Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới – Phần 3: MY FRIENDS

UNIT 3: MY FRIENDS

A. TỪ VỰNG:

– arm /ɑːrm/ (n): cánh tay

– ear /ɪər/ (n): tai

– eye /ɑɪ/ (n): mắt

– leg /leɡ/ (n): chân

– nose /noʊz/ (n): mũi

– finger /ˈfɪŋ·ɡər/ (n): ngón tay

– tall /tɔl/ (a): cao

– short /ʃɔrt/  (a) ùn, thấp

– big /bɪg/ (a): to

– small /smɔl/ (a): nhỏ

– active /ˈæk tɪv/ (adj): hăng hái, năng động

– appearance /əˈpɪər·əns/ (n): dáng vẻ, ngoại hình

– barbecue /ˈbɑr·bɪˌkju/ (n): món thịt nướng barbecue

– boring /ˈbɔː.rɪŋ/ (adj): buồn tẻ

– choir /kwɑɪər/ (n): dàn đồng ca

– competition /ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/ (n): cuộc đua, cuộc thi

– confident /ˈkɒn fɪ dənt/ (adj): tự tin, tin tưởng

– curious /ˈkjʊər·i·əs/ (adj): tò mò, thích tìm hiểu

– gardening /ˈɡɑrd·nɪŋ/ (v): làm vườn

– firefighter /ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/ (n): lính cứu hỏa

– fireworks /ˈfɑɪərˌwɜrks/ (n): pháo hoa

– funny /ˈfʌn i/  (adj): buồn cười, thú vị

– generous /ˈdʒen·ə·rəs/ (adj): rộng rãi, hào phóng

– museum /mjʊˈzi·əm/ (n): viện bảo tàng

– organise /ˈɔr gəˌnaɪz/ (v): tổ chức

– patient /ˈpeɪ·ʃənt/ (adj): điềm tĩnh

– personality /ˌpɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/ (n): tính cách, cá tính

– prepare /prɪˈpeər/ (v): chuẩn bị

– racing /ˈreɪ.sɪŋ/ (n): cuộc đua

– reliable /rɪˈlɑɪ·ə·bəl/ (adj): đáng tin cậy

– serious /ˈsɪr.i.əs/ (adj): nghiêm túc

– shy /ʃɑɪ/ (adj): bẽn lẽn, hay xấu hổ

– sporty /ˈspɔːr.t̬i/ (adj): dáng thể thao, khỏe mạnh

– volunteer /ˌvɑl·ənˈtɪr/ (n): tình nguyện viên

– zodiac /ˈzoʊd·iˌæk/ (n) cung hoàng đạo

B. LÝ THUYẾT:

I. THE PRESENT CONTINOUS FOR FUTURE  
(THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN MANG NGHĨA TƯƠNG LAI)

1. Công thức 
 

 
( + )   S + is/ am/ are + Ving
( – )    S + is/ am/ are + not + Ving 
( ? )    Is/ am/ are+S + V-ing ?
 

 
2. Cách dùng 
Thì hiện tại tiếp diễn được dùng diễn tả sự sắp xếp hay kế hoạch trong tương lai, thường trong câu  xuất hiện từ chỉ thời gian cụ thể.
Ví dụ:

They’re building a new school next year.
(Năm tới họ sẽ xây một trường học mới.)
(* Việc xây dựng trường học đã được lên kế hoạch rõ ràng và cụ thể.)
We are having a party next Sunday. Would you like to come?
(Chúng tôi có tổ chức 1 bữa tiệc vào chủ nhật tới, mời bạn đến dự) 

         (* Đã mời người ta thì bữa tiệc phải đã được chuẩn bị hết rồi.)

* Chú ý: Chúng ta sử dụng cấu trúc “Be going to + V” (Sẽ làm gì) để diễn tả hanh động sẽ xảy ra trong tương lại gần.

II. VERB BE AND HAVE FOR DESCRIPTIONS 

(SỬ DỤNG TO BE VÀ HAVE ĐỂ MIÊU TẢ)

1. “To be” 
Chúng ta thường sử dụng động từ ‘ to be” để miêu tả ngoại hình hoặc tính cách của ai đó.
Dạng khẳng định:                    S + to be + adj.
Dạng phủ định:                     S + to be + not + adj.
Dạng nghi vấn:                       To be + S + adj?
Ví dụ:
          I am patient.  (Tôi rất kiên nhẫn)
          They are intelligent. (Họ thông minh.)
          She is young.  (Cô ấy rất trẻ.)
          He is well built .( Anh ấy thật vạm vỡ).
2. “Have/ has”
Chúng ta cũng có thể dùng “have/ has” để miêu tả ngoại hình của ai đó.
– Dạng khẳng định:
                      S + have/ has + (a/ an) + adj + body part (từ chỉ bộ phận)
– Dạng phủ định:
                      S + do/ does + not + have + (a/ an) + adj + body part (từ chỉ bộ phận)
– Câu hỏi:
                       Do/ Does + S + have + (a/ an) + adj + body part? (từ chỉ bộ phận)

– Trả lời:
                      Yes, S + do/ does.
                       No, S + do not (don’t)/ does not (doesn’t).
Ví dụ: 
         I have short hair. (Tôi có mái tóc ngắn.)
         The cat has green eyes. (Con mèo có đôi mắt màu xanh.)
Ví dụ: 
        I have short hair. (Tôi có mái tóc ngắn.)
         The cat has green eyes. (Con mèo có đôi mắt màu xanh.)
         She doesn’t have blond hair.(Cô ấy không có mái tóc xoăn.)
– Câu hỏi Wh- question:
Ví dụ:
       – What color eyes do you have? (Bạn có đôi mắt màu gì?)
          I have blue eyes. (Tôi có đôi mắt màu xanh dương.)
       – What sort of hair does she have?  (Cô ấy có kiểu tóc gì?)
          She has curly hair. (Cô ấy có một mái tóc xoăn.)

C. BÀI TẬP:

❶. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A. amazing B. gate C. play D. parent

2. A. help B. ending C. equip D. setting

3. A. sailor B. photo C. sold D. fold

4. A. fair B. train C. wait D. gain

5. A. tiger B. hint C. five D. slide

6. A. cooker B. ancient C. cover D. come

7. A. union B. university C. but D. humour

8. A. visible B. bring C. building D. bomb

9. A. choke B. chemist C. watch D. catch

10. A. stove B. cold C. worry D. hold

11. A. please B. read C. head D. teacher

12. A. ears B. eyes C. hands D. cheeks

13. A. funny B. curious C. chubby D. lunch

14. A. confident B. kind C. nice D. reliable

15. A. shy B. pretty C. curly D. pony

16. A. lamps B. desks C. lights D. legs

17. A. brother B. nose C. sofa D. poster

18. A. careful B. class C. city D. cupboard

19. A. kitchen B. children C. chat D. choir

20. A. subject B. music C. study D. lunch

21. A. temple B. pretty C. depend D. pencil

22. A. elbow B. bowl C. blow D. cow

23. A. psychology B. positive C. patient D. present

24. A. brilliant B. barbecue C. climbing D. neighbour

25. A. blonde B. ponytail C. body D. potter

26. A. best B. part C. pie D. pen

27. A. copy B. happy C. beast D. pull

28. A. book B. beautiful C. butterfly D. professional

29. A. job B. tab C. pen D. neighbor

30. A. airport B. speak C. notebook D. spoon

31. A. ball B. bell C. bag D. park

32. A. pen B. pull C. bath D. pick

33. A. brother B. beach C. pass D. book

34. A. copy B. pet C. prize D. boy

35. A. pencil B. pocket C. bed D. peach

36. A. kind B. confident C. nice D. like

37. A. request B. project C. neck D. exciting

38. A. foot B. book C. food D. look

39. A. finger B. leg C. neck D. elbow

40. A. creative B. think C. idea D. big

41. A. project B. leg C. evening D. neck

42. A. judo B. elbow C. nose D. blond

43. A. gets B. brings C. takes D. stops

44. A. mouth B. house C. country D. about

45. A. with B. mouth C. thanks D. three

46. A. sofa B. summer C. sugar D. sound

47. A. city B. special C. bicycle D. center

48. A. sun B. son C. suit D. sure

49. A. machine B. choice C. cheap D. change

50. A. seat B. sugar C. sight D. sand

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. reliable B. helpful C. active D. friendly

2. A. curious B. confident C. competitive D. talkative

3. A. volunteer B. basketball C. sensitive D. magazine

4. A. hard-working B. wonderful C. unfriendly D. intelligent

5. A. generous B. patient C. attractive D. curious

6. A. backyard B. swimming C. cupboard D. active

7. A. prepare B. cuisine C. between D. crazy

8. A. peaceful B. thrilling C. Korean D. rubbish

9. A. historic B. curious C. fantastic D. excited

10. A. volunteer B. museum C. creative D. department

11. A. desert B. prepare C. wardrobe D. palace

12. A. classmate B. lucky C. travel D. dislike

13. A. surround B. crazy C. funny D. racing

14. A. serious B. confident C. equipment D. interview

15. A. competition B. activity C. reliable D. Antarctica

❷. MULTIPLE CHOICE

III. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. Our class is going to____a picnic at the zoo on Saturday. Would you like to come with us?

A. have B. take C. pass D. go

2. It’s ____ to go home. It’s so late.

A. now B. sure C. time D. like

3. Please turn ____the lights. The room is so dark.

A. with B. at C. in D. on

4. Can you _____ the tables and chairs _____ the next room? There are some more students.

A. move – to B. take – in C. move – in D. take – on

5. Daisy is very ____ to take the rest. She is a very good student.

A. kind B. confident C. friendly D. talkative

6. I like reading “Muc Tim” very much. It’s my _____magazine.

A. nice B. quick C. funny D. favourite

7. My close friend, Mai, has a____face and ____ hair.

A. big – black B. small – short C. round – black D. short – long

8. My best friend is kind and_____. He often makes me laugh.

A. funny B. nice C.shy D. boring

9. My brother has____ short ____ hair.

A. a – straight B. – long C. – curly D. a – black

10. On Sunday Nam_____ his parents in the field as usual.

A. helps B. help C. is helping D. helping

11. On Saturday Tom’s parents____ him _____London to see the new film.

A. are taking – to B. taking – to C. are going – to D. are going – in

12. Next summer I am working as a_____ teacher in a village near Hoa Binh City.

A. good B. nice C. favourite D. volunteer

13. The Summer Camp is for students_____ between 10 and 15.

A. age B. aged C. aging D. ages

14. We are visiting a milk farm to see____ they ____milk, cheese, and butter.

A. why – do B. – do C. how – make D. how – do

15. Linda has ____hair an big ____eyes.

A. blonde – small B. a black – blue C. blonde – blue D. black – long

16. Mai is a_____ girl. She can chat with her friends all day without feeling bored.

A. talk B. talking C. talkative D. talked

17. Tom attended the English exams_____ because he prepared very well.

A. confident B. confidently C. confidential D. confidence

18. Nam’s classmates like talking and studying with him because of his______ .

A. kindness B. kindly C. unkind D. unkindness

19. Nam is a(n)_____student. He spends a lot of time doing all his home work without his parents’ help at home.

A. independent B. independently

C. independence D. dependence

20. Would you like______ on a picnic with my family tomorrow?

A. go B. went C. going D. to go

21. Tom’s friends laugh a lot when he tells them some_______ stories.

A. funny B. hard-working C. easy D. boring

22. He looks so_______. His face turns red when he talks with strangers.

A. friendly B. creative C. clever D. shy

23. He wears thick . They make him so intelligent.

A. shoulders B. tails C. glasses D. necks

24. She’s very beautiful. She has long black and brown .

A. face/ fingers B. hair/eyes C. nose/foots D. arm/ears

25. My younger brother has a round and broad .

A. shoulder/ hands B. mouth/eyes

C. face/ shoulders D. elbow/ cheek

26. My kids spend hours chatting ______ the phone ______ their friends.

A. at – with B. on – to C. to – with D. in – about

27. Could you turn the television ______? I want to watch the news.

A. on B. off C. down D. up

28. My best friend ______ a round face and big eyes.

A. have B. has C. is D. gets

29. My brother is really ______. He always does his homework.

A. hard-working B. serious C. confident D. patient

30. When eating, most Vietnamese people hold chopsticks in their right ______.

A. arm B. leg C. finger D. hand

31. Which do you prefer, straight hair or ______ hair?

A. long B. blonde C. curly D. thick

32. The kids are ______ their tricycles around the playground.

A. playing B. riding C. taking D. driving

33. Norman is very shy, but his brother is ______.

A. easygoing B. calm C. patient D. outgoing

34. ______ explain this grammar for me, please? ~ Sure.

A. Can you B. Could you please

C. Would you like D. Would you mind

35. Would you like to come for dinner tonight? – ______

A. Yes, certainly. B. I’d love to. Thanks.

C. Not at all. D. No, thanks.

36. His two _________ look so small and funny.

A. nose B. neck C. ears D. eye

37. The cat is wagging its beautiful long _________.

A. tail B. foot C. leg D. hand

38. I love sitting on my father’s wide _________.

A. arms B. knees C. shoulders D. foot

39. She looks pretty with a sharp _________ on her face.

A. tooth B. nose C. elbow D. head

40. This baby has _________ cheeks; everyone wants to kiss them.

A. chubby B. finger C.fur

41. Don’t judge a person by his/her _________.

A. chubby B. appearance C. neck

42. Ms. Lan has a(n) _________ lifestyle. She seems to be never bored.

A. competitive B. active C. generous D. patient

43. My teacher is very _________. She never smiles in her lessons.

A. serious B. confident C. reliable D. responsible

44. You need to be _________ to teach children.

A. shy B. patient C. volunteer D. sporty

45. We are all _________ about the people who live in that villa.

A. freedom-loving B. independent C. curious D. friendly

46. I don’t like his _________. He’s too serious and competitive.

A. finger B. elbow C. personality D.leg

47. Mr. Lam was _________ of his parents when he was just 16 years old.

A. independent B. caring C. shoulders D. sensitive

48. My mother is _________ to everyone. She loves helping others.

A. funny B. boring C. kind D.fur

49. Don’t worry. He is a _________ person. He can help you.

A. funny B. reliable C. sensitive D. tail

50. The school year in Viet Nam starts ________ September 5th.

A. in B. on C. at D. since

❸. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentences.

1. It’s nice meeting such a ________ person.

(FRIEND)

2. Lan is very ________. She’s always on the phone, chatting to friends.

(TALK)

3. Huy is very ________. He’s not controlled in any way by other people or things.

(DEPEND)

4. I think Jane is very ________. She is easily hurt by the small things.

(SENSE)

5. Viet is very ________. He always has a lot of new ideas.

(CREATE)

6. You must be ________ when you open that door.

(CARE)

7. I think you look very ________ in that hat.

(FUN)

8. Tom is the most ________ person I’ve ever met

(BORE)

9. I’m ________ about the book she’s supposed to be writing.

(CURIOSITY)

10. You can trust John. He is very ________.

(RELY)

11. She takes an ______ part in school life.

(ACTIVATE)

12. Our countryside is__________ at an alarming rate.

(APPEAR)

13. Green is much better than _________old white.

(BORE)

14. There is a lot of ________between rival airlines.

(COMPLETE)

15. She’s completely lacking in ________

(CONFIDE)

16. I’m burning with__________- you must tell me who won!

(CURIOUS)

17. Her friends take advantage of her __________

(GENEROUS )

18. A wedding on that scale takes a lot of ____________

(ORGANIZE)

19. Of course, this is just a__________

(PERSON)

20. How __________are the local weather forecast?

(RELY)

21. People in my country are very warm and ____________

(FRIEND)

22. An _________ is a home for children whose parents are dead.

(ORPHAN)

23. L.A Hill is a ____________ writer.

(HUMOR)

24. I’m ______________ sorry for the delay.

(EXTREME)

25. She looks more __________ than her sister.

(BEAUTY)

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text.

You know that moment when you meet a person and (1. INSTANT) ________realize that you are going to be best friend? It might be as simple as you both eat burritos for most of your meals or both cry during the same State Farm commercial. Friends are the family you choose, and a good friend is (2. VALUE) ______ Would Romy be able to make it through her high school (3. UNION) _______ without awesome Michele? I think not. Would Cher be able to get over herself and (4. EVENT) _______ make out with the young hot Paul Rudd without Dion? Heck no! Building (5. FRIEND) _______can be awkward and a bit (6. STRESS) _________So how do you know when it’s worth it to put yourself out there and make someone your new best friend?

D. VERB FORMS

I. Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense.

1. Sit down! A strange dog ______ (run) to you.

2. My mom often _______ (buy) meat from the butcher’s.

3. My brothers ________ (not/ drink) coffee at the moment.

4. Look! Those people .________ (climb) the mountain so fast.

5. That girl ___________(cry) loudly in the party now.

6. These students always _____________ (wear) warm clothes in summer.

7. What _______________(you/ do) in the kitchen?

8. I never ______________ (eat) potatoes.

9. The 203 bus ________________ (set off) every fifteen minutes.

10. Tonight, we ______________ (not/go) to our teacher’s wedding party.

II. Read the text then give the correct form of verb.

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be) __________ Jane’s birthday party. Jane (2. wear) ___________a beautiful long dress and (3. stand) _____ next to her boyfriend. Some guests (4. drink) ______wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) ______ in the middle of the room. Most people (6.sit) __________on chairs, (7. enjoy) ________ foods and (8. chat) _______with one another. We often (9. go) ________ to our friends’ birthday parties. We always (10. dress) ________ well and (11. travel) _________by taxi. Parties never (12. make) ________us bored because we like.

III. Complete the text. Use the present simple.

My best friend

My best friend is Hannah. She (1. live) next door to me. We (2. go) to the same school but we are in different classes.

I (3. walk) to school but Hannah (4. go) by bike, because she always (5. get up) late. After school we (6. finish) _____ our homework first, then we (7. listen) to our favourite music. I (8. like) R&B, but Hannah (9.hate) it. She (10. think) it’s boring. She (11. love) rock music.

IV. Complete the conversation with the correct form of the verbs in brackets in the present continuous.

Jack: I’m bored.

Nick: Why don’t you find something to do?

Jack: What can I do?

Nick: There are lots of things you can do. This is what I (1. do) this weekend. On Friday evening I (2. meet) Jane. We (3. go) to the cinema. Then in Saturday, Tom and I (4. play) table-tennis. Then we (5. have) lunch with Sam. After lunch, Tom and Sam (6. start) their new judo classes. I (7. not go) with them because my dad (8.take) me to a basketball match.

It’s my mum’s birthday on Sunday. She (9. not have) a big party. We (10. have) lunch at a nice restaurant near our house.

Jack: Wow. You are busy. Can I come with you to the cinema on Friday?

Nick: Of course, you can, Jack.

❺. CORRECTION

I. Choose the underlined word or phrase (marked A, B, C or D) in each sentence that needs correcting.

1. My sister is very seriously and hard-working in her study.
A B C D

2. Ride a bike at the weekend is my best friend’s hobby.

A B C D

3. She is very cared, so she always helps her mother do the housework.

A B C D

4. My friend has a short brown hair and an oval face.

A B C D

5. Because Nga is very keen on the school’s singing competition, she is taking part

A B C

on it tomorrow.

D

6. I have an important maths exam tomorrow afternoon, so I do a lot of maths

A B C

exercises at home this evening.

D

7. We have a lot of assignments to do. Therefore, we are going to the cinema

A B C

with you tonight.

D

8. I have new pencil, a pencil sharpener and a pencil case.

A B C D

9. The painting competition will start at his school on the 17th of October.

A B C D

10. She usually plays the piano every Monday evening, but today she watch cartoons

A B C D

with her younger sister.

11. There are a table, four chairs, two pictures and a vase in the living room.

A B C D

12. There aren’t a lot of posters in the wall in his bedroom.

A B C D

13. My dog has a long tail, big eyes and a yellow fur.

A B C D

14. She has a birthday party with a big birthday cake and a lot of candles at home

A B C D

at present.

15. She is short hair and big eyes

A B C D

16. My new friend, Zoe, is very friend and helpful

A B C D

17. Tomorrow, John and I is playing basketball with our team

A B C D

18. This student are very smart, studious and well-behaved

A B C D

19. My mother have an oval face and lovely smile

A B C D

20. Would you like going to the movies tonight?

A B C D

II. There is one mistake in each sentence. Find and correct it.

Sentence

Correction

1. I live in a apartment on Nguyen Trai Street.

2. Listen! Someone knocks at the door.

3. What do you doing tomorrow?

4. There is some new furnitures in the living room.

5. My mother have short curly hair and big blue eyes.

6. He drives very careless and often causes accidents.

7. John usually go shopping with his mother.

8. There is many books on her bookshelves.

9. Would you like drinking tea or coffee?

10. Why don’t you has dinner with us?

______________

_____________

______________

_____________

______________

______________

______________

_____________

______________

______________

❻. READING

I. Read the following text and use the words given in the box to fill in the le

there

real

sticking

about

are

legally

the

at

Friendship is an interesting kind of love. There’s no contrast (1) ________ binding you two together, there’s no unspoken rule (2) ________loving each other unconditionally, and there’s no (3) ________blinding commitment to the opposite person other than what you are willing to put in to the relationship.

But maybe these (4)________the reasons why our relationships are so valuable. The option is always (5) ________ to back out at any time, and yet, with the really, really authentic ones, we never do.

Because (6) ________the end of the day- after the breakups and divorces and estrangements- we choose (7) ________companions we want in our lives, and they are the ones worth (8) ________around for.

II. Read the article and decide whether the statements are True (T) or False (F).

As we know, these special relationship do more than we just get us by. Friends are our concert buddies. They’re the people that come over to trap a mouse that’s in the apartment. They’re the ones who use through relationship blunders and changes at work. Research has also found that friends helps us live longer.

Aristotle once described a true friend as a “single soul dwelling in two bodies”- but what differentiates a true, lasting friendship from the other, temporary social bonds? According to Robert Rowney, D.O., a certified psychiatrist and the director of the Cleveland Clinic mood disorder unit, there are certain habits that genuine friends possess, which make them more like family. And it’s these characteristics- and sometimes even tough love – that create that indescribable bond.

1. Friends see us through relationship blunders and changes at work

2. Research has found that friend don’t help us live longer

3. A true friend is described as “single soul dwelling in two bodies”

4. According to Robert Rowney, there are certain habits genuine friends possess.

5. Sometimes even tough love can’t create that indescribable bond.

III. Read and answer the questions.

−Hi pals! My name is Susy. I’m thin and medium high. My hair is short, curlyand blonde. My eyes are brown. I’m clever and hard-working. My favourite color is red. I love fashion.

−Hey guys! My name is Caroline. I’m thin and sporty. My hair is long, straight and brown. My eyes are brown and big also. I’m talkative and noisy. I like rock music.

−What’s up people? I’m Michael. I’m tall and handsome, my hair is brown and straight. My face is round. I’m patient and kind of lazy. I always wear a cap.

−Nice to meet you! My name is Ryan. I’m skinny and short, my hair is black and my eyes are black too. I’m shy and good tempered. I like sports and video games.

−How’re you doing friends? I am Kate. I’m tall and thin. My hair is short, straight and black. I have a small face. I love the green color.

1. What is Susy’s hair like?

…………………………………………………………………………………….

2. What are Caroline’s eyes like?

…………………………………………………………………………………….

3. What is Michael like?

…………………………………………………………………………………….

4. What does Ryan like?

…………………………………………………………………………………….

5. What color does Kate love?

…………………………………………………………………………………….

IV. Read the passage, then answer the questions.

Trung is a pupil in class 7A. His full name is Pham QuocTrung. He is 13 years old now, but he will be 14 on his next birthday. Trung lives with his parents at 2/34 Nguyen Trai Street. Trung’s house isn’t large but it’s very comfortable. It has a bright living room, two lovely bedrooms and a large, modern bathroom and kitchen. There is a small yard in front of his house. Trung’s mother grows flowers in the yard. According to Trung, his house is the nicest house.

1. What does Trung do?

 

2. What class is he in?

 

3. What’s his family name?

 

4. What’s his address?

 

5. Is Trung’s house big?

 

6. How many rooms are there in his house?

 

7. Is there a yard in front of his house?

 

8. Are there any flowers in the yard?

 

❼. WRITING

I. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Ex: There are twenty classes in our school

Our school has twenty classes.

1. Our school has forty-two classrooms.

🖎 There ……

2. The bakery is to the left of my house.

🖎My house ……

3. Mr Minh has a son,Trung.

🖎 Mr Minh ……

4. Trang is riding her bike to school.

🖎 Trang is going ……

5. Huyen walks to school every afternoon.

🖎 Huyen goes ……

6. Does your class have forty students?

🖎 Are …..?

7. That motorbike belongs to MrTrung.

🖎 That is ……

8. Does your father cycle to work?

🖎 Does your father get …..?

9. He goes to work at seven fifteen.

🖎 He goes to work at a ……

10. This exercise is very difficult and he can’t do it.

🖎 This exercise is too ……

II. Write the correct sentences using the cue words.

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

🖎 …..

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

🖎 …..

3. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

🖎 …..

4. John’s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

🖎 ……

5. They/ like/ beer or wine?

🖎 ……

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

🖎 ……

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

🖎 ……

8. Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?

🖎 ……

III. Arrange the words to make correct sentences.

1. books/ are/ on/ there/ bookshelf/ many/ the.

🖎 ……

2.many/ there/ how/ in/ are/ books/ school bag/ your?

🖎 ……

3.television/ the/ there/ a/ living room/in/ is.

🖎 ……

4.forty-five/ class/ students/ there/ my/ are/ in.

🖎 ……

5.living room/ tables/ in/ there/ the/ are/ two.

🖎 ……

6.many/ there/ in/ how/ are/ the/ doors/ classroom?

🖎 ……

IV. Write a short paragraph (80-100 words) about your best friend.

Suggestions:

1. What is his/her name?

2. How old is he/she?

3. What is his/ her hobby?

4. What does he/she do in his/ her free time?

5. What do you often do together?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

===================================================

ANSWER KEYS

UNIT 3: MY FRIENDS

❶. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. D

11.C

21.B

31.D

41.C

2. C

12.D

22.D

32.C

42.D

3. A

13.B

23.A

33.C

43.B

4. A

14.A

24.C

34.D

44.C

5. B

15.A

25.B

35.D

45.A

6. B

16.D

26.A

36.B

46.C

7. C

17.A

27.B

37.D

47.B

8. D

18.C

28.D

38.C

48.D

9. B

19.D

29.C

39.A

49.A

10. C

20.B

30.C

40.C

50.B

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1.A

4.B

7.D

10.A

13.A

2.C

5.C

8.C

11.B

14.C

3.A

6.A

9.B

12.D

15.A

❷. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1.A

11.A

21.A

31.C

41.B

2.C

12.D

22.D

32.B

42.B

3.D

13.B

23.C

33.D

43.A

4.A

14.C

24.B

34.A

44.B

5.B

15.A

25.C

35.B

45.C

6.D

16.C

26.B

36.C

46.C

7.C

17.B

27.A

37.A

47.A

8.A

18.A

28.B

38.B

48.C

9.C

19.A

29.A

39.C

49.B

10.A

20.D

30.D

40.C

50.B

❸. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences

1. friendly

6. careful

11. active

16. curiosity

21. friendly

2. talkative

7. funny

12. disappearing

17. Generosity

22.orphanage

3. independent

8.boring

13. Boring

18. Organization

23.humorous

4.sensitive

9. curious

14. competition

19. Personal

24.extremely

5.creative

10.reliable

15. confidence

20. Reliable

25.beautiful

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text.

1. instantly

2. invaluable

3. reunion

4. eventually

5. friendships

6. stressful

❹. VERB FORMS

I. Give the correct form of verb at the simple tense and the continuous tense.

1. is running

2. buys

3. aren’t drinking

4. are climbing

5. is crying

6. wear

7. are you doing

8. eat

9. sets off

10. aren’t going

II. Read the text then give the correct form of verb.

1.are

4. are drinking

7. enjoying

10. dress

2. is wearing

5. are dancing

8. chatting

11. travel

3. standing

6. are sitting

9. go

12. make

III. Complete the text. Use the present simple.

1. lives

4. goes

7. listen

10. thinks

2. go

5. gets up

8. like

11. loves

3. walk

6. finish

9. hates

 

IV. Complete the conversation with the correct form of the verbs in brackets in the present continuous.

1. am doing

2. am meeting

3. are going

4. are playing

5. are having

6. are starting

7. am not going

8. is taking

9. .isn’t having

10. are having

❺. CORRECTION

I. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

1.A

6.C

11.A

16.C

2.A

7.C

12.C

17.B

3.B

8.A

13.D

18.B

4.B

9.B

14.A

19.A

5.D

10.D

15.A

20.B

II. There is one mistake in each sentence. Find and correct it.

1. a → an

2. knocks→ is knocking

3. do → are

4. furnitures → furniture

5. have → has

6. careless → carelessly

7. go → goes

8.is→ are

9.drinking → to drink

10. has → have

❻. READING

I. Read the following text and use the words given in the box to fill in the le

1. legally

2. about

3. real

4. are

5. there

6. at

7.the

8.sticking

II. Read the text and decide whether the statements are True (T) or False (F).

1. T

2. F

3.T

4. T

5. F

III. Read and answer the questions.

1. It is short, curly, and blonde.

2. They are brown and big.

3. He is patient and kind of lazy.

4. He likes sports and video games.

5. She loves green.

IV. Read the passage, then answer the questions.

1. He is a student.

2. He is in class 7A.

3. His family name is Pham.

4. It is at 2/34 Nguyen Trai Street.

5. No, it isn’t.

6. There are five rooms.

7. Yes, there is.

8. Yes, there are.

❼. WRITING

I. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

1. There are forty-two classrooms in our school.

2. My house is to the right of the bakery.

3. Mr. Minh is Tiling’s father.

4. Trang is going to school by bike.

5. Huyen goes to school on foot every afternoon.

6. Are there forty students in your class?

7. That is Trung’s motorbike.

8. Does your father get to work by bike?

9. He goes to work at a quarter past seven.

10. This exercise is too difficult for him to do.

II. Write the correct sentences using the cue words.

1. He often has breakfast late.

2. Are you doing the housework at the moment?

3. I do not go to school on weekends.

4. John’s girlfriend is wearing a red T-shirt now.

5. Do they like beer or wine?

6. What does he usually do at night?

7. The teacher never loses his temper.

8. Why are you listening to music loudly now?

III. Arrange the words to make correct sentences.

1. There are many books on the bookshelf.

2. How many books are there in your school bag?

3. There is a television in the living room.

4. There are forty-five students in my class.

5. There are two tables in the living room.

6. How many doors are there in the classroom?

IV. Write a short paragraph (80-100 words) about your best friend.

Suggestions:

1. What is his/her name?

2. How old is he/she?

3. What is his/ her hobby?

4. What does he/she do in his/ her free time?

5. What do you often do together?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *