Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới – Phần 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD

A. TỪ VỰNG:

– plaster /ˈplæs·tər/ (n): miếng băng dán

– walking boots /ˈwɑː.kɪŋ buts/ (n): giày ống đi bộ

– painkiller /ˈpeɪnˌkɪl·ər/ (n): thuốc giảm đau

– sun cream /ˈsʌn ˌkriːm/ (n): kem chống nắng

– scissor /ˈsɪz.ər/ (n): cái kéo

– sleeping bag /ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/ (n): túi ngủ

– backpack /ˈbækˌpæk/ (n): ba lô

– compass /ˈkʌm·pəs/ (n) la bàn

– desert /dɪˈzɜrt/ (n) sa mạc

– mountain /ˈmɑʊn·tən/ (n): núi

– lake /leɪk/ (n): hồ nước

– river /ˈrɪv·ər/ (n): sông

– forest /ˈfɔr·əst/ (n): rừng

– waterfall /ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/ (n): thác nước

– Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam cực

– boat /boʊt/ (n): con thuyền

– boot /buːt/ (n): giày ủng

– cave /keɪv/ (n): hang động

– cuisine /kwɪˈziːn/ (n): kỹ thuật nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực

– diverse /ˈdɑɪ·vɜrs/ (adj): đa dạng

– essential /ɪˈsen·ʃəl/ (adj): rất cần thiết

– island /ˈaɪ.lənd/ (n): hòn đảo

– rock /rɑk/ (n): hòn đá, phiến đá

– thrilling /ˈθrɪl·ɪŋ/ (adj) (gây): hồi hộp

– torch /tɔrtʃ/ (n): đèn pin

– travel agent’s /ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/(n) công ty du lịch

– valley /ˈvæl·i/ (n): thung lũng

– windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): môn thể thao lướt ván buồm

– wonder /ˈwʌn·dər/ (n): kỳ quan

B. NGỮ PHÁP:

I. COMPARATIVES AND SUPERLATIVES OF SHORT ADJECTIVES
(DẠNG SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH HƠN NHẤT CỦA TÍNH TỪ NGẮN)

1. Nếu tính từ một âm tiết kết thúc bằng “E”, chỉ cần thêm “R” vào đằng sau tính từ để tạo thành dạng so sánh hơn và “ST” vào đằng sau tính từ để tạo thành dạng so sánh nhất.

Adjective    

Comparative

   Superlative

Large

Larger

Largest

Wide

Wider

Widest

Nice

Nicer

Nicest

2. Nếu tính từ một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm và có một nguyên âm đứng trước phụ âm đó thì nhân đôi phụ âm cuối, rồi thêm đuôi “ER” (so sánh hơn) hoặc “EST” (so sánh nhất).

Adjective

Comparative

Superlative

Big

Bigger

Biggest

Thin

Thinner

Thinnest

 Fat

Fatter

Fattest

3. Các tính từ thông thường thì ta chỉ cần thêm “ er” hoặc “ est” vào đằng sau của tính từ. 

Adjective    

Comparative

Superlative

Tall

Taller

Tallest

Long

Longer

Longest

Short

Shorter

Shortest

4. Trường hợp tính từ bất quy tắc.

Adjective       

Comparative

Superlative

Good

Better

Best

Bad

Worse

Worst

Far

Farther/ Further

Farthest/ Furthest

Little

Less

Least

II. MODAL VERB: MUST

Modal verbs là nhóm động từ rất quen thuộc với mọi người học tiếng Anh. Bài học ngày hôm nay  chúng ta sẽ làm quen với  động từ khuyết thiếu “ Must “.
MUST là một động từ khuyết thiếu và chỉ có hình thức hiện tại.
1. Cấu trúc:

Dạng khẳng định :                                S + Must + V-infinitive.

Dạng phủ định :                                   S + Mustn’t + V-infinitive.

Dạng phủ định :                                    Must + S + V-infinitive?

2. Cách dùng:
a. MUST có nghĩa là “phải” diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc.
Ví dụ: 
         You must drive on the left in London. (Ở Luân Dôn bạn phải lái xe bên tay trái .)
b. MUST bao hàm một kết luận đương nhiên, một cách giải thích duy nhất hợp lý theo ý nghĩ của người nói.
Ví dụ:  
        You have worked hard all day. You must be tired. (Bạn đã làm việc cả ngày. Bạn phải rất mệt.)
c. MUST NOT (MUSTN’T) diễn tả một lệnh cấm.
Ví dụ: 
         
You mustn’t walk on the grass. (Bạn không được giẫm lên cỏ.)
d. Khi muốn diễn tả thể phủ định của MUST với ý nghĩa “không cần thiết” người ta sử dụng NEED NOT (NEEDN’T).
Ví dụ: 
         
Must I do it now? – No, you needn’t. (Tôi có phải làm nó ngay không. Không, bạn không cần.)

C. BÀI TẬP:

❶. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A. full B. must C. under D. uncle

2. A. seat B. meal C. seal D. great

3. A. hike B. life C. lit D. light

4. A. gate B. hate C. great D. feast

5. A. tin B. sin C. hide D. Jim

6. A. book B. foot C. poor D. look

7. A. solder B. story C. folk D. folder

8. A. tale B. hang C. land D. hand

9. A. slang B. danger C. fang D. sang

10. A. watched B. booked C. stopped D. worried

11. A. forest B. wonder C. rock D. lost

12. A. cave B. bay C. valley D. lake

13. A. boots B. scissors C. caves D. mountains

14. A. diverse B. island C. scissors D. right

15. A. beach B. cheese C. change D. chemistry

16. A. matches B. parades C. decides D. relatives

17. A. clothing B. hold C. poster D. dove

18. A. comb B. climb C. suburb D. bomb

19. A. although B. thinking C. gather D. other

20. A. headline B. heating C. meal D. leave

21. A. red B. tent C. end D. forest

22. A. lake B. bag C. take D. nature

23. A. island B. plaster C. cost D. longest

24. A. map B. area C. hat D. plan

25. A. post B. cost C. question D. coast

26. A. top B. ten C. tomato D. future

27. A. stand B. stamps C. steal D. sure

28. A. hat B. plan C. area D. map

29. A. coast B. cost C. island D. dust

30. A. makes B. writes C. takes D. drives

31. A. eating B. reading C. teaching D. breakfast

32. A. school B. children C. cheek D. chubby

33. A. exciting B. city C. bicycle D. circle

34. A. teaching B. speaking C. wearing D. meaning

35. A. end B. palace C. central D. send

36. A. tradition B. decorate C. make D. April

37. A. gathering B. generous C. guest D. great

38. A. spring B. speak C. should D. summer

39. A. truck B. unload C. turn D. lunch

40. A. policeman B. sign C. bike D. spider

41. A. dangerous B. travel C. man D. traffic

42. A. stay B. vacation C. language D. waste

43. A. photo B. hotel C. badminton D. homework

44. A. population B. bus C. uncle D. summer

45. A. read B. teach C. head D. eat

46. A. school B. child C. chair D. watch

47. A. books B. pens C. chairs D. lives

48. A. cable B. station C. answer D. latest

49. A. kitchen B. catch C. chemistry D. armchair

50. A. helped B. wanted C. sounded D. suggested

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. backyard B. remote C. Korean D. desert

2. A. degree B. forest C. plaster D. wonder

3. A. suburb B. remote C. station D. temple

4. A. organize B. zodiac C. essential D. waterfall

5. A. museum B. windsurfing C. historic D. pagoda

6. A. thrilling B. surround C. travel D. island

7. A. valley B. modern C. quiet D. cuisine

8. A. diverse B. mountain C. empty D. racing

9. A. appearance B. waterfall C. cathedral D. essential

10. A. gallery B. serious C. memorial D. barbecue

11. A. desert B. picture C. mountain D. river

12. A. natural B. painkiller C. important D. waterfall

13. A. experience B. necessary C. forgettable D. traditional

14. A. around B. begin C. diverse D. summer

15. A. animal B. attraction C. essential D. umbrella

❷. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. Ha Long Bay is famous __________ its scenic rock formations.

A. to B. with C. for D. by

2. Titov island in Ha Long Bay was named __________ a Russian cosmonaut, GhermannTitov.

A. for B. with C. after D. by

3. You __________ look at other students’ work. It’s against the rules.

A. must B. should C. shouldn’t D. mustn’t

4. The Sahara is the third largest __________ in the world.

A. island B. desert C. valley D. mountain

5. When hiking overnight, don’t forget to bring the __________. It will keep you warm at night.

A. sleeping bag B. hiking boots C. sun cream D. painkillers

6. The Amazon River is __________ river in the world.

A. the wider B. wider than C. the widest D. widest

7. __________ is the coldest place in Vietnam?

A. Who B. What C. Which D. When

8. Peter must __________ this essay today. He’s going out tomorrow.

A. finish B. finishes C. finishing D. to finish

9. Which is __________, the West Lake or the Sword Lake?

A. large B. larger C. largest D. the largest

10. The Grand Canyon is one of the natural __________ of the world.

A. materials B. sights C. scenery D. wonders

11. The weather is very hot in______. You can see camels and rattlesnakes easily there.

A. valley B. ocean C. desert D. mountain

12. Cam Ly______in Lam Dong Province attracts many tourists to visit each year.

A. Island B. Waterfall C. Highland D. Forest

13. My sister had a headache yesterday when she returned from her camping. My mother gave her some______to reduce it.

A. painkillers B. plaster C. sun cream D. cool water

14. My brother and I wear______to move conveniently when we go hiking in the mountain.

A. walking boots B. scissors C. backpacks D. waterproof coat

15. We brought a______to look around when we move in the jungle in the dark.

A. tent B. mobile phone C. sun hat D. torch

16. I had an occasion to come to visit Ngu Hanh Son. It’s a mountain______in Da Nang.

A. land B. range C. mount D. rock

17. Those islands in Nha Trang are named______some interesting animals such as monkeys or swiftest.

A. around B. in C. after D. by

18. It is______to check your luggage carefully when you travel somewhere by plane.

A. unusual B. attractive C. essential D. exciting

19. Ba Be Lake in Bac Kan is______natural lake in Viet Nam.

A. the largest B. the large C. largest D.more large

20. Many people say that Nile is______river in the world.

A. the deepest B. deeper C. the longest D. longer

21. I think Nam is one of______tour guides in this company.

A. the best B. the better C. best D. better

22. What is mountain in Viet Nam? -1 think it’s Fansipan.

A. the height B. the highest C. the higher D. highest

23. We _____ get up early to be at the campsite in time.

A. can B. must C. can’t D. mustn’t

24. You______throw the rubbish into the West Lake.

A. may B. must C. mustn’t D. may not

25. We ______ hold a party tonight but we ______make some loud noises affecting

our neighbours.

A. must/ mustn’t B. mustn’t/ must C. can/ must D. can/ mustn’t

26. “Do you finish packing”? – “Yes. All my things are in my ______”

A. back B. backpack C. back pack D. plaster

27. Ha Long Bay is Vietnam’s_______ wonder.

A. most beautiful natural B. most natural beautiful

C. the most beautiful natural D. the most natural beautiful

28. The Amazon .

A. Rain forest B. Rainy Forest C. Wet Forest D. Wetter Forest

29._______is a large thick bag for sleeping in, especially when you are camping.

A.A sleeping bag B.A sleep bag C. A sleepy bag D.A bag for sleeping

30. If we had a_______, we wouldn’t get los.

A. backpack B. ruler C. compass D. pain killer

31. You_______ travel alone to the mountain. Always go in a group.

A. must B. mustn’t C. do D. don’t

32. People think Ayers Rock is_______ in the evening when it is red.

A. good B. better C. best D. the best

33. You_____ take a lot of warm clothes when you go to Sa Pa in winter

A. must B. mustn’t C. can D. can’t

34. Ba Be Lake is the largest_______ lake in Viet Nam.

A. fresh B. freshwater C. water D. mount

35. The Imperial City in Hue is the greatest_____.

A. tourist attraction B. tourist attractions C. tour attraction D. attraction tourist

36. Ha Long Bay is the number one______ in Viet Nam.

A. nature wonder B. natural wonder C. wonderful nature D. wonder nature

37. You_____ be late for school. It’s against the school regulations.

A. must B. mustn’t C. can D. can’t

38. You_______ all necessary things along with you before you start your trip.

A. takes B. won’t take C. must take D. mustn’t take

39. The boat trip to Ca Mau, the southern tip of Viet Nam, was____ experience of my life.

A. good B. better C. best D. the best

40. You must remember to bring a_______- it’s very useful when you go into a cave because it’s very dark there.

A. scissors B. torch C. clock D. compass

41. He works _____we do.

A. harder B. as hard as C. harder D. so hard as

42. No one in this class is_______ Jimmy.

A. so tall as B. tall than C. the tallest D. more tall than

43. Apples are usually_______ oranges.

A. cheap than B. more cheap C. the cheapest D. cheaper than

44. I know him _______than you do.

A. better B. more well C. good D. the best

45. Marie is not _______intelligent________ her sister.

A. more/as B. so/so C. so/as D. the/of

46. The Sears Tower is_______ building in Chicago.

A. taller B. the more tall C. the tallest D. taller and taller

47. Your bike is 3 times _____.

A. as fastly as mine B. as fast as me C. as fast as mine D. faster than mine

48. The fatter I become, the _______ I run.

A. quicker B. more slowly C. slower D. more fast

49. He learns English_______ than we do.

A. badly B. badlier C. more badly D. worse

50. Their house is________ beautiful than mine.

A. as B. more C. much D. so

❸. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentences.

1. A trip to Fan Si Pan is an ________experience.

(FORGET)

2. You can watch (tradition) ________when you visit Sa Pa.

(TRADITION)

3. Many visitors think that the greatest ________in Hue is temples.

(ATTRACT)

4.You must take an umbrella because it’s ________in Mui Ne at this time of year.

(RAIN)

5. Hue is near Da Nang, but it’s more ________than Da Nang.

(INTEREST)

6. The Perfume River is the most ________river in Central Viet Nam.

(FAME)

7. You can join many exciting ________during the festival.

(ACT)

8. A butterfly is more ________than a moth.

(COLOUR)

9. Nam’s brother is a ________. He took that picture.

(PHOTOGRAPH)

10. Excuse me. I’d like some ________about the cruise.

(INFORM)

11. I find the enormous _____of life on earth quite overwhelming.

(DIVERSE)

12. The books on this list are ______reading for the course.

(ESSENCE)

13. The book is a ______adventure story.

(THRILL)

14. We are looking for exponential growth in our _______

(INVEST)

15. All that gossip about Linda is just pure_______

(INVENT)

16. Children are allowed much more______ these days.

(FREE)

17. He’s been ______for the past six months

(JOB)

18. A group of _______people set up camp in the field.

(TRAVEL)

19. The Great Wall of China is the world’s ________ structure.

(LONG)

20. Is Quang Ninh a ________________ province?

(MOUNTAIN)

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text

Most visitors view the canyon from South Rim (1. VIEW)_____stations. Considering that it has taken the Colorado River the past 17 million years to carve this wonder out of rock, it seems only fair to take a (2. CLOSE)________look. Built by the National Park Service in 1924, the South Kaibab Trail takes you to the (3.WONDER)_______named “Ooh Ah Point”, and, for the (4. ADVENTURE)_______, further into the canyon’s (5.DEEP)_______.Plan (6. CARE)_______heat stroke is no fun.

In the northwest corner of Arizona,(7. VISIT)________usually head to South Rim Village (120 kilometers northwest of Flagstaff on route 180) or the North Rim Village. Free shuttle buses service the South Rim in summer months. Ranger-led day hikes and walks take place throughout the year.

❹. VERB FORMS

I. Complete the sentences with must or mustn’t.

1. You help your mother with the heavy box.

2. It’s very cold. You go out.

3. You look after the house when your parents are awaff

4. You wash your face in the morning.

5. You take your umbrella because it’s raining.

6. You drink that milk, it’s very hot.

7. You make noise in the class.

8. It’s dangerous, you touch that wire.

9. You be rude to your teacher.

10. In the class, you study hard.

II. Put the verbs in brackets into Present simple or Present continuous.

1. Sit down! A strange dog (run) to you.

2. My mom often (buy) meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) the mountain so fast.

5. That girl (cry) loudly in the party now.

6. These students always (wear) warm clothes in summer.

7. What (you/ do) in the kitchen?

8. I never (eat) potatoes.

9. The 203 bus (set off) every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) to our teacher’s wedding party.

III. Complete the sentences with the verb+-ing.

do practise play ski swim watch

1. John loves judo.

2. They enjoy the Olympics on TV.

3. We really like in the Alps in winter.

4. Sam hates rugby but he likes football.

5. I don’t like in the pool at the sport centre.

6. Do you like running in the morning?

❺. CORRECTION

I. Find the mistake in the four underlined parts of each sentence and correct it.

1. The Great Wall of China is the world’s longer structure.

A B C D

2. Traveling by tram is most convenient than traveling by car in this city.

A B C D

3. You must taking off your shoes before entering this room.

A B C D

4. Do you think there is another mountain highest than Mount Everest?

A B C D

5. Ha Long Bay is the more beautiful natural wonder of Viet Nam.

A B C D

6. The scenery of the Amazon rainforest in your pictures looks incredibly.

A B C D

7. In my opinion, foreign tourists visit Hoi An just to its ancient houses.

A B C D

8. Missouri is longer river in the USA, but it is shorter than the Amazon.

A B C D

9. Meghalaya in India has more rainy or wettest weather in the world.

A B C D

10. Lang Son is one of the coldest province in North Viet Nam.

A B C D

11. You mustn’t cheat in exams because the teacher will punish you when you do that.

A B C D

12. I’m so worried because I mustn’t be at home after school right now.

A B C D

13. It is more interesting book I have ever read.

A B C D

14. What’s the better film you have ever seen?

A B C D

15. You mustn’t look after the house when your parents are away

A B C D

16. It is raining heavily outside. You shouldn’t bring your raincoat.

A B C D

17. She always give presents to her parents on Tet holiday.

A B C D

18. She will helps her mother decorate the house before Tet.

A B C D

19. I don’t think that lucky money can bring us good and bad luck.

A B C D

20. The New Year Festival in Thailand is on April. It is very hot.

A B C D

II. These is a mistake in each of these sentences. Underline the mistake and then correct it.

Sentence

Correction

1. I’m the younger person in my family.

2. My brother is busyer than I am.

3. Mary is taller that her sister.

4. Zhang is from China. She speaks China.

5. Ha Noi have a population of 3.6 million

6. London is smallest than Mexico City.

7. She’s my friend. She’s from French.

8. Is your kitchen biger than my kitchen?

9. How height is the PETRONAS Twin Towers?

10. Which season is coldest in your country.

______________

_____________

______________

_____________

______________

______________

______________

_____________

______________

______________

❻. READING

I. Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

Like other high peaks in (1)______region, Mount Everest has long been revered by local people. Its most common Tibetan (2) ______, Chomolungma, means “Goddess Mother of the World”, (3) ______ “Goddess of the Valley”. The Sanskrit name Sagarmatha means (4) ______ “Peak of Heaven”. Its identity as the highest point on the Earth’s (5) ______was not recognized, however, until 1852, (6) ______the governmental Survey of India established that fact. (7) ______1865 the mountain-previously referred to as Peak XV- was (8) ______for Sir George Everest, British survey or general of India from 1830 to 1843.

1. A. one B. a C. an D. the

2. A. title B. name C. selection D. label

3. A. nor B. with C. or D. and

4. A. literally B. literate C. literal D. illiterate

5. A. covering B. plane C. surface D. facet

6. A. whose B. who C. why D. when

7. A. in B. on C. with D. between

8. A. rename B. renamed C. renaming D. to rename

II. Read the following text and use the words given in the box to fill in the blanks

vacation

island

flights

wild

thousands

center

and

here

Just off the coast of South Korea, Jeju Island pulls in vacationers and honeymooners by the (1) ________

Even if you haven’t just gotten married, a (2) ________here sure can feel like it. Regular direct (3) ________to and from international cities such as Tokyo, Osaka, Beijing (4) ________Shanghai (as well as South Korea’s domestic airports) and liberal visa requirements also make getting (5) ________a nap.

Jeju (6) ________features a volcanic Hallasan commanding the island from the (7) ________, a 224-kilometer semi-tropical forested national park, a (8) ________

coastline dotted with waterfalls and the longest lava tube in the world.

III. Read the following text and answer the question below.

One of the greatest attraction in Africa and one of the most spectacular waterfalls in the world, Victoria Falls is located on the Zambezi River, the fourth largest river in Africa, which is also defining the border between Zambia and Zimbabwe.

Victoria Falls is the only waterfall I the world with a length of more than a kilometer and a height of more than hundred meters. It is also considered to be the largest fall I the world.

The noise of Victoria Falls can be heard from a distance of 40 kilometers, while the spray and mist from the falling water is rising to a height of over 400 meters and can be seen from a distance of 50 kilometers. No wonder that the local tribes used to call the waterfall Mosi-o-Tunya “The smoke that thunders”.

1. Where is Victoria Falls located?

………………………………………………………………………………………

2. What is the length and the height of Victoria Falls?

………………………………………………………………………………………

3. How far can the noise of Victoria Fall be heard?

………………………………………………………………………………………

4. How far can we see the spray and mist?

………………………………………………………………………………………

5. What do the local tribes used to call Victoria Falls?

………………………………………………………………………………………

❼. WRITING

I. Use the structure“What+(a/ an) + adj + noun!” to make exclamative sentences.

Ex: – The girl is very beautiful. →What a beautiful girl!

1. The weather is very awful. →

2. The meal is very delicious. →

3. The boy is very clever. →

4. The pictures are very colorful. →

5. The dress is very expensive. →

6. The milk is sour. →

II. Write full sentences, using the suggested words and phrases given.

l. Mexico City/ big/ city/ world.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

2. My brother’s room/ big/ my room.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

3. London/ small/ Tokyo.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

4. Hung/ short/ Ba.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

5.Fansipan/ high mountain/ Viet Nam.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

6.Nam/ tall/ boy/ his class.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

7. Thoa/ beautiful/ girl/ village.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

8. The pagoda/ tall/ the temple.

🖎 ……………………………………………………………………………………….

III. Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.

1. Ho Chi Minh City with the population of over 8 million is bigger than any other cities in Viet Nam.

Ho Chi Minh City is the .

2. Angel Falls is over 1,000 feet higher than any other falls in the world.

Angel Falls is .

3. Lake Superior in North America is a freshwater lake; it is larger than any other freshwater lakes in the world.

Lake Superior in North America is .

4. Remember to bring the compass: if not we will get lost in the forest.

You must .

5. Take a waterproof coat during your trip to Fansipan Mountain because it is rainy there.

You .

6. It is very important that you arrive on time at school.

.

7. It is very dangerous to walk alone after 10 pm in that park.

You .

8. Taking a boat trip around the islands in Ha Long Bay is the most important thing of the trip.

You .

9. Antarctica is colder than any other place in the world.

Antarctica is .

10. It is wrong of us to write on the walls or tables in our classroom.

IV. Write a short paragraph (80-100 words) describing the place where you have ever visited.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

===================================================

ANSWER KEYS

❶. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A

11.B

21.D

31.D

41.A

2. D

12.C

22.B

32.A

42.C

3. C

13.A

23.A

33.C

43.C

4. D

14.C

24.D

34.C

44.A

5. C

15.D

25.C

35.B

45.C

6. C

16.A

26.D

36.A

46.A

7. B

17.D

27.D

37.B

47.A

8. A

18.C

28.C

38.C

48.C

9. B

19.B

29.C

39.C

49.C

10. D

20.A

30.D

40.A

50.A

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1.D

4.C

7.D

10.C

13.B

2.A

5.A

8.A

11.A

14.D

3.B

6.B

9.C

12.C

15.A

❷. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences

1.C

11.C

21.A

31.B

41.B

2.C

12.B

22.B

32.D

42.A

3.D

13.A

23.B

33.A

43.D

4.B

14.A

24.C

34.B

44.A

5.A

15.D

25.D

35.A

45.C

6.C

16.B

26.B

36.B

46.C

7.B

17.C

27.A

37.B

47.C

8.A

18.C

28.A

38.C

48.C

9.B

19.A

29.A

39.D

49.D

10.D

20.C

30.C

40.B

50.B

❸. WORD FORM

I. Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences

1. unforgetable

6. famous

11. diversity

16. Freedom

2. traditionalism

7. activites

12. Essential

17. jobless

3. attraction

8. colourful

13. Thrilling

18. Travelling

4. rainy

9. photographer

14. Investment

19. longest

5. interesting

10. information

15. invention

20. mountainous

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text.

1. viewing

2. closer

3. wonderfully

4. adventurous

5. depths

6. carefully

7. visitors

 

❹. VERB FORMS

I. Complete the sentences with must or mustn’t.

1. must

2. mustn’t

3. must

4. must

5. must

6. mustn’t

7 mustn’t

8. mustn’t

9. mustn’t

10. must

II. Put the verbs in brackets into Present simple or Present continuous.

1. is running

2. buys

3. aren’t drinking

4. are climbing

5. is crying

6. wear

7. are you doing

8. eat

9. set offs

10. aren’t going

III. Complete the sentences with the verb+-ing.

1. doing

2. watching

3. skiing

4. playing

5. swimming

6. practising

❺. CORRECTION

I. Find the mistake in the four underlined parts of each sentence and correct it.

1.D

6.D

11.A

16.C

2.B

7.C

12.B

17.A

3.A

8.A

13.A

18.B

4.D

9.B

14.B

19.D

5.B

10.C

15.A

20.B

II. These is a mistake in each of these sentences. Underline the mistake and then correct it.

1. younger → youngest

2. busyer→ busier

3. that → than

4. China → Chinese

5. have → has

6. smallest → smaller

7. French → France

8. biger→ bigger

9. height→ high

10. coldest → the coldest

❻. READING

I. Read the following text and decide which answer best fits each numbered bank

1. D

2.B

3.C

4.A

5. C

6.D

7.A

8. B

II. Read the following text and use the words given in the box to fill in the blank

1. thousands

2. Vacation

3. Flights

4. And

5. here

6. Island

7. Center

8. Wild

III. Read the following text and answer the questions below

1. It is located on the Zambezi River.

2. It is more than a kilometer long and more than hundred meters high.

3. It can be heard from a distance of 40 kilometers.

4. It can be seen from a distance of 50 kilometers.

5. They call it Mosi-o-Tunya “The smoke that thunders”.

❼. WRITING

I. Use the structure“What+(a/ an) + adj + noun!” to make exclamative sentences.

1. What awful weather!

2. What delicious meal!

3. What a clever boy!

4. What colorful pictures!

5. What an expensive dress!

6. What sour milk!

II. Write full sentences, using the suggested words and phrases given.

1. Mexico City is the biggest city in the world.

2. My brother’s room is bigger than my room.

3. London is smaller than Tokyo.

4. Hung is shorter than Ba.

5. Fansipan is the highest mountain in Viet Nam.

6. Nam is the tallest boy in his class.

7. Thoa is the most beautiful girl in the village.

8. The pagoda is taller than the temple.

III. Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.

1. Ho Chi Minh City is the biggest city in Viet Nam.

2. Angel Falls is the highest fall in the world.

3. Lake Superior in North America is the largest freshwater lake in the world.

4. You must bring the compass; if not we will get lost in the forest.

5. You must take a waterproof coat during your trip to Fansipan Mountain because it is rainy there.

6. You must arrive on time at school.

7. You mustn’t walk alone after 10 pm in that park.

8. You must take a boat trip around the islands in Ha Long Bay.

9. Antarctica is the coldest place in the world.

10. We mustn’t write on the walls or tables in our classroom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *