Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo chương trình mới – Phần 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

ENGLISH 8

UNIT 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

A. TỪ VỰNG:

1. accept (v) /əkˈsept/: chấp nhận, nhận

2. break with (v) /breɪk wɪð/: không theo

3. cockwise (adv) / kɒkwaɪz/: theo chiều kim đồng hồ

4. compliment (n) /ˈkɒmplɪmənt/: lời khen 

5. course (n) /kɔːs/: món ăn 

6. cutlery (n) /ˈkʌtləri/: bộ đồ ăn (gồm thìa, dĩa, dao)

7. filmstrip (n) /ˈfɪlmstrɪp/: đoạn phim 

8. host (n) /həʊst/: chủ nhà (nam)

9. hostess (n) /ˈhəʊstəs/: chủ nhà (nữ)

10. generation (n) /ˌdʒenəˈreɪʃn/: thế hệ

11. offspring (n) /ˈɒfsprɪŋ/: con cái

12. oblige (v) /əˈblaɪdʒ/: bắt buộc

13. palm (n) /pɑːm/: lòng bàn tay 

14. pass down (v) /pɑːs daʊn/: truyền cho 

15. prong (n) /prɒŋ/: đầu dĩa (phần có răng)

16. reflect (v) /rɪˈflekt/: phản ánh

17. sharp (adv) /ʃɑːp/: chính xác, đúng

18. sense of belonging (n) /sens əv bɪˈlɒŋɪŋ/: cảm giác thân thuộc

19. social (adj) /ˈsəʊʃl/: thuộc về xã hội

20. spot on (adj, informal) /spɒt ɒn/: chính xác

21. spray (v) /spreɪ/: xịt

22. spread (v) /spred/: lan truyền

23. table manners (n, plural) /ˈteɪbl ˈmænə (r)/: quy tắc ăn uống trong bàn ăn, phép tắc ăn uống

24. tip (n, v) /tɪp/: tiền boa, boa

25. unity (n) /ˈjuːnəti/: sự thống nhất, đoàn kết

26. upwards (adv) /ˈʌpwədz/: hướng lên trên

27. You’re kidding! (idiom) /jʊə kɪdɪŋ/: Bạn nói đùa thế thôi!

 

B. NGỮ PHÁP:

I. SHOULD/ SHOULDN’T FOR ADVICE
(ĐƯA RA LỜI KHUYÊN VỚI SHOULD VÀ SHOULDN’T)

1. Cấu trúc:  S + should/ shouldn’t + V-infinitive 
                      
(Should not = shouldn’t)

2. Cách dùng 
Should có nghĩa là nên và shouldn’t có nghĩa là không nên. Đây là cấu trúc thông dụng nhất để đưa ra lời khuyên trong tiếng anh.
a. “ Should “ dùng để đưa ra lời khuyên. 
Ví dụ: I should do a lot of homework tonight. 
(Tôi nên làm nhiều bài tập tối nay.)
           You shouldn’t work all day. 
(Bạn không nên làm việc cả ngày.)
b. Chúng ta dùng “I should” hoặc “we should” để đề nghị những điều tốt chúng ta nên làm:
Ví dụ: I should go home. It’s midnight. 
(Tôi nên về nhà. Đã nửa đêm rồi.)
           We should invite them to our wedding. 
(Chúng ta nên mời họ đến dự đám cưới.)
c. Chúng ta sử dụng dạng câu hỏi “should I/ we …?” để xin lời khuyên:
Ví dụ: What should I say to Fred? 
(Tôi nên nói gì với Fred?)
          I need a new passport. Where should I go? 
(Tôi cần hộ chiếu mới. Tôi nên đến đâu?)
d. Chúng ta thường sử dụng "I think" và "I don’t think" với "should". 
Ví dụ: I think you should put the answers back. 
(Tôi nghĩ rằng bạn nên để bản câu trả lời lại.)
           She doesn’t think they should use them. 
(Cô ta không nghĩ rằng họ nên sử dụng chúng.)

Lưu ý: Khi chúng ta muốn khuyên ai đó nên làm một việc gì ở quá khứ hoặc chúng ta tự nói với bản thân mình hối hận về những việc mình đã làm hoặc chưa làm chúng ta dùng cấu trúc sau:

S + should have + past participle (P2)./  S + shouldn’t have + past participle (P2).

 Ví dụ: I should have studied harder.
            (Tôi không chăm chỉ học và rồi tôi bị trượt kỳ thi. bây giờ tôi hối hận về điều đó.)
            I should have gone to bed early (= Tôi không đi ngủ sớm nên giờ tôi bị mệt).
            I shouldn’t have eaten so much cake! (= Tôi đã ăn quá nhiều bánh và giờ đây tôi bị mệt.)
            You should have called me when you arrived.
            (Lẽ ra em nên gọi cho anh khi em đến nơi nhưng em không làm, điều này làm anh lo lắng).      

II. HAVE TO (CÁCH DÙNG "HAVE TO ")

1. Cấu trúc:     (+) S + have to + V-infinitive

                          (-)  S + don’t have to + V-infinitive.

                          (?) Do + S + have to + V-infinitive?

*(S chỉ áp dụng với I/ you/ we/ they)
2. Cách dùng 
– Dùng tương đương với 
must để diễn đạt sự cần thiết
Ví dụ: I have to go to the hospital. 
(Tôi phải đi tới bệnh viện.)
– Have to được dùng để diễn đạt sự bắt buộc do tình thế hoặc do điều kiện bên ngoài (nội quy, luật pháp, quy định, mệnh lệnh, …)
Ví dụ: I have to stop smoking. Doctor’s orders.
 (Tôi phải bỏ thuốc thôi. Theo yêu cầu của bác sĩ.)
– Don’t have to: chỉ sự không cần thiết
Trợ động từ “do” được dùng với “have to” trong câu hỏi và câu phủ định.
Ví dụ:  You don’t have to wash these shoes, they’re clean.
 (Bạn không cần giặt giày đâu, nó sạch mà.)

 

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A. strike B. stripe C. sprite D. spring

2. A. food B. book C. goods D. cook

3. A. custom B.bus C. cushion D. custard

4. A. puzzle B. pizza C. dizzy D. buzzer

5. A. taboo B. bamboo C. candle D. captain

6. A. stripe B. string C. spring D. trip

7. A. honey B. donkey C. money D. survey

8. A. suitable B. situation C. regulation D. customer

9. A. youth B. cloth C. bathe D. month

10. A. washed B. handed C. laughed D. helped

11. A. sound B. touch C. down D. account

12. A. design B. preserve C. basic D. physical

13. A. occupation B. occasion C. shake D. miraculous

14. A. concerned B. received C. attached D. concealed

15. A. teacher B. clear C. reason D. mean

16. A. letter B. twelve C. person D. sentence

17. A. included B. received C. remembered D. annoyed

18. A. enough B. young C. country D. mountain

19. A. speech B. March C. machine D. children

20. A. face B. commercial C. center D. city

21. A. website B. violent C. access D. internet

22. A. control B. open C. sold D. document

23. A. mouth B. shout C. through D. house

24. A. heavy B. ready C. health D. appear

25. A. pull B. under C. trust D. erupt

26. A. washed B. laughed C. overlooked D. sacred

27. A. exhibition B. exhibit C. exciting D. expensive

28. A. heat B. overhead C. team D. speak

29. A. curious B. purpose C. burning D. surfer

30. A. responsible B. design C. beneficial D. redo

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. invitation B. celebration C. tradition D. information

2. A. custom B. invite C. greeting D. manner

3. A. woman B. detest C. balloon D. police

4. A. refuse B. enter C. deny D. delay

5. A. teacher B. happen C. again D. worker

6. A. boring B. study C. happy D. begin

7. A. peaceful B. beauty C. journey D. refresh

8. A. polluted B. pagoda C. separate D. reflection

9. A. important B. glorious C. bargain D. passenger

10. A. patient B. ancient C. advance D. cancer

11. A. resident B. cutlery C. ancestor D. permission

12. A. generation B. presentation C. necessity D. obligation

13. A. respect B. mention C. expert D. worship

14. A. pagoda B. complement C. society D. tradition

15. A. custom B. explain C. chopstick D. manner

 

. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. My parents usually _______ work very early.

A. go to B. going to C. went D. to go

2. There is a computer __________the middle _______ the room.

A. in / of B. in /in C. on / of D. on / in

 

3. Nam has to leave to tidy his room every day.

A. should B. must C. ought to D. need to

4. Nga ________ have a holiday in Da Lat next summer.

A. is going B. will to C. are going to D. is going to

5. Lan isn’t __________to go to school today.

A. enough well B. enough good C. well enough D. good enough

6. Boys and girls, you’ll have to do this experiment _________ this afternoon.

A. yourself B. yourselves C. yourself D. yourselves

7.We must put all the small objects such as beads out _______ children’s reach.

A. of B. in C. on D. to

8.You are too thin. You _________eat much more meat.

A. ought B. ought not C. ought to D. ought not to

9.I and my pen friend ___________ Ho Chi Minh’s Mausoleum last Sunday.

A. visit B. visited C. visits D. visiting

10. Let us ___________ to the school’s library next Monday.

A. going B. to go C. to going D. go

11. Peter doesn’t talk much in public. He’s rather _________

A. kind B. sociable C. humorous D. reserved

12. You must not let children play in the street because it is__________

A. suitable B. dangerous C. safe D. careful

13. He’ll come _______ to pick you .________

A. over / up B. over / on C. in / up D. on / in

14. The sun always __________ in the East and ___________ in the West.

A. rise/ set B. rises/ set C. rises/ sets D. has risen/ set

15. He spends most of his time ___________ charity work.

A. to do B. did C. doing D. with doing

16. You _____________miss any of the meetings. They’re always very useful.

A. needn’t B. should C. shouldn’t D. can

17. She is famous ___________her intelligence. She designs many special styles for Ao dai.

A. in B. for C. with D. into

18. I think someone ________talk to the boss. We can’t work extra hours on Saturday.

A. have to B. should C. don’t have to D. shouldn’t

19. We reached the house after ________for almost an hour.

A. cycled B. to cycle C. cycling D. cycle

20. At school, the teachers and students ____________follow the rules.

A. has to B. have to C. need to D. haven’t to

21. He ________try to be a bit more punctual. It’s rude to be late here.

A. shouldn’t B. should C. couldn’t D. was able to

22. Would you like to go __________a walk ______the park this afternoon?

A. to – at B. for – at C. to – in D. for – in

23. The buses were very ________this morning. We can’t go to the church with you in time.

A. crowd B. crowded C. full D. busy

24. We _________wear uniform at school from Monday to Saturday. That’s good way and equal to everyone.

A. have to B. haven’t to C. could D. must

25. Anna __________change her hair style because the old one doesn’t suit her any more.

A. could B. has to C. have to D. doesn’t have to

26. The wai is the traditional of people in Thailand.

A. goodbye B. hello C. greeting D. greetings

27. When two Maori people meet, they each other’s noses.

A. touch B. feel C. take D. kiss

28. Do you know the way to welcome people in Tibet?

A. custom B. customer C. customary D. tradition

29. The xoe dance is a spiritual of Thai ethnic people.

A. customs B. tradition C. habit D. dance

30. In Viet Nam you shouldn’t use only the first name to people older than you.

A. speak B. talk C. say D. address

31. We are going to prepare sticky rice served with grilled chicken for the celebration.

A. five colours B. five-colours C. five-colour D. five-coloured

32. A tradition is something special that is through the generations.

A. passed B. passed to C. passed down D. passed out

33. According to the in England, we have to use a knife and fork at dinner

A. table ways B. table manners C. behaviours D. differences

34. We have to our shoes when we go inside a pagoda.

A. take off B. give off C. turn off D. put on

35. In Australia, you shouldn’t on a person’s accent.

A. comment B. criticize C. hate D. dislike

36. You look really tired. You _________ take a few days off and have a holiday.

A. should B. must C. have to D. can

37. In Vietnam, you _________ take a deep bow as you do in Japan.

A. mustn’t B. don’t have to C. should D. shouldn’t

38. Sorry, but my train is at 6.00. I _________ leave now.

A. shouldn’t B. ought to C. mustn’t D. have to

39. You _________ look’ at other students’ work. It’s against the rules.

A. shouldn’t B. don’t have to C. mustn’t D. can’t

40. The airline only allows two pieces of luggage. You _________ pack too much!

A. shouldn’t B. mustn’t C. don’t have to D. couldn’t

41. John can’t come because he _________ work tomorrow.

A. should B. can C. must D. has to

42. I know they enjoy their work, but they______ work at the weekends. It’s not good for them.

A. shouldn’t B. don’t have to C. mustn’t D. have to

43. Elderly people _________ be treated with great respect

A. shouldn’t B. should C. aren’t obliged toD. mustn’t

44. He _________ use chopsticks for spring roll. It is finger food.

A. must B. has to C. doesn’t have to D. should

45. Everyone _________ wear a helmet when riding a motorbike. It’s mandatory according to traffic law.

A. isn’t allowed to B. must C. can D. shouldn’t

46. It’s Vietnamese tradition to_____ with families at Tet.

A. back B. reunite C. relate D. bow

47. In American culture,_____ is very important.

A. punctual B. punctually C. punctuality D. punctualities

48. Language, religion, food and art are just some_____ of the various aspects of culture.

A. features B. faces C. ways D. products

49. Shoes must always be removed before_____ a Japanese home.

A. entrance B. enters C. enter D. entering

50. In Russia, Father Frost brings presents for children_____ New Year’s Day.

A. in B. on C. At D. for

 

. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentence.

1. _____when dining, South Koreans use cushions to sit on the floor and eat from a low table.

(TRADITION)

2. The wai is the traditional form of _________in Thailand.

(GREET)

3. They weren’t _____________ to live with their parents after the wedding.

(OBLIGATION)

4. It is considered ___________ to address an elder with his or her given name.

(POLITE)

5. Is that woman the ___________ of the party?

(HOST)

6. The children in our family are always _______ to their elders.

(RESPECT)

7. Custom _____________ from tradition in some aspects such as scale and time.

(DIFFERENT)

8. Don’t use your personal chopsticks to get food from the _____________ dish.

(SERVE)

9. Many families have three _____________, which create unique cultural features.

(GENERATE)

10. We have lots of customs and it can get a bit _____________ for visitors.

(COMFUSE)

11. What is the __________between a custom and a tradition?

(SIMILAR)

12..In Viet Nam, we usually wait for the ____________person to sit down before you sit down.

(OLD)

13. Is he to break the customs of her family?

(PERMISSION)

14. Today, we are going to discuss the of traditions.

(NECESSARY)

15. The offspring will follow the customs without .

(OBLIGE)

16. My dad is the of this wedding anniversary party.

(HOSTESS)

17. Do you have to follow the traditions ?

(STRICT)

18. She was taught a lot skills by my parents.

(SOCIETY)

19. In some ethnic groups, the elderly their next generations to accept the customs.

(OBLIGATION)

20. We were impressed by the of Ha Long Bay.

(BEAUTIFUL)

 

. VERB FORMS

I. Complete with should (not) or (not) have to.

1. We __________ leave too late tomorrow if we want to reach thebeach before lunch.

2. Ken and Liz_________ revise their lessons tonight as they have to take a test tomorrow.

3. We ______ bring something to Kate’s party. I’ll feel really embarrassed otherwise.

4. He _______ write with his right hand because his father doesn’t allow him to write with left hand.

5. Victoria _________ read the newspaper as she wants to find a job.

6. That model on the TV is too skinny. I think she_________ eat more.

7. Frank and Joey are having a fine art examination tomorrow, so they _______practice drawing today.

8. Lizzie _______ ask Bryan to help her with her studies. He did the same course last year.

9. Pregnant women ___________ smoke as it can damage the baby.

10.You ____________ take part in the meeting tonight if you don’t want to.

II. Write the correct form of the verbs.

1.Worshipping (take) place regularly on particular days, such as festivals and the death day of the ancestor.

2."Banh Chung" (be) a traditional and irreplaceable cake of Vietnamese people in the Tet Holidays.

3.The convention of giving "li xi” (have) its roots in the folklore about the ogre called Tuy.

4.Adults (give) red lucky pockets to children as a token of luck and best wishes.

5.South Koreans prefer (do) business with people with whom they have a personal connection.

6.Thais generally (use) first rather than surnames, with the honorific title Khun before the name.

7. Traditionally, children (live) with their parents until marriage.

8. The extended family (provide) both emotional and financial support.

9. The British (exchange) gifts between family members and close friends for birthdays and Christmas.

10. It is the custom for Polish (applaud) when the plane (land) .

III. Fill in the blank by using have to, must, should to complete the sentences.

1. If a man marries a Scot woman, he welcome her with eggs and sauces on her face.

2. When going to some African countries, you touch hands to greeting people.

3. In the northern part of Mozambique, people greet their hands three times and say hello.

4. Living in the Central African Republic, you slap their right hands together and grasp each other’s middle finger if you see a good friend.

5. In La Tomatina, the participants throw tomatoes to other purely for fun.

6. Meeting the native Maori people, you rub your noses to theirs in a sign of trust and closeness.

7. It is the custom that children ask the adults’ permission before leaving the dining table.

8. My father says I go home at 9 p.m.

9. You drive on the left hand in London.

10. When eating in India, you use the right hand.

 

. CORRECTION

I. Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it

1. Some people think young people should to follow the tradition of the society.

A B C D

2. According for tradition, the first person to enter the house on New Year’s Eve brings either good luck or bad luck

A B C D

3. The traditional Vietnamese wedding is one of the most important ceremony in Vietnamese culture.

A B C D

4.The Japanese are familiar with the western custom to eat a turkey dinner for Christmas.

A B C D

5. In Vietnam the engagement is sometimes considered much important than the wedding.

A B C D

6. Dressing well is important in South Korea; it is considered a sign of respectful.

A B C D

7.In India, you shouldn’t never use your left hand to eat because it’s considered is respectful.

A B C D

8. He asked me anxiously what he has to do when visiting a Vietnamese home.

A B C D

9. Another typical musical instrument of the Raglai is the flat gong called Ma La.

A B C D

10. I want to visit the Vietnam Museum of Ethnology to learn for 54 ethnic minority groups.

A B C D

11. Xo Dang men are good at architecture, sculpting, and paint.

A B C D

12. I go to see Peter yesterday evening, but he was not at home.

A B C D

13. She was talking to a strangers when I came to the restaurant.

A B C D

14. What were you doing in 6 p.m. yesterday?

A B C D

15. Why you leave the baby alone at home to go to the movies?

A B C D

 

II. There are five mistakes in this passage. Find and correct them.

Chopsticks

Depending on the restaurant you decide upon for that evening, you may be require to use chopsticks. If for some reasons you aren’t too adept with chopsticks, try to learn before pass through immigration. It’s really not that hard. One false assumption among many Japanese that’s slowly being dispelled by time are the “uniqueness” of Japan. Japan is a island nation; Japan is the only country that has four seasons; foreigners can’t understand Japan; only Japanese can use chopsticks properly.

I cannot count the number of times I’ve been told how to use Japanese chopsticks but I couldn’t use perfectly. If you’re dining in a Japanese, don’t be surprised if you receive a look of amazement at your ability to eat like a Japanese.

 

_______________

 

_______________

 

_______________

 

________________

 

________________

 

. READING

I. Read the passage below then Fill one suitable in each blank to complete passage.

Jeans are very popular with young people all (1) ______ the world. Some people say that jeans are the “uniform’’ of youth but they haven ‘t always been (2)_____. The story of jeans started almost two hundred years (3)________.People in Genoa, Italy made pants. The cloth made in Genoa (4)______ called “jeanos”. The pants were called “Jeans” . In 1850, a salesman in California began selling pants made (5)______ canvas. His name was Levi Strauss. Because they were so strong, “Levis’s pants” became popular ( 6)__________ gold miners., farmers and cowboys. Six years (7)________, Levis began making his pants with blue cotton clothes (8)__________denim. Soon after, factory workers (9)_________the United States and Europe began (10)_______ Jeans. Young people usually didn’t wear them.

II. Read the passage and then decide whether the statements are true (T) or false (F).

In Japan, take off your shoes at the entrance to all homes, and most businesses and hotels. Usually a rack will be provided to store your shoes, and pair of guest slippers will be put nearby; many Japanese bring a pair of indoor slippers just in case, though.

Never wear slippers when you need to step onto a tatami mat (used in most Japanese homes and hotels), and be careful to remove the toilet slippers waiting for you in the bathroom. It is extremely bad form, for example, to reenter the main room of a house wearing slippers that have been running across a dirty area.

Unlike in western cultures, the Japanese bath is used after you have washed and rinsed and feel like soaking in extra-hot water for 10, 20, 30 minutes. If you happen to be invited into a Japanese household, you will be given the honor of using the bath first, usually before dinner. Be extra careful so as not to dirty the water in any way because of its importance.

T F

1.Only take off your shoes when you enter a Japanese house. o o

2.Be careful with your slippers when you come back to the main room. o o

3.You mustn’t wear slippers stepping onto a tatami mat. o o

4.The Japanese bath is also used for washing and rinsing. o o

5.The bath plays an important part in the Japanese life. o o

 

 

III. Read the passage about ancestor worship, and do the tasks that follow.

Ancestor Worship

Ancestor worship is a religious practice based on the belief that one’s ancestors possess supernatural powers, such as gods, angels, saints, or demons.

Ancestor worship in some cultures honors the deeds, memories, and sacrifice of the deal. Much of the worship includes visiting the ancestors at their graves, making offerings to them to provide for their welfare in the afterlife.

Spirit money (also called Hell Notes) is sometimes burned as an offering to ancestors as well for the afterlife. The living may regard the ancestors as “guardian angels” to them, perhaps in protecting them from serious accidents, or guiding their path in life.

Families burned incense every day on the domestic ancestral altar. In China, the family altar house the family spirit tablets. On the outer surface of the spirit tablet is engraved the year of the death, his full name, and the name of the son who erects the tablet.

Anniversary rites take place the death date of each major deceased member of the family every year. Sacrificial food is offered and living members of the family participate in the ceremony in ritual order based on age and generation.

Task 1: Match a word in column A with definition in column B, writing the answer in each blank.

A

B

1. practice

2. deed

 

3. afterlife

4. incense

5. rite

A. the life which some people believe begins after death

B. substance that produces a sweet smell when burned, especially in religious ceremonies

C. an action

D. a ceremony, often for religious purposes

E. doing something many times

Task 2: Read the passage again, and then answer the following questions

6. Why does ancestor worship become a religious practice?

_____________________________________________________________________

7. What are the activities of the worship?

_____________________________________________________________________

8. Why do people burn spirit money for their dead ancestors?

_____________________________________________________________________

9. What can we see on the spirit tablet?

_____________________________________________________________________

10. When do anniversary rites for the major deceased member of the family take place?

_______________________________________________________________________

 

 

 

. WRITING

I. Frank is cooking. Give him some advice with should/ shouldn’t + one phrase in the box.

1.Don’t leave the beef in the oven for more than one hour.

2.Cut the onions as thin as possible.

3.Use fresh herbs and fresh vegetables.

4.Don’t put in too much salt and chilies.

5.Wait until the water boils before you put the vegetables into it.

6.Heat the oven before you put the beef in.

7.Cut the beef into a lot of equal slices.

1. He shouldn’t leave the beef in the oven for more than one hour.

2. ………………………. the onions as thin as possible.

3. ………………………. fresh herbs and fresh vegetables.

4. ………………………. in too much salt and chilies.

5. ………………………. until the water boils before he puts the vegetables into it.

6. ………………………. the oven before he puts the beef in.

7. ………………………. the beef into a lot of equal slices.

II. Write in full sentences.

1. If/ you/ want/ work/ the USA, you should learn speak English.

____________________________________________________________

2. You should not/ give/ someone/ clock/ as/ present./

____________________________________________________________

3. You/ ill./ You should not/ go/ school/ today./

____________________________________________________________

4. Tomorrow/ Sunday./ So/ I/ not have/ go/ school./

____________________________________________________________

5. I/ think/ people/ should/ recycle/ more/ paper/ glass./

____________________________________________________________

6. The/ museum/ free./ You/ not/ have/ pay./

____________________________________________________________

7. I/ have/ wear/ uniform/ when/ I/ at school./

____________________________________________________________

8. If/ you/ see/ Pauline,/ you/ should/ polite/ her./

____________________________________________________________

9. You/ should not/ smoke./ It/ bad/ you./

____________________________________________________________

10. We/ have/ be/ on time/ the meeting./

____________________________________________________________

 

III. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

1. She couldn’t afford to buy the car.

The car is too _______________________________________________

2. I would like you to help me to put the chair away.

Do you mind _______________________________________________

3. If I were you, I wouldn’t sweep the house on the first day of Tet.

You ______________________________________________________

4. Is it really necessary for us to finish the work today?

Do we ____________________________________________________

5. Learning about other cultures is one of my interests.

I’m _______________________________________________________

6. Unless he phones her immediately, he won’t get any information.

If ________________________________________________________

7. It’s very difficult to leave here after such a long time.

It isn’t ____________________________________________________

8. Let’s get together and talk about our presentation before we do it in class.

Why _____________________________________________________

 

IV. Write a short paragraph about how people greet each other in Vietnam.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

===================================================

 


ANSWER KEYS

UNIT 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. D

7. D

13. D

19. C

25. A

2. A

8. D

14. D

20. B

26. D

3. C

9. C

15. C

21. B

27. A

4. B

10. B

16. C

22. D

28. B

5. A

11. B

17. A

23. C

29. A

6. A

12. C

18. D

24. D

30. C

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. C

4. B

7. D

10. C

13. A

2. B

5. C

8. C

11. D

14. B

3. A

6. D

9. A

12. C

15. B

 

. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1.A

11.D

21.B

31.D

41.D

2.A

12.B

22.D

32.C

42.A

3.B

13.A

23.B

33.B

43.B

4.D

14.C

24.A

34.A

44.C

5.C

15.C

25.B

35.A

45.B

6.B

16.C

26.C

36.A

46.B

7.A

17.B

27.A

37.B

47.C

8.C

18.B

28.C

38.D

48.A

9.B

19.C

29.B

39.C

49.D

10.D

20.B

30.D

40.A

50.B

 

. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentence.

1. Traditionally

6. respectful

11. similarity

16. hostess

2. greeting

7. differs

12. eldest

17. strictly

3. obliged

8. serving

13.permitted

18. social

4. impolite

9. generations

14. necessity

19. oblige

5. hostess

10. confusing

15. obligation

20. beauty

. VERB FORMS

I. Complete with should (not) or (not) have to.

1. shouldn’t

2. have to

3. should

4. has to

5. has to

6. should

7. have to

8. should

9. shouldn’t

10. don’t have to

II. Write the correct form of the verbs.

1. takes

2. is

3. has

4. give

5. doing

6. use

7. live

8. provide

9. exchange

10. to applauch/ lands

III. Fill in the blank by using have to, must, should to complete the sentences.

1. has to

2. Should

3. Must/ have to

4. must

5. Have to

6. must

7. should

8. Have to

9. must

10. Have to

 

. CORRECTION

I. Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it

1. C (follow)

6. D (respect)

11. D (painting)

2. A (According to)

7. A (should)

12. A (went)

3. C (ceremonies)

8. B (had to)

13. B (a stranger)

4. C (of eating)

9. D (the Ma La)

14. C (at)

5.C (more)

10. D (about)

15. A (did you leave)

II. There are five mistakes in this passage. Find and correct them.

Chopsticks

Depending on the restaurant you decide upon for that evening, you may be require to use chopsticks. If for some reasons you aren’t too adept with chopsticks, try to learn before pass through immigration. It’s really not that hard. One false assumption among many Japanese that’s slowly being dispelled by time are the “uniqueness” of Japan. Japan is a island nation; Japan is the only country that has four seasons; foreigners can’t understand Japan; only Japanese can use chopsticks properly.

I cannot count the number of times I’ve been told how to use Japanese chopsticks but I couldn’t use perfectly. If you’re dining in a Japanese, don’t be surprised if you receive a look of amazement at your ability to eat like a Japanese.

 

 

1.    require -> required

 

2.    pass -> passing

 

3.    are -> is

4.    a -> an

 

 

 

5.    in -> with

 

. READING

I. Read the passage below then Fill one suitable in each blank to complete passage.

1. over

2. popular

3. ago

4. was

5. of

6. with

7. later

8. called

9. in

10. wearing

II. Read the passage and then decide whether the statements are true (T) or false (F).

1. False

2. True

3. True

4. False

5. True

III. Read the passage about ancestor worship, and do the tasks that follow.

Task 1: Match a word in column A with definition in column B, writing the answer in each blank.

1. E

2. C

3. A

4. B

5. D

Task 2: Read the passage again, and then answer the following questions

6. Because people believe that their ancestors possess supernatural powers.

7. They are: visiting the ancestors at their graves, making offerings to them to provide for their welfare in the afterlife, burning incense every day on the domestic ancestral altar.

8. Because they believe that their ancestors may use the money in the afterlife.

9. We can see the year of the death, his full name, and the name of the son who erects the tablet.

10. They take place on the death date of the ancestors

 

. WRITING

I. Frank is cooking. Give him some advice with should/ shouldn’t + one phrase in the box.

1. He shouldn’t leave the beef in the oven for more than one hour.

2. He should cut the onions as thin as possible.

3. He should use fresh herbs and fresh vegetables.

4. He shouldn’t put in too much salt and chilies.

5. He should wait until the water boils before he puts the vegetables into it.

6. He should heat the oven before he puts the beef in.

7. He shouldn’t cut the beef into a lot of equal slices.

II. Write in full sentences.

1. If you want to work in the USA, you should learn to speak English.

2. You shouldn’t give someone a clock as a present.

3. You are ill. You shouldn’t go to school today.

4. Tomorrow is Sunday. So I don’t have to go to school.

5. I think people should recycle more paper and glass.

6. The museum is free. You don’t have to pay.

7. I had to wear a uniform when I was at school.

8. If you see Pauline, you should be polite to her.

9. You shouldn’t smoke. It’s bad for you.

10. We have to be on time for the meeting.

III. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

1. The car is too expensive for her to buy.

2. Do you mind helping me to put the chair away?

3. You shouldn’t sweep the house on the first day of Tet.

4. Do we have to finish the work today? / Do we need to finish the work today?

5. I’m interested in learning about other cultures.

6. If he doesn’t phone her immediately, he won’t get any information.

7. It isn’t easy to leave here after such a long time.

8. Why don’t we get together and talk about our presentation before we do it in class?

===================================================

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *