dad                        C. family                   D. name

            02. A. brother                        B. sister                      C. her                         D. he

            03. A. ten                               B. seven                     C. he                           D. hello

            04. A. nine                             B. sister                      C. five                        D. hi

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

            01. A. one                              B. mum                      C. three                      D. four

            02. A. he                                B. she                         C. me                          D. I

            03. A. morning                      B. family                    C. night                      D. afternoon

            04. A. Bill                              B. Peter                      C. Hello                     D. Anna

Câu 3. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

                  A                                                                                 B

            01. My name …………………..                                   A. …………… is Binh.

            02. This is ………………………..                                 B. ……………. my sister.

            03. What is …………………….                                    C. …………… six.

            04. His name …………………..                                   D. ………….. your name?

            05. One and five is…………..                                    E. ………….. is Mai.

Câu 4. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

            01. I’am Hong.                                             ……………………………………………….

            02. This is me brother.                                ……………………………………………….

            03. This is my mum. His name is Dao.     ……………………………………………….

            04. This is my dad. Her name is Tung.     ……………………………………………….

            05. This is my brothers.                               ……………………………………………….

Câu 5. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

     This is my family. This is my dad. His name is Hung. This is my mum. She is Mai. This is my sister. Her name is Nga. This is me. I am Linh.

            01. This is my ……………………..                  04. Nga is my …………………

            02. My dad is ………………………                  05. My name is ………………

            03. Mai is my ……………………..                   06. My sister is ………………

ĐÁP ÁN:

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1 – D; 2 – D; 3 – C; 4 – B

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – C

Câu 3. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

1 – E; 2 – B; 3 – D; 4 – A; 5 – C

Câu 4. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

1 – I’m Hong/ I am Hong.

2 – This is my brother.

3 – This is my mum. Her name is Dao.

4 – This is my dad. His name is Tung.

5 – This is my brother.

Câu 5. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

1 – family

2 – Hung

3 – mum

4 – sister

5 – Linh

6 – Nga

ĐỀ 4

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

01. A. hot                   B. not                         C. now                       D. orange

02. A. teacher            B. engineer                C. sister                      D. brother

03. A. apple               B. bag                        C. sofa                       D. hat

04. A. pupil               B. excuse                   C. student                  D. nurse

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

01. A. home               B. house                     C. class                       D. flat

02. A. teacher            B. father                     C. nurse                      D. doctor

03. A. tired                B. hot                         C. sick                        D. work

04. A. in                     B. on                           C. one                         D. at

Câu 3. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

01. My mother is a engineer.

………………………………………………………………………………..

02. She is at the hospital.

………………………………………………………………………………..

03. What’s the matter with she?

 ………………………………………………………………………………..

04. Peter and Mary are a student.

………………………………………………………………………………..

05. He is not a tall boys.

………………………………………………………………………………..

Câu 4. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

                         A                                                                             B

  01. What’s the matter with him?                                      a. He is a doctor.

  02. Would you like an orange?                                        b. It’s my friend.

  03. What is your father’s job?                                          c. He is nervous.

  04. Who is this?                                                                  d. She lives in Thai Binh.

  05. Where does your mother live?                                               e. No, thanhks.

Câu 5. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

  – Hello, I’m David, I’m 9 year old, I’m from London. I live in a small house with my parents. My father is a teacher, my mother is a teacher, too. They are at school, now.

01. What’s his name?                                                            

……………………………………..                                                        

02. Where is he from?                                                           

……………………………………..                                            

03. Where does he live?                                                       

……………………………………..                    

04. Who does he live with?                        

……………………………………..

05. What do his parents’ job?

……………………………………..

 06. Are they at school?

……………………………………..

ĐÁP ÁN

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1 – C; 2 – B; 3 – C; 4 – D

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

1 – C; 2 – B; 3 – D; 4 – C

Câu 3. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

1 – a thành an

2 – at thành in

3 – she thành her

4 – boys thành boy

Câu 4. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – d

Câu 5. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

1 – His name is David.

2 – He is from London.

3 – He lives in a small house.

4 – He lives with his parents.

5 – They are teachers.

6 – Yes, they are.

ĐỀ 5

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

01. A. nice                             B. big                         C. city                        D. this

02. A. dad                              B. small                     C. family                   D. hat

03. A. brother                        B. sister                      C. teacher                  D. ten

04. A. my                               B. pretty                     C. city                         D. primary

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

01. A. who                             B. what                       C. that                        D. where

02. A. morning                      B. family                    C. night                      D. afternoon

03. A. he                                B. she                         C. his                          D. I

04. A. village                        B. city                        C. brother                  D. street

Câu 3. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

01. This is my brother. Her name is Hung.

 ……………………………………………………………………….

02. This is Mai. He is my sister.

 ……………………………………………………………………….

03. What’s you name?

……………………………………………………………………….

04. It’s in the Tran Hung Dao street.

……………………………………………………………………….

05. Where am your school?

 ……………………………………………………………………….

Câu 4. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

    Hello! I’m Hoa. This is my family. This is my mum. She is Lan. This is my dad. His is Tuan. This is my brother. His name’s Hoan. This is my sister. This is Mai.

   01. This is my ……………………..                                       04. My sister is ……………………….

   02. My mum is ……………………                                       05. My name’s ………………………..

   03. Tuan is my ……………………..                                      06. My brother’s ………………………

Câu 5. Dịch các câu sau sang tiếng Anh.

01. Trường của bạn ở đâu?             …………………………………………………………….?          

02. Trường của bạn tên là gì?         …………………………………………………………….?

03. Bạn học lớp mấy?                      …………………………………………………………….?

04. Cô giáo của bạn tên là gì?         …………………………………………………………….?

05. Bạn thân của bạn tên là gì?       …………………………………………………………….?

ĐÁP ÁN

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1 – A; 2 – B; 3 – D; 4 – A

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

1 – C; 2 – B; 3 – C; 4 – C

Câu 3. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

1 – Her thành his

2 – He thành She

3 – you thành your

4 – in thành on

5 – am thành is

Câu 4. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

1 – This is my family

2 – My mum is Lan.

3 – Tuan is my dad.

4 – My sister is Mai.

5 – My name’s Hoa.

6 – My brother is Hoan.

Câu 5. Dịch các câu sau sang tiếng Anh.

1 – Where is your school?

2 – What is your school’s name?

3 – What class are you in?

4 – What is your teacher’s name?

5 – What is your best friend’s name?

ĐỀ 6

Bài 1. Chọn đáp án A, B, hoặc C thích hợp nhất để xác định từ không cùng loại trong nhóm:

01.  A. Family                      B. Mother                             C. Father                  D. Sister

02.  A. Bathroom                 B. Kitchen                            C. House                  D. Bedroom

03.  A. School                      B. Hospital                           C. Library                D. Classroom

04.  A. Six                           B. Seven                               C. it                          D. Twenty

05.  A. Big                           B. Large                               C. Small                   D. Sing

Bài 2. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B:

AB
01. How old are you? 02. What subjects do you have? 03. What time do you have lunch? 04.  When do you have English? 05. Why do you like Music?a. Because I like to sing. b. I have English on Monday. c. I have lunch at 10.30. d. I am ten year old. e. I have Maths, Science, and English.

Bài 3. Chọn các từ có sẵn để điền vào các khoảng trống:

Where     near      Is     front      behind      far

A:     Is there the super market (00)___ near ___ here?

B:     Yes; there is. It’s in (01)_________ of  the park.

A:     And (02)_________ is the school ? (04)_________ it (04)_________.

B:     No; it isn’t. It’s (05)_________ the park.

Bài 4. Đọc đoạn văn rồi hoàn tất thông tin ở bảng theo sau:

       Hi! My name is Nguyen Van Nam. I am ten years old. I were born on 18th May 1998 in Nam Dinh. I live at Yen Nhan. I am a student at Yen Nhan A Primary School. There are twenty students in my class. At school, I study Maths, Science, English, informatics, music and Vietnamese.

01. Name:                  ____________________________________
02. Date of Birth:     _____________________________________
03. School:                ____________________________________
04. Subjects:  _______________________________________
05. Home address:    ________________________

Bài 5. Đọc đoạn văn rồi chọn đáp án A, B, hay C ứng với mỗi khoảng trống được đánh số:

       This is my (01)_________. Her name is Hien. She is a teacher. She gets up at 5:30 in the morning. She has (02)_________ at 6 o’clock. She goes to work at 6:30. She works in a school from 7 o’clock a. m. (03)_________ 10:30 a.m. She arrives home (04)_________ 11:00 a.m. She has lunch at 11:30. In the evening she has dinner and she (05)_________ to bed at 11 p.m.

01. A. father                         B. mother                  C. brother

02. A. breakfast                   B. lunch                    C. bed

03. A. from                          B. at                         C. to

04. A. in                               B. to                         C. at

05. A. go                              B. has                       C. goes

Bài 6. Hãy viết câu dùng từ gợi ý:

01. Hoa/ Student.                            …………………………………………………………………

02. have dinner/ 6:30.                     …………………………………………………………………

03. go to school/ 7 o’clock.                         …………………………………………………………………

04. have lunch/ 11:30.                                 …………………………………………………………………

05. go to bed/ 11 p.m.                     …………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. 01. A Family 02. C. House 03. B. Hospital         04. C. It                     05. D. Sing

Bài 2. 01. d              02. e             03. c                          04. b              05. a

Bài 3. 01. front        02. where                  03. is                          04. far            05. behind

Bài 4. Đọc đoạn văn rồi hoàn tất thông tin ở bảng theo sau:

Name:                        Nguyen Van Nam

Date of Birth:                        18th may 1998.

School:                                   Yen Nhan A Primary school.

Subjects:                    Maths, science, English, Informatics, music and Vietnamese.

Bài 5. 01. B. Mother     

02. A. Breakfast           

03. C. to             

04. C. at                

05.  C. goes

Bài 6. Hãy viết câu dùng từ gợi ý:

01. This is Lan. She is a student.

02. She has breakfast at 6:30.

03. She goes to school at 7 o’clock.

04. She has lunch at 11: 30.

05. She goes to bed at 11 p.m.

ĐỀ 7

Em hãy khoanh tròn chữ cái khác với từ còn lại:

01. A. Monday        B. Sunday                C. Friday                  D. today

02. A. headache       B. toothache             C. matter                   D. fever

03. A. hot                 B. weather                C. cold                      D. warm

04. A. When            B. How                     C. What                    D. The

05. A. Subject           B. English                C. Science                D. Music

Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh tròn vào đáp án đó.

01. It is hot__________ summer.

A. on                         B. in                          C. at                                      D. under

02. I don’t like Maths__________ it is difficult.

A. and                       B. but                        C.so                                       D. because

03. What’s the matter__________ you?

A. in                          B. with                      C. on                                     D. of

04. Do you like English? Yes, I____________.

A. do                         B. am                         C. like                                   D. don’t

05. He often__________ to school in the morning

A. gos                       B. going                    C. goes                                  D. to go

Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống.

            Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (01)__________. Next, they go to the post office because Ba wants some (02)__________. Then they go to the bookstore (03)__________ Lan wants some books and postcards. After that, they go to the foodstall because they (04)__________hungry. Finally, they go to the (05)__________because they want to see a movie.

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới.

            Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

Questions:

01. How old is John?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

02. Where does he live?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

03. Who does he live with?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

04. When does he usually go to the zoo?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

05. What is his favorite subject?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em hãy viết một đoạn văn tự giới thiệu về mình dựa theo các từ gợi ý sau:

name               age                  nationality                 school             ambition (ước mơ)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN:

Em hãy khoanh tròn chữ cái khác với từ còn lại:

1. A;               2. C;               3. B;               4. D;               5. A;

Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh tròn vào đáp án đó.

1. B;               2. D;               3. B;                           4. A;               5. C;

Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống.

1. market/ supermarket;       2. stamps;                  3. because;                

4. are  ;                                 5. cinema;

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới.

1. He is ten (years old).

2. He lives in a small apartment in Ha Noi.

3. He lives with his aunt and uncle.

4. He usually goes to the zoo on weekend.

5. His favorite subject is Maths.

Em hãy viết một đoạn văn tự giới thiệu về mình dựa theo các từ gợi ý sau:

Gợi ý:

– My name is My Le. I’m eight years old. I’m Vietnamese. I’m a student at Le Quy Don Primary School. I want to be an English teacher because I like English very much.

ĐỀ 8

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

01. A. both                            B. floor                       C. does                       D. your

02. A. aloud                          B. four                       C. ground                  D. our

03. A. eat                               B. please                    C. teacher                  D. near

04. A. number                       B. up                          C. busy                       D. cup

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

01. A. What                           B. Are                        C. Who                       D. Where

02. A. father                          B. brother                  C. friend                     D. mother

03. A. London                       B. Moscow                C. Hanoi                    D. Vietnam

04. A. live                              B. teacher                  C. farmer                   D. pupil

Câu 3. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

01. Where do you lives?

………………………………………………………………………………..

02. I live on Hanoi.

………………………………………………………………………………..

03. My father is a policemen.

………………………………………………………………………………..

04. How is your phone number?

………………………………………………………………………………..

05. How much students are there in your class?

………………………………………………………………………………..

Câu 4. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

                         A                                                                             B

  01. Are you happy?                                                A. She lives in London

  02. What is your sister’s job?                               B. Yes, I am

  03. Where does she live?                                      C. Her telephone number is 0913713747

  04. Does she live in a flat?                                    D. She is an engineer.

  05. What’s her phone number?                            E. No, she doesn’t.

Câu 5. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

  – This is my friend. His name is Peter. He is a pupil. He is from England. He lives in a big house with his parents. His telephone number is 0549.22734.

01. Who is this?                                                       

…………………………………..                                    

02. What’s his name?                                             

…………………………………..                                    

03. What’s his job?                                                 

…………………………………..

04. Where is he from?

…………………………………..

05. Where does he live?     

………………………………….

06. What is his telephone number?                                   

…………………………………..

ĐÁP ÁN

Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.

1 – C; 2 – B; 3 – D; 4 – C

Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.

1 – B; 2 – C; 3 – D; 4 – A

Câu 3. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.

1 – lives thành live

2 – on thành in

3 – policemen thành policeman

4 – How thành What

5 – much thành many

Câu 4. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

1 – B; 2 – D; 3 – A; 4 – E: 5 – C

Câu 5. Đọc lời giới thiệu rồi hoàn thành các câu sau.

1 – This is my friend./ This is writer’s friend.

2 – His name is Peter.

3 – He is pupil.

4 – He is from England.

5 – He lives in a big house.

5 – His telephone number/ It is 0549.22734

ĐỀ 9

Question 1 : Circle the odd one out .

1. January                  November                  member                      October  .

2. It                             he                                she                             your .

3. where                     there                           who                             what .

4. today                      Tuesday                     Thursday                    Friday .

5. dance                      play                             swim                           doll

Question 2 : Choose the right words to fill in the blanks

1………. are you from ?  (Where / When ) .

2. My birthday is ….. September . ( on / in ) .

3. Would you like an …… ?  (banana /  apple) .

4. I’m from ………  (English / England ).

5. There are two ……. in my bag .  (book / books) .

Question 3: Reorder the words to make the sentences :

1.  are / these / school bags / my .

2.  would / milk / you / like / some ?

3.  apples / on / are / the / there / some / table .

4.  Maths / have / I / today .

5.  his / in / birthday / is / December .

Question 4:Read and answer the questions:  

My name is Ba . I’m  twelve years old . I’m from Nghe An . I’m  a student at Quang Trung primary school . My birthday is in May .  Today I have Maths, English and Music . My favourite subject is music because I like to sing very much .

1. How old is Ba ?

2.Where is he from ?

3.What is his school’s name ?

4.When is his birthday ?

5. What subjects does he have today ?

6. What’s his favourite subject ?

ĐÁP ÁN

Question 1 : Circle the odd one out .

1 – member; 2 – your; 3 – there; 4 – today; 5 – doll

Question 2 : Choose the right words to fill in the blanks

1 – Where; 2 – in; 3 – apple; 4 – England; 5 – books

Question 3: Reorder the words to make the sentences :

1 – These are my school bags.

2 – Would you like some milk?

3 – There are some apples on the table.

4 – I have Maths today.

5 – His birthday is in December.

Question 4:Read and answer the questions:  

1 – He is twelve years old.

2 – He is from Nghe An.

3 – It is Quang Trung primary school.

4 – It is in May.

5 – He has Maths, English and Music.

6 – It is Music.

ĐỀ 10

I. Hoàn thành các câu sau bằng việc điền từ vào khoảng trống:

01.   What_________ do you have lunch? At 11.00

02.   What’s her_________?  She’s a teacher.

03.   I wants some stamps. _________’s go to the post office.

04.   I_________ chicken.

05.  What time is_________?

06.  Mineral water is my favourite_________.

07.   Where are you_________?

08.  These_________ notebooks.

II. Khoanh tròn vào đáp án A, B, C, hoặc D đúng nhất để hoàn thành các câu sau.

01. Do you like Maths?  Yes, I_________.

A. like                        B. am                        C. do                        D. is

02. I get_________ at 6.30

A.  go                          B. up                          C . on                      D. to

03. What do you do_________ English lessons?

A. in                            B. on                          C. at                         D. during                       

04. I like meat. It’s my favourite_________.

A. drink                       B. milk                     C. food                     D. juice

05.  I’m_________ I’d like some rice.

A. hungry                    B. thirsty                    C. angry                    D. hurry

III. Gạch chân các từ viết sai ở cột A, sửa chúng ở cột B:  

AB
01. hungsy, you, stanp, happi, when, can, prom 02. book, zou, tima, qlease, pen, chickan, clock 03. xwim, bike, jump, Englich, plai, mep      04. milk, want, banama, momkey, food, cendy01……………………………………..…………. 02………………………………………………… 03…………………………………………………. 04………………………………………………….

IV. Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

01. is / juice / my / orange / favourite / drink    

..……………………………………………….…

02.  the /how / shorts / much / are ?                

…..……………………………………………….

Đáp án:

I. Hoàn thành các câu sau bằng việc điền từ vào khoảng trống:

1 – time; 2 – job; 3 – Let; 4 – like; 5 – it; 6 – drink; 7 – from; are

II. Khoanh tròn vào đáp án A, B, C, hoặc D đúng nhất để hoàn thành các câu sau.

1 – C; 2 – B; 3 – D: 4 – C; 5 – A

III. Gạch chân các từ viết sai ở cột A, sửa chúng ở cột B:  

AB
01. hungsy, you, stanp, happi, when, can, prom 02. book, zou, tima, qlease, pen, chickan, clock 03. xwim, bike, jump, Englich, plai, mep      04. milk, want, banama, momkey, food, cendy01. hungry; you; stand; happy; when; can; from; 02. book; you; time; please; pen; chicken; clock 03. swim; bike; jump; English; play; map 04. milk; want; banana; monkey; food; candy

IV. Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.

1 – My favorite drink is orange juice.

2 – How much are the shorts?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *