Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo chương trình mới – Phần 7: POLLUTION

UNIT 7: POLLUTION

A. TỪ VỰNG:

1. affect (v) /əˈfekt/: làm ảnh hưởng

2. algea (n) /ˈældʒiː/: tảo

3. aquatic (adj) /əˈkwætɪk/: dưới nước

4. billboard (n) /ˈbɪlbɔːd/: biển quảng cáo ngoài trời

5. blood pressure (n) /blʌd ˈpreʃə/: huyết áp

6. cause (n,v) /kɔːz/: nguyên nhân, gây ra

7. cholera (n) /ˈkɒlərə/: bệnh tả

8. come up with (v) /kʌm ʌp wɪð/: nghĩ ra

9. contaminate (v) /kənˈtæmɪneɪt/: làm bẩn

10. contaminant (n) /kənˈtæmɪnənt/: chất gây bẩn

11. dump (v) /dʌmp/: vứt, bỏ

12. earplug (n) /ˈɪəplʌɡ/: cái nút tai

13. effect (n) /ɪˈfekt/: kết quả

14. fine (v) /faɪn/: phạt tiền

15. float (v) /f əʊt/: nổi

16. groundwater (n) /ˈɡraʊndwɔːtə/: nước ngầm

17. hearing loss (n) /ˈhɪərɪŋ lɒs/: mất thính lực

18. illustrate (v) /ˈɪləstreɪt/: minh họa

19. litter (n, v) /ˈlɪtə/: rác vụn (mẩu giấy, vỏ lon…), vứt rác

20. measure (v) /ˈmeʒə/: đo

21. non-point source pollution (n) /nɒn-pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm không nguồn (nguồn phân tán)

22. permanent (adj) /ˈpɜːmənənt/: vĩnh viễn

23. point source pollution (n) /pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm có nguồn

24. poison (n, v) /ˈpɔɪzn/: chất độc, làm nhiễm độc

25. pollutant (n) /pəˈluːtənt/: chất gây ô nhiễm

26. radioactive (adj) /ˌreɪdiəʊˈæktɪv/: thuộc về phóng xạ

27. radiation (n) /ˌreɪdiˈeɪʃn/: phóng xạ

28. thermal (adj) /ˈθɜːml/: thuộc về nhiệt

29. untreated (adj) /ˌʌnˈtriːtɪd/: không được xử lý

30. visual (adj) /ˈvɪʒuəl/: thuộc về thị giác

 

B. NGỮ PHÁP:

I. CONDITIONAL SENTENCES – TYPE 1 (CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1)
1. Khái niệm câu điều kiện loại I.

  • Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

2. Cấu trúc – Công thức của câu điều kiện

If clause

Main clause

If + S + V s(es)…

S + will / can/ may + V1 (won’t/can’t + VI)


Hiểu cách khác trong câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.
IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có).

  • Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.
  • Trong câu điều kiện loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn, còn động từ trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn.

3. Cách dùng câu điều kiện loại 1:

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

Ví dụ:

  •  If I find her address, I’ll send her an invitation. ( Nếu tôi tìm được địa chỉ của cô ấy, tôi sẽ gửi lời mời tới cô ấy) => Đổi vị trí 2 mệnh đề quan hệ:  I will send her an invitation if I find her address.)
  • If John has the money, he will buy a Ferrari. (Nếu John có nhiều tiền, anh ấy sẽ mua chiếc Ferrari)

Các ví dụ khác cho câu điều kiện loại 1:

1. If Caroline and Sue prepare the salad, Phil will decorate the house.

2. If Sue cuts the onions for the salad, Caroline will peel the mushrooms.

3. Jane will hoover the sitting room if Aaron and Tim move the furniture.

4. If Bob tidies up the kitchen, Anita will clean the toilet.

5. Elaine will buy the drinks if somebody helps her carry the bottles.

 

II. CONDITIONAL SENTENCES – TYPE 2 (CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2)
 

Câu điều kiện loại II là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.
1. Cấu trúc:

If + S + V (QKĐ), S + would/ could (not) + V.

2. Cách dùng:

  • Câu điều kiện loại 2 Chỉ sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:
            If I were you, I would go abroad.
            (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi nước ngoài)

  • Diễn tả hành động “không có thật” ở “hiện tại” hoặc “tương lai”

Ví dụ:
            It isn’t cold now so I switch on the fans
       => If it were cold now, we wouldn’t switch on the fans.
            (Nếu trời lạnh, chúng tôi sẽ không bật quạt)
       => Hiện tại trời không lạnh nên chúng tôi bật quạt hoặc nếu tương lai xảy ra thì cũng vậy.
* Note: Chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi, không dùng “was”
            If I were a bird, I would fly
            (Nếu tôi là 1 con chim, tôi sẽ bay được)

  •  “Sự tiếc nuối” ở hiện tại hoặc tương lai

Ví dụ:
            If he helped me, I could do something
            (Nếu anh ấy giúp tôi, tôi đã có thể làm điều gì đó)
       => Hiện tai thì tôi đang tiếc nuối vì anh ấy không giúp tôi

  • Câu điều kiện loại 2 chỉ khả năng

Ví dụ:

– If he tried, he might succeed

         (Nếu anh ấy cố gắng, anh ấy sẽ thành công)

– If I lived in France, I could speak French well

         (Nếu tôi sống ở Pháp, tôi sẽ nói tiếng Pháp giỏi)

 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. measure B. leather C. mean D. feather

2. A. treatment B. earplug C. hearing D. fear

3. A. poison B. visual C. measure D. pleasure

4. A. thermal B. litter C. permanent D. service

5. A. affect B. cholera C. pollutant D. radiation

6. A. artistic B. academic C. catholic D. dramatic

7. A. energetic B. majestic C. emphatic D. pathetic

8. A. critical B. logical C. medical D. biological

9. A. chemical B. brochure C. mechanical D. orchid

10. A. initial B. tactical C. topical D. critical

11. A. heroic B. government C. poetic D. radio

12. A. atmosphere B. national C. aquatic D. apartment

13. A. resident B. medical C. illustrate D. electric

14. A. symbolize B. continent C. introduce D. Japanese

15. A. paradise B. iconic C. official D. scientist

16. A. sharpen B. battery C. landline D. transmit

17. A. pollution B. earplug C. dump D. dust

18. A. untreated B. measure C. pleasure D. bread

19. A. physical B. visual C. music D. because

20. A. thermal B. thankful C. there D. thorough

21. A. plates B. cakes C. mates D. places

22. A. changed B. learned C. laughed D. arrived

23. A. emergency B. resident C. deposit D. prefer

24. A. wanted B. decided C. visited D. looked

25. A. prison B. limestone C. kind D. tribe

26. A. which B. who C. when D. where

27. A. carry B. hard C. card D. yard

28. A. twice B. flight C. piece D. mind

29. A. about B. around C. sound D. young

30. A. cover B. oven C. coffee D. company

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. repetitive B. electrical C. priority D. energetic

2. A. national B. physical C. arrival D. natural

3. A. medical B. national C. chemical D. informal

4. A. dramatic B. tornado C. historic D. injury

5. A. aquatic B. problematic C. influential D. degradable

6. A. conical B. practical C. musical D. mechanic

7. A. electric B. historic C. classical D. botanic

8. A. botanical B. dialectical C. economic D. alphabetic

9. A. chemical B. artistic C. medical D. physical

10. A. scientific B. fantastic C. majestic D. domestic

11. A. improve B. realize C. comfort D. influence

12. A. replace B. abroad C. surprise D. nation

13. A. prepare B. collect C. practise D. advice

14. A. pioneer B. difficult C. interesting D. hospital

15. A. expect B. happen C. local D. wander

 

 

. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. If I were you, I _____________ for a new car to buy.

A. would look B. will look C. look D. looking

2. If Jenny _____________ ill, she would go out with us.

A. isn’t B. aren’t C. wasn’t D. not been

3. If there _____________ fewer cars on the road, there would be less accident.

A. is B. were C. are D. be

4. If people really cared about environment, they _____________ waste into rivers.

A. didn’t dump B. don’t dump C. shan’t dump D. wouldn’t dump

5. You _____________ so tired if you went to bed earlier.

A. won’t be B shan’t be C. couldn’t be D. wouldn’t be

6. If you really _____________ me, you would buy me a diamond ring.

A. loved B. love C. loves D. loving

7. If I knew where she lived, I _____________ and see her.

A. will go B. would go C. should go D. went

8. If I _____________ taller, I would buy this dress.

A. am B. are C. were D. being

9. Filters do not remove all _____________ from water.

A. contaminate B. contaminants C. contaminating D. contamination

10. _____________ is found under the ground in soil, rocks, etc.

A. sea water B. salt water C. groundwater D. hot water

11. If I won a lottery, I _____________ a lot on charity.

A. spend B. spent C. will spend D. would spend

12. If the supermarket is open, I _____________ some food there.

A. will buy B. would buy C. bought D. has bought

13. I will talk to her if you _____________ to do it.

A. won’t want B. didn’t want C. don’t want D. doesn’t want

14. If I _____________ more money, I would buy a better car.

A. have B. had C. will have D. would have

15. The farmer had put down some rat _____________.

A. poisoning B. poisoner C. poisoned D. poison

16. _____________ loss can be caused by noise pollution.

A. sound B. hearing C. listening D. audio

17. Ships spill oil in oceans and rivers. This leads _____________ the death of many aquatic animals and plants.

A. to B. in C. from D. at

 

18. Households pollute water sources by _____________ waste into ponds, lakes, and rivers.

A. damaging B. dumping C. losing D. leading

19. This month’s electricity bill is too high _____________the air conditioner is turned on all the time.

A. since B. due to C. although D. because of

20. The government has come _____________ a solution to the water problems of the city.

A. up to B. up with C. to with D. on to

21. All the aquatic plants and animals will die if the factory_____________ dumping poison into the lake.

A. will keep B. to keep C. kept D. keeps

22. A lot of fish has died recently because of the _____________ water in this lake.

A. contaminating B. contaminated C. contaminate D. contaminant

23. If the air was clean, we _____________ have to wear masks when going out.

A. wouldn’t B. won’t C. would D. will

24. If I _____________ you, I _____________ water from that dirty tap.

A. am – will drink B. am – won’t drink

C. were – would drink D. were – wouldn’t drink

25. If he _____________ trash around his garden, the garden would look very nice now.

A. will throw B. would throw C. didn’t throw D. doesn’t throw

26. Price and availability are the _____________ factors that will determine product success.

A. critical B. musical C. physical D. medical

27. If it rains, we _____________ the match.

A. cancel B. will cancel C. cancelled D. cancelling

28. If I were a tree, I _____________ the rain.

A. love B. loved C. will love D. would love

29. The decor inside the house was very_____________.

A. fantastic B. electric C. mechanic D. artistic

30. If she _____________ late, we will go without her.

A. am B. is C. was D. were

31. If I _____________ where she lived, I would go and see her.

A. know B. knows C. to know D. knew

32. We need to be more _____________ about this problem.

A. scientific B. majestic C. domestic D. alphabetic

33. The election campaign has been focused mainly on _____________ issues.

A. dialectical B. energetic C. domestic D. conical

 

34. If I _____________ the lottery, I would be a millionaire.

A. win B. wins C. winning D. won

35. I will discuss that problem with him if I _____________ him tomorrow.

A. see B. sees C. to see D. seeing

36. If I knew Chinese, I _____________ for job in China.

A. will apply B. would apply C. will be applied D. would be applied

37. She was unable to find a _____________ job.

A. important B. importantly C. permanent D. permanently

38. Any company found to be breaking these rules will be heavily _____________.

A. fined B. done C. made D. got

39. These figures are for _____________ purposes only.

A. illustrate B. illustrating C. illustrative D. illustration

40. I would go jogging with Mark if he _____________ here today.

A. is B. will be C. were D. would be

41. Many species of wildlife are becoming extinct, _____________ the rainforests are being destroyed.

A. therefore B. since C. consequently D. so

42. Hemp can be used to make paper, _____________ it could reduce the need for logging.

A. consequently B. due to C. so D. since

43. _____________ logging provides jobs and profits, the government is reluctant to control it.

A . So B. Consequently C. Since D. Due to

44. Hemp was grown throughout history_____________ its versatility; it can be used to make many different things.

A. due to B. because C. since D. as a result

45. Hemp is related to the marijuana plant; _____________ it is illegal in many countries.

A. so B. due to C. as a result D. because

46. The polluted chemical waste was dumped into the ocean; _____________,the mass of fish died.

A. because B. as C. because of D. consequently

47. It was guessed that the fish died_____________ a powerful toxin in the sea water.

A. because of B. because C. since D. as a result

48. Many species in BC are threatened _____________ logging.

A. so B. because C. since D. due to

49. Smoking can_____________ heart disease.

A. lead to B. create C. causes D. due to

50. Radioactive pollution is increasing _____________ the increased use of radioactivity.

A. as B. since C. because of D. because

 

. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentence.

1. The company must reduce costs to compete _____________. (EFFECT)

2. The small blood vessels in the nose _____________ easily. (BLOOD)

3. The barriers gave way under the _____________ of the crowd. (PRESS)

4. Filters do not remove all _____________ from water. (CONTAMINATE)

5. I will use one recent example as an _____________ . (ILLUSTRATE)

6. I’ll need to take your waist _____________. (MEASURE)

7. We no longer talk of the _____________ of marriage. (PERMANENT)

8. There are various _____________ available for this condition. (TREAT)

9. They emit 90% less _____________ than standard models. (POLLUTE)

10. It is important to take precise _____________ of the structure. (MEASURE)

11. The college is close to Edinburgh’s _____________ castle. (MAJESTY)

12. The centre offers activities for everyone, whatever your age or _____________ condition. (PHYSICS)

13. _____________treatment with chlorine provides some protection against contamination. (CHEMISTRY)

14. It was a _____________ conclusion from the child’s point of view. (LOGIC)

15. They met to discuss matters of _____________ interest. (TOPIC)

16. I think I’d prefer something a little less _____________. (ENERGY)

17. The students return in October for the start of the new _____________ year. (ACADEMY)

18. Events could have developed in a _____________ different way. (DRAMA)

19. The breakdown was due to a _____________ failure. (MECHANIC)

20. I suspect that he was dismissed for _____________ reasons. (POLITICS)

 

. VERB FORMS

I. Put the verbs into the correct forms.

1. If people (be) _____________ fully aware of the dangers of air pollution, they (damage) _____________ the atmosphere this way.

2. If I (be) _____________ you, I (turn) _____________ the volume down for him to sleep.

3. We (not be) _____________ able to drink that water if it is not refined.

4. If you (reduce) _____________ the number of bulbs in your house, you (pay) _____________ less money for the electricity bill next month.

5. If many animals and plants die, it (unbalance) _____________ our ecosystem.

6. I’ll only stay if you (offer) _____________ me more money.

7. If anyone (call) _____________, tell them I’m not at home.

8. If he (improve) _____________ his IT skills, he’d easily get a job.

9. If I was in charge, I (do) _____________ things differently.

10. She (glare) _____________ at me if I go near her desk.

11. If I were you, I (not do) _____________ that.

12. If I (have) _____________ more time, I would do more on my websites.

13. If I were a rich man, I (buy) _____________ a home like palace.

14. If I (speak) _____________ English very well, I would look for a job in foreign companies.

15. If I (understand) _____________ what the teacher said, I could tell you.

16. If I (have) _____________ time, I (finish) _____________ that letter.

17. What you (do) _____________ if you (miss) _____________ the plane?

18. Nobody (notice) _____________ if you (make)_____________ a mistake.

19. If you (drop) _____________ that glass, it (break) _____________.

20. If you (not leave) _____________, I (call) _____________ the police.

 

. CORRECTION

I. Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it.

1. When it stopped raining. I would go to see him.

A B C D

2. You would miss the bus if you wouldn’t hurry up.

A B C D

3. How much would it be if I pay by cheque?

A B C D

4. If I were you, I will go jogging every morning.

A B C D

5. He should go to the concert if you gave him your ticket.

A B C D

6. We might buy a larger house when we had more money.

A B C D

7. Education has been severely effected by the war.

A B C D

8. Unemployment is a major cause poverty.

A B C D

9. They were accused of contaminate the minds of our young people.

A B C D

 

10. He is showing these silent films to help illustrating his story of survival.

A B C D

11. The photographs she takes are a vision record of her travels.

A B C D

12. Constant exposure to noise pollution will lead in the loss of hearing.

A B C D

13. Because of we turned on a lot of bulbs, our eyes got strained.

A B C D

14. If he reads this article, I guess that he would never do any harms to environment any more. A B C

15. The local citizens would be very happy if they were supplied with a clean water

A B C D

16. If the environment were not polluted, birds wouldn’t leave their habitats and plants would die. A B C

D

17. The door will be unlock if you press the green button.

A B C D

9. We’ll have a long way to walking if we run out to petrol here.

A B C D

19. If someone offered to buy you one of those rings, which you would you choosing? A B C D

20. The flight may to be cancelled if the fog gets thick.

A B C D

 

. READING

I. Read the passage and choose the best answer (A, B, C or D).

There are three main (1) ……………… of pollution: air pollution, water pollution and noise pollution. Air, which is the most important element of our environment for our (2)……………………, can be polluted in many ways. Smoke in the air from mills, factories and industry (3) …………………… carbon, monoxide, carbon dioxide, and methane, which are all poisonous gases. This leads (4) …………………… health problems like asthma and lung diseases, and the thinning of the ozone layer, which (5) ……………………us from harmful UV ray. China, the USA, Russia, India, Mexico and Japan are the world leaders in air pollution (6) ……………………Water is also polluted by the discharge of commercial and industrial waste. Sewage in drinking water is another (7) ……………………of water pollution as it contains germs and viruses. The noise of vehicles, mills, and factories can be really unbearable. This kind of constant sound also (8) ………………headaches, tension, (9) ……..………… stress and migraines. People living next to a building site where there is too much noise can become sick, as they cannot sleep or relax. This is (10)……………………noise pollution.

1. A. types B. kinds C. models D. both A & B

2. A. survival B. survive C. surviving D. survived

3. A. includes B. include C. contains D. contain

4. A. in B. into C. to D. from

5. A. prevents B. protects C. avoids D. hides

6. A. emissions B. emitted C. emission D. emitting

7. A. effect B. cause C. result D. consequence

8. A. causes B. leads to C. results in D. all are correct

9. A. brain B. mind C. head D. mental

10. A. told B. called C. said D. mentioned

II. Read the passage. Answer the questions below.

Scientists have discovered that the ozone layer is getting thinner. Some predict that the sun’s rays will cause a sharp increase in deaths from skin cancer over the next fifty years. These harmful rays can also damage the eyes, create wrinkles, and cause other health problems.

The stratosphere contains a form of oxygen called ozone. Ozone is a molecule composed of three oxygen atoms. The chemical formula of ozone is 03. Oxygen molecules make up about 21% of all gases in the Earth’s atmosphere. They consist of two atoms of oxygen and are labeled 02. Most ozone found in our atmosphere is formed by an interaction between oxygen molecules and ultraviolet radiation (UV) from the sun. When ultraviolet radiation hits an oxygen molecule, it may cause the molecule to break apart into single atoms of oxygen. These single atoms are very reactive, and a single oxygen atom can combine with a molecule of oxygen to form ozone.

1. What do people say about the rate of deaths from skin cancer in the future?

………………………………………………………………………………………….

2. How many oxygen atoms are there in a molecule?

………………………………………………………………………………………….

 

3. What elements participate in the formation process of ozone?

………………………………………………………………………………………….

4. What happens when an oxygen molecule and an ultraviolet radiation hit each other?

………………………………………………………………………………………….

5. What is the feature of single atoms?

………………………………………………………………………………………….

 

III. Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

Industrialized countries (1) _____________ worked to reduce levels of sulphur dioxide, smog, and smoke in (2) _____________ to improve people’s health. But a result, not predicted until recently, is that (3) _____________ lower sulphur dioxide levels may actually (4) _____________ global warming worse. Just as sulphur dioxide (5) _____________ volcanoes can cool the planet by blocking sunlight, cutting the amount (6) _____________ the compound in the atmosphere lets more sunlight through, warming the Earth. This effect is exaggerated (7) _____________ elevated levels of other greenhouse gases in the atmosphere trap the additional heat.

Most people agree that to curb global warming, (8) _____________ variety of measures need to be taken. On a (9) _____________ level, driving and flying less, recycling, and conservation reduces a person’s "carbon footprint" – the amount of carbon dioxide a person is responsible for (10) _____________ into the atmosphere.

1. A. has B. have C. had D. having

2. A. direction B. demand C. instruction D. order

3. A. a B. an C. the D. one

4. A. make B. do C. go D. move

5. A. in B. within C. to D. from

6. A. on B. of C. with D. under

7. A. what B. when C. which D. where

8, A. a B. an C. the D. one

9. A. person B. people C. personal D. personally

10. A. to put B. put C. putting D. puts

 

IV. Read the following text and use the words given in the box to fill in the blanks.

us

different

nature

due to

waste

chemicals

and

why

However

dead

With the rise of concrete buildings and roads, one part of the Earth that we rarely see is the soil. It has many (1) _____________ names, such as dirt, mud and ground. However, it is definitely very important to (2) _____________. The plants that feed us grow in soil (3) _____________ keeping it healthy is essential to maintaining a beautiful planet. (4) _____________, like all other forms of nature, soil also suffers from pollution. The pollution of soil is a common thing these days, and it happens (5)_____________ the presence of man-made elements.

The main reason (6) _____________ the soil becomes contaminated is due to the presence of man-made waste. The waste produced from (7) _____________ itself such as (8) _____________ plants, carcasses of animals and rotten fruits and vegetables only adds to the fertility of the soil. However, our (9) _____________ products are full of (10) _____________ that are not originally found in nature and lead to soil pollution.

 

V. Read the following text and answer the questions below.

The effects of air pollution are alarming. They are known to create several respiratory and heart conditions along with Cancer, among other threats to the body. Several millions are known to have died due to direct or indirect effects of Air pollution. Children in areas exposed to air pollutants are said to commonly suffer from pneumonia and asthma.

Another direct effect is the immediate alterations that the world is witnessing due to Global warming. With increased temperatures worldwide, increase in sea levels and melting of ice from colder regions and icebergs, displacement and loss of habitat have already signalled an impending disaster if actions for preservation and normalization aren’t undertaken soon.

Harmful gases like nitrogen oxides and sulphur oxides are released into the atmosphere during the burning of fossil fuels. When it rains, the water droplets combine with these air pollutants, becomes acidic and then falls on the ground in the form of acid rain. Acid rain can cause great damage to human, animals and crops.

1. What problems does air pollution create?

____________________________________________________________________

2. How many people are known to have died due to effects of air pollution?

____________________________________________________________________

3. What is the reason for the increase in sea levels and melting of ice?

____________________________________________________________________

4. What gases can the burning of fossil fuel create?

____________________________________________________________________5. How does acid rain form?

____________________________________________________________________

 

. WRITING

I. Rewrite the following sentences based on the given words.

1. People don’t care much about environment, so they keep making it worse.

→ If people ____________________________________________________

2. She suffered from a serious disease because of drinking contaminated water in a long time.

→ Since________________________________________________________

3. The drainage system is damaged. There is not enough water for the crop.

→ If the drainage system_____________________________________________

4. “Why don’t you turn off more lights in the house to reduce your eyestrain?”

→ If I __________________________________________________________

5. The improvements of the public transport system will encourage more people to use it.

→ If____________________________________________________________

II. Combine each pair of the following sentences using the words/phrases in brackets.

l. A serious road accident happened. There was a traffic chaos yesterday. (CAUSED)

____________________________________________________________________

2. I had to get the mop. I spilled my juice. (SINCE)

____________________________________________________________________

3. He walked slowly. He has a bad leg. (BECAUSE OF

____________________________________________________________________

4. A peacock will spread his feathers, he will attract a female. (SO)

____________________________________________________________________

5. The cyclone has come. Many thousands of deaths. (RESULTED IN)

____________________________________________________________________

6. Don’t eat too much sugar. It creates health problems. (LEAD TO)

____________________________________________________________________

7. The weather was bad. That’s why our departure delayed (BECAUSE OF)

____________________________________________________________________

8. There was damage to our property because of the fire. (RESULTED IN)

____________________________________________________________________

9. They haven’t reply our invitation so far. I think they are not coming. (SINCE)

____________________________________________________________________

10. The road condition is poor. There has been several accidents. (CAUSED)

____________________________________________________________________

III. Use the given words to write the complete conditional sentences type 2.

1. If/I/ be/ you/I/ eat/ more vegetable.

____________________________________________________________________

2. More/ foreign tourist/ come/ here/ if/ environment/ clean.

____________________________________________________________________

3. What/ happen/ if/ there/ be/ no woman/ world?

____________________________________________________________________

4. If/I/ be/ his father/I/ ask/ him/ learn English/ better.

____________________________________________________________________

5. If/ there/ be/ no war/ earth/ people/ live/ peace/ forever.

____________________________________________________________________

6. Flood/ not happen/ so regularly/ if/ people/ not cut down/ so many/ tree.

____________________________________________________________________

7. If/ they/ tell/ their father/ he/ be/ very angry.

____________________________________________________________________

8. She/ spend/ a year/ USA/ if/ it/ be/ easy/ get/ green card.

____________________________________________________________________

9. If/I/ live/ lonely island/I/ be/ very sad all day.

____________________________________________________________________

10. My brother/ buy/ sport car/ if/ he/ have/ money.

____________________________________________________________________

IV. Finish each of the following sentences so that its meaning stays the same.

1. Richard is too young to see the horror film.

→ Richard is not _________________________________________________

2. Remember to turn off the fan before leaving the room.

→ Don’t ________________________________________________________

3. That man is very intelligent.

→ What ________________________________________________________

4. I intended to come over to pick you up.

→ I was ________________________________________________________

5. My sister’s hair is long and black.

→ My sister has __________________________________________________

6. The supermarket is near Trung’s house.

→ The supermarket isn’t ___________________________________________

7. Alexander G. Bell invented the telephone in 1876.

→ Alexander G. Bell was __________________________________________

8. I’ll phone you tomorrow morning.

→ I’ll give ______________________________________________________

9. How about going to the theatre tonight.

→ Let’s _________________________________________________________

10. She lived on a farm once, but she doesn’t any more.

→ She used______________________________________________________

V. Use the given words to write the complete sentences.

1. If/I/ come home/ early/I/ prepare/ dinner.

______________________________________________________________

2. If/ we/ live/ Rome/ Francesco/ visit/ us.

______________________________________________________________

3. If/ Tim and Torn/ be/ old/ they/ play/ our hockey team.

______________________________________________________________

4. If/ he/ be/ my friend/I/ invite him/ my birthday party.

______________________________________________________________

 

5. If/ Susan/ study/ hard/ she/ be better/ school.

______________________________________________________________

6. If/ they/ have/ enough money/ they/ buy/ new car.

______________________________________________________________

7. If/ you/ do/ paper round/ you/ earn/ little/ extra money.

______________________________________________________________

8. If/ Michael/ get/ more pocket money/ he/ ask/ Doris/ out/ for dinner.

______________________________________________________________

9. If/ we/ win/ lottery/ we/ fly/ San Francisco.

______________________________________________________________

10. If/I/ meet/ Brad Pitt/I/ ask/ his autograph.

______________________________________________________________

VI. Are you concerned about noise pollution? Write a paragraph (100-120 words) about its causes, effects and solutions for this pollution problem.

You should base on the suggestions below:

– What is noise pollution?

– How common is it now?

– What causes it?

– What are its effects?

– What should we do to solve it?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

===================================================

 

ANSWER KEYS

UNIT 7: POLLUTION

. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. C

7. C

13. C

19. B

25. A

2. A

8. D

14. A

20. D

26. B

3. A

9. B

15. C

21. D

27. A

4. B

10. A

16. A

22. C

28. C

5. D

11. B

17. A

23. B

29. D

6. A

12. D

18. A

24. D

30. C

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. D

4. D

7. C

10.A

13. C

2. C

5. B

8. A

11. A

14. A

3. D

6. D

9. B

12. D

15. B

 

. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. A

11. D

21. D

31. D

41. B

2. C

12. A

22. B

32. A

42. C

3. B

13. C

23. A

33. C

43. C

4. D

14. B

24. D

34. D

44. A

5. D

15. D

25. C

35. A

45. C

6. A

16. B

26. A

36. B

46. D

7. B

17. A

27. B

37. C

47. A

8. C

18. B

28. D

38. A

48. D

9. B

19. A

29. D

39. D

49. A

10. C

20. B

30. B

40. C

50. C

 

. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentence.

1. effectively

2. bleed

3. pressure

4. contaminats

5. illustration

6. measurement

7. permanence

8. treatments

9. pollution

10. measurements

11. majestic

12. physical

13. Chemical

14. logical

15. topical

16. energetic

17. academic

18. dramatically

19. mechanical

20. political

 

. VERB FORMS

I. Put the verbs into the correct forms.

1. were – wouldn’t damage

2.were – would turn

3.won’t be

4.reduce – will pay

5.will unbalance

6. offer

7. calls

8. improved

9. would do

10. glares

11. wouldn’t do

12. had

13. would buy

14. could speak

15. understood

16. have – will finish

17. will you do – miss

18. will notice – make

19. drop – will break

20. don’t leave – will call

. CORRECTION

I. Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it.

1. A when → if

2. C wouldn’t →didn’t

3. C pay → paid

4. B will → would

5. A should →would

6. C when →if

7. effected → affected

8. cause → cause of

9. contaminate →contaminating

10. illustrating → illustrate

11. vision→ visual

12. C. in → to

13. A. Because of → because

14. C. would never → will never

15. D. a → Ø

16. D. would → wouldn’t

17. B. unlock → unlocked

18. D. run out to→ run out of

19. D. would you choosing→ would you choose

20. B. to be → be

 

. READING

I. Read the passage and choose the best answer (A, B, C or D).

1. D. both A & B

2. A. survival

3. C. contains

4. C. to

5. B. protects

6. A. emissions

7. B. cause

8. D. all are correct

9. D. mental

10. B. called

II. Read the passage. Answer the questions below.

1. It will increase sharply./ There will be a sharp increase.

2. There are 3.

3. They are oxygen molecules and ultraviolet radiation from the sun.

4. The molecule breaks apart into single atoms of oxygen.

5. They are reactive.

III. Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

1. B

2. D

3. C

4. A

5. D

6. B

7. B

8. A

9. C

10. D

IV. Read the following text and use the words given in the box to fill in the blanks.

1. different

2. us

3. and

4. However

5. due to

6. why

7. nature

8. dead

9. waste

10. chemicals

V. Read the following text and answer the questions below.

1. They are known to create several respiratory and heart conditions along with Cancer

2. Several millions are known to have died due to direct or indirect effects of Air pollution

3. Increased temperatures world wide

4. Harmful gases like nitrogen oxides and sulfur oxides

5. Water droplets combine with air pollutant, become acidic and then falls on the ground in the form of acid rain.

 

. WRITING

I. Rewrite the following sentences based on the given words.

1. If people cared much about environment, they wouldn’t keep/ would stop making it worse.

2. Since she drank contaminated water in a long time, she suffered from a serious disease.

3. If the drainage system was not damaged, there would be enough water for the crop.

4. If I were you, I would turn off more lights in the house to reduce the eye strain.

5. If the public transport system is improved, more people will be encouraged to use it.

 

II. Combine each pair of the following sentences using the words/ phrases in brackets.

1. A serious road accident caused traffic chaos yesterday.

2. I had to get the mop since I spilled my juice.

3. He walked slowly because of his bad leg.

4. A peacock will spread his feathers so he will attract a female.

5. The cyclone has resulted in many thousands of deaths.

6. Eating too much sugar can lead to health problems.

7. Our departure delayed because of bad weather.

8. The fire resulted in damage to our property.

9. I think they are not coming, since they haven’t reply our invitation so far.

10. The poor road condition has caused several accidents.

III. Use the given words to write the complete conditional sentences type 2.

1. If I were you, I would eat more vegetable.

2. More foreign tourists would come here if the environment were cleaner.

3. What would happen if there were no woman in the world?

4. If I were his father, I would ask him to learn English better.

5. If there were no war on earth, people would live in peace forever.

6. Flood would not happen so regularly if people didn’t cut down so many trees.

7. If they told their father, he would be very angry.

8. She would spend a year in the USA if it were easier to get a green card.

9. If I lived on a lonely island, I would be very sad all day.

10. My brother would buy a sport car if he had the money.

IV. Finish each of the following sentences so that its meaning stays the same.

1. Richard is not old enough to see the horror film.

2. Don’t forget to turn off the fan before leaving the room.

3. What an intelligent man he is!

4. I was going to come over to pick you up.

5. My sister has long and black hair.

6. The supermarket isn’t far from Trung’s house.

7. Alexander G. Bell was the man who invented telephone in 1876.

8. I will give you a call tomorrow morning.

9. Let’s go to the theatre tonight.

10. She used to live on a farm.

V. Use the given words to write the complete sentences.

1. If I come home earlier, I will prepare dinner.

2. If we lived in Rome, Francesco would visit us.

3. If Tim and Tom were older, they would play in our hockey team.

4. If he were my friend, I would invite him to my birthday party.

5. If Susan studied harder, she would be better at school.

6. If they had enough money, they would buy a new car.

7. If you did a paper round, you would earn a little extra money.

8. If Michael got more pocket money, he would ask Doris out for dinner.

9. If we won the lottery, we would fly to San Francisco.

10. If I met Brad Pitt, I would ask for his autograph.

IV. Are you concerned about noise pollution? Write a paragraph (100-120 words) about its causes, effects and solutions for this pollution problem.

You should base on the suggestions below:

– What is noise pollution?

– How common is it now?

– What causes it?

– What are its effects?

– What should we do to solve it?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

===================================================

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *