Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới – Phần 2: MY HOME

UNIT 2: MY HOME

A. TỪ VỰNG

– town house /ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n): nhà phố

– country house /ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n): nhà ở nông thôn

– villa /ˈvɪl.ə/ (n): biệt thự

– stilt house /stɪltsˌhaʊs / (n): nhà sàn

– apartment  /əˈpɑːrt.mənt/ (n): căn hộ

– living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n): phòng khách

– bedroom /ˈbed.ruːm/ /ˈbed.rʊm/ (n): phòng ngủ

– kitchen /ˈkɪtʃ·ən/ (n): nhà bếp

– bathroom /ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/ (n): nhà tắm

– hall /hɑːl/ (n): phòng lớn

– attic /ˈæt̬.ɪk/ (n): gác mái

– lamp /læmp/ (n): đèn

– toilet /ˈtɔɪ·lɪt/ (n): nhà vệ sinh

– bed /bed/ (n): giường

– cupboard /ˈkʌb·ərd/ (n): tủ chén

– wardrobe /ˈwɔːr.droʊb/ (n): tủ đựng quần áo

– fridge /frɪdʒ/ (n): tủ lạnh

– poster /ˈpoʊ·stər/ (n): áp phích

– chair /tʃeər/ (n): ghế

– air-conditioner /ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/ (n) máy điều hòa không khí

– table /ˈteɪ bəl/ (n): bàn

– sofa /ˈsoʊ·fə/ (n): ghế trường kỷ, ghế sô pha

– behind /bɪˈhaɪnd/ (pre): ở phía sau, đằng sau

– between /bɪˈtwin/ (pre): ở giữa

– chest of drawers /ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/ (n): ngăn kéo tủ

– crazy /ˈkreɪ.zi/ (adj): kì dị, lạ thường

– department store /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/ (n): cửa hàng bách hóa

– dishwasher /ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ (n) máy rửa bát (chén) đĩa

– furniture /ˈfɜr nɪ tʃər/ (n): đồ đạc trong nhà, đồ gỗ

– in front of /ɪn ‘frʌnt ʌv/ (pre): ở phía trước, đằng trước

– messy /ˈmes.i/ (adj): lộn xộn, bừa bộn

– microwave /ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/ (n): lò vi sóng

– move /muːv/ (v): di chuyển, chuyển nhà

– next to /’nɛkst tu/ (pre): kế bèn, ở cạnh

– under /ˈʌn dər/ (pre): ở bên dưới, phía dưới

B. NGỮ PHÁP:

I. THERE IS – THERE ARE

1. Cách dùng

– Trả lời cho câu hỏi “How many…”
Ví dụ:

How many rulers are there on the table? (Có bao nhiêu chiếc thước kẻ trên bàn?)
There are three. (Có 3 chiếc.)

– Dùng để chỉ sự hiện hữu của sự vật, sự việc, con người ở một nơi nào đó.

Ví dụ:

There is a bear in the cage.  (Có một con gấu ở trong chuồng.)
There are many trees in the garden.  (Có nhiều cây trong vườn.)

– Dùng để liệt kê các sự vật, sự việc, con người.

Ví dụ:

There is one table, two lamps and one bookcase in my bedroom.
(Phòng ngủ của tôi có một cái bàn, hai cái đèn và một cái giá sách.)
There are 3 boys and one girl in my group. (Nhóm tôi có ba trai và một gái.)

Lưu ý: Khi trong câu có nhiều hơn một danh từ thì động từ “to be” được chia theo danh từ đầu tiên đứng sau động từ “to be”.

2. Công thức there is và there are ở thể khẳng định

 There Is Danh từ số ít
Danh từ không đếm được
  Trạng ngữ
Are Danh từ số nhiều

Ví dụ:

There is a ruler on the desk.  (Có một cái thước ở trên bàn)
There is a lot of sugar in my cup of coffe. (Có rất nhiều đường trong tách cà phê của tôi)
There are four people in my family (Nhà tôi có bốn người)
There are some apples on the table. (Có vài quả táo ở trên bàn)

3. Cấu trúc there is và there are ở thể phủ định

 There Is not 
(isn’t)
Danh từ số ít 
Danh từ không đếm được
 Trạng ngữ
Are not
 (aren’t)
Danh từ số nhiều

Ví dụ:

There is not a cat in the kitchen.   (Không có con mèo trong bếp)
There isn’t any money in my pocket. (Không có xu nào trong túi của tôi)

Ví dụ:

There aren’t many taxis in my hometown.  (Không có nhiều taxi ở thị trấn của tôi)
There aren’t many animals in the zoo.  (Không có nhiều động vật trong sở thú)

4. Công thức there is và there are ở thể nghi vấn

Is  There Danh từ số ít
Danh từ không đếm được
 Trạng từ
Are Danh từ số nhiều

Ví dụ:

Is there any milk in the cup of coffee?  (Có chút sữa nào trong tách cà phê không?)
Is there a way to fix this telephone? (Có cách nào sửa cái điện thoại này không?)

Ví dụ:

Are there any eggs in the kitchen? (Trong bếp có trứng không?) 
Are there three tables in the room?  (Trong phòng có 3 cái bàn đúng không?)

1. There is/ there are (Có…)

2. Prepositions of place (Giới từ chỉ nơi chốn)

3. Asking about place with “Where” (Hỏi về vị trí với Where)

II. PREPOSITIONS OF PLACE (GIỚI TỪ CHỈ ĐỊA ĐIỂM)

I. Định nghĩa: Được dùng với các danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm, vị trí. Chúng xác định vị trí của chủ ngữ, nơi xảy ra hành động được mô tả  bởi động từ trong câu.
Các giới từ chỉ nơi chốn thường gặp: at, in, on, above, over, before, behind, under, near, between
II. Các giới từ chỉ vị trí, địa điểm và cách sử dụng.
1. In front of: Phía trước
Ví dụ: I am standing in fron of your apartment. Please open the door
          (Tôi đang đứng trước cửa nhà em. Làm ơn mở cửa)

2. Behind: Đằng sau
Ví dụ: My hat is behind the door. (Mũ của tôi ở đằng  sau cái cửa)

3. Between: ở giữa
Ví dụ: I’m sitting between my mother and my father. (Tôi đang ngồi giữa mẹ và bố tôi)

4. Opposite: Đối diện với…
Ví dụ: My house is opposite the bank. ( Nhà của tôi nằm đối diện với ngân hàng.)

5. Next to/ beside: Kế bên, bên cạnh…
Ví dụ: Next to Sandra’s house is Disney Park. I’m so jealous with her
          (Kế bên nhà của Sandra là công viên Disney. Tôi vô cùng ghen tỵ với cô ta)
Don’t worry, I always stand beside you. (Đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.)

6. Near/ close to: Gần đó (Chỉ sự gần về khoảng cách, không nhất thiết phải ngay sát)
Ví dụ:
My house near the river .
(Nhà tôi gần con sông)
He sat close to his wife and they said nothing
               (Anh ta ngồi gần vợ mình và họ không nói gì cả)
7. On: ở trên
Ví dụ Your English book is on the table. (Sách tiếng Anh của bạn ở trên bàn)
8. In: Ở trong
Ví dụ: I have been living in Canada for 10 years. (Tôi đã sống ở Canada trong 10 năm liền)
9. At: Ở…
– At dùng để chỉ những địa điểm chính xác, cụ thể
Ví dụ: I stayed at home yesterday and watched movie. (Hôm qua tôi ở nhà và xem phim)
– Chỉ những sự kiện, những bữa tiệc
Ví dụ: I met him at my birthday party and we fell in love with each other.
            (Tôi gặp anh ấy ở bữa tiệc sinh nhật của tôi và chúng tôi đã yêu nhau)
– Chỉ những địa điểm mà người ta tới đó để làm những việc cụ thể (khám chữa bệnh, học hành, đọc sách, xem phim,..): at hospital, at school, at library, at movie theater,…
Ví dụ: I was reading at library at 3 o’clock yesterday.
(Tôi đang đọc sách ở thư viện vào lúc 3h ngày hôm qua.)
10. Above/ over: ở trên, cao hơn cái gì đó.
Ví dụ: Her apartment is above mine. (Căn hộ của cô ấy ở phía trên của tôi.)
There wine all over the floor. (Rượu đổ đầy sàn nhà.)
11. Under: Ở dưới, thấp hơn cái gì đó
Ví dụ: The cat is sleeping under this table. (Con mèo đang ngủ dưới cái bàn này.)
12. Before: Phía trước, đằng trước

Ví dụ: An old man is standing before a bakery. (Một ông già đang đứng trước một tiệm bánh.)

C. BÀI TẬP

❶. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A. slang B. sugar C. size D. song

2. A. glasses B. watches C. drives D. chooses

3. A. books B. plans C. tables D. chairs

4. A. loses B. chooses C. magazines D. houses

5. A. groups B. fans C. bottles D. flowers

6. A. schools B. shops C. pets D. carts

7. A. pens B. closets C. sweets D. lamps

8. A. rulers B. pencils C. bags D. books

9. A. matches B. makes C. brushes D. peaches

10. A. bees B. cupboards C. watches D. bedrooms

11. A. feast B. seat C. bread D. heat

12. A. peanut B. cut C. shut D. put

13. A. what B. flat C. sand D. Saturday

14. A. hike B. beside C. hide D. picnic

15. A. washed B. sacred C. booked D. hoped

16. A. forms B. chairs C. seats D. keys

17. A. papers B. bosses C. brushes D. foxes

18. A. cats B. dogs C. phones D. drawers

19. A. pigs B. plants C. tables D. computers

20. A. beaches B. watches C. sinks D. lunches

21. A. boys B. lessons C. cats D. pictures

22. A. places B. messages C. houses D. clothes

23. A. sinks B. bags C. laptops D. students

24. A. fridges B. kisses C. watches D. wardrobes

25. A. plates B. posters C. trees D. songs

26. A. light B. fridge C. sink D. kitchen

27. A. lamps B. windows C. desks D. plants

28. A. look B. cook C. book D. room

29. A. poster B. chopstick C. sofa D. wardrobe

30. A. honey B. house C. hour D. hotel

31. A. chairs B. sofas C. rooms D. sinks

32. A. lamps B. halls C. desks D. lights

33. A. vases B. fridges C. dishes D. tables

34. A. houses B. pictures C. wardrobes D. bookshelves

35. A. bag B. family C. bath D.fan

36. A. both B. honey C. telephone D. nobody

37. A. child B. sunshine C. dine D. dinner

38. A. teacher B. chalk C. match D. chemistry

39. A. homeland B. household C. hourly D. however

40. A. cheeks B. hands C. elbows D. fingers

41. A. mothers B. centers C. aunts D. cousins

42. A. cities B. watches C. dishes D. houses

43. A. grandparents B. brothers C. uncles D. fathers

44. A. fridge B. light C. picture D. living

45. A. television B. toilet C. bed D. basket

46. A. lives B. works C. plays D. studies

47. A. dances B. makes C. asks D. stops

48. A. cooks B. tells C. reads D. goes

49. A. walks B. kisses C. dances D. boxes

50. A. wishes B. passes C. kisses D. makes

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. diverse B. mountain C. rooster D. crowded

2. A. railway B. Korean C. under D. funny

3. A. money B. cupboard C. firework D. remote

4. A. remember B. condition C. dishwasher D. department

5. A. appearance B. family C. windsurfing D. serious

6. A. boarding B. sofa C. patient D. between

7. A. empty B. desert C. prepare D. quiet

8. A active B. remote C. wonder D. thrilling

9. A. sporty B. surround C. pollute D. between

10. A. firefighter B. furniture C. essential D. decorate

11. A. behind B. happy C. sofa D. dinner

12. A. grandparents B. computer C. microwave D. beautiful

13. A. fireplace B. laptop C. tourist D. hotel

14. A. interesting B. apartment C. dishwasher D. family

15. A. cupboard B. messy C. device D. bedroom

❷. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. What’s the date today ? – It is ____ June.

A. twelve B. twelfth C. twelve of D. the twelfth of

2. How many windows are there in your house? – ____ six.

A. There is B. There are C. There has D. There have

3. ____is Phong ? – He’s in the living room.

A. When B. Where C. Who D. What

4. Which verb adds _____es in the third person?

A. go B. write C. sleep D. tell

5. _____a clock in your room?

A. Are there B. Is there C. Have there D. Has there

6. There are a lot of things _____in Da Lat .

A. see B. to see C. seeing D. to seeing

7. It is called the Tiger room_____ there is a big tiger on the wall.

A. because B. so C. but D. like

8. I live______ my parents and my younger sister in a town house _____ Ha Noi.

A. with – at B. at – at C. of – in D. with – in

9. We are moving______ a new house _____ the city centre soon.

A. to – in B. at – at C. to – from D. from – in

10. We live in a town house, but our grandparents live in a______ house.

A. villa B. country C. apartment D. city

11. There are two lights____ the ceiling.

A. at B. in C. on D. between

12. There is a family photo _____the wall.

A. on B. at C. in D. next

13. There______ four chairs and a table _____ the middle of the room.

A. is – on B. is – in C. are – at D. are – in

14. We need some chairs ______the kitchen.

A. with B. for C. at D. on

15. There are some dirty dishes _____the floor.

A. in B. with C. on D. for

16. There is an electric ________, a stove and a fridge in our kitchen.

A. cooking B. cooker C. cook D. cooked

17. They are having lunch in their beautiful big ______room.

A. dined B. dinner C. dine D. dining

18. He should clean his _______room. There are a lot of toys and clothes on the floor.

A. messy B. mess C. messing D. messed

19. They look around their new apartment with lots of________ modern devices.

A. interest B. interested C. interestingly D. interesting

20. Your cupboard is too old. Let’s_____ a new one.

A. buy B. bought C. buying D. to buy

21. My father is watching TV in the_____ while my mother is cooking in the_____.

A. living room/ bedroom B. bedroom/ bathroom

C. living room/ kitchen D. kitchen/ hall

22. His uncle climbs the ladder and puts old things in the_____.

A. attic B. toilet C. hall D. bathroom

23. Many people live in_____ in mountainous areas to avoid dangerous animals.

A. town houses B. villas C. stilt houses D. apartments

24. It’s so hot in my living room because the_______ was broken.

A. fridge B. air-conditioner C. dishwasher D. cooker

25. You should tidy up your clothes in the_____. They seem so messy.

A. sofa B. cupboard C. sink D. wardrobe

26. Don’t stand ________ the TV I’m trying to watch this programme.

A. behind B. next to C. under D. in front of

27. You should never stand ________ a tree when it is raining,

A. at B. under C. between D. on

28. My mother is in the ________ baking a cake for my birthday.

A. bathroom B. dinning room C. kitchen D. bedroom

29. Please turn the ________ on. It’s so hot in here.

A.fan B. light C. television D. faucet

30. The Tay and Nung people mostly live in ________ made of wood and bamboo.

A. apartments B. stilt houses C. town houses D. villas

31. In our dining room, ________ four chairs and a table. We have breakfast there every morning.

A. there is B. there are C. there isn’t D. there aren’t

32. ________ any children in the playground right now.

A. There is B. There are C. There aren’t D. There isn’t

33. I like my bedroom best. It’s my ________ room.

A. beautiful B. comfortable C. wonderful D. favourite

34. My room is so ________! Dirty clothes, toys, books are all over the floor!

A. messy B. crazy C. tidy D. cozy

35. ‘Where do you live?’‘________’

A. On the floor. B. In the kitchen.

C. In a town house. D. Next to the bookshelf.

36. Turn on the _________, please. It’s so hot here.

A. cupboard B. dishwasher

C. air conditioner D. lamp

37. I _________ an _________with three friends.

A. share – apartment B. move – attic

C. share – furniture D. move – country house

38. I put my clothes in the _________ at the corner of my bedroom.

A. wall B. hall C. kitchen D. chest of drawers

39. You must be _________ to lend him your motorbike. He’s very careless.

A. crazy B. attic C. interesting D. briefly

40. Where should we go to buy some clothes, fruits and food? – In _________.

A. a hall B. a living room

C. a department store D. a stilt house

41. Don’t run the _________ half empty. It wastes energy.

A. dishwasher B. kitchen C. wardrobe D. sink

42. She ran excitedly down the _________ to greet her cousins.

A. furniture B. hall C. messy D. armchair

43. Would you mind helping me hang this dress in the _________?

A. sofa B. sink C. wardrobe D. vase

44. A _________ is a piece of electrical equipment to store food and keep food cold or fresh.

A. fridge B. dishwasher C. microwave D. cooker

45. He asked the children to go to the _________ and wash their hands.

A. upstairs B. attic C. bathroom D. apartment

46. Put these glasses and bowls on the _________ over there, please.

A. wall B. cupboard C. fridge D. lamp

47. My bedroom is big but it doesn’t have much _________. There is just a bed, a table, a chair and a bookcase.

A. things B. picture C. desk D. furniture

48. It’s becoming hotter so I’m going to install a(n) _________ in my bedroom.

A. fridge B. air conditioner C. television D. lamp

49. It’s better for your neck when you sleep with a _________ that is not too high or too low.

A. pillow B.bed C. ceiling fan D. stool

50. I often reheat my soup in the _________ before eating.

A. cupboard B. microwave C. dishwasher D. sink

❸. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentences.

1. I keep my socks in the bottom_______________. (DRAW)
2. I don’t attach any ___________to these rumours. (IMPORTANT)
3. Payment is _________________upon delivery of the goods. (CONDITION)
4. This story is apparently a complete ________________. (INVENT)
5. What a ____________ thing to say! (BEAUTY)
6. There’s no ___________________ in the results. (DIFFERENT)
7. Do you get many_________________? (VISIT)
8. Do you have any ideas? You’re the _______________one. (CREATE)
9. The road gradually _____________out. (WIDE)
10. This room is twice the _______________ of the kitchen. (LONG)
11. There are four__________ in my house. (BOOKSHELF)
12. My mother goes ___________ twice a week. (SHOP)
13. There is a …………………..rice paddy near my house (BEAUTY)
14. To the right of my house there is a ________ garden. (BEAUTY)
15. I’d like some bread. Let’s go to the _______ (BAKE )
16. He greets me in a ________ way. (FRIEND)
17. What’s Maco’s ._________? – She’s British. (NATION)
18.Yoko is from Japan. She is ________ (Japan) (JAPAN)
19.These children like ____________ weather. (SUN)
20. Lan’s classroom is on the ________floor. (TWO)

❹. VERB FORMS

I. Fill in the blanks with is, are, isn’t, aren’t, do, does.

1. We staying at my cousin’s house in Vung Tau.

2. they have the right things for the kitchen?

3. Where you live, Phong?

4. Where ____ your uncle live?

5. How many rooms there in the hotel?

6. There any chairs in the kitchen. We need five chairs.

7. Which house you want to live in? A town house or a country house?

8. There any furniture in my bedroom. I need many things.

9. In my house, there four bedrooms.

10. What Mrs. Brown need for the living room?

II. Give the correct form of the words in the blank (Using the present simple and present continuous).

1. Lan (not have) ______ many friends in her new school.

2. Hung (come) ______ from Ha Noi but he (stay) ______ with his relatives in Ho Chi Minh city at the moment.

3. We (not drive) ______ to work every day. We (go) ______ by bus.

4. Who you (talk) _______ to on the phone now, Minh?

5. Where your new friend (live) _________ Nga?

-She (live) ________ on Hang Bai street.

6. you (be) ________ in class 7A?

-No, I (be)________ in class 7D.

7. Look! Jane (play)_______ the guitar. This afternoon, she will play table tennis.

8. I (not talk) __________ to her at present

9. How often ________ she (go) ________ fishing?

– She (go) _________ once a year.

10. (Be) _______your friends students?

-Yes, they (be) _________

III. Complete the sentences with the -ing form of the verbs. Use short forms.

Example: Come round to my place – we‘re listening to music. (listen)

1. Look! The dog (swim) _____ in the river!

2. Don’t disturb me! I (read) a good book.

3. She (enjoy) her holiday.

4. They (play) a computer game.

5. You (do) your homework.

6. Look! The girls(skip) in the schoolyard.

7. Ssh! They (study) in the library.

8. Listen! Someone (knock) at the door.

IV. Complete the sentences with the correct form of the verb:

go, play, help, have.

l. Our cat football!

2. I computer games in the evening.

3. I my sister with her homework.

4. My sister me to clean my bike.

5. We a new classmate, Mai.

6. We to school from Mondays to Fridays.

7. My father to work at 7 o’clock every morning.

8. On Sundays, my sister shopping.

❺. CORRECTION

I. Find a mistake in the four underlined parts of each sentence.

1. How many tables is there in the classroom?

A B C D

2. What does your sisters do and how old are they?

A B C D

3. This is my chair and that are your chairs.

A B C D

4. There are five benchs and two tables in the house.

A B C D

5. This is my brother and he’s name is Minh.

A B C D

6. The cat is among the lamp and the bed.

A B C D

7. There are a cupboard, a dishwasher and a table in the kitchen.

A B C D

8. Is there a television front of the microwave?

A B C D

9. The party will start at seven o’clock on the evening.

A B C D

10. The armchairs aren’t far from the television. They are near to the television.

A B C D

11. It’s Steve’s birthday next weekend. I want buy him something

A B C D

12. There are two bookshelf in my sister’s bedroom.

A B C D

13. Do you keep silently when your teacher is explaining the lessons?

A B C D

14. His house has a strangely shape, and it’s next to the supermarket.

A B C D

15. There are lots of small teddy bear on his bed.

A B C D

16. There is a lot of books on the bookshelf in his room.

A B C D

17. I’m so thirsty, but there aren’t any water in the bottle.

A B C D

18. The bathtub is behind the shower and the sink in the bathroom.

A B C D

19. He is lying in the sofa to watch a film on TV.

A B C D

20. We are standing in front the armchair and taking some photos.

A B C D

II. Underline the mistake and then correct it

Sentences Correction
1. Where is the flowers?

2. There are a park near Tuan’s house.

3. The TV is between the telephone in the lamp.

4. The mountains are to the left in the house.

5. Where is there behind the house?

6. My school have a big yard

7. Lan watchs TV every day

8. What time do she get up?

9. Mr. Quyen teach English at Yen Nhan secondary school

10. The students is in the classroom.

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

__________________

__________________

__________________

❻. READING

I. Read the following text and use the words given in the box to fill in the blanks.

or for more architecture
before and These by

English art and architecture, the distinctive national art and (1) __________ that art may be said to have evolved in the 12th century with the Norman style. Building (2) _________ that time was in what is commonly called the Saxon (3) ________ Anglo-Saxon style, which combined Roman (4) ________ Celtic features, it is represented (5) __________ sparse remains of monasteries, churches, and cathedral crypts, notable (6) __________ the use of long-and-short ashlar stonework (7) _________ churches were small, relatively simple structures, having one or (8) ________ towers and one or three aisles, with wooden or stone roofing.

II. Read the following text and answer the questions below.

Norman style, Romanesque architecture that developed (1) __________ Normandy and England between the 11th and 12th centuries and during the general adoption of Gothic (2) ________ in both countries. Because only shortly before the Norman Conquest (3) ________ England (1066) did Normandy become settled and sophisticated (4) ________ to produce an architecture, the Norman style developed almost simultaneously in (5) _________ two countries; early buildings, erected soon after the conquest, (6) _________ extremely similar. Eventually, however, the styles of the two countries diverged, (7) _________ the architecture of Normandy drew closer in form to typical French Romanesque, whereas that of England (called Anglo-Norman Architecture) because (8) _________ much more distinctive national tradition.

1. A. on B. at C. over D. in

2. A. engineering B. engineer C. architecture D. architect

3. A. of B. about C. within D. from

4. A. much B. enough C. over D. high

5. A. a B. an C. the D. No article

6. A. is B. are C. has D. have

7. A. and B. or C. as D. because

8. A. one B. the C. an D. a

III. Read the text and decide whether the statements are True (T) or False (F)

My dream house is a cottage not far from the sea. On the ground-floor, there are four rooms. The first room is my living room, which has a white sofa, a black armchair and a coffee table. There are lots of paintings and trinkets as well. There is also a lamp, French windows with a view of the garden, television set and a phone in the living room. My dream house has a fully-equipped kitchen, including a fridge and a door to the garden. There is a bathroom with a shower and toilet. There is also a study room where I keep my desk and computer. On the first floor, There are three bedrooms and a bathroom.

1. ________ There are 4 rooms in author’s house.

2. ________ There are grey armchair and a coffee table in the living room.

3. ________ There are French windows with a view of the sea.

4. ________ The kitchen in the house is fully equipped.

5. ________ There are three bedrooms and a bathroom on the first floor.

IV. Read and choose the correct answers.

Mr. Smith’s house has got four bedrooms, a living-room, a dining-room, a kitchen, a bathroom and a separate toilet. There is a toilet in the bathroom too. The bedrooms and the bathroom are upstairs, and the living-room, the dining-room, the kitchen and the toilet are downstairs.

The first bedroom is Mr. and Mrs. Smith’s, the second one is Tom’s, the third one is Mary’s, and the fourth one is Anne’s. There is a baby bed in Anne’s bedroom too, but there is no baby living there.

When you enter Mr. Smith’s house, the room on the left is the living-room, and the room on the right is the dining-room. Where is the kitchen? It is behind the dining-room. And where is the toilet? It is straight on, in front of you. There is a garden behind the house, but it is not big. Is there a garden in front of the house too? Yes, there is, but it is very small.

When you-go upstairs, Mr. and Mrs. Smith’s bedroom is on the left. Thebedroom on your right is Tom’s, and the bathroom is between his bedroom andMary’s. Anne’s bedroom is behind Mary’s.

1. Which of the following is correct?

A. Three of Mr. Smith’s bedrooms are upstairs, and one of them is downstairs.

B. Mr. Smith’s four bedrooms are downstairs.

C. Mr. Smith’s four bedrooms are upstairs.

2. Choose the correct sentence:

A. There is one toilet in Mr. Smith’s house. It is downstairs.

B. There are two toilets in Mr. Smith’s house. One of them is upstairs.

C. There is one toilet in Mr. Smith’s house. It is upstairs.

3. Choose the correct answer:

A. The living room is upstairs.

B. The living room is downstairs.

C. The dining room is upstairs.

4. Choose the correct answer:

A. There are two beds in Anne’s bedroom.

B. There is one bed in Anne’s bedroom.

C. There are three beds in Anne’s bedroom.

5. Choose the correct answer:

A. There is a small garden in front of the house, and there is a big one behind it.

B. There is a small garden in front of the house, and there is a small one behind it.

C. There is a big garden in front of the house, and there is a big one behind it.

6. Choose the correct answer:

A. The bathroom is between the first bedroom and the second one.

B. The bathroom is between the second bedroom and the third one.

C. The bathroom is between the third bedroom and the fourth one.

7. Choose the correct answer:

A. Tom’s bedroom is behind Mary’s.

B. Mary’s bedroom is in front of Tom’s.

C. Mary’s bedroom is in front of Anne’s.

❼. WRITING

I. Add “is, are, a, an, some, any” to make a correct sentence.

Ex: There/pencil/ in/ the/ box. 🖎 There is a pencil in the box.

1. There/ book/ on/ the table.

🖎 …….

2. There/ shoes/ under/ the chair.

🖎 …….

3. There/ not/ TV/ in/ his room.

🖎 ……

4. There/ not/ pens/ on/ my desk.

🖎 ……

5. There/ boy/ behind/ that tree.

🖎 ……

6. There/ girls/ in front of/ the house.

🖎 ……

7. There/ not/ telephone/ in her office.

🖎 ……

8. There/ not/ chairs/ downstairs.

🖎 ……

II. Use the given words to make complete sentences.

1. house/ a/ Minh/ lake/ a/ lives/ in/ near.

🖎 ……

2. yard/ front/ school/There/ big/ of/ is/ our/ in/ a.

🖎 ……

3. many/ right/ the/ museum/ Are/ flowers/ the/ there/ to/ of/?

🖎 ……

4. next/ photocopy/ What/ store/ there/ the/ is/ to /?

🖎 ……

5. hospital/ father/ in/ the/ city/ 2yiy/ a/ works/ in.

🖎 ……

6. there/ family/ many/ in/ are/ How/ Linh’s/ people/ ?

🖎 ……

7. his/ friend/ in/ family/ My/ Hanoi/ doesn’t/ with/ live.

🖎 ……

8. brushes/six/gets/her/o’clock/Hoa/at/up/teeth/and.

🖎 ……

9. on/ floor/ classroom/ the/ is/ Our/ first.

🖎 ……

10. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

🖎 ……

III. Make sentences from the given words or phrases.

1. There/ a bed/ corner/ the room.

🖎 ……

2. Shelves/ above/ the closet.

🖎 ……

3.Wardrobe/ the center/ the room.

🖎 ……

4.Table/ between/ two chairs.

🖎 ……

5. Lamp/ next/ the bed.

🖎 ……

6. Table/the right/ the wardrobe.

🖎 ……
7.There/ some pictures/ the wall.

🖎 ……

8.There/ a window/ the left-side/ the room.

🖎 ……

9.Bed/ opposite/ the door.

🖎 ……

10.There/ some bottles/ the shelf.

🖎 ……

IV. Write sentences about your living room, your kitchen and your bedroom.

l. In the living room, there’s a sofa, there are two

2. In the

3. In the

===================================================

ANSWER KEYS

UNIT 2: MY HOME

❶. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. B 11. B 21. C 31. D 41. C
2. C 12. D 22. D 32. B 42. A
3. A 13. A 23. B 33. D 43. A
4. C 14. D 24. D 34. A 44. B
5. A 15. B 25. A 35. C 45. C
6. A 16. C 26. A 36. B 46. B
7. A 17. A 27. B 37. D 47. A
8. D 18. A 28. D 38. D 48. A
9. B 19. B 29. B 39. C 49. A
10. C 20. C 30. C 40. A 50. C

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1.A 4.C 7.C 10.C 13.D
2.B 5.A 8.B 11.A 14.B
3.D 6.D 9.A 12.B 15.C

❷. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1.D 11.A 21.C 31.B 41.A
2.B 12.A 22.A 32.C 42.B
3.B 13.D 23.C 33.D 43.C
4.A 14.B 24.B 34.A 44.A
5.B 15.C 25.D 35.C 45.C
6.B 16.B 26.D 36.C 46.B
7.A 17.D 27.B 37.A 47.D
8.D 18.A 28.C 38.D 48.B
9.A 19.D 29.A 39.A 49.A
10.B 20.A 30.B 40.C 50.B

❸. WORD FORM

I. Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences

1. drawer 6. difference 11. bookshelves 16. friendly
2. importance 7. visitors 12.shopping 17.nationality
3. conditional 8. creative 13.beautiful 18.Japanese
4. invention 9. widens 14. beautiful 19.sunny
5. beautiful 10. length 15.bakery 20.second

❹. VERB FORMS

I. Fill in the blanks with is, are, isn’t, aren’t, do, does.

1. are 2. Do 3. do 4. does 5. are
6. aren’t 7. do 8.isn’t 9. are 10. does

II. Give the correct form of the words in the blank (Using the present simple and present continuous).

1. doesn’t have 2. comes,

is staying

3. don’t drive

go

4. are you talking 5. does…live

lives

6. are, am 7. is playing 8.am not talking 9. does… go

goes

10. Are, are

III. Complete the sentences with the -ing form of the verbs. Use short forms.

1. The dog’s swimming 2. I’m reading 3. She’s enjoying 4. They’re playing
5. You’re doing 6. are skipping 7.They’re studying 8.Someone’s knocking

IV. Complete the sentences with the correct form of the verb: go, play, help, have.

1. plays 2. play 3. 3. help 4. helps
5. have 6. go 7. goes 8. goes

❺. CORRECTION

I. Find a mistake in the four underlined parts of each sentence.

1.B 6.B 11.C 16. A
2.A 7.A 12.B 17.C
3.C 8.C 13.B 18.A
4.B 9.C 14.B 19.B
5.C 10.C 15.C 20.A

II. Underline the mistake and then correct it

1. is → are 2. are→ is 3. in → and 4. to → on 5. where → what
6. have → has 7. watchs → watches 8.do→ does 9.teach → teaches 10. is → are

❻. READING

I. Read the following text and use the words given in the box to fill in the blanks.

1. architecture 2. Before 3. Or 4. And
5. by 6. For 7. these 8. More

II. Read the following text and complete the statements below.

1. D 2.C 3.A 4.B
5. C 6.B 7.A 8.D

III. Read the text and decide whether the statements are True (T) or False (F)

1. F 2. F 3.F 4. T 5. T

IV. Read and choose the correct answers.

1. C 2.B 3.B 4.A
5. B 6.B 7.C

❼. WRITING

I. Add “is, are, a, an, some, any” to make a correct sentence

1. There is a book on the table.

2. There are some shoes under the chair.

3. There isn’t a TV in his room.

4. There aren’t any pens on my desk.

5. There is a boy behind that tree.

6. There are some girls in front of the house.

7. There isn’t a telephone in her office.

8. There aren’t any chairs downstairs.

II. Use the given words to make complete sentences.

1. Minh lives in a house near a lake.

2. There is a big yard in front of our school.

3. Are there many flowers to the right of the museum?

4. What is there next to the photocopy store?

5. My father works in a hospital in the city.

6. How many people are there in Linh’s family?

7. My friend doesn’t live with his family in Ha Noi.

8. Hoa gets up at six o’clock and brushes her teeth.

9. Our classroom is on the first floor.

10. There are six rooms in Minh’s house.

III. Make sentences from the given words or phrases.

1. There is a bed in the corner of the room.

2. The shelves are above the closet.

3. The wardrobe is in the center of the room.

4. The table is between the two chairs.

5. The lamp is next to the bed.

6. The table is on the right of the wardrobe.

7. There are some pictures on the wall.

8. There is a window on the left-side of the room.

9. The bed is opposite the door.

10. There are some bottles on the shelf.

IV. Write sentences about your living room, your kitchen and your bedroom.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

===================================================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *