Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo chương trình mới – Phần 12

I.NEW WORDS:

academic (adj) /ˌækəˈdemɪk/ : học thuật, thuộc nhà trường

alternatively (adv) /ɔːlˈtɜːnətɪvli/ : lựa chọn khác

applied (adj) /əˈplaɪd/ : ứng dụng

approach (n) /əˈprəʊtʃ/ : phương pháp, cách tiếp cận

behind the scenes (idiom) /bɪˈhaɪnd ðə siːns/ : một cách thầm lặng

burn the midnight oil (idiom) /bɜːn ðə ˈmɪdnaɪt ɔɪl/: học hoặc làm việc muộn

career (n) /kəˈrɪə(r)/ : sự nghiệp

career path (n) / kəˈrɪə pɑːθ/ : con đường sự nghiệp

chef (n) /ʃef/ : đầu bếp

certifcate (n) /səˈtɪfɪkət/ : chứng chỉ

cultivation (n) /ˌkʌltɪˈveɪʃn/ : canh tác

customer service (n) /ˈkʌstəmə(r) ˈsɜːvɪs/: phòng chăm sóc khách hàng

CV (n) /ˌsiː ˈviː/ : sơ yếu lý lịch

flexitime (adv) /ˈfleksitaɪm/ : (làm việc) theo giờ linh hoạt

fashion designer (n) /ˈfæʃn dɪˈzaɪnə(r)/ : thiết kế thời trang

enrol (v) /ɪnˈrəʊl/ : đăng ký học

housekeeper (n) /ˈhaʊskiːpə(r)/ : nghề dọn phòng (trong khách sạn)

lodging manager (n) /ˈlɒdʒɪŋ ˈmænɪdʒə(r)/: người phân phòng

make a bundle (idiom) /meɪk ə ˈbʌndl/ : kiếm bộn tiền

nine-to-fve (adj) /naɪn-tə-faɪv/ : giờ hành chính

ongoing (adj) /ˈɒnɡəʊɪŋ/ : liên tục

profession (n) /prəˈfeʃn/ : nghề

take into account ( idiom) /teɪk ˈɪntə əˈkaʊnt/ : cân nhắc kỹ

sector (n) /ˈsektə(r)/ : thành phần

II. GRAMMAR.

A. RELATIVE OF CONCESSION.

Although/ though + mệnh đề  = Despite / in spite of + cụm từ
CÁCH BIẾN ĐỔI TỪ MỆNH ĐỀ SANG CỤM TỪ:

1) NẾU CHỦ NGỮ HAI MỆNH ĐỀ GIỐNG NHAU
– Bỏ chủ từ ,động từ thêm “ING” .
Eg: Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.

2) NẾU CÓ CÔNG THỨC: N+ be + ADJ
– Đem tính từ đặt trước danh từ, bỏ “to be”
Eg :Although the rain is heavy,…….
=> Despite / in spite of the heavy rain, ……
3) NẾU CHỦ TƯ LÀ PRONOUN/ + BE + ADJ :
– Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ “be”
Eg: Although He was sick,……..
=> Despite / in spite of his sickness,…….

4) NẾU CHỦ NGỮ LÀ PRONOUN: PRONOUN + VERB + ADV
– Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ
Eg: Although He behaved impolitely,…..
=> Despite / in spite of his impolite behavior ,………

5) NẾU CÓ DẠNG: THERE + BE + N
– THÌ BỎ THERE + BE

Eg: Although there was an accident ,…..
=> Despite / in spite of an accident,……

6) NẾU CÓ DẠNG : IT + BE + ADJ ( THỜI TIẾT)
=> Đổi tính từ thành danh từ thêm “the” phía trước.
Eg: Although it was rainy, …..
=> Despite / in spite of the rain, ……….
Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là:
Foggy => fog ( sương mù )
Snowy => snow (tuyết)
Rainy => rain (mưa)
Stormy => storm ( bão)

7) NẾU CÓ DẠNG: N + (be) + P(II) ( câu bị động)
=> Đổi P(II) thành danh từ, thêm “the” phía trước và “of” phía sau, danh từ câu trên đem xuống để sau “of”
Eg: Although television was invented, …..
=> Despite / in spite of the invention of television, ……….

8) NẾU CÂU PHỨC TẠP CHÚNG TA THÊM “ THE FACT THAT” VÀO TRƯỚC MỆNH ĐỀ.
Eg: Although he behaved impolitely,…..
=> Despite / in spite of the fact that he behaved impolitely,…..

B. VERBS + TO INF/ VERBS+ V- ING

1. Những động từ theo sau là “to V”

Có 2 trường hợp:

a. [Công thức: S + V + to V]

Afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like, manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange, attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer, prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer.

b. [Công thức: S + V + O + to V]

Advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige, permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate, instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn, want, wish.

2. Những động từ theo sau là “V-ing”

a. Các động từ chỉ tiến trình b. Các động từ chỉ giao tiếp
 • Anticipate: Tham gia
 • Avoid: Tránh
 • Begin: Bắt đầu
 • Complete=finish:Hoàn thành
 • Delay: Trì hoãn
 • Give up: Từ bỏ
 • Postpone: Trì hoãn
 • Quit: Bỏ
 • Risk: Nguy hiểm
 • Start: Bắt đầu
 • Stop: kết thúc
 • Try: cố gắng
 • Admit: chấp nhận
 • Advise: lời khuyên
 • Deny: từ chối
 • Discuss: thảo luận
 • Encourage: khuyến khích
 • Mention: đề cập
 • Recommend: giới thiệu
 • Report: báo cáo
 • Suggest: đề nghị
 • Urge: thúc giục
c. Các động từ chỉ hành động.

 • Continue: tiếp tục
 • Can’t help : ko thể chịu được
 • Practice: thực hành
 • Involve : bao gồm
 • Keep: giữ
 • Keep on: tiếp tục
d. Các động từ chỉ cảm xúc, cảm giác

 • Appreciate: đánh giá cao
 • Dislike: ko thích
 • Enjoy: thích
 • Hate: ghét
 • Like: thích
 • Love: yêu
 • Mind: quan tâm
 • Miss: nhớ
 • Prefer: thích
 • Regret: hối tiếc
 • Can’t stand/can’t help/can’t bear: chịu đựng
 • Resent: gửi lại
 • Resist: chống cự
 • Tolerate: cho phép
e. Các động từ chỉ tâm lý

 • Anticipate: tham gia
 • Consider: cân nhắc
 • Forget: quên
 • Imagine: tưởng tượng
 • Recall: nhắc
 • Remember: nhớ
 • See: thấy
 • Understand: hiểu
f. Ngoài ra, những cụm từ sau cũng theo sau là V-ing:

 • It’s no use/It’s no good…
 • There’s no point (in)…
 • It’s (not) worth…
 • Have difficult (in)…
 • It’s a waste of time/money…
 • Spend/waste time/money…
 • Be/get used to…
 • Be/get accustomed to…
 • Do/Would you mind…?
 • Be busy doing something…
 • What about…? How about…?
 • Go + V-ing ( go shopping, go swimming…

BÀI TẬP

I. Match the jobs in A with their responsibilities in B.

A B
1. biologist 1. A. I do the cleaning in a big hotel.
2. event planner 2. B. I have to ensure that customers are satisfied with the accommodation provided.
3. housekeeper 3. C. I provide customers with information about our products and deal with customers’ complaints.
4. tour guide 4. D. I plan celebrations like fairs, parades, weddings, reunions, birthdays, and anniversaries.
5. lodging manager 5. E. I specialise in zoology, the study of animals.
6. customer service staff 6. F. I introduce the cultural and natural points of interest of a place to visitors.

III. Complete each of the sentences with a phrase from the box. Make changes where necessary.

earn money     work overtime     get a promotion

work flextime make progress     take a course

make a fortune     do a nine-to-five job

1.    She prefers to __________because she can start and finish work earlier so that she can pick up her children from school.

2.    She works hard to __________to support her three children.

3.    After he set up his business, he __________.

4.    I haven’t __________in my studies because I spent too little time on them.

5.    You can __________in business management if you don’t want to get a job right now.

6.    He is exhausted now since he has ________every day for the last two weeks.

7.    It’s 5 p.m. now, so he’ll be back soon. He__________.

8.    __________means you have more responsibility and a higher paid post.

IV. Circle the correct word(s) or phrase(s) in bold.

1.    His father promised to send/sending him overseas if he chose biology as a major.

2.    They expect more students to enrol/enrolling in their school.

3.    My friend offered to train/training me to be a skilled repairman.

4.    The farmer stopped to hire/hiring those people because they were lazy.

5.    The company will continue to provide/providing on-the-job training.

6.    Finally, the interviewer mentioned to offer/offering me a trial period of two months.

7.    If you manage to win/winning the contract, I’ll offer you a promotion.

8.    The class kept to discuss/discussing how to choose a career for weeks.

V. Choose the correct answer A, B, or c to complete each sentence.

1. I said that I remembered _____with him in a handicraft village, but he said I was mistaken.

A. to work B. working C. work

2. Don’t forget _____ your identity card with you to the interview.

A. taking B. take C. to take

3. Would you mind _____ me through to the manager, please?

A. putting B. to put C. put

4. Remember _____ smartly when you attend an interview.

A. dress B. to dress C. dressing

5. 1 tried _____some essential skills before applying for that job.

A. to master B. master C. mastered

6. My boss promised ­­­_____ me a pay rise but he broke the promise.

A. give B. giving C. to give

7. He admitted not _____his colleagues well.

A. to treat B. treating C. treat

8. The company tends _____ people with higher qualifications.

A. to employ B. employ C. employing

VI. Complete each blank with the appropriate form of a verb from the box.

find say be reply

increase work focus admire

I still remember getting my first part-time job, as a craftsman in a pottery village, when I was fifteen. On my very first day, I met a boy of my age. He seemed (1) _________ cold and reserved, and didn’t look up from his pottery when I came in. He just kept (2) _________very hard. He didn’t even bother (3)_________ when I said hello to him. Despite (4) _________him for his skill at making pottery, I found it unpleasant to work with such a quiet man. I tried (5) _________out why he didn’t want to talk, but he refused (6) _________anything except when it was related to work. I finally learned that it was not because he didn’t like me, but because the boss expected us (7) _________on the job. The boss also promised (8) _________his salary if he could produce some beautiful pottery items. In spite of the short time that we worked together, I will never forget him.

VII. Complete the second sentence in each pair using the word given so that it has a similar meaning to the first. Write between two and five words.

1.    I attempted to get a promotion and I finally got it. (TRIED)

– I ________________a promotion and I finally got it.

2.    He said he didn’t give out the staff’ s personal data. (DENIED)

– He _________________ the staff’s personal data.

3.    ‘I know you hoped I would become a nurse, but that’s not what I want,’ said the girl to her mother. (REFUSED)

– The girl _________________a nurse as her mother had hoped.

4.    Ị never stay up late because it’s not good for my health. (AVOID)

– I _______________________because it’s not good for my health.

5.    I am interested in working in a multicultural environment. (ENJOY)

– I _______________________multicultural environment.

6.    I will not go to university. I would rather work to earn money. (START)

– I will _________________ to earn money instead of going to university.

Key : I. Match the jobs in A with their responsibilities in B.

A B
1. biologist 1.E A. I do the cleaning in a big hotel.
2. event planner 2.D B. I have to ensure that customers are satisfied with the accommodation provided.
3. housekeeper 3.A C. I provide customers with information about our products and deal with customers’ complaints.
4. tour guide 4.F D. I plan celebrations like fairs, parades, weddings, reunions, birthdays, and anniversaries.
5. lodging manager 5.B E. I specialise in zoology, the study of animals.
6. customer service staff 6.C F. I introduce the cultural and natural points of interest of a place to visitors.

II. Complete each of the sentences with a phrase from the box. Make changes where necessary.

earn money     work overtime     get a promotion     work flexitime

make progress     take a course     make a fortune     do a nine-to-five job

1.    She prefers to works flextime because she can start and finish work earlier so that she can pick up her children from school.

2.    She works hard to earn money   to support her three children.

3.    After he set up his business, he made a fortune  .

4.    I haven’t made progress in my studies because I spent too little time on them.

5.    You can take a course in business management if you don’t want to get a job right now.

6.    He is exhausted now since he has worked overtime every day for the last two weeks.

7.    It’s 5 p.m. now, so he’ll be back soon. He does a nine-to-five job

8.    Getting a promotion means you have more responsibility and a higher paid post.

IV. Circle the correct word(s) or phrase(s) in bold.

1.    His father promised to send/sending him overseas if he chose biology as a major.

2.    They expect more students to enrol/enrolling in their school.

3.    My friend offered to train/training me to be a skilled repairman.

4.    The farmer stopped to hire/hiring those people because they were lazy.

5.    The company will continue to provide/providing on-the-job training.

6.    Finally, the interviewer mentioned to offer/offering me a trial period of two months.

7.    If you manage to win/winning the contract, I’ll offer you a promotion.

8.    The class kept to discuss/discussing how to choose a career for weeks.

V. Choose the correct answer A, B, or c to complete each sentence.

1. I said that I remembered _____with him in a handicraft village, but he said I was mistaken.

A. to work B. working C. work

2. Don’t forget _____ your identity card with you to the interview.

A. taking B. take C. to take

3. Would you mind _____ me through to the manager, please?

A. putting B. to put C. put

4. Remember _____ smartly when you attend an interview.

A. dress B. to dress C. dressing

5. I tried _____some essential skills before applying for that job.

A. to master B. master C. mastered

6. My boss promised ­­­_____ me a pay rise but he broke the promise.

A. give B. giving C. to give

7. He admitted not _____his colleagues well.

A. to treat B. treating C. treat

8. The company tends _____ people with higher qualifications.

A. to employ B. employ C. employing

VI. Complete each blank with the appropriate form of a verb from the box.

find say be reply

increase work focus admire

I still remember getting my first part-time job, as a craftsman in a pottery village, when I was fifteen. On my very first day, I met a boy of my age. He seemed (1) to be cold and reserved, and didn’t look up from his pottery when I came in. He just kept (2) working very hard. He didn’t even bother (3) to reply when I said hello to him. Despite (4) admiring him for his skill at making pottery, I found it unpleasant to work with such a quiet man. I tried (5) to find out why he didn’t want to talk, but he refused (6) to say anything except when it was related to work. I finally learned that it was not because he didn’t like me, but because the boss expected us (7) to focus on the job. The boss also promised (8) to increase his salary if he could produce some beautiful pottery items. In spite of the short time that we worked together, I will never forget him.

VII. Complete the second sentence in each pair using the word given so that it has a similar meaning to the first. Write between two and five words.

1.    I attempted to get a promotion and I finally got it. (TRIED)

– I TRIED to get a promotion and I finally got it.

2.    He said he didn’t give out the staff’ s personal data. (DENIED)

– He DENIED giving out the staff’s personal data.

3.    ‘I know you hoped I would become a nurse, but that’s not what I want,’ said the girl to her mother. (REFUSED)

– The girl REFUSED to become a nurse as her mother had hoped.

4.    Ị never stay up late because it’s not good for my health. (AVOID)

– I AVOID staying up late because it’s not good for my health.

5.    I am interested in working in a multicultural environment. (ENJOY)

– I ENJOY working multicultural environment.

6.    I will not go to university. I would rather work to earn money. (START)

– I will START working to earn money instead of going to university.

I: Choose the correct word

1.Cook/Boil some water, and pour it into the glass.

2. Have you peeled/taken the potatoes for me?

3. My mother usually steams/fries fish because she doesn’t like oil.

4. Separate/Combine the celery and shrimp, and mix them well.

5. You should water/drain the pasta before mixing it with tomato sauce.

6. They usually have a starter/dessert before having the main course.

7. The first solid food my mother gave my baby sister was sliced/puréed pumpkin.

8. You should spread/sprinkle butter on a slice of bread and put it in the oven for two minutes.

II: Choose the correct answer

1.You can learn a lot __________ the local area by talking to local people.

A.to B.for C.at D.about

2. It’s good to have someone __________ you when you are visiting a new place.

A.lead B.take C.guide D.bring

3. When you __________ your destination, your tour guide will meet you at the airport.

A.arrive B.reach C.get D.achieve

4. It can be quite busy here during the tourist __________.

A.season B.phase C.period D.stage

5. Make sure you __________ a hotel before you come to our island, especially in the summer.

A.book B.keep C.put D.buy

6. Most tourist attractions in London charge an admission __________.

A.fare B.ticket C.fee D.pay

7. The hotel where we are __________ is quite luxurious.

A.living B.existing C.remaining D.staying

III. Choose A, B, C or D to complete each sentence

1.Computers offer a much greater degree of ____________ in the way work can be organised.

A.flexible B.flexibility C.flexibly D.inflexible

2.She spoke English with a(n) ____________ that I couldn’t understand.

A.accent B.stress C.intonation D.tone

3.Louis is virtually bilingual ____________ Dutch and German.

A.on B.in C.for D.with

4.She ____________ up some Spanish when she was living in Mexico.

A.took B.looked C.picked D.learnt

5.Teachers provide a model for children to ____________.

A.allow B.behave C.change D.imitate

6.Peter can just about get ____________ in German.

A.up B.down C.out D.by

7.Sound symbolism means that we often ____________ the meaning of a word from its sound.

A.guess B.judge C.imagine D.expect

8.I can have a conversation in Italian, but I’m a ____________ rusty.

A.bit B.lot C.very D.too

9.Is English a(n) ____________ language in your country?

A.mother B.official C.living D.old

10.He spoke a ____________ of French that we found hard to understand.

A.slang B.jargon C.dialect D.language

11.The paintings _________ Mr. Brown has in his house are worth around £100,000.

A.whose B.which C.what D.whom

12.This is the space tourism service ___________ is being advertised on our website.

A.that B.who C.when D. whom

13.All _________ must complete a visa form upon arrival at Singapore airport.

A.tourists B.departures C.customers D.passengers

14.The garlic sausage is also sold pre-packed in _________.

A.slices B.stalks C.sticks D.packets

15._________ people never seem to put on weight, while others are always on a diet.

A.All B.One C.Few D.Some

16.In winter, many Swedes travel to a country ___________ there’s a lot of sunshine.

A.which B.where C.who D. whose

17.All food products should carry a list of _________ on the packet.

A.elements B.materials C.foods D.ingredients

18.Traditionally, an ‘English breakfast’ is a large cooked breakfast, usually _________ bacon and eggs, toast, baked beans, black pudding, and tea or coffee.

A.making of B.having C.consisting of D.existing of

19.If you want to stay slim and healthy, you _________ reduce the amount of fast food you eat every day.

A.may B.should C.need D.would

20.I have _________ older brother and ____ younger sister.

A.an… a B.an… an C.a… a D.a… an

21.I said that I remembered _____________ with him in a handicraft village, but he said I was mistaken.

A.to work B.working C.work D. to working

22.Don’t forget _____________ your identity card with you to the interview.

A.taking B.take C.to take D. Takeing

23.Would you mind _____________ me through to the manager, please?

A.putting B.to put C.put D. Putting

24.Remember _____________ smartly when you attend an interview.

A.dress B.to dress C.dressing D. dresing

25.I tried _____________ some essential skills before applying for that job.

A.to master B.master C.mastered D. mastering

26.My boss promised _____________ me a pay rise but he broke the promise.

A.give B.giving C.to give D. Gives

27.He admitted not _____ his colleagues well.

A.to treat B.treating C.treat D. Treatting

28.The company tends _____________ people with higher qualifications.

A.to employ B.employ C.employing D. employs

29.The book ___________ Amelie is reading now is about the Big Bang theory.

A.which B.who C.where whose

30. That is Mary ___________my mother is talking .

A.which B. to who C.where D. to whom

Key : I: Choose the correct word

1.Cook/Boil some water, and pour it into the glass.

2. Have you peeled/taken the potatoes for me?

3. My mother usually steams/fries fish because she doesn’t like oil.

4. Separate/Combine the celery and shrimp, and mix them well.

5. You should water/drain the pasta before mixing it with tomato sauce.

6. They usually have a starter/dessert before having the main course.

7. The first solid food my mother gave my baby sister was sliced/puréed pumpkin.

8. You should spread/sprinkle butter on a slice of bread and put it in the oven for two minutes.

II: Choose the correct answer

1.You can learn a lot __________ the local area by talking to local people.

A.to B.for C.at D.about

2. It’s good to have someone __________ you when you are visiting a new place.

A.lead B.take C.guide D.bring

3. When you __________ your destination, your tour guide will meet you at the airport.

A.arrive B.reach C.get D.achieve

4. It can be quite busy here during the tourist __________.

A.season B.phase C.period D.stage

5. Make sure you __________ a hotel before you come to our island, especially in the summer.

A.book B.keep C.put D.buy

6. Most tourist attractions in London charge an admission __________.

A.fare B.ticket C.fee D.pay

7. The hotel where we are __________ is quite luxurious.

A.living B.existing C.remaining D.staying

III. Choose A, B, C or D to complete each sentence

1.Computers offer a much greater degree of ____________ in the way work can be organised.

A.flexible B.flexibility C.flexibly D.inflexible

2.She spoke English with a(n) ____________ that I couldn’t understand.

A.accent B.stress C.intonation D.tone

3.Louis is virtually bilingual ____________ Dutch and German.

A.on B.in C.for D.with

4.She ____________ up some Spanish when she was living in Mexico.

A.took B.looked C.picked D.learnt

5.Teachers provide a model for children to ____________.

A.allow B.behave C.change D.imitate

6.Peter can just about get ____________ in German.

A.up B.down C.out D.by

7.Sound symbolism means that we often ____________ the meaning of a word from its sound.

A.guess B.judge C.imagine D.expect

8.I can have a conversation in Italian, but I’m a ____________ rusty.

A.bit B.lot C.very D.too

9.Is English a(n) ____________ language in your country?

A.mother B.official C.living D.old

10.He spoke a ____________ of French that we found hard to understand.

A.slang B.jargon C.dialect D.language

11.The paintings _________ Mr. Brown has in his house are worth around £100,000.

A.whose B.which C.what D.whom

12.This is the space tourism service ___________ is being advertised on our website.

A.that B.who C.when D. whom

13.All _________ must complete a visa form upon arrival at Singapore airport.

A.tourists B.departures C.customers D.passengers

14.The garlic sausage is also sold pre-packed in _________.

A.slices B.stalks C.sticks D.packets

15._________ people never seem to put on weight, while others are always on a diet.

A.All B.One C.Few D.Some

16.In winter, many Swedes travel to a country ___________ there’s a lot of sunshine.

A.which B.where C.who D. whose

17.All food products should carry a list of _________ on the packet.

A.elements B.materials C.foods D.ingredients

18.Traditionally, an ‘English breakfast’ is a large cooked breakfast, usually _________ bacon and eggs, toast, baked beans, black pudding, and tea or coffee.

A.making of B.having C.consisting of D.existing of

19.If you want to stay slim and healthy, you _________ reduce the amount of fast food you eat every day.

A.may B.should C.need D.would

20.I have _________ older brother and ____ younger sister.

A.an… a B.an… an C.a… a D.a… an

21.I said that I remembered _____________ with him in a handicraft village, but he said I was mistaken.

A.to work B.working C.work D. to working

22.Don’t forget _____________ your identity card with you to the interview.

A.taking B.take C.to take D. Takeing

23.Would you mind _____________ me through to the manager, please?

A.putting B.to put C.put D. Putting

24.Remember _____________ smartly when you attend an interview.

A.dress B.to dress C.dressing D. dresing

25.I tried _____________ some essential skills before applying for that job.

A.to master B.master C.mastered D. mastering

26.My boss promised _____________ me a pay rise but he broke the promise.

A.give B.giving C.to give D. Gives

27.He admitted not _____ his colleagues well.

A.to treat B.treating C.treat D. Treatting

28.The company tends _____________ people with higher qualifications.

A.to employ B.employ C.employing D. employs

29.The book ___________ Amelie is reading now is about the Big Bang theory.

A.which B.who C.where whose

30. That is Mary ___________my mother is talking .

A.which B. to who C.where D. to whom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *