Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới – Phần 4: MY NEIGHBOURHOOD

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

A. TỪ VỰNG:

– statue /ˈstætʃ·u/ (n): tượng

– square /skweər/ (n): quảng trường

– railway station /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/ (n): nhà ga

– cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ

– memorial /məˈmɔːr.i.əl/ (n): đài tưởng niệm

– left /left/ (n, a): trái

– right /raɪt/ (n, a): phải

– straight /streɪt/ (n, a): thẳng

– narrow /ˈner.oʊ/ (a): hẹp

– noisy /ˈnɔɪ.zi/ (a): ồn ào

– crowded /ˈkraʊ.dɪd/ (a): đông đúc

– quiet /ˈkwaɪ ɪt/ (a): yên tĩnh

– art gallery /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/ (n): phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

– backyard /ˌbækˈjɑːrd/ (n): sân phía sau nhà

– cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ lớn, thánh đường

– convenient /kənˈvin·jənt/ (adj): thuận tiện, thuận lợi

– dislike /dɪsˈlɑɪk/ (v): không thích, không ưa, ghét

– exciting /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/ (adj): thú vị, lý thú, hứng thú

– fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt vời

– historic /hɪˈstɔr ɪk/ (adj): cổ, cổ kính

– inconvenient /ˌɪn·kənˈvin·jənt/ (adj): bất tiện, phiền phức

– incredibly /ɪnˈkred·ə·bli/ (adv): đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ

– modern /ˈmɑd·ərn/ (adj): hiện dại

– pagoda /pəˈɡoʊ·də/ (n): ngôi chùa

– palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện, dinh, phủ

– peaceful /ˈpis·fəl/ (adj): yên tĩnh, bình lặng

– polluted /pəˈlut/ (adj): ô nhiễm

– suburb /ˈsʌb·ɜrb/ (n): khu vực ngoại ô

– temple /ˈtem·pəl/ (n): đền, điện, miếu

– terrible /ˈter·ə·bəl/ (adj): tồi tệ

– workshop /ˈwɜrkˌʃɑp/ (n) phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)

B. NGỮ PHÁP:

I. COMPARATIVE WITH ADJECTIVES (So sánh với tính từ)

1. Cấu trúc:
Tính từ ngắn :                                S1 + tobe + adj (er) + than + S2
Tính từ dài :                                    S1 + tobe + more + adj + than + S2
Ví dụ : This book is smaller than that book. (Quyển sách này nhỏ hơn quyển sách kia)
            This book is more expensive than that book. (Quyển sách này đắt hơn quyển sách kia)
2. Cách thành lập tính từ so sánh hơn.
a. Tính từ ngắn : (hay còn gọi là tính từ 1 âm tiết. Khi thành lập tính từ so sánh hơn, chúng ta thường thêm đuôi ER vào phía sau tính từ đó.)

Adjective          

Comparative

short (thấp)

shorter (thấp hơn)

small (nhỏ)

smaller (nhỏ hơn)

long (dài)

longer (dài hơn)

Ví dụ:  The green box is smaller than the pink box. (Chiếc hộp màu xanh nhỏ hơn chiếc hộp màu hồng.)
– Với những tính từ có 1 âm tiết và có đuôi kết thúc là chữ cái -e, khi thành lập tính từ so sánh hơn, chúng ta sẽ chỉ thêm đuôi -r vào phía sau tính từ đó.

Adjective        

Comparative

large (rộng)

larger (rộng hơn)

strange (lạ)

stranger (lạ hơn)

close (gần)

closer (gần hơn)

Ví dụ: This lake is larger than that lake.  (Cái hồ này rộng hơn cái hồ kia.)
 Với những tính từ có 1 âm tiết và có kết thúc bằng 1 nguyên âm và 1 phụ âm, khi thành lập tính từ so sánh hơn, chúng ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm -er.

Adjective         

Comparative

big (to)

bigger (to hơn)

hot (nóng)

hotter (nóng hơn)

thin (gầy)

thinner (gầy hơn)

Ví dụ: The woman is thinner than the man. (Người phụ nữ gầy hơn người đàn ông.)

b. Tính từ dài : (Tính từ có 2 âm tiết trở lên)
Với hầu hết các tính từ có 2 âm tiết trở lên, chúng ta thường thêm more vào phía trước tính từ đó để thành lập tính từ so sánh hơn.

Adjective                      

Comparative

Beautiful (xinh, đẹp)

More beautiful (xinh đẹp hơn)

Interesting (thú vị)

More interesting (thú vị hơn)

Exciting (hào hứng)

More exciting (hào hứng hơn)

Ví dụ: Gold is more valuable than silver. (Vàng có giá trị hơn bạc.)
c. Tính từ so sánh hơn đặc biệt
– Tuy nhiên, có một số tính từ dài không theo quy luật trên, tính từ có 2 âm tiết mà kết thúc là  đuôi -y ở cuối thì y biến đổi thành i sau đó thêm ER
Ví dụ: 
          pretty => prettier              happy => happier

Các em cùng theo dõi một số dạng tính từ so sánh hơn đặc biệt như sau:

Adjective

Comparative

good (tốt)

better (tốt hơn)

bad (tồi tệ)

worse (tồi tệ hơn)

much/ many (nhiều)

more (nhiều hơn)

little (ít)

less (ít hơn)

far (xa)

farther/ further (xa hơn)

Ví dụ:  
        Kate’s speaking skill is better than Pete’s. (Kỹ năng nói của Kate tốt hơn kỹ năng nói của Pete.)

C. BÀI TẬP:

❶. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A. machine B. drive C. police D. pizza

2. A. magazine B. side C. hide D. high

3. A. prepare B. fresh C. equal D. eleven

4. A. busy B. gum C. summary D. lunch

5. A. kite B. idea C. roadside D. dinner

6. A. picture B. ticket C. biology D. cinema

7. A. these B. metre C. secret D. English

8. A. listen B. magazine C. miss D. kite

9. A. teach B. heart C. peach D. team

10. A. business B. bus C. number D. study

11. A. live B. wide C. bicycle D. exciting

12. A. feet B. seat C. near D. team

13. A. cried B. city C. think D. terrible

14. A. great B. heat C. cheek D. peaceful

15. A. historic B. expensive C. office D. finally

16. A. peaceful B. pleasure C. sleepy D. cheap

17. A. exciting B. quiet C. wide D. terrible

18. A. crowded B. interested C. bored D. polluted

19. A. shops B. theatres C. streets D. parks

20. A. narrow B. crowd C. now D. about

21. A. hill B. ship C. kite D. chip

22. A. cheap B. great C. peace D. meal

23. A. evening B. extreme C. scene D. excite

24. A. garage B. village C. message D. shortage

25. A. field B. movie C. quiet D. piece

26. A. films B. city C. nice D. polite

27. A. big B. wide C. quiet D. exciting

28. A. cheap B. sleepy C. near D. peaceful

29. A. heavy B. sea C. team D. street

30. A. bleed B. heat C. head D. tea

31. A. arrive B. quickly C. historic D. city

32. A. teens B. see C. coffee D. street

33. A. convenient B. evening C. exciting D. eve

34. A. expensive B. opposite C. those D. noisy

35. A. ideal B. cinema C. exciting D. difficult

36. A. sorry B. speak C. soft D. shoes

37. A. lesson B. short C. wash D. finish

38. A. cinema B. sugar C. mansion D. tissue

39. A. sing B. special C. social D. artificial

40. A. sheet B. sad C. show D. shut

41. A. love B. hotel C. mother D. brother

42. A. lake B. place C. paddy D. stadium

43. A. store B. sister C. factory D. picture

44. A. rice B. river C. city D. village

45. A. sing B. mine C. hit D. sit

46. A. finger B. lip C. light D. thin

47. A. bean B. pea C. meat D. heavy

48. A. desert B. meter C. tent D. never

49. A. dozen B. box C. bottle D. body

50. A. farm B. bar C. tall D. car

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. pollute B. temple C. station D. palace

2. A. receipt B. backyard C. palace D. dislike

3. A. exciting B. terrible C. cathedral D. historic

4. A. organize B. zodiac C. serious D. fantastic

5. A. memorial B. convenient C. generous D. appearance

6. A. football B. compare C. ceiling D. table

7. A. cleaning B. duty C. beauty D. pollute

8. A. volunteer B. engineer C. benefit D. Vietnamese

9. A. tradition B. opera C. different D. capital

10. A. gallery B. dangerous C. referee D. personal

11. A. pleasure B. hurry C. arrive D. statue

12. A. decide B. railway C. temple D. palace

13. A. restaurant B. terrible C. gallery D. expensive

14. A. capital B. pagoda C. countryside D. motorbike

15. A. direction B. afternoon C. cathedral D. fantastic

❷. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. No one else in the class plays the guitar_____John.

A.as well B. as far as C. so well as D. as soon as

2. The town was nearer____we thought it would be.

A. then B.that C. as D. than

3. The economic conditions today are ____ they were in the past.

A. much more good B. much better than

C. much better D. the best than

4. Jane is not_____her brother.

A. more intelligent as B. intelligent as

C. so intelligent as D. so intelligent that

5. He drives as____his father does.

A. careful as B. more carefully

C. the most careful D. carefully as

6. I’ll be there ____I can.

A. sooner as B. no sooner as C. as soon as D. soonest as

7. Mr. Lam cannot earn _____his wife.

A.as many money as B. as much money as

C.as many money than D. as much money than

8. I like English _____French.

A. than B. more C. less D. better than

9. My car is ____yours.

A. more fast and economical than B. more fast and more economical than

C. faster and economical as D. faster and more economical than

10. Of the two sisters, Linda_____.

A. is beautiful B. the most beautiful

C. is more beautiful D. is so beautiful as

11. Is there a theatre ____your neighbourhood?

A. in B. on C. at D. with

12. _______the second turning the right.

A. Take – in B. Take – on C. Get – in D. Get – on

13. _____nice the weather is!

A. What B. How C. Which D. Who

14. The map ____that the art gallery is nearer than the cathedral. Shall we go there first?

A. speaks B. asks C. says D. talks

15. A_____is a place where we go to buy stamps or send letters.

A. library B.post office C. cinema D. school

16. The air in this area is______with smoke from factories.

A. polluted B. fresh C. noisy D. clean

17. There are many shops near here, so the streets are very busy and ______during the day.

A. noise B. narrow C. quiet D. noisy

18. It is______to live far from the market and the supermarket.

A .easy B. inconvenient C. convenient D. comfortable

19. The people in Hoi An are incredibly _____and ________.

A. friendly – help B. friendly – helpful

C. friendship – helpless D. friend – helpfully

20. The weather is nice, so I enjoy doing _______activities.

A. outdoor B. inside C. outdoors D. boring

21. The cinema is________the corner of the street.

A. on B. in C. at D. into

22. Going by taxi is more_______than going by bus.

A. cheaper B. faster C. easier D. expensive

23. The streets in the Old Quarter in Ha Noi are not wide. They are _______.

A. exciting B. noisy C. narrow D. quiet

24. A_______is a place where we can buy medicines, soap, and make-up.

A. chemist’s B. grocer’s C. square D. temple

25. David’s exam results are________than Nick’s.

A. good B. well C. better D. important

26. Janet is not happy because her results in the competition are_____than her sister’s.

A. bad B. good C. better D. worse

27. _________people own motorbikes now than ten years ago.

A. Many B. Much C. More D. Some

28. This type of car is economical than that type.

A. more B. much C. many D. as

29. ________go past the traffic lights, and _____ turn left.

A. First – than B. First – then C. Then – first D. Finally – then

30. London, the capital city of England, is a______city with many old buildings, and beautiful parks.

A. history B. historic C. largest D. larger

31. When you ride your bike on the streets, you should follow the directions of the____.

A. bus stop B. traffic lights C. railway station D. palace

32. I want to see famous paintings, so I’m going to visit a(n)____at the weekend.

A. art gallery B. temple C. cathedral D. square

33. My father took me to the______ to commemorate the national heroes

A. bridge B. stadium C. statue D. memorial

34. I couldn’t have a trip to Hoi An Ancient Town because I caught a cold lastweek.

That was so_____for me.

A. convenient B. quiet C. simple D. terrible

35. He likes living in Da Nang City because the people here are______hospitable.

A. incredibly B. inconveniently

C. noisily D. busily

36. She doesn’t likes moving in the rush hours because the traffic is so_____.

A. heavy B. large C. difficult D. exciting

37. First the second left. Then go ahead. You will see the museum.

A. turn/ away B. take/ straight C. go/ right D. pick/ left

38. ____can I get to 899 Cafe? – Go to the end of Hong Bang Road. It’s ____your right.

A. Where/ on B.W here/in C. How/ on D. How/ in

39. Ho Chi Minh City has streets than Da Lat City.

A. crowded B. much crowded C. more crowded D. crowdedly

40. I like the atmosphere in Can Tho. It’s____ than in Ha Noi.

A. more quiet B. quieter C. quiet D. quietly

41. What is there ________ our neighborhood?

A. in B. on C. at D. from

42. Turn left ________ the traffic lights and the restaurant is ________ your right

A. in – on B. at – in C.at – on D. on – in

43. ________ the second turning on the right and then go straight.

A. Cross B. Get C. Turn D. Take

44. He is much ________ now, but he’s still taking medication.

A. good B. gooder C. better D. more better

45. The air in many cities is heavily ________ with vehicle exhaust fumes.

A. polluted B. crowded C. wasted D. contained

46. I’m just going to the ________ to buy some medicines and bandage.

A cinema B. chemist’s C. restaurant D. grocery

47. My neighborhood is very ________ because everything is near my house.

A. convenient B. exciting C. comfortable D. inconvenient

48. ________ go to the museum this weekend? – Good idea!

A. Let’s B. Why don’t C. Shall we D. Could you

49. Living in a city is ________ convenient than living in the countryside.

A. a lot B. much C. many D. more

50. – Is there a supermarket in your neighborhood?

– ________.

A. No, it isn’t. The supermarket is near my house.

B. Yes. There it one not far from my house.

C. There is a supermarket in my neighborhood.

D. The supermarket is opposite the park.

❸. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentences.

1. It is a great………to have the school so near.

(CONVENIENT)

2. In the spring the place is…………with skiers.

(CROWD)

3. I still find the job………..

(EXCITE)

4.The area is of special………….interest.

(HISTORY)

5. The conceit of that man is…………!

(CREDIT)

6. The ………..stands on the village green.

(MEMORY)

7. Unfortunately we lack the resources to………..

(MODERN)

8. They hope for a………….settlement of the dispute.

(PEACE)

9. ………….on British beaches is a serious problem.

(POLLUTE)

10. He is………….confident that they can succeed.

(QUIET)

11. Ha Noi is a _____capital. There are a lot of famous, ancient museums, pagodas or temples.

(FAME)

12. He bought a new car in order to move ______in a big city

(CONVENIENT)

13. The environment in our city is ____with a lot of dirty gases from private cars.

(POLUTE)

14. I like enjoying clean air and _____in the countryside.

(PEACE)

15. Dont go straight ahead. Its very_____

(DANGER)

16. My neighborhood is ______for good and cheap restaurants

(FAME)

17. They are getting along with their_____.

(NEIGHBORHOOD)

18. She ‘s beautiful with a________ smile.

(LOVE)

19. ______, the barber cut my hair too short.

(LUCK)

2.   20.  Each of my friends has a ______character.

(DIFFER)

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text

Sometimes good,(1. FRIEND)________ neighbors are hard to come by. When you do have a kind, good neighbor nearby, it (2. REAL) ________goes a long way. So what (3.ACTUAL)________makes a good neighbor and how can we be the (4.GOOD)_________neighbor? Here is a good way we can be great to those we live around. Be considerate. Notice the time of day and what others might be going through. Noise levels can be huge issue with neighbors (5. SPECIAL________

late at night. Does the family next to you have small children that go to bed early? Then don’t blast your music super loud with the windows open at 11:00 p.m. Is there an (6.OLD)________person who has a hard time getting around? Bring their mail up to their house on days with poor weather. Let’s try to be the best neighbor. It will make life much more (7. PLEASE)________for everyone!

❹. VERB FORMS

I. Give the correct form of verbs in the blank.

1. Hoa always (help) her parents on their farm in her free time.

2. Our summer vacation (start) in June and (last) for almost three months.

3. What do you like (do) during your vacation?

4. It’s ten to seven. Hurry up or you (be) late for work.

5. We (go) swimming every afternoon.

6. Hoa (have) breakfast with her uncle now.

7. He (not come) to the party tomorrow night.

8. They (talk) about Hoa’s work at the moment.

II. Put the verbs into the correct tense form.

1. I _________ (have) a great rime in Hoi An at present

2. There _________ (be) always a lot of traffic, day and night.

3. My friend, Michelle, and I _______ (spend) five days in Hoi An last year.

4. Outside the sun __________ (shine) so I’m off to get some fresh air.

5. We usually ___________ (stay) at home for a holiday, but this holiday we __________ (travel) abroad.

6. __________ (be) there any bookstores in your neighborhood?

7. My grandma ____________ (not like) living in the city.

8. How ________ (I/ get) to the railway station? – Go straight ahead then turn left.

9. Where ________ (you/ go) now? – We ________ (go) to Tan Ky House.

10. _________ (be) there a post office nearby? – No. There ________ (be) no post offices near here.

III. Give the right form of “have” or “be” in the simple present tense.

a. Nick (1) good-looking. He (2) tall and strong. He (3) short curly hair. He (4) a round face and brown eyes. His mouth (5) wide.

b. Ann and Laura are twins. They (6) oval faces and big eyes. They (7) tall and slim. Ann (8) long black hair, but Laura (9) short curly hair. Ann has full lips, but Laura’s lips (10) thin.

IV. Complete the sentences with the correct form of do or play.

1. Do you often exercises?

2. My Dad football for the town team when he was young.

3. My sister enjoys______ exercises table tennis in her free time.

4. My brother basketball for the school team.

5. We gymnastics at school yesterday.

6. I like tennis.

7. My friend judo twice a week.

8. My mother yoga at the new sports centre.

❺. CORRECTION

Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

1. There is a temple near to the museum.

A B C D

2. Is there a photocopy store to the left your house?

A B C D

3. The police station is front of the movie theater.

A B C D

4. The bakery is between the hotel or the restaurant.

A B C D

5. There are two drugstores opposite to the hospital.

A B C D

6. Take the first turns on the right, and then go past the bus, Son.

A B C D

7. Because there are many factories in the suburbs of this city, so the air is very

A B C D

polluted.

8. I like most of the things in Nha Trang such as friendly people, sand beaches

A B C

and delicious seafood.

D

9. The old song is more sleepy than that one I heard yesterday.

A B C D

10. Your city has narrow streets and older buildings than ours.

A B C D

11. This restaurant is more excited and cheaper than that one.

A B C D

12. The parks in this town are larger and greener than that in that town.

A B C D

13. Do you know how much does it cost to fly to Australia?

A B C D

14. Remember to wash and ironing your own clothes every day.

A B C D

15. They often go to bed early and never get up lately.

A B C D

16. To keep fit and stay healthily, you should exercise regularly.

A B C D

17. It’s getting easier for me to write and I make less mistake.

A B C D

18. Play football is one of the most common ways of relaxing.

A B C D

19. John doesn’t work so hardly as Peter, but he is much more careful than Peter.

A B C D

20. Each student studying chemistry have to spend at least three hours per week in the

A B C D

laboratory.

21. The most problematical of the four major language skills are probably that of writing. A B C

D

22. She wants to go to Ho Chi Minh City to begin her career like a singer.

A B C D

23. Please arrive early so that we can start the meeting at time.

A B C D

24. There are a cat and a dog near the table.

A B C D

25. The bank is between the hotel with the museum.

A B C D

26. There is two drug stores in that street.

A B C D

27. Is there a photocopy store to the left your house?

A B C D

28. The food here is more delicious as that in my hometown.

A B C D

29. Do you think there is another mountain highest than Mount Everest?

A B C D

30. Ha Long Bay is the more beautiful natural wonder of Viet Nam.

A B C D

❻. READING

I. Read the passage carefully. True or False? Check (🗸). Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort and won’t notice the weather.

Some people in the neighborhood, however, are not happy about the changes. The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper prices.

The residents and store owners have been concerned about the new mall for a few months. They have organized a community meeting in order to discuss the situation.

 

T

F

1. The mall is open six days a week.

   

2. There are more than 50 stores in the mall.

   

3. Everyone in the neighborhood is pleased with the new mall.

   

4. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.

   

5. Some of the stores on Tran Phu Street may have to close.

   

II. Read and complete the text with available words.

jobs

historical

center

education

universities

modern

capital

landscapes

I live in a large city in the (1) ___________ of Columbia. It is called Santa Fe de Bogota and is the (2) ___________ of Columbia. It is a large and populous city. The city is surrounded by high mountains, rivers, and amazing (3) ___________.

The city centre is expensive and noisy. It is also dangerous at night People are always running and rushing for their (4) ___________, schools and other work. Traffic is awful too. Therefore I do not like this area too much. My city also has many great (5) ___________, as well as some important libraries. Many people travel to this city for its growing (6) ___________.

In addition, there are about 160 shopping malls. Some most famous malls are: Centro Andino, Santafé and Centro Mayor. If you like quiet space, you can visit the (7) ___________ area. There are interesting places that are full of history and culture such as La Casa de la Moneda, the elegant and big Colon Theater. If you prefer (8) ___________ places, you can go and drink a cup of coffee at the modern Hard Rock Café in Atlantis Plaza mall.

III. Read the text in exercise II again and answer the questions.

1. In what country does Santa Fe de Bogota belong to?

…………………………………………………………………………………….

2. What is the city surrounded by?

…………………………………………………………………………………….

3. What’s the city centre like?

…………………………………………………………………………………….

4. What are people always running for?

…………………………………………………………………………………….

5. What is the education in the city like?

…………………………………………………………………………………….

6. How many shopping malls are there?

…………………………………………………………………………………….

IV. Read the text and decide which answer best fits each numbered blank.

Does your neighbor have an (1) ______lawn, shutters with peeling paint, or siding that needs (2) ______.power washed? You might assume that they’re (3) ______, but there might be a bigger problem that you’re not aware (4) ______

The family may be dealing with (5) ______, or their lawnmower broke down and they can’t afford a new one. Offer to help with whatever the problem is in a (6) ______, non condemning manner. Perhaps you can move their lawn (7) ______them or offer your power sprayer if they don’t have one. This lets them know you care about the (8) ______of the neighborhood, and you’re on their side.

If they get upset about your kindness, that becomes their problem, not yours.

1. A. overgrow B. overgrows C. overgrew D. overgrown

2. A. to be B. be C. being D. been

3. A. neglect B. neglectful C. neglectfully D. neglecting

4. A. at B. in C. of D. with

5. A. sick B. sickness C. sickly D. sicken

6. A. to respect B. respect C. respectful D. respectfully

7. A. at B. from C. under D. for

8. A. appear B. appearance C. disappear D. disappearance

❼. WRITING

I. Write the comparative sentences using the cues.

Ex: My house/ small/ her house

My house is smaller than her house.

1. Lan/tall/Hoa

🖎 ……..

2. This book/ thick/ that book

🖎 …….

3. The chair/ short/ the table

🖎 …….

4. These boxes/ big/ those boxes

🖎 ……..

5. Miss Trang/ young/ her sister

🖎 …….

6. These buildings/ high/ those buildings

🖎 …….

7. The boys/ strong/ the girls

🖎 ……..

8. I/ old/ my brother.

🖎 ……..

II. Rearrange the words and phrases to make meaningful sentences.

1. an/ pagoda/ village/ go/ old/ my/ has.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

2. railway-station/ not/ small/ a/ that/ town/ has/ got.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

3. one/ Mr. and Mrs. Brown/ only/ have/ car/ got.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

4.building/ school/new/ has got/ my/ a.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

5. many/ got/ city/ lakes/ that/ has/ beautiful.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

6.London/ parks/ has/ famous/ got/ many.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

7.any/ city/ museums/ your/ has/ got?

🖎 ……………………………………………………………………………………….

8.art galleries/ not/town/ has/ got/ this/ any.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

9. buildings/ old/ got/ Hue/ pagodas/ and/ many/ has.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

10.a/ house/has/ got/ garage/ your?

🖎 ……………………………………………………………………………………….

III. Rewrite the sentences using the words in brackets. Do not change the meaning of the sentences and do not change the form of the words given.

Example: Tom is taller than Mary. (SHORT)

Mary is shorter than Tom.

1. The Central Post Office is bigger than this District Post office. (SMALL)

🖎 ……………………………………………………………………………………….

2.The skyscraper is higher than our office building. (LOW)

🖎 ……………………………………………………………………………………….

3.My neighbourhood is noisier than your neighbourhood. (QUIET)

🖎 ……………………………………………………………………………………….

4.Alice is slimmer than Daisy. (FAT)

🖎 ……………………………………………………………………………………….

5.The Riverview Hotel is cheaper than the Palace Hotel. (EXPENSIVE)

🖎 ……………………………………………………………………………………….

6. A house in the city is more expensive than a house in the country. (CHEAP)

🖎 ……………………………………………………………………………………….

7.The air in the city is more polluted than the air in the country. (FRESH)

🖎 ……………………………………………………………………………………….

8. Life in the city is more interesting than life in a small village. (BORING)

🖎 ……………………………………………………………………………………….

IV. Write a short paragraph (80-100 words) describing the place where you are living or a quiet countryside.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

===================================================

ANSWER KEYS

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

❶. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. B

11.A

21.C

31.A

41.B

2. A

12.C

22.B

32.C

42.C

3. B

13.A

23.C

33.A

43.D

4. A

14.A

24.A

34.A

44.A

5. D

15.D

25.C

35.A

45.B

6. C

16.B

26.C

36.D

46.C

7. C

17.D

27.A

37.A

47.D

8. D

18.C

28.C

38.B

48.B

9. B

19.B

29.A

39.A

49.A

10. A

20.A

30.C

40.B

50.C

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1.A

4.D

7.D

10.C

13.D

2.C

5.C

8.C

11.C

14.B

3.B

6.B

9.A

12.A

15.B

❷. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1.C

11.A

21.A

31.B

41.A

2.D

12.B

22.D

32.A

42.C

3.B

13.B

23.C

33.D

43.D

4.C

14.A

24.A

34.D

44.C

5.D

15.B

25.C

35.A

45.A

6.C

16.A

26.D

36.A

46.B

7.B

17.D

27.C

37.B

47.A

8.A

18.B

28.A

38.C

48.C

9.D

19.B

29.B

39.C

49.D

10.C

20.A

30.B

40.B

50.B

❸. WORD FORM

I. Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences

1. convenience

6. memorial

11. famous

16. famous

2. Crowded

7. Modernize

12. conveniently

17.neighbors

3. Exciting

8. Peaceful

13. polluted

18.lovely

4. Historic

9. Pollution

14. peacefulness

19.Unluckily

5. Incredible

10. Quietly

15. dangerous

20.different

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text

1. friendly

2. really

3. actually

4. best

5. especially

6. elderly

7. pleasant

 

❹. VERB FORMS

I. Give the correct form of verbs in the blank.

1. helps

2. starts – lasts

3. to do/ doing

4. will be

5. go

6. is having

7. won’t come

8. are talking

II. Put the verbs into the correct tense form.

1. am having

2. is

3. spent

4. is shining

5. stay – are travelling

6. Are

7. doesn’t like

8. do I get

9. are you going – are going

10. Is – are

III. Give the right form of “have” or “be” in the simple present tense.

1. is

2. is

3. has

4. has

5. is

6. have

7. are

8. has

9. .has

10. are

IV. Complete the sentences with the correct form of do or play.

1. do

2. played

3. playing

4.plays

5. do

6. playing

7. does

8. does

❺. CORRECTION

I. Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

1.C

6.B

11.A

16.B

21.D

26.A

2.C

7.C

12.C

17.C

22.D

27.C

3.B

8.C

13.C

18.A

23.A

28.C

4.C

9.B

14.B

19.A

24.A

29.D

5.C

10.A

15.D

20.B

25.C

30.B

❻. READING

I. Read the passage carefully. True or False? Check (🗸). Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

 

T

F

1. The mall is open six days a week.

-» The mall is open seven days a week

 

(🗸)

2. There are more than 50 stores in the mall.

-» There are 50 stores in the mall.

 

(🗸)

3. Everyone in the neighborhood is pleased with the new mall.

-» Not everyone is pleased with the mall.

 

(🗸)

4. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.

(🗸)

 

5. Some of the stores on Tran Phu Street may have to close.

(🗸)

 

II. Read and complete the text with available words.

1. center

2. capital

3. landscapes

4. jobs

5. universities

6. education

7.historical

8.modern

III. Read the text in exercise II again and answer the questions.

1. Columbia

2. It is surrounded by high mountains, rivers, and amazing landscapes.

3. It is expensive and noisy, and dangerous at night.

4. They are always running for their jobs, schools and other work.

5. It is growing.

6. There are about 160 shopping malls.

IV. Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

1. D

2.A

3.B

4.C

5. B

6.C

7.D

8. B

❼. WRITING

I. Write the comparative sentences using the cues.

1. Lan is taller than Hoa.

2. This book is thicker than that book.

3. The chair is shorter than the table.

4. These boxes are bigger than those boxes.

5. Miss Trang is younger than her sister.

6. These buildings are higher than those buildings.

7. The boys are stronger than the girls.

8. I am older than my brother.

II. Rearrange the words and phrases to make meaningful sentences.

1. My village has an old pagoda.

2. That small town has not got a railway-station.

3. Mr. and Mrs. Brown have got only one car.

4. My school has got a new building.

5. That city has got many beautiful lakes.

6. London has got many famous parks.

7. Has your city got any museums?

8. This town has not got any art galleries.

9. Hue has got many old buildings and pagodas.

10. Has your house got a garage?

III. Rewrite the sentences using the words in brackets. Do not change the meaning of the sentences and do not change the form of the words given.

1. This District Post Office is smaller than the Central Post Office.

2. Our office building is lower than the skyscraper.

3. Your neighbourhood is quieter than my neighbourhood.

4. Daisy is fatter than Alice.

5. The Palace Hotel is more expensive than the Riverview Hotel.

6. A house in the country is cheaper than a house in the city.

7. The air in the country is fresher than the air in the city.

8. Life in a small village is more boring than life in the city.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *