Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới – Phần 6: OUR TET HOLIDAY

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

A. TỪ VỰNG:

– flower /ˈflɑʊ·ər/ (n): hoa

– firework /ˈfaɪr.wɝːk/ (n): pháo hoa

– lucky money /ˈlʌk i ˈmʌn i/ (n): tiền lì xì

– apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/ (n): hoa mai

– peach blossom /pitʃ ˈblɑs·əm/ (n) hoa đào

– make a wish: ước một điều ước

– cook special food: nấu một món ăn đặc biệt

– go to a pagoda: đi chùa

– decorate /ˈdek·əˌreɪt/ (v): trang trí, trang hoàng

– decorate our house: trang trí nhà của chúng ta

– plant trees: trồng cây

– watch fireworks:  xem pháo hoa

– hang a calendar: treo một cuốn lịch

– give lucky money: cho tiền lì xì

– do the shopping: mua sắm

– visit relative: thăm người thân

– buy peach blossom: mua hoa đào

– clean furniture: lau chùi đồ đạc

– calendar /ˈkæl ən dər/ (n): lịch

– celebrate /ˈsel·əˌbreɪt/ (v): kỉ niệm

– cool down /kul daʊn/(v): làm mát

– Dutch /dʌtʃ/ (n, adj): người /tiếng Hà Lan

– empty out (v): đổ (rác)

– family gathering (n): sum họp gia đình

– feather /ˈfeð·ər/ (n): lông (gia cầm)

– first-footer /ˈfɜrstˈfʊt/ (n): người xông nhà (đầu năm mới)

– get wet (v): bị ướt

– Korean /kəˈriən/ (n, adj): người/tiếng Hàn Quốc

– remove /rɪˈmuv/ (v): rủ bỏ

– rooster /ˈru·stər/ (n): gà trống

– rubbish /ˈrʌb·ɪʃ/ (n): rác

– Thai /taɪ/ (n, adj): người ¡tiếng Thái Lan

– wish /wɪʃ/  (n, v): lời ước

B. NGỮ PHÁP:

I. SIMPLE  FUTURE TENSE
(THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN)

1. Cấu trúc của thì tương lai đơn
Khẳng định:

 S + will +  V (nguyên thể)

Phủ định:

S + will not + V (nguyên thể)

Câu hỏi:

Will + S + V (nguyên thể)

Trả lời:

Yes, S + will./ No, S + won’t.

2. Cách sử dụng của thì tương lai đơn
– Diễn tả một quyết định, một ý định nhất thời nảy ra ngay tại thời điểm nói.
Ví dụ:

Are you going to the supermarket now? I will go with you.

(Bây giờ bạn đang tới siêu thị à? Tớ sẽ đi với bạn.)

Ta thấy quyết định đi siêu thị được nảy ra ngay tại thời điểm nói khi thấy một người khác cũng đi siêu thị.

will come back home to take my document which I have forgotten.  

(Tôi sẽ về nhà để lấy tài liệu mà tôi để quên.)

Ta thấy đây cũng là một quyết định tức thời ngay tại thời điểm nói.
– Diễn tả một dự đoán không có căn cứ.
Ví dụ:

I think she will come to the party.

(Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tới bữa tiệc.)

Ta thấy đây là một dự đoán chủ quan không có căn cứ nên ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.
She supposes that she will get a better job.

(Cô ấy tin rằng cô ấy sẽ kiếm được một công việc tốt.)

– Diễn tả một lời hứa hay lời yêu cầu, đề nghị.
Ví dụ:

I promise that I will tell you the truth.

(Tôi hứa là tôi sẽ nói với bạn sự thật.)

Đây là một lời hứa nên ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

Will you please bring me a cup of coffee?

(Bạn làm ơn mang cho tôi một cốc cà phê được không?)

Đây là một lời đề nghị nên ta cũng sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

– Sử dụng trong câu điều kiện loại một, diễn tả một giả định có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai.
Ví dụ:

If she comes, I will go with her.

(Nếu cô ấy đến, tôi sẽ đi với cô ấy.)

Ta thấy việc “cô ấy đến” hoàn toàn có thể xảy ra nên ta sử dụng câu điều kiện loại I để diễn đạt và mệnh đề chính ta sử dụng thì tương lai đơn.

If it stops raining soon, we will go to the cinema.

(Nếu trời tạnh mưa sớm thì chúng tôi sẽ đi tới rạp chiếu phim.)

Ta thấy việc “tạnh mưa sớm” hoàn toàn có thể xảy ra nên ta sử dụng câu điều kiện loại I để diễn đạt và mệnh đề chính ta sử dụng thì tương lai
3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn
Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai:
– In + thời giantrong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)
– Tomorrow: ngày mai
– Next day: ngày hôm tới
 Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới
Trong câu có những động từ chỉ quan điểm như:
 Think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là
– Perhaps: có lẽ
– Probably: có lẽ

II. SHOULD/ SHOULDN’T FOR ADVICE
(ĐƯA RA LỜI KHUYÊN VỚI SHOULD VÀ SHOULDN’T)
 

1. Cấu trúc

S + should/ shouldn’t + V-infinitive

(Should not = shouldn’t)

2. Cách dùng
Should có nghĩa là nên và shouldn’t có nghĩa là không nên. Đây là cấu trúc thông dụng nhất để đưa ra lời khuyên trong tiếng anh.
a. “Should“ dùng để đưa ra lời khuyên.
Ví dụ:
         I should do a lot of homework tonight. (Tôi nên làm nhiều bài tập tối nay.)
         You shouldn’t work all day. (Bạn không nên làm việc cả ngày.)
b. Chúng ta dùng “I should” hoặc “we should” để đề nghị những điều tốt chúng ta nên làm:

Ví dụ:
         I should go home. It’s midnight. (Tôi nên về nhà. Đã nửa đêm rồi.)
        We should invite them to our wedding. (Chúng ta nên mời họ đến dự đám cưới.)
c. Chúng ta sử dụng dạng câu hỏi “should I/ we …?” để xin lời khuyên:
Ví dụ:
         What should I say to Fred? (Tôi nên nói gì với Fred?)
         I need a new passport. Where should I go? (Tôi cần hộ chiếu mới. Tôi nên đến đâu?)
d. Chúng ta thường sử dụng “I think” và “I don’t think” với “should”.
Ví dụ:
         I think you should put the answers back. (Tôi nghĩ rằng bạn nên để bản câu trả lời lại.)
         She doesn’t think they should use them. (Cô ta không nghĩ rằng họ nên sử dụng chúng.)

C. BÀI TẬP:

❶. PHONETICS

1. A. student B. sugar C. stainless D. slang

2. A. summer B. singer C. study D. tables

3. A. sure B. stupid C. spring D. snail

4. A. ocean B. ceiling C. city D. circle

5. A. ache B. school C. machine D. chemical

6. A. cover B. pencil C. place D. police

7. A. same B. see C. sister D. sure

8. A. stripe B. science C. usually D. stop

9. A. Russia B. class C. glass D. pass

10. A. fix B. exam C. six D. next

11. A. decorate B. calendar C. celebrate D. clean

12. A. shopping B. sugar C. sure D. summer

13. A. centre B. special C. decide D. rice

14. A. present B. sound C. sweet D. season

15. A. blossom B. chess C. messy D. passion

16. A. should B. around C. house D. sound

17. A. shout B. flower C. bow D. throw

18. A. sure B. shout C. sing D. wish

19. A. peach B. sweets C. eat D. feather

20. A. celebrate B. cousin C. city D. cinema

21. A. historic B. exciting C. island D. firework

22. A. calendar B. celebrate C. decorate D. school

23. A. wonder B. compass C. brother D. forest

24. A. beach B. teach C. feather D. peaceful

25. A. clothes B. fireworks C. scissors D. mountains

26. A. picture B. question C. furniture D. celebration

27. A. bookcase B. tablet C. behave D. game

28. A. thought B. without C. theatre D. tooth

29. A. food B. good C. took D. cooking

30. A. discuss B. success C. possess D. classroom

31. A. special B. spring C. she D. sugar

32. A. cheer B. child C. peach D. chorus

33. A. tradition B. condition C. celebration D. question

34. A. blossom B. discussion C. rooster D. compass

35. A. rice B. celebrate C. calendar D. smile

36. A. decorate B. market C. resolution D. celebrate

37. A. smile B. so C. spring D. noise

38. A. travel B. parent C. hand D. bad

39. A. love B. pagoda C. mother D. come

40. A. lucky B. shy C. why D. buy

41. A. big B. wish C. fish D. high

42. A. pagoda B. torch C. overseas D. sofa

43. A. temple B. messy C. decorate D. department

44. A. museum B. windsurfing C. surround D. diverse

45. A. thrilling B. then C. through D. thread

46. A. tables B. chopsticks C. pictures D. pillows

47. A. cupboards B. windows C. tourists D. posters

48. A. dishes B. vases C. plates D. fridges

49. A. toilets B. hotels C. laptops D. fireworks

50. A. televisions B. bookshelves C. wardrobes D. parents

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. active B. crazy C. remote D. crowded

2. A. repeat B. rubbish C. money D. feather

3. A. forest B. lucky C. empty D. deny

4. A. apricot B. first-footer C. calendar D. decorate

5. A. pagoda B. fantastic C. cathedral D. family

6. A. sofa B. cupboard C. delay D. compass

7. A. define B. wardrobe C. boring D. crowded

8. A. desert B. delete C. station D. modern

9. A. celebrate B. creative C. remember D. apartment

10. A. generous B. gallery C. celebrate D. pagoda

11. A. flower B. travel C. lucky D. behave

12. A. firework B. believe C. money D. Pretty

13. A. decorate B. celebrate C. example D. furniture

14. A. activity B. envelope C. colourful D. poverty

15. A. pagoda B. February C. calendar D. relative

❷. MULTIPLE CHOICE

Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. On New Year’s Day, children in Korea make a ____to their parents or elders and wish them a long and healthy_____.

A.bow – live B. friend – lives C. bows – lives D.bow – life

2. I wish you a____ life and ____ health.

A. long – best B. big – good C. long – good D. happy – bad

3. We should help our mothers____ the table after the meal.

A. make B. to make C. clear D. to clearing

4. I will ______my lucky money in my piggy bank.

A. keep B. spend C. borrow D. give

5. At Tet, many people present rice to wish_____ enough food throughout the year.

A. in B. at C. for D. with

6. We shouldn’t play music_______ after midnight.

A. careful B. right C. loud D. easy

7. Some Vietnamese people don’t eat shrimps_____ New Year’s Day.

A. in B. on C. at D. during

8. The Times Square Ball begins its fall_____ millions of voices countdown the final seconds of the year.

A. when B. during C. throughout D. because

9. Children should help their parents____ their house ____ flowers and pictures.

A. repaint – with B. make – more beautiful

C. decorate-in D. decorate – with

10. New Year’s Eve is a night when members of a family often get .

A. together B. another C. other D. others

11. January 1st is a day when people in Europe and America_____ New Year.

A. see B. remember C. celebrate D. spend

12. On New Year’s Day, children lucky money red envelope.

A. get – in B. ask – on C. take – at D. have – with

13. In London people cheer and sing when the clock____ midnight on New Year’s Eve.

A. gets B. strikes C. see D. goes

14. People believe that ____water over people will _____ a lot of rain in the New Year.

A. throw – bring B. throwing – bring

C. to throw – bringing D. throwing – bringing

15.On New Year’s Day, many people put on their best clothes and go to____ or visit their.

A. houses – friends B. pagodas – relatives

C. pagoda – relative D. the main room – friend

16. Hoa doesn’t have _______ friends in Ha Noi.

A. much B. lots C. a lot D. any

17. How __________is it from your house to school?

A. often B. many C. far D. distance

18. How old will you ________ on your next birthday?

A. be B. are C. am D. is

19. What .________lovely living room!

A. a B. an C. the D. –

20. The apartment at number 79 is .________ of the three ones.

A. good B. the best C. best D. better

21. American students take part ._______. different activities at recess.

A. at B. on C. to D. in

22. .________ do you study in the library after school? – Once a week.

A. How often B. How far C. How many D. How long

23. Many young people enjoy _______ community service.

A. do B. to do C. doing D. does

24. ________ is your telephone number?

A. When B. Which C. What D. How

25. Her birthday is __________ Friday, August 20th.

A. at B. on C. in D. of

26. _______you have a test tomorrow morning?

A. Will B. Do C. Are D. does

27. She will have a party ._______her birthday.

A. for B. on C. in D. to

28. What’s your ________?

A. birthday B. day of birth C. date of birth D. birth of day

29. Will he be free? – .________

A. No, he won’t B. No, he doesn’t

C. No, he isn’t D. No, he will

30. We will_________ our old friends next Sunday.

A. to meet B. meet C. meeting D. meets

31.________ you like a cup of tea?

A. Would B. Will C. What D. does

32. He looks different ________ his father.

A. at B. with C. from D. to

33. Students have two _______ each day.

A. 20 – minutes breaks C. 20 – minute breaks

B. 20 – minute break D. 20 minutes break

34. The United States’ Library of Congress is one of the .________ libraries in the world.

A. larger B. largest C. larger than D. large

35._________ novels are very interesting.

A. These B. This C. That D. It

36. Vietnamese people usually return to their families _________ Tet.

A. in B. on C. for D. during

37. When the clock strikes midnight, colorful fireworks light _________ the sky.

A. in B. up C. on D. over

38. You shouldn’t_________ things on the first day of Tet.

A. make B. hang C. break D. cook

39. Tet is the _________ time of the year.

A. busy B. busier C. busiest D. most busy

40. Tet is the biggest and most important_________ in Vietnam.

A. festival B. decoration C. occasion D. tradition

41. Tet is coming. We _________ clean and decorate our house.

A. should B. shouldn’t C. mustn’t D. are

42. I always _________ my grandparents a long life and good health.

A. celebrate B. wish C. make D. bring

43. The _________ is the first person to enter your house in the New Year.

A. relative B. first cousin C. first footer D. rooster

44. ‘_________ do Vietnamese people prepare for Tet?’‘They decorate their houses and cook special food.’

A. What B. Where C. How D. How often

45. ‘In which country do people throw water at one another?’‘_________’

A. Scotland B. Thailand C. The USA D. Denmark

46. Giving red envelopes containing lucky money to children is wishing_____good health.

A. to B. for C. from D. away

47. We will_____ red fruits and rice on the altar to wish a happy year during Tet.

A. cheer B. pray C. welcome D. present

48. Some people often decorate their houses with red flowers and balloons because

they believe that this colour will bring_____ to them during the year.

A. poverty B. richness C. luck D. gold

49. Some people avoid eating____ at Tet because they think it won’t bring success to them.

A. pot B. green beans C. eggs D. shrimps

50. My mother and I to the flower market to buy a kumquat tree and some apricot flowers

because Tet is coming soon.

A. are going B. will go C. went D. go

❸. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentences.

1. I always go to the pagoda and visit my ______during Tet holiday.

(RELATION)

2. Tet is a special occasion for family_____. Every family member enjoys themselves together during that time.

(GATHER)

3. We made a lot of Banh Chung and cleaned the house to _____ Tet.

(CELEBRATION)

4.______, children will receive lucky money from adults during Tet holiday.

(TRADITION)

5. During Tet, we go to the pagoda to pray for good health,____ and wealth.

(HAPPY)

6. We shouldn’t eat a lot of sweets because we can have a _____ or astomach ache during Tet.

(TOOTH)

7. It’s so____ to have a spring vacation in Sa Pa.

(FANTASY)

8. There are lots of interesting _when you visit Hoi An Ancient Town.

(ACT)

9. They want their local environment to maintain _____without people’s bad actions.

(NATURE)

10. Tet is a busy time for house____. People usually clean the house and buy flowers, kumquat trees or red envelopes.

(DECORATE)

11. My father will spend an amount of time____our walls before Tet.

(REPAINT)

12. There are many wonderful streams and waterfalls in____areas.

(MOUNTAIN)

13. When they went camping in the forest, they brought_____bags to avoid dangerous insects.

(SLEEP)

14. I had a(n)______trip to Tra Co Beach last week. I sunbathed on the beach and swam in the sea all day.

(FORGET)

15. Hue is one of the tourist______in Viet Nam. I’d like to visit the Perfume River and many ancient tombs there.

(ATTRACT)

16. ____, you can find various plants and animals in Phu Quoc Island.

(INTEREST)

17. You must be _________ when you cross the busy streets.

(CARE)

18. This is the ______ pagoda in our country.

(OLD).

19. Do you know what the ______ of the river ? .

(DEEP)

20.This tree has a lot of green_______

(LEAF)

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text.

In China, traditions and celebrations vary (1. GREAT)_________across the country. In the North, Chinese dumplings are the must-eat food on Chinese New Year’s Eve, but south of the Yangtze River most people eat spring rolls or (2.STICK)________rice cake. For more on this, read How CNY Is Celebrated in Northern and Southern China.

The main traditions include eating (3.UNION)_______dinner with family, giving red envelopes, firecrackers, new clothes, and (4.DECORATE)________For full details see Spring Festival (5. CELEBRATE)__________or read on for a summary of (6. ACT)_______and guide to travel in China in this festive period.

❹. CORRECTION

I. Choose the underlined word or phrase (marked A, B, C or D) in each sentence that needs correcting.

1. My father will take a new calendar on the wall, and he’ll also repaint the living

A B C

room before Tet.

D

2. My mother will do shopping to buy some new clothes for our family, so I’m

A B C D

very happy now.

3. At Tet, I will receive lucky money at red envelopes after saying my nice wishes

A B C D

to our parents.

4. This year, we’ll come back to our hometown so we must celebrate Tet

A B C

together with my grandparents.

D

5. There are some beliefs that people will succeed when they break things

A B C D

during Tet holiday.

6. Look over there! An old man can’t cross the street so we would like to help

A B C D

him now.

7. We should buy and burn fireworks because it will be dangerous.

A B C D

8. Ho Chi Minh City is famous with its markets, museums or high buildings.

A B C D

9. I sit in front of the computer too much so I need plaster to put on my back now.
A B C D

10. I hope I will have some interesting experiences when I have a trip to Japan during

A B C D

Tet holiday.

11. The pagoda is much historic and larger than the other ones in this city.

A B C D

12. Some tourists say that Son Doong, Sung Sot and Dau Go are some of the greater

A B C D

caves in Viet Nam.

13. You mustn’t take your raincoat in the heavy rain because you may get wet.

A B C D

14. Tomorrow, your grandpa will visit us so you should go out with your cousins to play badminton A B C D

15. I like watching TV. There are a good film on TV tonight.

A B C D

16. How many childs does your mother have ?

A B C D

17. We have Geography every Wednesdays.

A B C D

18. If you climb the mountain, you will sees a lot of flowers

A B C D

19. There are five bridge across Han River in Da Nang.

A B C D

20. They are on holiday for two weeks so they will be here tomorrow.

A B C D

II. Each sentence has a mistake. Find and correct it.

Sentence

Correction

1. One of my brothers have two eggs and some bread for breakfast.

2. Our teacher gives us much homework today.

3. My family is traveling to Ho ChiMinh City by a bus.

4. Most people doesn’t go to work on Sunday.

5. Our classroom is on the two floor.

6. His sister often goes to school with an orange small ba

7. Mai always helps her mother in the housework.

8. Would you like an apples or any orange juice?

9. A lot of my friends play soccer, but not much of them play tennis

10. Vy is a very good tennis play. She plays for the school team

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

❺. READING

I. Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F).

New Year’s Eve, 31st December, is a time for the British to eat, drink and party when they celebrate the beginning of a New Year. Many people go to Trafalgar Square in London or a street party in their city. Others visit friends or go to pubs and restaurants, which are very crowded on that night.

There is a great atmosphere when everyone waits for Big Ben to strike midnight. Then people kiss and hold hands to sing the traditional Scottish song Auld Lang Syne. Many people also light fireworks at midnight.

The main tradition is ‘First Footing’. This means the first person to come into your house after midnight should be a tall dark-haired man. He should bring a piece of coal, some bread, salt or a bottle of whisky to bring good luck to the family.

A lot of people also make New Year’s Resolution; they promise to do things like stop smoking or ‘do more exercise’ in the New Year. January 1st (and 2nd in Scotland) is a public holiday so their people can recover from their celebrations.

1. On New Year’s Eve everyone stays at home.

2. People sing a traditional song at midnight.

3. There are no fireworks on New Year’s Eve.

4. It is good luck for a blonde woman to be your first visitor after midnight.

5. Lots of people promise to change in the New Year.

6. New Year’s Day is a public holiday in Britain.

II. Read and choose the correct answers.

Preparation for Tet, Vietnamese New Year, starts two or three months before the actual celebrations. People try to pay off their debts in advance so that they can be debt-free on Tet. Parents buy new clothes for their children so that the children can wear them when Tet arrives. Because a lot of commercial activities will cease during the celebrations people try to stock up on supplies as much as possible.

In the days leading up to Tet, the streets and market are full of people. Everyone is busy buying food, clothes, and decorating for their house. Each family prepares some special foods for the holiday. Those who live far away from home will try to come home to celebrate Tet with their family. Vietnamese families usually have a family altar to pay respect to their ancestors. During Tet the altar is thoroughly cleaned and new offerings are placed there.

On New Year’s Eve, each home is thoroughly cleaned and decorated with flowers and offerings for ancestors by the night before Tet. Many people stay up until midnight to welcome the New Year or go to the pagoda to pray for luck, prosperity, and happiness.

In the morning, actual Tet celebrations begin. The first day of Tet is reserved for the nuclear family. In big cities, the streets are usually empty as most people stay at home or leave the city to visit their close relatives in the countryside. Usually, children dress their new clothes and give their elders the traditional Tet greetings before receiving the lucky money.

1. This passage is about ________.

A. New Year’s Eve C. the first day of the New Year

C. preparation for Tet and Tet holiday D. paying debt before Tet

2. Vietnamese children ________.

A. have to pay off debt before Tet

B. should not receive any money during Tet

C. are not allowed to wear new clothes at Tet

D. receive lucky money from adults during Tet

3. Which is NOT mentioned as a preparation for Tet?

A. visiting friends and relatives B. cooking special foods

C. decorating houses D. paying off debts

4. Which is NOT referred during Tet celebration?

A. going to the pagoda B. the increasing of commercial activities

C. visiting relatives D. wearing new clothes

5. Vietnamese families ________.

A. do not celebrate Tet if they are poor B. only celebrate Tet when they are wealthy

C. have an altar to worship then ancestors D. gather in the streets on the first day of Tet

III. Read the following text and answer the questions below

ACTIVITIES OF SEOLLAL

There will be special operations for the visitors who want to make special memories at Hangang River during the holiday. After watching a romantic acoustic guitar performance on board, they can fly kites and experience the “Winter Story Cruise” that deserves to be enjoyed.

When visiting Hangang Park during the Korean new Year’s holiday, anyone can enjoy the traditional experiences and games for free. In the 11 areas Hangang Park, visitors can enjoy various traditional games including Yutnori, Neolttwigi, etc.

From January 27th to January 30th , “the 2017 Seollal Feast at Unhyeongung Palace” will be held in the Unhyeongung Palace, aiming to greet New Year’s day,

Seollal which, is one of the most special holidays for Korean people, and to pray for the well-being of all the citizens throughout the year.

1. What can people do after watching a guitar performance on board?

………………………………………………………………………………………

2. What can people enjoy when visiting Hangang Park during the Korean New year’s holiday?

………………………………………………………………………………………

3. Where can visitors enjoy various traditional games?

………………………………………………………………………………………

4. What traditional games are available in the 11 areas of Hangang Park?

………………………………………………………………………………………

5. What is the purpose of celebrating 2017 Seollal Feast?

………………………………………………………………………………………

❼. WRITING

I. Use “should + verb” to make the sentences.

Ex: I have a stomachache. (go to the doctor)

→You should go to the doctor.

1. I feel very tired. (take a short rest)

🖎

2. Hoa has a bad cold. (stay in bed)

🖎

3. Minh’s room is very dirty, (clean it every day)

🖎

4. We’ll have an English test tomorrow. (learn your lessons carefully)

🖎

5. Nga has a headache. (take an aspirin)

🖎

6. My teeth aren’t strong and white. (brush them regularly)

🖎

II. Make questions with the underlined words.

1. Our school year starts on September 5th.

🖎

2. Summer vacation lasts for three months.

🖎

3. The longest vacation is summer vacation.

🖎

4. I usually visit my grandparents during my vacation.

🖎

5. My mother works eight hours a day.

🖎

6. Mr. Robinson is an English teacher.

🖎

III. Give advice with “should” or “shouldn’t”, using the words given in brackets.

Example: You look very pale and terrible. (see a doctor)

You should see a doctor.

1. You work until 11 every night. (not work so hard)

🖎 …………………………………………………………………………………

2.It’s Mai’s birthday on Saturday. I think we should do something. (buy her a nice birthday present)

🖎 ………………………………………………………………………………

3.The car did not start this morning. (take it to the garage)

🖎 …………………………………………………………………………………

4.Our train leaves at 6 o’clock tomorrow morning. (go to bed early tonight)

🖎 …………………………………………………………………………………

5.He always gives you the wrong advice. (not listen to him)

🖎 …………………………………………………………………………………

6.Everything will be all right. (not worry so much)

🖎 …………………………………………………………………………………

7.He doesn’t like this job because it’s so boring. (look for another one)

🖎 …………………………………………………………………………………

8.It’s so late to play music so loudly, we’ll wake up the neighbours. (turn it off)

🖎 …………………………………………………………………………………

9.Your hair is so long. (have a haircut)

🖎 …………………………………………………………………………………

10.He doesn’t understand the lesson. (meet the teacher after class)

🖎 …………………………………………………………………………………

IV. You the following set of words and phrases to write complete sentences.

1. People/ decorate/ homes/ plants/ flowers.

🖎 …………………………………………………………………………………

2. .People/ try/nice/ polite/ each other/ because/ they/ want/good luck/ New Year’s Day.

🖎 …………………………………………………………………………………

3.They/ visit/ relatives/ friends/ they/ exchange/ New Year’s wishes.

🖎 …………………………………………………………………………………

4 .Many people/ go/ pagoda/ have/ happy year/ their family.

🖎 …………………………………………………………………………………

5.Tet/ a time/ fun/ festivals/ throughout/ country.

🖎 …………………………………………………………………………………

===================================================

ANSWER KEYS

❶. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. B

11.D

21.A

31.B

41.D

2. D

12.D

22.B

32.D

42.B

3. A

13.B

23.D

33.D

43.D

4. A

14.A

24.C

34.B

44.A

5. C

15.D

25.B

35.C

45.B

6. A

16.A

26.B

36.B

46.B

7. D

17.C

27.B

37.D

47.C

8. C

18.C

28.B

38.B

48.C

9. A

19.D

29.A

39.B

49.B

10. B

20.B

30.C

40.A

50.D

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1.C

4.B

7.A

10.D

13.C

2.A

5.D

8.B

11.D

14.A

3.D

6.C

9.A

12.B

15.A

❷. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences

1.D

11.C

21.D

31.A

41.A

2.C

12.A

22.A

32.C

42.B

3.C

13.B

23.C

33.B

43.C

4.A

14.B

24.C

34.B

44.C

5.C

15.B

25.B

35.A

45.B

6.C

16.D

26.A

36.D

46.B

7.B

17.C

27.A

37.B

47.D

8.A

18.A

28.C

38.C

48.C

9.D

19.A

29.A

39.C

49.D

10.A

20.B

30.B

40.A

50.B

❸. WORD FORM

I. Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences

1. relatives

6. toothache

11. repainting

16. Interestingly

2. gatherings

7. fantastic

12. mountainous

17. careful

3. celebrate

8. activities

13. sleeping

18. oldest

4. Traditionally

9. naturally

14. unforgettable

19. depth

5. happiness

10.decorations

15. attractions

20. leaves

II. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text.

1. greatly

2. sticky

3. reunion

5. decorations

6. celebrations

7. activities

❹. VERB FORM

I . Using “should” or “shouldn’t” to make the correct sentences.

1. You shouldn’t park

2. should I cook

3 You should wear

4. You shouldn’t smoke

5. We should arrive

6. Should I send

7. I should apply

8. I should write

9. I shouldn’t eat

10.We should complaint

   

II. Give the correct form of the verbs in the simple future.

1. Will they come

2. will you get

3. will you do

4. is she

5. does the sunset

6. she will get the job

7. Is David

8. will the weather be

9. do you see

10. does he get

   

III. Choose the correct modal to complete each sentence.

1. Shall

2. must

3 Would

4. can

5. must

6. shouldn’t

7. should

8. mustn’t

9. should

10. must

IV. Write the correct form or tense of the verbs in brackets.

1. celebrate

2. won’t buy

3. is repainting

4 wear

5. cleaning

6. occurs

7. Will they give

8. eating

❺. CORRECTION

I. Choose the underlined word or phrase (marked A, B, C or D) in each sentence that needs correcting.

1.A

6.D

11.A

16.B

2.A

7.A

12.D

17.D

3.B

8.A

13.A

18.C

4.B

9.C

14.B

19.B

5.C

10.C

15.B

20.D

II. Each sentence has a mistake. Find and correct it.

1. have → has

6. an orange small → a small orange

2. homeworks→ homework

7. in → with

3. a bus → bus

8. any→ some

4. doesn’t → don’t

9. much→ many

5. two → second

10. play→ player

❻. READING

I. Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F).

1. F

2.T

3.F

4. F

5.T

6.T

II. Read and choose the correct answers.

1.C

2.D

3.A

4.B

5.C

III. Read the following text and answer the questions below.

1. They can fly kites and experience the “Winter Story Cruise”

2. Anyone can enjoy the traditional experiences and games for free.

3. They can enjoy various traditional games in the 11 areas of Hangang Park.

4. They are Yutnori, Neolttwigi, etc.

5. It’s aiming to greet New Year’s day, Seollal which, is one of the most special holidays for Korean people.

❼. WRITING

I. Use “should + verb” to make the sentences.

1. You should take a short rest.

2. She should stay in bed.

3. He should clean it every day.

4. You should learn your lessons carefully.

5. She should take an aspirin.

6. You should brush them regularly.

II. Make questions with the underlined words.

1. When does your school year start?

2. How long does summer vacation last?

3. Which vacation is the longest?

4. What do you usually do during your vacation?

5. How many hours does your mother work a day?

6. What does Mr. Robinson do?

III. Give advice with “should” or “shouldn’t”, using the words given in brackets.

1. You shouldn’t work so hard.

2. We should buy her a nice birthday present.

3. You should take it to the garage.

4. You should go to bed early tonight

5. You shouldn’t listen to him.

6. You shouldn’t worry so much.

7. He should look for another one.

8. We should turn it off.

9. You should have a haircut.

10. He should meet the teacher after class.

IV. You the following set of words and phrases to write complete sentences.

1. People decorate their home with plants and flowers.

2. People try to be nice to each other because they want good luck on New Year’s Day.

3. They visit their relatives, and they exchange New Year’s wishes.

4. Many people go to the pagoda in order to have a happy year for their family.

5. Tet is a time for fun and festivals throughout the country.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *