Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo chương trình mới – Phần 9: NATURAL DISASTERS

UNIT 9: NATURAL DISASTERS

A. TỪ VỰNG:

1. accommodation (n) /əˌkɒməˈdeɪʃn/: chỗ ở

2. bury (v) /ˈberi/: chôn vùi, vùi lấp

3. collapse (v) /kəˈlæps/: đổ, sập, sụp, đổ sập

4. damage (n) /ˈdæmɪdʒ/: sự thiệt hại, sự hư hại

5. disaster (n) /dɪˈzɑːstə/: tai họa, thảm họa

6. drought (n) /draʊt/: hạn hán

7. earthquake (n) /ˈɜːθkweɪk/: trận động đất

8. erupt (v) /ɪˈrʌpt/: phun (núi lửa)

9. eruption (n) /ɪˈrʌpʃn/: sự phun (núi lửa)

10. evacuate (v) /ɪˈvækjueɪt/: sơ tán

11. forest fire (n) /ˈfɒrɪst faɪər/: cháy rừng

12. homeless (adj) /ˈhəʊmləs/: không có nhà cửa, vô gia cư

13. mudslide (n) /ˈmʌdslaɪd/: lũ bùn

14. put out (v) /pʊt aʊt/: dập tắt (lửa..)

15. rage (v) /reɪdʒ/: diễn ra ác liệt, hung dữ

16. rescue worker (n) /ˈreskjuː ˈwɜːkə/: nhân viên cứu hộ

17. scatter (v) /ˈskætə/: tung, rải, rắc

18. shake (v) /ʃeɪk/: rung, lắc, làm rung, lúc lắc

19. tornado (n) /tɔːˈneɪdəʊ/: lốc xoáy

20. trap (v) /træp/: làm cho mắc kẹt

21. tsunami (n) /tsuːˈnɑːmi/: sóng thần

22. typhoon (n) /taɪˈfuːn/: bão nhiệt đới

23. victim (n) /ˈvɪktɪm/: nạn nhân

24. volcanic (adj) /vɒlˈkænɪk/: thuộc núi lửa

25. volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/: núi lửa

 

B. NGỮ PHÁP:

I. PASSIVE VOICE (CÂU BỊ ĐỘNG) 

1.Cách sử dụng
Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động.
Ví dụ:  
            My money was stolen yesterday.
            (Tiền của tôi bị trộm mất ngày hôm qua.)
Ta thấy chủ thể là “tiền của tôi” không thể tự “trộm” được mà bị một ai đó “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động.
2. Dạng thức của câu bị động  
Ta có dạng thức bị động:

                         S + BE + V past participle (P2)

Trong đó:          Be: Động từ “to be”
                        Vp: Động từ phân từ hai
CHÚ Ý: Động từ “to be” sẽ chia theo thì và chia theo chủ ngữ.
Ví dụ:
            The meal  is cooked by my mother
            (Bữa ăn được nấu do mẹ tôi.)
Ta thấy “bữa ăn” không thể tự thực hiện việc “nấu” nên ta cần sử dụng câu bị động. Động từ “to be” chia thì hiện tại đơn với chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít nên có dạng là “is + cooked (động từ phân từ hai).
3. Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động thành bị động:
– Động từ  trong câu chủ động phải là ngoại động từ đòi hỏi có tân ngữ theo sau.
– Các tân ngữ (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ ràng.
4. Quy tắc chuyển:
 Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:
– Xác định chủ ngữ (S), động từ (V), tân ngữ (O) và thì của động từ trong câu chủ động.
– Lấy tân ngữ trong câu chủ động làm chủ ngữ của câu bị động.
– Lấy chủ ngữ trong câu chủ động làm tân ngữ và đặt sau từ “ By” trong câu bị động.
– Biến đổi động từ chính trong câu chủ động thành P2 (Past Participle) trong câu bị động.
– Thêm “To be” vào trước P2 trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).

Ví dụ:

Bảng công thức các thì ở thể bị động:
 

Tense

Active

Passive

Simple Present

S + V + O

S+be +P2 + by + O

Present Continuous

S + am/ is/ are + V-ing + O

S+ am/ is/ are + being+ P2 + by + O

Present Perfect

S + has/ have + P2 + O

S + has/ have + been + P2 + by + O

Simple Past

S + V-ed + O

S + was/ were + P2 + by + O

Past Continuous

S + was/ were + V-ing + O

S+ was/ were + being+ P2 + by + O

Past Perfect

S+ had + P2+O

S + had + been + P2 + by + O

Simple Future

S + will/ shall + V + O

S + will + be + P2 + by + O

Future Perfect

S + will/ shall + have + P2 + O

S + will + have + been + P2 + by + O

Be + going to

S + am/ is/ are + going to + V + O

S + am/i s/ are + going to + be + P2 + by + O

Model Verbs

S + model verb + V + O
S + modal Verb + have +P2

S + model verb + be + P2 + by + O
S + modal Verb + have been +P2

 

II. PAST PERFECT (THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH) 

1. Định nghĩa về thì quá khứ hoàn thành 
Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.
2. Cấu trúc
                                                  Khẳng định : S + had + V past participle
                                                  Phủ định : S + had not ( hadn’t) + V past participle
                                                  Nghi vấn: had + S +  V past participle?
3. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành
Thì quá khứ hoàn thành dùng để chỉ:   

  • Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.       

Ví dụ
            I met them after they had divorced each other.
           (Tôi gặp họ sau khi họ ly dị nhau.)

  •  Thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra và đã hoàn tất trước một thời điểm trong quá khứ, hoặc trước một hành động khác cũng đã kết thúc trong quá khứ.         

Ví dụ:
           We had had lunch when she arrived.
          (Khi cô ấy đến chúng tôi đã ăn trưa xong.)

  • Khi thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

Ví dụ:
          Yesterday, I went out after I had finished my homework.
          (Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi đã làm xong bài tập.)

  •  Hành động xảy ra trong 1 khoảng thời gian trong quá khứ, trước 1 mốc thời gian khác

Ví dụ:
          Jane had studied in England before she did her master’s at Harvard.
          (Jane đã học ở anh trước khi cô ấy học thạc sĩ ở Harvard.)
4. Dấu hiện nhận biết thì quá khứ hoàn thành
Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, as soon as, by the time,  by the end of + time in the past … 
Ví dụ:
             When I got up this morning, my father had already left.
             (Khi tôi thức dậy sáng nay, bố tôi đã đi rồi.)

 

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. myth B. thigh C. breath D. breathe

2. A. promised B. caused C. increased D. practiced

3. A. encourage B. garage C. shortage D. storage

4. A. chemist B. champagne C. chaos D. chiropodist

5. A. hobby B. comfort C. knowledge D. popular

6. A. issue B. tissue C. passion D. vessel

7. A. mould B. soul C. shoulder D. foul

8. A. nature B. change C. gravity D. basic

9. A. darkness B. warmth C. market D. remark

10. A. because B. nurse C. horse D. purpose

11. A. marriage B. massage C. collage D. shortage

12. A. breathe B. with C. thermal D. clothing

13. A. education B. individual C. procedure D. production

14. A. released B. pleased C. passed D. watched

15. A. helped B. struggled C. remarked D. watched

16. A. helped B. booked C. waited D. helped

17. A. cow B. how C. town D. grow

18. A. says B. looks C. laughs D. wants

19. A. brush B. chin C. washing D. machine

20. A. thin B. thank C. theme D. there

21. A. cause B. poison C. scatter D. disaster

22. A. icon B. loch C. official D. Scots

23. A. bury B. eruption C. mudslide D. untreated

24. A. volcano B. forest C. tornado D. ghost

25. A. earthquake B. breath C. thanks D. breathe

26. A. hands B. occasions C. associates D. others

27. A. frightened B. stamped C. walked D. laughed

28. A. fluoride B. lid C. arid D. hidden

29. A. stack B. slash C. swamp D. stamp

30. A. agent B. angine C. regard D. surgeon

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. A. biology B. pollution C. philosophy D. demonstration

2. A. evacuate B. photography C. temporary D. television

3. A. national B. tsunami C. volcano D. eruption

4. A. geology B. astrology C. nationalize D. autography

5. A. permanent B. catastrophe C. demography D. ambulance

6. A. classic B. rural C. nature D. degree

7. A. humid B. comfort C. intact D. urban

8. A. outskirt B. scenic C. area D. migrant

9. A. geography B. ideology C. topography D. voluntary

10. A. Japanese B. Portuguese C. pioneer D. examinee

11. A. oceanic B. botanical C. identical D. romantic

12. A. natural B. animal C. waterfall D. illegal

13. A. commercial B. economic C. traditional D. intelligent

14. A. agricultural B. documental C. telephone D. intermediate

15. A. disagree B. photographic C. historical D. unnecessary

 

. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. Justine was _____________ to John’s birthday party last month.

A. invited B. inviting C. invite D. invites

2. Carlos _____________ home before we arrived.

A. is going B. will go C. has gone D. had gone

3. This new word is too difficult for me _____________.

A. remember B. to remember C. remembers D. remembering

4. Fiona is not interested _____________ politics.

A. at B. on C. in D. to

5. The government will build more comfortable _____________ for students.

A. accommodate B. accommodation

C. accommodating D. accommodator

6. Our teeth _____________ at least once a day.

A. should clean B. should cleaning

C. should be cleaned D. should be cleaning

7. They _____________ then they took a look around the supermarket.

A. had lunch B. have lunch C. having lunch D. to have lunch

8. He is old enough to get _____________.

A. marry B. marries C. marrying D. married

9. I’m a bit short _____________ money. Can you lend me some?

A. at B. with C. of D. on

10. Her body was returned home for _____________.

A. bury B. buries C. buried D. burial

11. Was this beautiful house _____________ by Mark?

A. buy B. bought C. buying D. buyer

12. After he _____________ everything clearly, we started our work.

A. had explained B. had explain C. has explained D. has explain

13. My boss’s anger suddenly _____________ into furious shouting.

A. erupt B. erupted C. erupting D. eruption

14. These old pictures won’t _____________ in the bedroom.

A. is hung B. are hung C. be hung D. been hung

15. Before my mother _____________ home, my father had prepared dinner.

A. came B. come C. comes D. will come

16. This house and these doors are going to _____________ for Christmas day by the Greens.

A. painted B. be painted C. paint D. be paint

17. When I got up this morning, my wife _____________.

A. has already left B. already has left C. had already left D. already had left

18. It is time you _____________ your homework done.

A. has B. had C. have D. having

19. She was very angry _____________ Marcos.

A. to B. with C. about D. with

20. During 1942 _____________ started to arrive in the city.

A. evacuee families B. evacuate families

C. families evacuee D. families evacuate

21. The dogs _____________ fed before they went to the party.

A. has B. have been C. had been D. having been

22. The car was dirty. They _____________ it for weeks.

A. hasn’t cleaned B. haven’t cleaned

C. hadn’t been cleaned D. hadn’t cleared

23. It _____________ her 10 minutes to do this exercise yesterday morning.

A. made B. took C. cost D. lost

24. Frank is capable _____________ doing better than he is doing now.

A. of B. at C. with D. in

25. The scheme has been set up to help _____________ people.

A. home-made B. homeless C. house-style D. houseful

26. We’re _____________ the evening around a Japanese theme.

A. organizing B. organizer C. organization D. organized

27. The pollution problems _____________ since last month.

A. has discussed B. have discussed

C. has been discussed D. have been discussed

28. When they got home last night. They found that someone _____________ into the house.

A. had broken B. had been broken

C. has broken D. has been broken

29. How many languages are _____________ in Chinese?

A. speak B. speaking C. spoken D. speaker

30. The woman sitting next to me on the plane was very nervous. She _____________ before.

A. hasn’t flown B. hadn’t flown C. didn’t fly D. doesn’t fly

31. The earth’s weather is _____________ and we don’t know what will happen to us.

A. dangerous B. serious C. predicted D. mysterious

32. Man has spent years and years trying _____________weather patterns but it is still an inexact science.

A. predicting B. to predict

C. to predicting D. to have predicted

33. A drought occurs when a region receives consistently below average _____________

A. falling rain B. rain falling C. rainfall D. fallrain

34. When we _____________back to our home village last month, it _____________ so much.

A. had come – changed B. came – had changed

C. came – has changed D. had come – has changed

35. She _____________ in that town for 20 years by the time that historic earthquake

A. had live – occurred B. has lived – occurred

C. had lived – occur D. had lived – occurred

36. Some tents _____________ so that children and old people could sleep in.

A. was set up B. were set up C. set up D. setted up

37. People in Japan _____________ how to survive in an earthquake.

A. have been taught B. are taught C. were taught D. had been taught

38. Exactly 5 people got stuck and _____________ in that fire.

A. was death B. was died C. dead D. died

39. An earthquake is the _____________ a sudden release of energy in the Earth’s crust.

A. cause by B. consequence C. result from D. result of

40. The magnitude of an earthquake_____________ on the Richter scale.

A. reports B. is reported C. was reported D. reported

41. If I _____________ you, I wouldn’t buy that kind of car.

A. am B. are C. was D. were

42. What does the forest _____________ like?

A. is B. be C. look D. looks

43. People will be _____________ to a safe place to live in the short run.

A. taken B. took C. takes D. to take

44. Is it _____________ to improve our speaking skill?

A. import B. importing C. importance D. important

45. The window needs _____________ today to prepare for our party.

A. clean B. to clean C. cleaning D. cleaned

46. Before I was born, my father had _____________ a teacher.

A. be B. been C. being D. was

47. They are _____________ a team with two foreign friends.

A. on B. at C. in D. of

48. Have they ever visited English _____________ countries?

A. speaking B. spoken C. speak D. speaks

49. I _____________ visit my grandmother on Sunday if I don’t go to school.

A. would B. wouldn’t C. will D. will not

50. _____________ is the most common disaster in Vietnam?

A. What B. When C. Where D. Which

 

. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentence.

1. He lived on her own in rented _____________. (ACCOMMODATE)

2. Her family insisted she should be given a proper _____________. (BURY)

3. This could have equally _____________ consequences. (DISASTER)

4. No one can accurately predict _____________. (EARTH)

5. There was an emergency _____________ of thousands of people after the flood. (EVACUATE)

6. She was _____________ and had to put her child up for adoption. (HOME)

7. The heavy rains could cause flash floods and _____________. (MUD)

8. Carlos had a firm _____________. (SHAKE)

9. The boys claimed they were being _____________by the police. (VICTIM)

10. One third of the region has been _____________ in the past decade. (FOREST)

11. The _____________ of the city after the devastating earthquake is being carried. (CONSTRUCT)

12. Visitors are allowed to get close to this volcano because it is_____________. (ACT)

13. Ten years ago, more than 10 thousand people of this area suffered from a frightening volcano_____________. (ERUPT)

14. After the flood, many people were made _____________. (HOME)

15. We should offer our _____________ hands to aid the victims of natural disasters. (HELP)

16. New Zealand is an ideal destination for travellers because of its many

tourist _____________. (ATTRACT)

17. People keep throwing rubbish into the lake, and it results in the_____________ of many fish. (DIE)

18. Noise pollution _____________ people’s hearing ability. (THREAT)

19. The_____________ from Sydney to Wellington has been delayed

because of bad weather. (FLY)

20. A number of cleaning products contain very _____________ chemicals. (HARM)

 

. VERB FORMS

I. Put the verbs in brackets into the correct form.

1. Before she (go)_____________ to bed, she (finish) _____________ her homework.

2. Few people (understand) _____________ the news when the consequences began to appear.

3. After they (go)_____________, he (sit) _____________ down and (rest) _____________.

4. When I came to the theatre, the film (start)_____________.

5. Before she (listen)_____________ to music, she (do) _____________ homework.

6. Last night, David (go)_____________ to the supermarket before he (go)_____________ home.

7. _____________ you (finish)_____________ the report before he asked for it?

8. Our boss (not make)_____________ the decision yet when management changed their mind.

9. Mark (want) _____________to go to New York, but his wife changed his mind.

10. We (eat already)_____________ so we weren’t hungry.

11. _____________ you (take) _____________ part in this game if you have free time?

12. People who do voluntary work in this city (give) _____________ out free food to the poor for a long time.

13. How often _____________ you (practise) _____________ speaking English?

14. I (get) _____________ good marks after my examination finished at school.

15. _____________ they (leave) _____________ their house when their parents visited them?

16. If I were you, I (not go) _____________ out alone.

17. Jenny usually (attend) _____________ her teachers’ lectures on time.

18. In my house, pigs are often (feed) _____________by my mother.

19. How about (travel) _____________ to Nha Trang beach this weekend?

20. Anna (not manage) _____________ to prevent her cats from fighting with each other since the first time.

 

. CORRECTION

I. Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it.

1. I came back home after my sister had finish her dinner.

A B C D

2. Frank said that he has met Sir. Alex Ferguson before.

A B C D

3. Before Christine goes to bed, she had drunk a glass of wine.

A B C D

4. She told her husband she hadn’t wore such a kind of dress before.

A B C D

5. When I arrived at the stadium, the football match had starting.

A B C D

6. There was a big storm in this village before I came here.

A B C D

7. Thanks for the prompt financial aids of the government, the life of people in this

A B

town had become less miserable.

C D

8. I weren’t informed anything about the wildfire last week.

A B C D

9. Fortunately, they learnt how to do in case of earthquakes before it occurred.

A B C D

 

 

 

10. All the visitors was prevented from continuing their exploration because of

A B C

the uninformed landslide.

D

11. If I was an astronaut, I would be really famous in my country.

A B C D

12. Please don’t drink this water because it is contaminate.

A B C D

13. She would like to know how pronounce these Spanish words.

A B C D

14. Jack has never be there before, so he is so excited.

A B C D

 

15. Mr. Smith went to the church to feel relaxed every day.

A. B C D

16. The sea will rise level if the ice melted.

A B C D

17. The water is contaminated as a result in pouring lots of chemicals into the river.

A B C D

18 Why has John been ability to learn a lot of languages?

A B C D

19. Hundreds of houses was destroyed after the earthquake.

A B C D

20. Typhoons are happened in her hometown once a year.

A B C D

 

. READING

I. Read the following text and use the words given in the box to fill in the blanks.

different

most

common

against

small

ago

region

storms

social

has

As South Texas continues to battle (1) _____________ Harvey’s record rainfall, the people of Louisiana are marking a tragic anniversary. Twelve years (2) _____________, on August 29, 2005, Hurricane Katrina made landfall near New Orleans. It was one of the (3) _____________ devastating natural disasters to ever hit the United States, and the (4) _____________still bears its scars.

Hurricane Harvey and Hurricane Katrina are (5) _____________ beasts, to be sure. Harvey’s lingering wrath is very different than Katrina’s swift and destructive turn, and the (6) _____________ and infrastructural collapses that followed. So far, Harvey (7) _____________ claimed a number of lives, but it is a (8) _____________ fraction of Katrina’s 1,800+ victims.

From a meteorological perspective, though, how do these (9) _____________compare? Other than timing – an interesting but easily explained coincidence – do they have anything in (10)_____________ other than adjacent chambers in the nation’s memory?

(Source: http://www. http://edition.cnn.com)

II. Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

On April 25, 2015, a 7.8-magnitude earthquake rocked Nepal, caused buildings to collapse, set off avalanches (1) _____________ Mount Everest and catapulted the entire region (2) ____________ chaos. The worst earthquake in 80 years (3) _____________ nearly 9,000 people, injured thousands, destroyed or damaged at (4) _____________ 880,000 homes and more (5) _____________ 1,200 health facilities. Multiple aftershocks throughout the region hampered rescue operations, (6)_____________ survivors and added to the death and injury toll. Then the monsoon (7) _____________ compounded the misery as survivors sought shelter amidst ruined (8) ____________. AmeriCares immediately launched a (9)_____________relief effort sending aid workers, (10)_____________ teams, and emergency medicines and supplies to the disaster zone.

(Source: https://www.americares.org)

1. A. in B. before C. on D. after

2. A. into B. onto C. to D. in

3. A. kill B. kills C. killing D. killed

4. A. less B. least C. more D. most

5. A. than B. then C. until D. without

6. A. terrify B. terrifies C. terrified D. terrifying

7. A. area B. size C. time D. season

8. A. hills B. buildings C. rivers D. mountains

9. A. high-class B. short-term C. large-scale D. long-range

10. A. medicine B. medical C. medically D. medicate

 

III. Read the following text and do the following task.

A tornado is a violently rotating column of air that extends from a thunderstorm to the ground and is often – although not always – visible as a funnel cloud. Lightening and hail are common in thunderstorms that produce tornadoes. Tornadoes cause extensive damage to structures and disrupt transportation, power, water, gas, communications, and other services in its direct path and in neighbouring areas. Related thunderstorms can cause heavy rains, flash flooding, and hail.

About 1,200 tornadoes hit the United States every year and every state is at risk. Most tornadoes in the United States occur east of the Rocky Mountains with concentrations in the central and southern plains, the Gulf Coast and Florida.

Tornadoes can strike in any season but occur most often in the spring and summer months. They can occur at all hours of the day and night, but are most likely to occur between 3 p.m. and 9 p.m.

(Source: https://www.rendy.gov)

a. Answer the following questions.

1. What is a tornado?

________________________________________________________________

2. What is common in thunderstorms that produce tornadoes?

________________________________________________________________

3. What can related thunderstorms cause?

________________________________________________________________

4. How many tornadoes hit the United States every year?

________________________________________________________________

5. Which seasons can tornadoes strike?

________________________________________________________________

b. Put True (T) or False (F) at the beginning of the statements below.

6. _____________ A tornado extends from thunderstorm to the ground.

7. _____________ Tornadoes cause slight damage to structures.

8. _____________ Every state in the US is at risk of being hit by tornadoes.

9. _____________No tornadoes in the United States occur east of the Rocky Mountains, the Gulf Coast and Florida.

10. _____________ Tornadoes occur between 3 p.m. and 9 p.m. only.

 

IV. Read the passage. Answer the questions below.

Hurricanes, cyclones, and typhoons are all the same weather phenomenon; we just use different names for these storms in different places. In the Atlantic and Northeast Pacific, the term “hurricane” is used. The same type of disturbance in the Northwest Pacific is called a “typhoon” and “cyclones” occur in the South Pacific and Indian Ocean. The ingredients for these storms include a pre-existing weather disturbance, warm tropical oceans, moisture, and relatively light winds. If the right conditions persist long enough, they can combine to produce the violent winds, incredible waves, torrential rains, and floods we associate with this phenomenon. In the Atlantic, hurricane season officially runs June 1 to November 30. However, while 97 percent of tropical activity occurs during this time period, there is nothing magical in these dates, and hurricanes have occurred outside of these six months.

1. Which name is used for very big storms in Northwest Pacific?

_________________________________________________________________

2. Where is the name “cyclones” used?

_________________________________________________________________

3. What are the features of the severe storms which occur within a long time?

_________________________________________________________________

4. When do hurricanes often occur?

_________________________________________________________________

5. Is it possible that hurricanes can occur even when it is not hurricane season?

_________________________________________________________________

 

V. Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

Earth Day Network’s mission is to diversify, educate and activate the environmental movement worldwide. More (1) _____________1 billion people now participate in Earth Day activities (2) _____________ year. This can make it the largest observance in the world. Members of this organization (3)_____________ through a combination of education, public policy, and consumer campaigns.

The first Earth Day (4)_____________ April 22, 1970, activated 20 million Americans from all walks of life and is widely (5) _____________ with launching the modern environmental movement. The passage of the landmark Clean Air Act, Clean Water Act, Endangered Species Act and (6)_____________ other ground-breaking environmental laws soon followed. Twenty years (7)_____________, Earth Day went global, mobilizing 200 million people in 141 countries and lifting environmental issues onto the world stage. Now, this day is becoming (8) _____________and more popular in over the world.

1. A. of B. than C. then D. with

2. A. much B. many C. each D. other

3. A. to work B. works C. working D. work

4. A. on B. in C. at D. until

5. A. credit B. credits C. credited D. crediting

6. A. much B. many C. little D. few

7. A. later B. latest C. late D. lately

8. A. many B. much C. most D. more

VI. Read the following text and do the following tasks.

JAPAN EARTHQUAKE & TSUNAMI IN 2011

On March 11, 2011, there was a magnitude-9 earthquake in north- eastern Japan. This natural disaster was so terrible and lead to a lot of changes in Japanese’s life.

According to some newspaper, more than 120,000 buildings were destroyed, 278,000 were half-destroyed and 726,000 were partially destroyed. The Japanese government estimated that the direct financial damage from the disaster was about $199 billion dollars (about 16.9 trillion yen). The World Bank also estimated the total economic cost could be up to $235 billion. Therefore, it was considered to be one of the costliest natural disaster in world history. In Japan, residents have been still recovering from the disaster. Their effort to lead a new life is so amazing, although some people lost their property or even family members. They have continued to rebuild their houses, the road systems or factories. All the world looks up to those Japanese because of their considerable effort.

 

a. Answer the following questions.

1. When did the earthquake in Japan happen?

____________________________________________________________

2. Were 278,000 buildings destroyed totally?

____________________________________________________________

3. Who did estimate the financial damage of this earthquake?

____________________________________________________________

4. Was the cost of this natural disaster expensive?

____________________________________________________________

5. What did Japanese residents do after the disaster?

____________________________________________________________

b. Put True (T) or False (F) at the end of the statements below.

6. _____________ The World Bank also estimated the direct financial damage of the disaster was about $199 million.

7. _____________ The cost of the natural disaster is cheapest in the world history.

8. _____________ Japanese’s effort is so amazing.

9. _____________ They reconstruct their houses.

10. _____________ People in the world look up to Japanese residents.

 

. WRITING

I. Change the following sentences to passive voice.

1. They have discussed the pollution problems since last month

_________________________________________________________________

2. Is he going to repair this bicycle?

_________________________________________________________________

 

3. Have you sent the invitation cards to your friends?

_________________________________________________________________

4. My father moved the sofa into the living room.

_________________________________________________________________

5. They inform me that the manager is going to travel to Germany.

_________________________________________________________________

6. We believed that Linda would pass the driving test.

_________________________________________________________________

7. Gary gets his brother to clean his car.

_________________________________________________________________

8. He will have a veterinary surgeon examine her cat.

_________________________________________________________________

9. People don’t force the children to work hard.

_________________________________________________________________

10. Police advise drivers to drive slowly and safely.

_________________________________________________________________

11. Her sister is preparing the breakfast in the kitchen.

________________________________________________________________

12. We should clean our teeth at least once a day.

________________________________________________________________

13. The shop assistant handed the packages to the customer.

________________________________________________________________

14. The director award the first prize to the best competitor.

________________________________________________________________

15. The organizer says that the performance will start at 7 p.m.

________________________________________________________________

 

16. He recommended that we shouldn’t stay in the suburb.

________________________________________________________________

17. I had a technician repair my mobile phone.

________________________________________________________________

18. They often get the technician to maintain the water heater.

________________________________________________________________

19. How long have you waited for the dentist?

________________________________________________________________

20. People saw her plant the tree.

________________________________________________________________

II. Finish each of the following sentences so that its meaning stays the same.

1. Phillip had gone out before they arrived.

→ After ____________________________________________________________

2. I had lunch then I watched an interesting film.

→ Before ___________________________________________________________

3. There was a power cut before they got out of the room.

→ When ____________________________________________________________

4. After the manager had informed us clearly about the job, we started our work.

→ By the time ________________________________________________________

5. My father had had dinner by the time I came home.

→ Before ____________________________________________________________

III. Use the given words to write the complete sentences.

1. What/I / do/ make you sad/ so much?

________________________________________________________________

2. I/ already / quit/ job/ when/ she/ join/ company.

________________________________________________________________

3. He/ not be able to eat/ dinner/ before/ his wife/ come home.

________________________________________________________________

4. Anna/ work/ accountant/ four years/ before/ she/ promote.

________________________________________________________________

5. My sister/ finish lunch/ by the time/ I/ walk/ kitchen.

________________________________________________________________

IV. Rewrite the following sentences based on the given words.

1. Thanks to technology advances, people can predict some weather disasters such as hurricanes and blizzards.

→ Thanks to_______________________________________________ (predicted)

2. In some cases, lightning can result in wildfires.

→ In some cases,_____________________________________________ (caused)

3. The three injured men were taken to the hospital by some local people. After that, the ambulance came.

→ The three injured men_____________________________________ (by the time)

4. The children left the house. Then the house collapsed.

→ The children_______________________________________________ (before)

5. After the latest landslide in Sapa, the local government held a training session to teach people how to protect themselves in some natural disasters.

→ After_______________________________________________________ (was)

V. Write an email (100 -120 words) to your foreign friend about a natural disaster happening in Vietnam that you witnessed or heard about.

You should base on the suggestions below:

– What type of natural disaster is it?

– When/ where did it occur?

– What were the effects of it?

– What was/ has been done to help the victims of the disasters?

Dear ……………………,

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Love,

………………………(Your signature)

===================================================

 

 

ANSWER KEYS

UNIT 9

. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. D

7. D

13. C

19. B

25. D

2. B

8. C

14. B

20. D

26. C

3. B

9. B

15. B

21. C

27. A

4. B

10. A

16. C

22. C

28. A

5. B

11. B

17. D

23. A

29. C

6. D

12. C

18. A

24. B

30. C

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.

1. D

4. C

7. C

10. D

13. B

2. C

5. A

8. C

11. A

14. C

3. A

6. D

9. B

12. D

15. C

 

. MULTIPLE CHOICE

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. A

11. B

21. C

31. D

41. D

2. D

12. A

22. D

32. B

42. C

3. B

13. B

23. B

33. C

43. A

4. C

14. C

24. A

34. B

44. D

5. B

15. A

25. B

35. B

45. C

6. C

16. B

26. A

36. B

46. B

7. A

17. C

27. D

37. B

47. C

8. D

18. B

28. A

38. D

48. A

9. C

19. D

29. C

39. D

49. C

10. D

20. A

30. B

40. B

50. A

 

. WORD FORMS

I. Give the correct form of the word given to complete the sentence.

1. accommodation

2. burial

3. disastrous

4. earthquakes

5. evacuation

6. homeless

7. mudslides

8. handshake

9. victimized

10. deforested

11. reconstruction

12. inactive

13. eruption

14. homeless

15. helping

16. attractions

17.deaths

18. threatens

19. flight

20. harmful

 

. VERB FORMS

I. Use the words given in the box to complete the following sentences.

1. went – had finished

2. had understood

3. had gone – sat – rested

4. had started

5. listened – had done

6. had gone – went

7. had you finished

8. hadn’t made

9. had wanted

10. had already eaten

11. Will you take

12. have given

13. do you practise

14. got

15. Had they left

16. wouldn’t go

17. attends

18. fed

19. travelling

20. hasn’t managed

. CORRECTION

I. Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it.

1. D. finish → finished

2. B. has → had

3. B. goes → went

4. B. wore → worn

5. D. starting → started

6. A → had been

7. C. → became

8. A. → wasn’t

9. B. → had learnt

10. A. → were prevented

1. A→ were

2. D → contaminated

3. C → to pronounce

4. B → been

5. B → goes

6. D → melts

7. B → of

8. B → able

9. C → were

10. B → happen

 

. READING

I. Read the following text and use the words given in the box to fill in the blanks.

1. against

2. ago

3. most

4. region

5. different

6. social

7. has

8. small

9. storms

10. common

 

II. Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

1. C

2. A

3. D

4. B

5. A

6. C

7. D

8. B

9. C

10. B

III. Read the following text and do the following task.

a. Answer the following questions.

1. It is a violently rotating column of air that is often visible as a funnel cloud.

2. Lightening and hail are common in thunderstorms that produce tornadoes.

3. Related thunderstorms can cause heavy rains, flash flooding, and hail.

4. About 1,200 tornadoes hit the United States every year.

5. Tornadoes can strike in any season, but occur most often in the spring and summer months.

b. Put True (T) or False (F) at the beginning of the statements below.

6.T 7. F 8. T 9. F 10. F

IV. Read the passage. Answer the questions below.

1. Typhoon

2. South Pacific and Indian Ocean

3. They produce the violent winds, incredible waves, torrential rains, and floods.

4. Between June 1 and November 30

5. Yes, it is.

V. Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

1. B 2. C 3. D 4. A

5. C 6. B 7. A 8. D

VI. Read the following text and do the following tasks.

1. The earthquake in Japan happened on March 11, 2011

2. No, more than 120,000 buildings were totally destroyed.

3. That is the Japanese government.

4. Yes, it was.

5. They tried to recover from the disaster.

6. F 7. F 8. T 9. T 10. T

 

. WRITING

I. Change the following sentences to passive voice.

1. The pollution problems have been discussed since last month.

2. Is this bicycle going to be repaired?

3. Have the invitation cards been sent to your friends?

4. The sofa was moved into the living room by my father.

5. I am informed that the manager is going to travel to Germany.

6. It was believed that Linda would pass the driving test.

7. Gary gets his car cleaned.

8. He will have her cat examined.

9. The children are not forced to work hard.

10. Drivers are advised to drive slowly and safely by police.

11. The breakfast is being prepared in the kitchen.

12. Our teeth should be cleaned at least once a day.

13. The packages were handed to the customer.

14. The first prize is awarded to the best competitor.

15. It is said that the performance will start at 7 p.m.

16. It was recommended that we shouldn’t stay in the suburb.

17. I had my mobile phone repaired.

18. They often get the water heater maintained.

19. How long has the dentist been waited for?

20. She was seen to plant the tree.

II. Finish each of the following sentences so that its meaning stays the same.

1. After Phillip had gone out, they arrived.

2. Before I watched an interesting film, I had had lunch.

3. When they got out of the room, there had been a power cut.

4. By the time we started our work, the manager had informed us clearly about the job.

5. Before I came home, my father had had dinner.

III. Use the given words to write the complete sentences.

1. What had I done to make you sad so much?

2. I had already quitted the job when she joined the company.

3. He hadn’t been able to eat dinner before his wife came home.

4. Anna had worked as an accountant for four years before she was promoted.

5. My sister had finished lunch by the time I walked into the kitchen.

 

IV. Rewrite the following sentences based on the given words.

1. Thanks to technology advances, some of the weather disasters such as hurricanes and blizzards can be predicted.

2. In some cases, wildfires can be caused by lightning.

3. The three injured men had been taken to the hospital by some local people by the time the ambulance came.

4. The children had left the house before the house collapsed.

5. After the latest landslide in Sapa, a training session was held by the local government to teach people how to protect themselves in some natural disasters.

V. Write an email (100 -120 words) to your foreign friend about a natural disaster happening in Vietnam that you witnessed or heard about.

You should base on the suggestions below:

– What type of natural disaster is it?

– When/ where did it occur?

– What were the effects of it?

– What was/ has been done to help the victims of the disasters?

Dear ……………………,

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Love,

………………………(Your signature)

===================================================

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *