Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo chương trình mới – Phần 3: TEEN STRESS AND PRESSURE

UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSURE

I. NEW WORDS:

adolescence (n) /ˌædəˈlesns/ : giai đoạn vị thành niên

adulthood (n) /ˈædʌlthʊd/ : giai đoạn trưởng thành

calm (adj) /kɑːm/ : bình tĩnh

cognitive skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/ : kĩ năng tư duy

concentrate (v) /kɒnsntreɪt/ : tập trung

confi dent (adj) /ˈkɒnfɪdənt/ : tự tin

delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/ : vui sương

depressed (adj) /dɪˈprest/ : tuyệt vọng

embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/ : xấu hổ

emergency (n) /iˈmɜːdʒənsi/ : tình huống khẩn cấp

frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/ : bực bội (vì không giải quyết được việc gì)

helpline (n) /ˈhelplaɪn/ : đường dây nóng trợ giup

house-keeping skill /haʊs-ˈkiːpɪŋ skɪl/ : kĩ năng làm việc nhà

independence (n) /ˌɪndɪˈpendəns/ : sự độc lập, tự lập

informed decision (n) /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/ : quyết định có cân nhắc

left out (adj) /left aʊt/ : cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập

life skill /laɪf skɪl/ : kĩ năng sống

relaxed (adj) /rɪˈlækst/ : thoải mái, thư giãn

resolve conflict (v) /rɪˈzɒlv ˈkɒnflɪkt/ : giải quyết xung đột

risk taking (n) /rɪsk teɪkɪŋ/ : liều lĩnh

self-aware (adj) /self-əˈweə(r)/ : tự nhận thức, ngộ ra

self-disciplined (adj) /self-ˈdɪsəplɪnd/ : tự rèn luyện

stressed (adj) /strest/ : căng thẳng, mệt mỏi

tense (adj) /tens/ : căng thẳng

worried (adj) /ˈwɜːrid/ : lo lắng

II. GRAMMAR:

PART 1: INDIRECT SPEECH (REPORTED SPEECH)

A.STATEMENTS IN REPORTED SPEECH

1. Direct Speech (Lời nói trực tiếp)

– Thuật lại nguyên vẹn lời của người nói, không sửa đổi lời văn.

Ex : He says : “I am very hungry”

– Lời nói trực tiếp được đặt trong ngoặc kép, sau V tường thuật say (said) , tell (told)… và sau dấu hai chấm.

2. Indirect speech / Reported speech (Lời nói gián tiếp)

– Thuật lại lời của người nói bằng lời văn của mình và thực hiện những sự thay đổi cần thiết.

Ex : He says : “ I am very hungry” (trực tiếp)

→ He says (that ) he is very hungry. (gián tiếp)

– Lời nói gián tiếp không có dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

3. Cách chuyển từ câu trần thuật trực tiếp sang câu trần thuật gián tiếp.

* Khi chuyển từ câu trần thuật trực tiếp sang gián tiếp ta áp dụng những sự thay đổi sau đây :

1. Đổi V tường thuật.

Trực tiếp Gián tiếp
Say

Said

Tell

Told

Say to

Said to

Say / say that

Said / said that

Tell (that)

Told (that)

Tell

Told

Ex : He said to me : “ She is in the room”

→ He told me (that) she was in the room.

2. Thay đổi S (đại từ nhân xưng làm chủ ngữ) , O (tân ngữ) , Possessive Adjectives (tính từ sở hữu) cho phù hợp .

* Cách chuyển đổi S, O, Tính từ sở hữu như sau :

S O P.ADJ (TTSH) Cách chuyển
Ngôi 1 : I , We Me , us My , our – Chuyển theo ngôi người nói
Ngôi 2 :You You Your – Chuyển theo ngôi người nghe

3. Đổi đại từ chỉ định , trạng từ thời gian và nơi chốn. (nếu V tường thuật ở quá khứ)

* Đổi đại từ chỉ định : this → that these → those

* Đổi trạng từ chỉ thời gian , nơi chốn.

– Adv chỉ nơi chốn. Here → There

– Adv chỉ thời gian.

Trực tiếp Gián tiếp
To day

Tonight

Now

Right now

This moring

Yesterday

Yesterday morning

Last night

Last week

Ago

Tomorrow

Tomorrow night

The day after tomorrow

Next week

That day

That night

Then

Right then

That morning

The day before / the previous day

The morning before / the previous morning

Two days before

The night before / the previous night

The week before / the previous week

Before

The next / following day / the day after

The next / following night / the night after

Two days after / in two days’ time

The next / following week , the week after.

4. Đổi thì của V (nếu V tường thuật ở quá khứ )

– Ta áp dụng quy tắc “lùi 1 thì” khi chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp (chuyển thành thì quá khứ tương ứng).Cách chuyển như sau :

Trực tiếp Gián tiếp
Hiện tại đơn : S + V (inf / V-s, es) +….

S + is / am / are + ……

————————————————

Hiện tại tiếp diễn :

S + is / am / are + V-ing +…

————————————————

Qúa khứ đơn

————————————————

Qúa khứ tiếp diễn

———————————————–

Qúa khứ hoàn thành

————————————————

Hiện tại hoàn thành : S +have + P2

————————————————

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn :

S + have + been + V-ing

————————————————

Tương lai đơn :

S + will / shall + V (inf)

————————————————

Tương lai tiếp diễn :

S + will / shall + be + V-ing

———————————————–

Modal V :

+ Can

+ May

+ Must

—————————————————

Would / could / should / might / ought to / used to / had better

—————————————————

Câu điều kiện loại 1

(If + S + V , S + will + V )

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 3

(If + S + had + P2, S + would have + p2)

Qúa khứ đơn : S + P1 +….

S + was / were

————————————————

Qúa khứ tiếp diễn :

S + was / were + V-ing

————————————————

Qúa khứ hoàn thành : S + had + P2

———————————————–

QKTD/ quá khứ hoàn thành tiếp diễn :

Had + been + V-ing

————————————————

Qúa khứ hoàn thành

———————————————–

Qúa khứ hoàn thành

———————————————–

Qúa khứ hoàn thành tiếp diễn.

————————————————

Tương lai trong quá khứ:

S + would + V (inf)

————————————————
Tương lai tiếp diễn trong qk :

S + would + be + V-ing

————————————————

Modal V in the past

+ Could

+ Might

+ Must / had to

—————————————————

Không đổi

—————————————————

Câu điều kiện loại 2.

(If + S + P1, S + would + V)

Giữ nguyên / câu điều kiện loại 3

Giữ nguyên

B. Questions in reported speech (Câu hỏi trong lời nói gián tiếp)

Có hai loại câu hỏi: câu hỏi Yes-No và câu hỏi Wh-

2.1 . Yes-No question (Câu hỏi Yes-No)

S1 + asked (+object) + if/whether +S2 + V

Khi đổi một câu hỏi Yes-No từ trực tiếp sang gián tiếp, ta cần lưu ý những điểm sau:

+ Dùng động từ giới thiệu ask, wonder, want to know.

+ Dùng if hoặc whether ngay sau động từ giới thiệu của mệnh đề chính. If/ whether có nghĩa ‘có…không’.

+ Đổi định dạng mẫu câu hỏi thành câu trần thuật (S + V).

+ Đổi đại từ, tính từ sở hữu, thì của động từ và các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn (giống cách đổi trong câu trần thuật).

Eg :

a.He said, ‘Can you speak any foreign languages?’
=> He asked me if/whether I could speak any foreign languages. (Anh ấy hỏi tôi có biết ngoại ngữ nào không.)

2.2. WH-questions (Câu hỏi Wh-)

S1 + asked (+obj) + what/when/… + S2 + V

Câu hỏi Wh- được chuyển đổi như sau:

+ Dùng các động từ giới thiệu ask, inquire, wonder, want to know.

+ Lặp lại từ để hỏi (what, when, where….) sau độngt ừ giới thiệu.

+ Đổi định dạng mẫu câu hỏi thành câu trần thuật (S + V).

+ Đổi đại từ, tính từ sở hữu, thì của động từ và các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn.

Eg:

a.He said, ‘What time doesthe film begin?’
=> He wanted to know what time the films began. (Anh ấy muốn biết mầy giờ bộ phim bắt đầu).

Một số trường hợp không thay đổi động từ trong lời nói gián tiếp:

+ Động từ trong mệnh đề chính ở thì hiện tại đơn (say/says)hiện tại tiếp diễn (is/are saying)hiện tại hoàn thành (have/has said) hoặc tương lai đơn (will say).
Eg:

Trevor says, ‘I’m tired.’
=> Trevor says (that) he’s tired. (Trevor nói anh ấy mệt.)

+ Lời nói trực tiếp diễn tả một chân lý hay một thói quen ở hiện tại.
Eg : The teacher said, ‘The earth moves round the sun.’
=> The teacher said (that) the earth moves round the sun. (Thầy giáo nói rằng trái đất xoay quanh mặt trời.)

+ Lời nói trực tiếp có các động từ tình thái could, would, should, might, ought to, used to, had better.
Eg: Tom said, ‘You shouldn’t contact her.’
=> Tom said (that) I shouldn’t contact her. (Tom nói tôi không nên gặp cô ta.)

C. REPORTED SPEECH WITH GERUND.

1.Apologize / apologise for V-ing (xin lỗi về việc gì) :

Ex : + “Sorry , I’m late.” She said.

– She apologized for being late

2.Accuse + O + of V-ing (buộc tội ai về điều gì)

Ex : “ You have stolen my bike yesterday” the boy said to his friend.

– The boy accused his friend of having stolen his bike the day before.

3.Admit (admitted) + V-ing : chấp nhận / thú nhận điều gì.

Ex : “ I told lie” , he said.

 • He admitted telling lie.

4. Congratulate + O + on V-ing (Chúc mừng ai về việc gì).

Ex : “Congratulation ! You won the quiz show.” , my teacher said to me

– My teacher congratulated me on winning the ………

5.Deny + V-ing ( từ chối, phủ nhận điều gì)

Ex : “ I didn’t do that” , he said.

– He denied doing that.

6.Dream (dreamt / dreamed) of V-ing(mơ về việc gì / điều gì)

Ex : “ I want to have more money” the ma said.

– The man dreamed of having more money.

7.Insist on + V-ing : (khăng khăng, cố nài, năn nỉ làm việc gì)

Ex : “ I really need to meet you” , he said to her.

– He insisted on meeting her.

8.Look forward to V-ing (rất mong đợi / nòng lòng làm việc gì)

Ex : “ I feel like to go out with you tonight.” The boy said to his friend.

– The boy look forward to going out with his friend”

9.Prevent + O + from V-ing = Stop + O + from V-ing. (ngăn cản ko cho ai làm gì)

Ex : “I won’t allow you to play games ” , mother said to the boy.

– Mother prevented / stopped the boy from playing games.

10.Suggest + V-ing : Đề nghị làm gì Suggest that S + should + V (ng thể) + ….. : Đề nghị rằng ai đó nên làm gì.

Ex : “ Shall we go out for dinner ?” he said to us.

– He suggested going out for dinner.

– He suggested that we should go out for dinner.

11.Thank + O + for V-ing (cảm ơn ai về việc gì)

Ex : “ It’s very kind of you to show me the way” , the stranger said to the little girl.

– The stranger thanked the little girl for showing him the way.

12.Think (thought) of V-ing ( nghĩ đến việc gì)

Ex : “ He’s inneed. I think I’ll help him.” I said.

 • I thought of helping him.

13.Warn + O + against / about V-ing : khuyến cáo / cảnh báo ai về việc gì.

Ex : “ Don’t be late for school once again”, his former teacher said to him.

– His former teacher warned him against being late for school.

D.IMPERATIVE IN REPORTED SPEECH.

I. Chuyển từ câu mệnh lệnh trực tiếp sang câu mệnh lệnh gián tiếp.

1. Câu mệnh lệnh diễn tả mệnh lệnh, yêu cầu.

 • ML khẳng định : Ex : Look at me ! Please , sit down.

(Để tăng thêm phần lịch sự người ta có thể đặt thêm please ở đầu hoặc cuối câu.)

 • ML phủ định : Yêu cầu, ra lệnh ai đừng làm gì. Được cấu tạo bởi “Don’t + V” đứng đầu câu.

Ex : Don’t stand here!

Note : – Các cấu trúc sau cũng dùng để diễn tả mệnh lệnh, yêu cầu :

+ Can / could / will / would you + V………, please ?

+ Would you mind + V-ing +……. ?

+ Do you want me to V +…….. ?

+ Why don’t you + V : c ó thể xem như lời đề nghị hoặc lời khuyên.

+ What about + V-ing : xem như lời đề nghị

– Cách chuyển câu mệnh lệnh trực tiếp sang gián tiếp.

a.Đổi V tường thuật : said / said to → told / asked / ordered

b.Đặt O chỉ người nhận lệnh sau V tường thuật

c.Dùng dạng nguyên thể có “to” của V trong câu trực tiếp ở dạng kd, nếu là câu fd thì thêm “not” vào trước “to V”

d.Đổi adv chỉ thời gian, nơi chốn, từ chỉ định (nếu có)

* Nếu câu ML gồm 2 vế trong đó có 1 vế là câu trần thuật thì vẫn áp dụng quy tắc chuyển sang câu trần thuật gián tiếp như bình thường.

S + told / asked / ordered + O + (not ) + To V + …….

2. Câu ML diễn tả lời khuyên , lời đề nghị, lời mời…….

1.Các cấu trúc câu ML diễn tả lời khuyên , lời đề nghị, lời mời……. ở trực tiếp.

a.Cấu trúc : “ Would you like to V …….. ? được xem như lời mời.

b.Cấu trúc : “ S + should + V / I think + S + should + V” / “ If I were you , I………….” được xem như lời khuyên.

c.Cấu trúc : “ Shall I + V ……” và “ Can I + V…..” được xem như lời đề nghị.

Cấu trúc câu ML gián tiếp diễn tả lời khuyên, lời đề nghị, lời mời……

a.Structure 1.

S + Reported V + to V

Cấu trúc này áp dụng với các V tường thuật là :

Agreed , Refused, Offered, Promised , Threatened

Ex1 : “ OK, I’ll help you” he said to me. → He agreed…………………………………..

Ex2 : “ I will call you tomorrow” . → She promised………………………………..

b.Structure 2.

S + Reported V + O + (not) to V

Cấu trúc này áp dụng với các V tường thuật là :

Advised , Invited, Reminded, Allowed, Permitted, Persuaded, Begged, Warned…..

Ex1 : “ You should do that work” she said to me. . → She ……………………………………………………….

Ex2 : “ Would you like to have some tea ?” → She ………………………………………………………

PART 2: Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + to V

Những động từ sử dụng công thức này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want to know, wonder…

Example:

He discovered how to open the safe. (Anh ấy đã phát hiện ra làm thế nào để mở két sắt.)

I found out where to buy cheap fruit. (Tôi đã tìm ra nơi mua hoa quả rẻ.)

She couldn’t know what to say. (Cô ấy không thể nghĩ ra điều gì để nói.)

I showed her which button to press. (Tôi chỉ cho cô ấy phải ấn nút nào.)

BÀI TẬP

I. Choose the correct answer:

1.Adolescence is the period ________ child and young adulthood

a. for b.between c.and d.from

2.Your body will change in shape and________

a.height b.high c.tall d.taller

3.Your brain will grow and you’ll have improved self-control and_______ skills

a.housekeeping b.reasoning c.social d.emotion control

4.They can’t decide who _______ first

a.go b.to go c.went d.going

5.The girls are making fun ____ me so I’mvery embarresed

a.to b.for c.with d.of

6.Physical changes are different for every, so you don’t need to feel embarrased or______

a.frustrated b.tense c.confident d.delighted

7.I wish my parents could put themselves in my ______

a.situation b.shoes c.feelings d.heart

8.Do you need to be that stressed______?

a.on b.in c.out d.with

9.My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations

a.calm b.healthy c.tense d.confident

10.You’ve been a bit tense lately so you need to _____ a break.

a.get b.take c.has d.let

11.His father wants him to get the_____ score in this exam

a. high b.higher c.highest d.as high as

12.She has ______because she has a big assignment to complete

a.frustration b.frustrated c.frustrating d.frustratedly

13. We need to prepare food, do laundry and chores at home. It’s _________

a. Social skill b. Self-care skills c.Housekeeping skill d.Cognitive skills

14.I’ve won an essay contest. —- _______________!

a. Congratulations! b.It’s interesting c.Oh poor! d. Good!

15.Your friend stayed up late studying for an important exam.

a. Well done! c.I know how you feel

b.Stay calm. Everything will be all right. D.A really great job.

16.The two countries agreed to _____ full diplomatic relations.

a.give up b.set up c.deal with d.over come

17.It’s difficult to _____ changes in technology.

a. go with b.look through c.keep up with d.turn up

18.Six people applied for the job, but four of them were ______

a.turned down b.turned up c.turned on d.turned off

19. It I ______ in your shoes, I’d take it easy and try to forget it.

a.are b.am c.were d.have

20.We should cooperate with others and resolve conflicts or have communication skills . It’s__________

a.Social skills b.Housekeeping skills c.Emotion control skills d.Self-care skills

21.Magic number 18001567 is a _____toll free service.

a. 24 hours b. 24-hours c. 24 – hour d.24 hour

II. Use the correct form of the words:

1. You’ll experience _______ changes as well (emotion)

2.You’ll feel you want more independence and ________ (responsible)

3.We need adult support and ________ to make informaed decision and overcome stress (guide)

4. She is no longer in her ________ (adolescent)

5. I feel ______ when I have to wait for the bus in that neighbourhood (worry)

6. She is having too high_____________from her parents (expect)

7.Bill was__________about the exam result (disappoint)

8.Mai is feeling so _________ with her fashionable new hairstyle (delight)

9.I think taking a ________ class is a good idea if you want to be more confident ( speak)

10.Linh is feeling a bit ________ about her study because she’s failed the exam once again

( frustrate )

11.One of the _________ in my hometown is the traditional market,which is open every Sunday (attract)

12.What are the differences between Dong Ho _______ and Sinh ones? (paint)

13.This is a very beautiful piece of__________ (embroider)

14.__________is one of the biggest problems in this city (employ)

15.Photography is strictly_________ in this museum (forbid)

16.Do you know what is the most _________town in this region? (population)

17.Remember to visit the Ancient Tower as it’s the only_________ building in our area

(history)

18.I feel so _______because I can’t run as fast as my friends (embarrass)

19._________ can help you succeed in many fields (confident)

20.Find out more about the job so that you can make an _________choice (inform)

III. Complete the second so that it has a similar meaning to the first one, using the word given:

1.I have no idea when I should take that English test.

I_________________________________________________________________ (to)

2.The prospect of moving to a new flat on the outskirsts of city made me much happier

The_____________________________________________________________ (cheered)

3. Why did you put on smart clothes yesterday?

Why __________________________________ ? (dressed)

4.Despite the bad weather, we went out for a pinic

We ______________________although______________________________

5.His parents haven’t decided who they should seek advice from to deal with their son’s problem ( consult- hỏi ý kiến ai )

His_________________________________________

6. “ You should visit the company’s website.” He told me

He_______________________________________________

7.”Where can I find more information about this? “ He asked

He didn’t know______________________________________

8.  I started work for the company a year ago.

I’ve  ……………………………………………………………………………………………………………………..

9. I haven’t met this girl before.

This is the first ……………………………………………………………………………………………………

10. Thousands of people have to build that castle for him for years.

That castle …………………………………………………………………………………………………………..

Key

I.Choose the correct answer:

1.Adolescence is the period ________ child and young adulthood

a. for b.between c.and d.from

2.Your body will change in shape and________

a.height b.high c.tall d.taller

3.Your brain will grow and you’ll have improved self-control and_______ skills

a.housekeeping b.reasoning c.social d.emotion control

4.They can’t decide who _______ first

a.go b.to go c.went d.going

5.The girls are making fun ____ me so I’mvery embarresed

a.to b.for c.with d.of

6.Physical changes are different for every, so you don’t need to feel embarrased or______

a.frustrated b.tense c.confident d.delighted

7.I wish my parents could put themselves in my ______

a.situation b.shoes c.feelings d.heart

8.Do you need to be that stressed______?

a.on b.in c.out d.with

9.My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations

a.calm b.healthy c.tense d.confident

10.You’ve been a bit tense lately so you need to _____ a break.

a.get b.take c.has d.let

11.His father wants him to get the_____ score in this exam

a. high b.higher c.highest d.as high as

12.She has ______because she has a big assignment to complete

a.frustration b.frustrated c.frustrating d.frustratedly

13. We need to prepare food, do laundry and chores at home. It’s _________

a. Social skill b. Self-care skills c.Housekeeping skill d.Cognitive skills

14.I’ve won an essay contest. —- _______________!

a. Congratulations! b.It’s interesting c.Oh poor! d. Good!

15.Your friend stayed up late studying for an important exam.

a. Well done! c.I know how you feel

b.Stay calm. Everything will be all right. D.A really great job.

16.The two countries agreed to _____ full diplomatic relations.

a.give up b.set up c.deal with d.over come

17.It’s difficult to _____ changes in technology.

a. go with b.look through c.keep up with d.turn up

18.Six people applied for the job, but four of them were ______

a.turned down b.turned up c.turned on d.turned off

19. It I ______ in your shoes, I’d take it easy and try to forget it.

a.are b.am c.were d.have

20.We should cooperate with others and resolve conflicts or have communication skills . It’s__________

a.Social skills b.Housekeeping skills c.Emotion control skills d.Self-care skills

21.Magic number 18001567 is a _____toll free service.

a. 24 hours b. 24-hours c. 24 – hour d.24 hour

II. Use the correct form of the words:

1. You’ll experience _______ changes as well (emotional)

2.You’ll feel you want more independence and ______ (responsibility)

3.We need adult support and ________ to make informaed decision and overcome stress (guidance)

4. She is no longer in her ________ (adolescence)

5. I feel ______ when I have to wait for the bus in that neighbourhood (worried)

6. She is having too high_____________from her parents (expectation)

7.Bill was__________about the exam result (disappointed)

8.Mai is feeling so _________ with her fashionable new hairstyle (delighted)

9.I think taking a ______ class is a good idea if you want to be more confident ( spoken)

10.Linh is feeling a bit ________ about her study because she’s failed the exam once again

( frustrated )

11.One of the _________ in my hometown is the traditional market,which is open every Sunday (attractions)

12.What are the differences between Dong Ho _______ and Sinh ones? (paintings)

13.This is a very beautiful piece of__________ (embroidary)

14.__________is one of the biggest problems in this city (unemployment)

15.Photography is strictly_________ in this museum (forbidden)

16.Do you know what is the most _________town in this region? (populous)

17.Remember to visit the Ancient Tower as it’s the only_________ building in our area

(historical)

18.I feel so _______because I can’t run as fast as my friends (embarrassed)

19._________ can help you succeed in many fields (confidence)

20.Find out more about the job so that you can make an _________choice (informative)

III. Complete the second so that it has a similar meaning to the first one, using the word given:

1.I have no idea when I should take that English test.

I have no idea when to take that English test._

2.The prospect of moving to a new flat on the outskirts of city made me much happier

The prospect of moving to a new flat on the outskirts of city cheered me up.

3. Why did you put on smart clothes yesterday?

Why did you get dressed smartly yesterday ?

4.Despite the bad weather, we went out for a pinic

We went out for a pinic although the weather was bad.

5.His parents haven’t decided who they should seek advice from to deal with their son’s problem ( consult- hỏi ý kiến ai )

His parents haven’t decided who to consult to deal with their son’s problem

6. “ You should visit the company’s website.” He told me

He told me I should visit the company’s website

7.”Where can I find more information about this? “ He asked

He didn’t know Where to find more information about that.

8. I started work for the company a year ago.

I’ve been  working for the company for a year

9. I haven’t met this girl before.

This is the first I have met this girl.

10. Thousands of people have to build that castle for him for years.

That castle has to be built  for him by Thousands of people  for years.

I. Fill the word in each sentence using pictures as clues.

Kết quả hình ảnh cho dan len Kết quả hình ảnh cho den long Kết quả hình ảnh cho non hue Kết quả hình ảnh cho gom su

1.The birthplace of the famous bai tho ______ is Tay Ho village in Hue

2.If you go to Hoi An on the 15th of each lunar month, you can enjoy the lights of many beautiful _____________

3.My mum is_____________ a wool sweater for me.

4.If you go to Bat Trang village, you can make your own _____________  products

II. Match the phrasal verbs with their meaning and write Vietnamese meaning.

0.get up A.have enough money to live 0. E : ngủ dậy

1.come back B. have a good relationship with somebody 1. … : _________

2.close down C. return 2…. : _________

3.live on D. stop doing business 3…. : _________

4.get on with E. get out of bed 4…. : _________

III. Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. washed B. watched C. stopped D. played
2. A. stopped B. worked C. fixed D. wanted
3. A. study B. music C. fun D. subject
4. A. happy B. house C. here D. hour

5. A. who B. when C. where D. what

IV. VOCABULARY AND GRAMMAR

1. My mother often (go) _______ to school by bike every day.

2. At 6 last night, my father ( watch) ______________ TV.

3. My father detests (watch) _______________ television in the evenings.

4. Mr Loc (stay) _______________with his sister since 2000.

5. The children ( play)_________________football yesterday.

6. When I (be) __________ young , I used (cook)

7. I don’ know many English words. I wish I (know) _________more English words.

8. Tuan and Huong (not/go) ______________ to the cinema last night.

9. My brother gets used to ( go ) ____________ to work by motorbike.

10. Last night Exercises (do) ______________ .

V. Choose the answer.

1. I ________ it 5 years ago

A. have been B. saw C. was seeing D. am seeing

2. We ________ in Lenin Park when it rained.

A. walked B. have walked C. were walking D. walk

3. I often play soccer ________ Sunday afternoon.

A. in B. at C. on D. after

4. My father was good at swimming. He is used to________swimming in summer.

A. go B. goes C. went D. going

5. Kate hates ________ to classical music.

A. listen B. listened C. listens D. listening

6. I’ve lived in this house ________1990

A. from B. since C. for D. in

7. Mr. Smith ________his car for 15 years, but it still looks very new.

A. has B. had C. have had D. has had

8. We must be there ________ 7.30 and 8.25.

A. at B. before C. between D. after

9. I wish you________me with my work.

A. help B. will help C. helped D. would help

10. My father started ________in a small village 10 years ago.

A. teaching B. teach C. taught D. teaches

11. When was that book ________?

A. made B. produced C. published D. created.

12. They ________in that house for several months

A. live B. lived C. have lived D. are living

13. My father ________teaching in a small village 10 years ago

A. starts B. started C. has started D. is starting

14. We have lived in Ha Noi ________ 4 years

A. in B. since C. for D. at

15. She has taught English here ________ 10 years.

A. in B. for C. since D. from

16. He wishes he ________fly A. can B. will C. should D. could

17. Vietnamese language is different ________English language.

A. from B. on C. in D. at

18. A: Would you like to have lunch with us? B: _________________.

A. All right B. Yes, I would C. No, I wouldn’t like D. Yes, I’d love to

19. A: Congratulations on your winning B: _________________.

A. You’re welcome B. That’s very kind of you

C. No, thanks D. Yes, of course

20. He was so tired that he wasn’t capable_________ driving himself home.

A. to B. for C. of D. from

VI: Read the letter then circle the best answer.

Dear Elisa,

Thanks very much for your email. It was fun to read about the places you find interesting.

I (1) ______ like going to museums in my free time. There are several museums in my city, but I like the Museum of Fine Arts the most. I love art, so (2) ______ I have free time, I go to this museum. There’s a great mix (3) ______ art from across the eras, including some really impressive modern Vietnamese paintings. What I especially like about the museum is that (4) __ of its galleries have an introduction in Vietnamese, English, and French. It (5) __ that I can learn lots of English while enjoying the art works. Another place of interest that I love is the (6) __ park. It’s near my house, so I go there almost every day. Sometimes I go for a walk around the park with my mother. Sometimes I choose a beautiful place in it to sit and draw some sketches. And sometimes I just sit (7) ___ a bench, doing nothing, just watching people passing by. It’s really relaxing. I hope someday I’ll have a(n) (8) __ to visit your National Portrait Gallery and Hyde Park.

Until the next email,

Mi

1.A.don’t like B.interested in C.also D.will

2.A.because B.though C.that D.when

3.A.in B.of C.on D.with

4.A.all B.one C.none D.not

5.A.means B.shows C.proves D.tells

6.A.locality B.small C.area D.local

7.A.in B.at C.on D.with

8.A.chance B.opportunity C.time D.choice

Key

I. Fill the word in each sentence using pictures as clues.

Kết quả hình ảnh cho dan len Kết quả hình ảnh cho den long Kết quả hình ảnh cho non hue Kết quả hình ảnh cho gom su

1.The birthplace of the famous bai tho conical hat is Tay Ho village in Hue

2.If you go to Hoi An on the 15th of each lunar month, you can enjoy the lights of many beautiful lanterns

3.My mum is knitting a wool sweater for me.

4.If you go to Bat Trang village, you can make your own pottery  products

II. Match the phrasal verbs with their meaning and write Vietnamese meaning.

0.get up A.have enough money to live 0. E : ngủ dậy

1.come back B. have a good relationship with somebody 1. .c.. : quay trở lại

2.close down C. return 2.d… : phá sản

3.live on D. stop doing business 3.a… : sống nhờ vào

4.get on with E. get out of bed 4.b… : có mố quan hệ tốt với

III. Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. washed B. watched C. stopped D. played
2. A. stopped B. worked C. fixed D. wanted
3. A. study B. music C. fun D. subject
4. A. happy B. house C. here D. hour

5. A. who B. when C. where D. what

IV. VOCABULARY AND GRAMMAR

1. My mother often (goes) _______ to school by bike every day.

2. At 6 last night, my father ( was watching) ______________ TV.

3. My father detests (watching) _______________ television in the evenings.

4. Mr Loc (has stayed) _______________with his sister since 2000.

5. The children ( played)_________________football yesterday.

6. When I (was) __________ young , I used (cook)

7. I don’ know many English words. I wish I (knew) _________more English words.

8. Tuan and Huong (did not go) ______________ to the cinema last night.

9. My brother gets used to ( going ) ____________ to work by motorbike.

10. Last night Exercises (were done) ______________ .

V. Choose the answer.

1. I ________ it 5 years ago

A. have been B. saw C. was seeing D. am seeing

2. We ________ in Lenin Park when it rained.

A. walked B. have walked C. were walking D. walk

3. I often play soccer ________ Sunday afternoon.

A. in B. at C. on D. after

4. My father was good at swimming. He is used to________swimming in summer.

A. go B. goes C. went D. going

5. Kate hates ________ to classical music.

A. listen B. listened C. listens D. listening

6. I’ve lived in this house ________1990

A. from B. since C. for D. in

7. Mr. Smith ________his car for 15 years, but it still looks very new.

A. has B. had C. have had D. has had

8. We must be there ________ 7.30 and 8.25.

A. at B. before C. between D. after

9. I wish you________me with my work.

A. help B. will help C. helped D. would help

10. My father started ________in a small village 10 years ago.

A. teaching B. teach C. taught D. teaches

11. When was that book ________?

A. made B. produced C. published D. created.

12. They ________in that house for several months

A. live B. lived C. have lived D. are living

13. My father ________teaching in a small village 10 years ago

A. starts B. started C. has started D. is starting

14. We have lived in Ha Noi ________ 4 years

A. in B. since C. for D. at

15. She has taught English here ________ 10 years.

A. in B. for C. since D. from

16. He wishes he ________fly A. can B. will C. should D. could

17. Vietnamese language is different ________English language.

A. from B. on C. in D. at

18. A: Would you like to have lunch with us? B: _________________.

A. All right B. Yes, I would C. No, I wouldn’t like D. Yes, I’d love to

19. A: Congratulations on your winning B: _________________.

A. You’re welcome B. That’s very kind of you

C. No, thanks D. Yes, of course

20. He was so tired that he wasn’t capable_________ driving himself home.

A. to B. for C. of D. from

VI: Read the letter then circle the best answer.

Dear Elisa,

Thanks very much for your email. It was fun to read about the places you find interesting.

I (1) ______ like going to museums in my free time. There are several museums in my city, but I like the Museum of Fine Arts the most. I love art, so (2) ______ I have free time, I go to this museum. There’s a great mix (3) ______ art from across the eras, including some really impressive modern Vietnamese paintings. What I especially like about the museum is that (4) __ of its galleries have an introduction in Vietnamese, English, and French. It (5) __ that I can learn lots of English while enjoying the art works. Another place of interest that I love is the (6) __ park. It’s near my house, so I go there almost every day. Sometimes I go for a walk around the park with my mother. Sometimes I choose a beautiful place in it to sit and draw some sketches. And sometimes I just sit (7) ___ a bench, doing nothing, just watching people passing by. It’s really relaxing. I hope someday I’ll have a(n) (8) __ to visit your National Portrait Gallery and Hyde Park.

Until the next email,

Mi

1.A.don’t like B.interested in C.also D.will

2.A.because B.though C.that D.when

3.A.in B.of C.on D.with

4.A.all B.one C.none D.not

5.A.means B.shows C.proves D.tells

6.A.locality B.small C.area D.local

7.A.in B.at C.on D.with

8.A.chance B.opportunity C.time D.choice

I. Choose a word whose underline part is pronounced differently from the others.

 • A. wandered B. embroidered C. embarrassed D. preserved
 • A. sculpture B. failure C. closure D. structure

II. Choose the best answer.

 • Have you ever _____________ to Tay Ho village in Hue? Its’s the place where people make the famous Bai tho conical hats.

A. go B. went C. gone D. been

 • _________________ he’s spent a lot of money to redecorate his shop, he cannot make any more profit.

A. In order to B. Although C. So that D. Because

 • My parents once took me to Bat Trang village. I could make my own ____________ there. I really enjoyed it.

A. pottery B. lacquer C. painting D. sculpture

 • This company has gone bankrupt. Do you know who will _______________?

A. take care of it B. look after it C. take it over D. turn it up

 • The people in my village cannot earn enough money for their daily life. They can’t _____________ this traditional handicrafts. They have to find other jobs. A. help out B. live on C. work on D. set up
 • Osaka has become one of ______________ “liveable” cities in Asia. A. more B. better C. much D. most
 • I’ve been studying very hard for my final exams but I always feel _______________.

A. tired B. calm C. worried D. frustrated

 • Huy got a bad mark for his English test. He must have been really _______________.

A. disappointed B. relaxing C. interested D. happy

III. Give the correct form of the word in CAPITALS to complete each of the following sentences.

 • My grandfather has devoted himself to many ________________ events in our community CULTURE
 • You should spend at least one week to visit the tourist _________________ in this city.

ATTRACT

IV. Read the following text about Bill Gate, the co-founder of Microsoft, and choose the best answer.

Bill Gates is the co-founder of Microsoft, the world’s largest PC software company. He is among the richest people in the world. Bill Gates’ interest in computers started when he was a teenager. After high school, he was accepted to several top colleges in the USA: Harvard, Yale, and Princeton. He chose to go to Harvard to study law. At Harvard, he focused more on his interest in computer than on coursework. He often relaxed by playing video games in Harvard’s computer lab. He left Harvard before graduating because he wanted to open a software company with his friend Paul Allen. However, he later said, “ I don’t think dropping out is a good idea.” In 2007, he received an honorary degree from Harvard. He began his speech by saying this to his father in the audience. “I’ve been waiting more than 30 years to say this: Dad, I always told you I’d come back and get my degree.” Bill Gates is no longer working full time for Microsoft. He is now, with his wife, running The Bill & Melinda Gates Foundation which aims to improve healthcare, reduce poverty, and promote education around the world.

 • When did Bill Gates first develop his interest in computers?

A. during his teenage years B. when he went to university C. when he was at nursery school

 • What did he study at Harvard University?

A. computer science B. business C. law

 • What did he often do to relax while at Harvard?

A. play sports B. play video games C. go to parties

 • Why did he drop out of Harvard?

A. because he was ill B. because he wanted to study at another university

C. because he wanted to start a software company

 • What did he receive from Havard in 2007 ?

A. an honorary degree B. a job C. a company

V. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first, using the words given.

 • I think Da Nang is not so exciting as Ho Chi Minh City. MORE

→ I think Ho Chi Minh City………………………………………Da Nang.

 • I’ll consider it carefully and give you an answer next week. OVER

→ I’ll ……………………………. and give you an answer next week.

 • His parents raised him very strictly. UP

→ His parents …………………………. very strictly.

 • “Should I tell this to her?” he asked himself. WHETHER

→ He wondered ……………………………………. to her.

VI. Make complex sentences using the subordinators in bracket.

 • We decided to go for a walk in the park. It was very cold out. (even though)

→ ………………………………………………………………………………….

 • Mai could have good marks. She studied hard for the exam. (so that)

→ ………………………………………………………………………………….

VII.Fill in the blank with ONE correct word from the list :

From covered culture conical in

When you come to the countryside of Vietnam, especially in Hue, you can see a lot of beautiful girls with a palm leaf (1)________ hat on. The conical leaf hat is said the symbol of the Vietnamese (2)__________.The hat is made (3)__________ a special kind of bamboo and young and soft palm leaves. The ribs are shaped into a conical form. The diametre of the hat is usually about between forty and fifty-five centimetres; and it is about twenty-five or thirty centimetres high. The ribs are covered with palm leaves which are tightly stitched onto the bamboo frame. Finally, the hat is usually (4)__________ with a coat of furniture – polish oil.

VIII. Rewrite each sentence , using the given words.

1. You should use a dictionary to check the meaning of new words.    (LOOK)

………………………………………………………………………………………………

2. The doctor told my father to stop smoking.    (GIVE)

……………………………………………………………………………………………..

3. The weather was bad. We visited Tay Ho village.

-> Although…………………………………………………………………………….

4. . It was raining. They cancelled the trip to Trang An.

-> Since……………………………………………………………………………………

5. We don’t know where we should put the sofa.    (Question words+ to- infinitive)

……………………………………………………………………………………………..

 1. 6.The villagers are trying to learn English .They can communicate with foreign customers.
 2. (In order that).

………………………………………………………………………………………………….

7. We ate lunch.Then we went to Non Luoc marble village to buy some souvenirs.(After)

KEY

I. Choose a word whose underline part is pronounced differently from the others.

 • A. wandered B. embroidered C. embarrassed D. preserved
 • A. sculpture B. failure C. closure D. structure

II. Choose the best answer.

 • Have you ever _____________ to Tay Ho village in Hue? Its’s the place where people make the famous Bai tho conical hats.

A. go B. went C. gone D. been

 • _________________ he’s spent a lot of money to redecorate his shop, he cannot make any more profit.

A. In order to B. Although C. So that D. Because

 • My parents once took me to Bat Trang village. I could make my own ____________ there. I really enjoyed it.

A. pottery B. lacquer C. painting D. sculpture

 • This company has gone bankrupt. Do you know who will _______________?

A. take care of it B. look after it C. take it over D. turn it up

 • The people in my village cannot earn enough money for their daily life. They can’t _____________ this traditional handicrafts. They have to find other jobs. A. help out B. live on C. work on D. set up
 • Osaka has become one of ______________ “liveable” cities in Asia.

A. more B. better C. much D. most

 • I’ve been studying very hard for my final exams but I always feel _______________.

A. tired B. calm C. worried D. frustrated

 • Huy got a bad mark for his English test. He must have been really _______________.

A. disappointed B. relaxing C. interested D. happy

III. Give the correct form of the word in CAPITALS to complete each of the following sentences.

 • My grandfather has devoted himself to many ________________ events in our community CULTURAL
 • You should spend at least one week to visit the tourist _________________ in this city.

ATTRACTIONS

IV. Read the following text about Bill Gate, the co-founder of Microsoft, and choose the best answer.

Bill Gates is the co-founder of Microsoft, the world’s largest PC software company. He is among the richest people in the world. Bill Gates’ interest in computers started when he was a teenager. After high school, he was accepted to several top colleges in the USA: Harvard, Yale, and Princeton. He chose to go to Harvard to study law. At Harvard, he focused more on his interest in computer than on coursework. He often relaxed by playing video games in Harvard’s computer lab. He left Harvard before graduating because he wanted to open a software company with his friend Paul Allen. However, he later said, “ I don’t think dropping out is a good idea.” In 2007, he received an honorary degree from Harvard. He began his speech by saying this to his father in the audience. “I’ve been waiting more than 30 years to say this: Dad, I always told you I’d come back and get my degree.” Bill Gates is no longer working full time for Microsoft. He is now, with his wife, running The Bill & Melinda Gates Foundation which aims to improve healthcare, reduce poverty, and promote education around the world.

 • When did Bill Gates first develop his interest in computers?

A. during his teenage years B. when he went to university C. when he was at nursery school

 • What did he study at Harvard University?

A. computer science B. business C. law

 • What did he often do to relax while at Harvard?

A. play sports B. play video games C. go to parties

 • Why did he drop out of Harvard?

A. because he was ill B. because he wanted to study at another university

C. because he wanted to start a software company

 • What did he receive from Havard in 2007 ?

A. an honorary degree B. a job C. a company

V. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first, using the words given.

 • I think Da Nang is not so exciting as Ho Chi Minh City. MORE

→ I think Ho Chi Minh City is more exciting than Da Nang.

 • I’ll consider it carefully and give you an answer next week. OVER

→ I’ll go it over carefully and give you an answer next week.

 • His parents raised him very strictly. UP

→ His parents brought him up very strictly.

 • “Should I tell this to her?” he asked himself. WHETHER

→ He wondered whether to tell that to her.

VI. Make complex sentences using the subordinators in bracket.

 • We decided to go for a walk in the park. It was very cold out. (even though)

→ We decided to go for a walk in the park even though It was very cold out.

 • Mai could have good marks. She studied hard for the exam. (so that)

So that Mai could have good marks. She studied hard for the exam.

VII.Fill in the blank with ONE correct word from the list :

From covered culture conical in

When you come to the countryside of Vietnam, especially in Hue, you can see a lot of beautiful girls with a palm leaf (1) conical hat on. The conical leaf hat is said the symbol of the Vietnamese (2) culture.The hat is made (3)_ From _ a special kind of bamboo and young and soft palm leaves. The ribs are shaped into a conical form. The diametre of the hat is usually about between forty and fifty-five centimetres; and it is about twenty-five or thirty centimetres high. The ribs are covered with palm leaves which are tightly stitched onto the bamboo frame. Finally, the hat is usually (4) covered with a coat of furniture – polish oil.

VIII. Rewrite each sentence , using the given words.

1. You should use a dictionary to check the meaning of new words.    (LOOK)

You should use a dictionary to look up new words

2. The doctor told my father to stop smoking.    (GIVE)

The doctor told my father to give up smoking

3. The weather was bad. We visited Tay Ho village.

-> Although The weather was bad, We visited Tay Ho village.

4. . It was raining. They cancelled the trip to Trang An.

-> Since It was raining, They cancelled the trip to Trang An.

5. We don’t know where we should put the sofa.    (Question words+ to- infinitive)

We don’t know where to put the sofa.

6.The villagers are trying to learn English .They can communicate with foreign customers.

The villagers are trying to learn English In order that They can communicate with foreign customers 7. After We had eaten lunch, we went to Non Luoc marble village to buy some souvenirs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *