Bộ tài liệu và bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo chương trình mới – Phần 9

I. NEW WORDS.

1. accent (n) /ˈæksent/ : giọng điệu

2. bilingual (adj) /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/ : sử dụng được hai thứ tiếng

3. dialect (n) /ˈdaɪəlekt/ : tiếng địa phương

4. dominance (n) /ˈdɒmɪnəns/  : chiếm ưu thế

5. establishment (n) /ɪˈstæblɪʃmənt/  :việc thành lập, thiết lập

6. factor (n) /ˈfæktə(r)/ : yếu tố

7. get by in (a language) (v) /get baɪ ɪn/ :  cố gắng sử dụng được một ngôn ngữ

8. global (adj) /ˈɡləʊbl/ : toàn cầu

9. flexibility (n) /ˌfl eksəˈbɪləti/ : tính linh hoạt

10. fluent (adj) /ˈfl uːənt/ : trôi chảy

11. imitate (v) /ˈɪmɪteɪt/ : bắt chước

12. immersion school (n) /ɪˈmɜːʃn skuːl/ : trường học nơi một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ được sử dụng hoàn toàn

13. massive (adj) /ˈmæsɪv/ :  to lớn

14. mother tongue (n) /ˈmʌðə tʌŋ/ : tiếng mẹ đẻ

15. mutinational (adj) /ˈmʌːtiˈnæʃnəl/ : đa quốc gia

16. off cial (adj) /əˈfɪʃl/ : (thuộc về) hành chính; chính thức

17. openness (n) /ˈəʊpənnəs/ : độ mở

18. operate (v) /ˈɒpəreɪt/ : đóng vai trò

19. pick up (a language) (v) /pɪk ʌp/ : học lỏm

20. punctual (adj) /ˈpʌŋktʃuəl/ : đúng giờ

21. rusty (adj) /ˈrʌsti/ : giảm đi do lâu không thực hành

22. simplicity (n) /sɪmˈplɪsəti/ : sự đơn giản

23. variety (n) /vəˈraɪəti/ : thể loại

II. GRAMMAR.

1. CONDITIONAL SENTENCE 2 (CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2)

Cách dùng:
+ Dùng để diễn tả sự việc, khả năng trái ngược hoặc không thể diễn ra ở thực tại hoặc tương lai.
Ex: If he were here now, the party would be more exciting. (Tức là hiện tại anh ấy không có mặt ở bữa tiệc)
+ Dùng để khuyên bảo (If I were you. . .)
Ex: If I were you, I would never buy that car.

Cấu trúc:
+ Tương tự điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 gồm 2 mệnh đề:
 Mệnh đề ifchia động từ ở QK.
Mệnh đề chínhwould / could / might + V(nguyên thể)
Ex: If I turned on the radio, my baby would wake up.
She could win the prize if she practiced hard.

Note : Inversion

If- Clause Main Clause
WERE + S Would/ could/ might.. + Verb

Đảo ngữ của câu điều kiện làm cho giả thiết càng trở nên tế nhị hơn, giảm nhẹ tính áp đặt cho người nói.

E.g:

If it were not for your support, I would be very discouraged.

-> Were it not for your support, I would be very discouraged.

Trong trường hợp câu không có từ “were”, ta cần phải thêm “were to” trước động từ trong mệnh đề điều kiện để câu có thể đảo ngữ.

E.g:

If you came to the meeting, you would know whether I am right ot not.

-> If you were to come to the meeting, you would know whether I am right ot not.

-> Were you to come to the meeting, you would know whether I am right ot not.

2. RELATIVE CLAUSES.

I. Định nghĩa mệnh đề quan hệ:

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

 • Xét ví dụ 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh:  The woman is my girlfriend.

 • Xét ví dụ 2: The girl is Nam’s girlfriend. She is sitting next to me. =>The girlwho is sitting next to me is Nam’s girlfriend.

Mệnh đề quan hệ thường được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ quan hệ (relative pronouns): who, whom, which, whose, that……

Mệnh đề quan hệ có hai loại: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định

II. Các loại mệnh đề

a. Mệnh đề xác định (Defining relative clauses)

– Là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó,cần thiết cho ý nghĩa của câu; không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Tất cả các đại từ quan hệ được sửdụng trong mệnh đề xác định.

Ví dụ:

 • Do you know the name of the man who came here yesterday?
 • The man (whom / that) you met yesterday is coming to my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác định không có dấu phẩy

b. Mệnh đề không xác định (Non – defining clauses)

– Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về người hoặc vật, không có nó thì câu vẫn đủ nghĩa.

Ví dụ:  Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không xác định có dấu phẩy và Mệnh đề này không được dùng “That”

III. Các dạng mệnh đề Quan hệ

A. Relative Pronouns (Đại từ quan hệ)

Cách sử dụng Ví dụ
Who Làm chủ ngữ, đại diện ngôi người I told you about the woman who lives next door.
which Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi đồ vật, động vật.

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose Chỉ sở hữu cho người và vật Do you know the boy whose mother is a nurse?
whom Đại diện cho tân ngữ chỉ người I was invited by the professor whom I met at the conference.
That Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được) I don’t like the table that stands in the kitchen.

Các đại từ quan hệ:
1. WHO:

– Làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

– Thay thế cho danh từ chỉ người

 • ….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM:

– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

 • …..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ:  George is a person whom I admire very much

3. WHICH:

– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ vật

 • ….N (thing) + WHICH + V + O
 • ….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THAT:

+ Mệnh đề quan hệ xác định:

Là mệnh đề cần phải có trong câu, nếu bỏ đi mệnh đề chính sẽ không có nghĩa rõ ràng. Đối với loại câu này, đại từ quan hệ làm tân ngữ có thể được bỏ đi. Ta có thể dùng từ that thay thế cho who, whom, which…

+ Mệnh đề quan hệ không xác định:

Trước và sau mệnh đề này phải có dấu (,). Trường hợp này ta KHÔNG ĐƯỢC dùng từ “that” thay thế cho who, whom, which và không được bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

 • Trường hợp bắt buộc dùng that và không được dùng that:

Trường hợp phải dùng that: sau một danh từ hỗn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ vật hoặc đồ vật). Ví dụ: We can see a lot of people and cattle that are going to the field

– Sau đại từ bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

– Sau các tính từ so sánh nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

Ex: This is the most beautiful dress that I have.

All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

– Trong cấu trúc It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence.  (Chính là bạn tôi đã viết câu này.)

 •  Trường hợp không dùng that: mệnh đề có dấu (,), ĐTQH có giới từ đứng trước.

Lưu ý: giới từ chỉ đứng trước whom và which, không đứng trước who và that

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or:  Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE:

Đại từ dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

Ví dụ: I met someone whose brother I went to school with

B.  Relative adverb (Trạng từ quan hệ)

Trạng từ quan hệ có thể được sử dụng thay cho một đại từ quan hệ và giới từ. Cách làm này sẽ làm cho câu dễ hiểu hơn.

Ví dụ: This is the shop in which I bought my bike. ➨ This is the shop where I bought my bike.

Trạng từ quan hệ Nghĩa Cách sử dụng Ví dụ
when in/on which Đại diện cho cụm thời gian the day when we met him
where in/at which Đại diện cho nơi chốn the place where we met him
why for which Đại diện cho lí do the reason why we met him

1. WHY:

Trạng từ quan hệ why mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ví dụ 1: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason. → I don’t know the reason why you didn’t go to school.

Ví dụ 2: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason. =>I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE:

Trạng từ quan hệ để thay thế cho các từ/cụm từ chỉ địa điểm, nơi chốn.

….N (place) + WHERE + S + V …. (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ 1: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel. → The hotel where we stayed wasn’t very clean.

Ví dụ 2: This is my hometown. I was born and grew up here. => This is my hometown where I was born and grew up.

Ví dụ 3: The restaurant where we had Lunch was near the airport.

3. WHEN: 

Là trạng từ quan hệ để thay thế cho cụm từ/từ chỉ thời gian.

….N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ 1: Do you still remember the day? We first met on that day.

➨ Do you still remember the day when we first met?

➨  Do you still remember the day on which we first met?

Ví dụ 2: I don’t know the time. She will come back then. ➨ I don’t know the time when she will come back.

That was the day. I met my wife on this day. ➨That was the day when I met my wife.

Lưu ý cần nhớ trong mệnh đề quan hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ có giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ví dụ: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

 • ➨ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.
 • ➨ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

 • Ví dụ: She can’t come to my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.

 • Ví dụ: I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan hệ làm túc từ:whom, which.

 • Ví dụ: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.

5. Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which và whose.

 • Ví dụ 1: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
 • Ví dụ 2: Daisy has three brothers. All of them are teachers. —> Daisy has three brothers, all of whom are teachers.
 • Ví dụ 3: He asked me a lot of questions. I couldn’t answer most of them. —> He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer.

6. KHÔNG dùng THAT, WHO sau giới từ.

 • Ví dụ: The house in that I was born is for sale.

BÀI TẬP

 1. Match words (1-6) to their definitions (A-F).
Words Definitions
1. guess (v) A. the thing or idea that a sound, word, sign, etc. represents
2. imitate (v) B. a noun, an adjective, or a verb made of two or more words or parts of words .
3. mistake (n) C. copy somebody or something
4. meaning (n) D. something that has been done in the wrong way, or an opinion or statement that is incorrect
5. derivative (n) E. find the right answer to a question without knowing all the facts
6. compound (n) F. a word that has been developed or produced from another word
 1. Read the two paragraphs below and fill each blank with a suitable word from the boxes.

global second tongue expansion status

English is the most widely spoken language in the world. It is the first language, or mother (1)__________ of around 400 million people living in Britain, Ireland, the USA, Australia, New Zealand, Canada, and South Africa, and it is spoken as a (2)  __________language by millions more. English is learned by many more people worldwide as a foreign language. English has become a(n)(3) __________language, or international language, used by people who speak different native languages to communicate with each other.

English has achieved the (4) __________of a world language over a long period of time, and for various historical and cultural reasons. In the 17th century English was spread by settlers going from Britain to America, and in the 18th and 19th centuries by the (5) __________of the British Empire.

speech simplicity change openness flexibility

English is the language which has the largest vocabulary, with approximately 500,000 words and 300,000 technical terms. One of the basic characteristics of English is the (6) __________ of form. Many English words have been simplified over centuries.

Many English words do not (7) __________according to parts of speech. Another basic characteristic of English is the (8) __________English has become a flexible language in which the same word can operate as many parts of (9) __________. The (10) __________of vocabulary is another basic characteristic of English. English has many borrowed words, derivatives, and compounds.

3. Use your own ideas to complete these sentences.

1.    If my English was good enough,____________

2.    If I could go to England this summer,_________

3.    If English had fewer words, _____________________

4.    I would read more English books if_____

5.    My English wouldn’t be so rusty if_____

4. Complete the sentences by choosing the most suitable ending from the box and making it into a relative clause.

they live next door

they come from other languages

it has just been published by Oxford University Press

I don’t like English

they can learn English In the all-English environment

her name is Mai

1. English has borrowed many words________________________________________

2. There are several reasons _______________________________________________

3. I often look up new words in the dictionary_________________________________

4. The French couple ________________________________can get by in Vietnamese.

5. The new girl in our class________________________ is reasonably good at English.

6. Many people come to England and English-speaking countries__________________

5. Read the following conversation and fill each blank with a suitable relative pronoun.

A: Here are our holiday photos from England. That’s the village (1) ______ we stayed in. And that’s Mary (2) ______ lived next door.

B: Oh, is that the girl (3) ______ father is an English teacher? You’ve told me about her many times.

A: That’s right. With the help of her father, I picked up a bit of English.

B: I always take photos of people (4) ______ I meet on holiday and places (5) ______we stay.

A: And this is the photo (6) ______I like best. This is one of the funniest photos (7) ______I’ve ever taken. We were in a restaurant (8)______lamb with new potatoes and green beans was served. While we were eating, Nick’s chair broke. He fell, and his face went right into his plate.

6. Choose the correct statement (A-F) to complete the following conversation.

A. What does that word mean?

B. How do you pronounce this?

C. Did I pronounce that correctly?

D. Sure, what do you want to know?

E. If you talk to your American friends every day, you’ll improve quickly.

F. Do you understand?

Mary: Duong, do you like studying English?

Duong:I do like studying English, and I can read it well but speaking can be difficult.

Mary: It’s not hard. (1)_____________________________________________

Duong:Can I ask you a question?

Mary: (2)___________________________________________________________

Duong:I have my book from class here. How do you say this word?

Mary: It’s pronounced microwave.

Duong:Sorry, I don’t understand. (3)______________________________________

Mary: A microwave is a type of oven that cooks or heats food very quickly using electromagnetic waves rather than heat. (4) __________________________

Duong:Yes, I think so. Can you say it again?

Mary: Microwave.

Duong:Microwave. (5)____

Mary: Yes, that’s right. That’s very good.

Duong:Thanks. And this word? (6)_______________________________________

Mary: That word is pronounced iron.

Duong:Thanks so much.

KEY :

 1. Match words (1-6) to their definitions (A-F).
Words Definitions
1. guess (v) 1. E A. the thing or idea that a sound, word, sign, etc. represents
2. imitate (v) 2. C B. a noun, an adjective, or a verb made of two or more words or parts of words
3. mistake (n) 3. D C. copy somebody or something
4. meaning (n) 4. A D. something that has been done in the wrong way, or an opinion or statement that is incorrect
5. derivative (n) 5. F E. find the right answer to a question without knowing all the facts
6. compound (n) 6. B F. a word that has been developed or produced from another word
 1. Read the two paragraphs below and fill each blank with a suitable word from the boxes.

global second tongue expansion status

English is the most widely spoken language in the world. It is the first language, or mother (1)__ tongue _ of around 400 million people living in Britain, Ireland, the USA, Australia, New Zealand, Canada, and South Africa, and it is spoken as a (2) second  language by millions more. English is learned by many more people worldwide as a foreign language. English has become a(n)(3) global language, or international language, used by people who speak different native languages to communicate with each other.

English has achieved the (4) status of a world language over a long period of time, and for various historical and cultural reasons. In the 17th century English was spread by settlers going from Britain to America, and in the 18th and 19th centuries by the (5) expansion of the British Empire.

speech simplicity change openness flexibility

English is the language which has the largest vocabulary, with approximately 500,000 words and 300,000 technical terms. One of the basic characteristics of English is the (6) simplicity of form. Many English words have been simplified over centuries.

Many English words do not (7) change according to parts of speech. Another basic characteristic of English is the (8) flexibility English has become a flexible language in which the same word can operate as many parts of (9) speech. The (10) openness of vocabulary is another basic characteristic of English. English has many borrowed words, derivatives, and compounds.

3. Use your own ideas to complete these sentences.

1.    If my English was good enough, I could go to England this summer.

2.    If I could go to England this summer, My English would be improved.

3.    If English had fewer words, It would be easier for people to learn.

4.    I would read more English books if I had more words.

5.    My English wouldn’t be so rusty if I practiced it every day .

4. Complete the sentences by choosing the most suitable ending from the box and making it into a relative clause.

they live next door

they come from other languages

it has just been published by Oxford University Press

I don’t like English

they can learn English in the all-English environment

her name is Mai

1. English has borrowed many words which come from other language.

2. There are several reasons why I don’t like English

3. I often look up new words in the dictionary which has just been published by Oxford

University Press.

4. The French couple who live next door can get by in Vietnamese.

5. The new girl in our class whose name is Mai is reasonably good at English.

6. Many people come to England and English-speaking countries who can learn English in the

all-English environment .

5. Read the following conversation and fill each blank with a suitable relative pronoun.

A: Here are our holiday photos from England. That’s the village (1) __WHERE____ we stayed in. And that’s Mary (2) __WHO____ lived next door.

B: Oh, is that the girl (3) _WHOSE_____ father is an English teacher? You’ve told me about her many times.

A: That’s right. With the help of her father, I picked up a bit of English.

B: I always take photos of people (4) _WHOM_____ I meet on holiday and places (5) __WHERE____we stay.

A: And this is the photo (6) __WHICH____I like best. This is one of the funniest photos (7) _THAT_____I’ve ever taken. We were in a restaurant (8)__WHOSE____lamb with new potatoes and green beans was served. While we were eating, Nick’s chair broke. He fell, and his face went right into his plate.

6. Choose the correct statement (A-F) to complete the following conversation.

A. What does that word mean?

B. How do you pronounce this?

C. Did I pronounce that correctly?

D. Sure, what do you want to know?

E. If you talk to your American friends every day, you’ll improve quickly.

F. Do you understand?

Mary: Duong, do you like studying English?

Duong:I do like studying English, and I can read it well but speaking can be difficult.

Mary: It’s not hard. (1) If you talk to your American friends every day, you’ll improve quickly

Duong: Can I ask you a question?

Mary: (2) Sure, what do you want to know?

Duong:I have my book from class here. How do you say this word?

Mary: It’s pronounced microwave.

Duong:Sorry, I don’t understand. (3) What does that word mean?

Mary: A microwave is a type of oven that cooks or heats food very quickly using electromagnetic waves rather than heat. (4) Do you understand ?

Duong:Yes, I think so. Can you say it again?

Mary: Microwave.

Duong:Microwave. (5) Did I pronounce that correctly?

Mary: Yes, that’s right. That’s very good.

Duong:Thanks. And this word? (6) How do you pronounce this?

Mary: That word is pronounced iron.

Duong:Thanks so much.

I. Fill each blank with the correct form of the word in brackets.

If you dream of getting close to the wild side of the (1. nature) ____________ world, then join our Wildlife Tours! We offer classic wildlife safaris, (2. excite) ______________expeditions , family holidays, and tailor-made holidays. Our adventure holidays to Africa range from a week touring Kenya to the (3. ultimately) ______________ African adventure traveling from South to East Africa over one month! Perfect for families, groups of friends or solo (4. travel) ______________ , our safari holidays aim to offer you an (5. credible) ______________ wildlife experience. And remember, nothing gets your heart beating faster than hearing lions roar at night.

II. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

1. Minh doesn’t read many English books because he doesn’t have time.

– If Minh ______________________________________________________________

2. My sister studies at college.

– My sister is a _________________________________________________________

3. Some people talk too loudly in public places. I don’t like them.

– I don’t like people who _________________________________________________

4. The journey was interesting.

– What _______________________________________________________________

5. My brother can speak Italian very well.

– My brother is fluent ___________________________________________________

6. Your sister wants to become a tour guide. Your mum thinks she can succeed if she learns more about history and culture. (CAN)…………………………………………………………………….

III. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

1. The story is exciting.

– What _______________________________________________________________

2. The dishes are so hot. My mother has cooked them.

– The dishes which _____________________________________________________

3. I don’t feel con­fident at interviews because my English is not very good.

– If my English ________________________________________________________

4. My brother studies at university.

– My brother is a _______________________________________________________

5. I learned a few words of English on holiday.

– I picked ____________________________________________________________

6. Your friend wants to widen his English vocabulary. You think it’s best to read short
stories in English. Give him some advice. (SHOULD)………………………………………

IV. Use relative pronouns or adverbs to join each pair of sentences below.

1. The professor is excellent. I am taking his course.

……………………………………………………… ………………………………………………………………………….

2. I saw a lot of people and horses. They went to the market.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. I recently went back to Paris. I was born there nearly 50 years ago.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Do you know the music? It is being played on the radio.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. You didn’t tell us the reason. We have to cut down our daily expenses for that reason.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. The day was rainy. She left on that day.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. One of the elephants had only one tusk. We saw these elephants at the zoo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. This is Mrs. Jones. Her son won the championship last year.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Is this the style of hair? Your wife wants to have it.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Max isn’t at home yet. That worries me.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.I bought a motor. I can use it to travel to work every day.

………………………………………………………………………………………………….

12. My cell phone has become necessary part of my life. I only bought it a month ago.

………………………………………………………………………………………………….

13.My roomate has never been on the Internet. She is afraid of computers.

………………………………………………………………………………………………….

14.Some people dream of a job. They can do the job without technology.

………………………………………………………………………………………………….

15.The man is a computer expert. You were talking to him.

………………………………………………………………………………………………….

16.Some documents have been found. They were stolen from a car.

…………………………………………………………………………………………………..

17.Marta has a brother. Her brother’s name is Manuel.

…………………………………………………………………………………………………..

18.The dog won the race. The dog is mine.

…………………………………………………………………………………………………..

19.Show me the shoes. You bought them yesterday.

………………………………………………………………………………………………….

20.Our school has a good laboratory. The students practise chemistry in this laboratory.

…………………………………………………………………………………………………..

21. Edward has just moved to France. His mother died last year.

………………………………………………………………………………………………….

22.Those are the books. He has just bought them from the bookstore.

______________________________________________________________________

23.The book is very interesting. It was written by Jane Austen.

______________________________________________________________________

24.The lady gave me good advice. I spoke to her an hour ago.

______________________________________________________________________-

25.Is that the computer? Your father bought it last month?

___________________________________________________________

26.A girl was injured in the acciddent. She is now in the hospital.

___________________________________________________________

27.A man answered the phone. He told me you were away.

____________________________________________________________

28.A bus goes to the airport. It runs every half an hour.

___________________________________________________________

29.I met Jane’s father. He works at the university.

I. Fill each blank with the correct form of the word in brackets.

If you dream of getting close to the wild side of the 1. natural world, then join our Wildlife Tours! We offer classic wildlife safaris, 2. exciting expeditions , family holidays, and tailor-made holidays. Our adventure holidays to Africa range from a week touring Kenya to the 3. ultimate African adventure traveling from South to East Africa over one month! Perfect for families, groups of friends or solo 4. Travellers , our safari holidays aim to offer you an 5. incredible wildlife experience. And remember, nothing gets your heart beating faster than hearing lions roar at night.

II. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

1. Minh doesn’t read many English books because he doesn’t have time.

– If Minh had time, he would read many English books.

2. My sister studies at college.

– My sister is a studient at college.

3. Some people talk too loudly in public places. I don’t like them.

– I don’t like people who talk too loudly in public places .

4. The journey was interesting.

– What an interesting journey.

5. My brother can speak Italian very well.

– My brother is fluent in speaking Italian.

6. Your sister wants to become a tour guide. Your mum thinks she can succeed if she learns more about history and culture. (CAN)

– If your sister learns more about history and culture, she can be a tour guide.

III. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

1. The story is exciting.

– What an exciting story.

2. The dishes are so hot. My mother has cooked them.

– The dishes which My mother has cooked are so hot

3. I don’t feel con­fident at interviews because my English is not very good.

– If my English were very good, I would feel con­fident at interviews.

4. My brother studies at university.

– My brother is a student at university .

5. I learned a few words of English on holiday.

– I picked up a few words of English on holiday

6. Your friend wants to widen his English vocabulary. You think it’s best to read short
stories in English. Give him some advice. (SHOULD)

Your friend should read short stories in English if he/she wants to widen his English vocabulary.

IV. Use relative pronouns or adverbs to join each pair of sentences below.

1. The professor whose course I am taking is excellent

2. I saw a lot of people and horses that went to the market.

3. I recently went back to Paris where I was born nearly 50 years ago.

4. Do you know the music which is being played on the radio.

5. You didn’t tell us the reason why We have to cut down our daily expenses .

6. The day when She left was rainy.

7. One of the elephants which/ that We saw at the zoo had only one tusk

8. This is Mrs. Jones whose son won the championship last year.

9. Is this the style of hair which Your wife wants to have.

10. Max isn’t at home yet which worries me.

11.I bought a motor which I can use to travel to work every day.

12. My cell phone, which I only bought a month ago, has become necessary part of my life.

13.My roommate, who is afraid of computers , has never been on the Internet,.

14.Some people dream of a job which They can do without technology.

15.The man to whom You were talking is a computer expert.

16.Some documents which/ that were stolen from a car have been found.

17.Marta has a brother whose name is Manuel.

18.The dog which won the race is mine.

19.Show me the shoes which You bought yesterday.

20.Our school has a good laboratory where The students practise chemistry.

21. Edward, whose mother died last year, has just moved to France.

22.Those are the books. He has just bought them from the bookstore.

23.The book is very interesting which was written by Jane Austen.

24.The lady to whom I spoke an hour ago gave me good advice.

25.Is that the computer which Your father bought last month?

26.A girl who was injured in the accident is now in the hospital.

27.A man who answered the phone told me you were away.

28.A bus which goes to the airport runs every half an hour.

29.I met Jane’s father who works at the university.

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. passed B. watched C. learned D. washed

2. A. proud B. noun C. found D. would

3. A. needed B. washed C. worked D. stopped

4. A. attention B. question C. population D. education

5. A. who B. which C. whom D. why

Question II. Find the word which has different stress pattern from the others.

1.A. depend B. agree C. teacher D. enjoy

2. A. happen B. enjoy C. embroider D. attend

3.A. answer B. suggest C. picture D. visit

4.A. student B. receive C. explore D. destroy

5.A. alone B. advise C. affect D. singer

Question III. Choose the best answer to complete each other.

1.The boys …………….. came in time to save the boy were at the age of 10.

A. whom B. who C. which D. where

2.The book …………….. my father bought yesterday is very interesting

A. who B. whom C. which D. where

3.The men …………….. I met yesterday evening are my father’s friends.

A. whose B. who C. which D. whom

4.This is the book …………….. I like best.

A. who B. whom C. why D. which

5.The boy …………….. we are looking for is Nam.

A. whose B. who C. which D. where

6.This is the stereo …………….. I bought yesterday is very interesting

A. who B. whom C. which D. where

7.She is the girl …………….. I met at the party last night.

A. whose B. where C. which D. whom

8.My father is going to visit Mr. Cuong …………. lives in Ha Noi Capital

A. who B. whom C. why D. which

Question IV. Give the correct form of the following verbs:

1. They (go) _________ to school by bus twice day.

2. When I(come)_________ home from work, my sister was cooking dinner.

3. We ( play)_________________football at present.

4. Unless you (study )_________harder, you will not pass the exam.

5.I wish he (not leave) _________________ here

6. My father (live) __________________in Australia for 10 years.

7. Peter enjoys (play)_________________ football in the morning.

8. My school ( build)__________________ in 2008.

9. If the weather gets worse, we (not go) ________________ to the beach.

10.I wish I (not live) ________________ far from my school.

11. My brother usually (go) _______ fifshing every week.

12. At 7 Last night, my father ( watch) ______________ TV

13.I wish I ( know) ______________her address

14. My father hates (go) _______________ out in the evenings.

15.I wish I ( be ) ________________ taller.

Question V. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

1. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.

A B C D

2. Mr. Thach who sing English songs very well is my teacher of English.

A B C D

3. My brother enjoys to go to the park on Summer evenings.

A B C D

4. Nam wishes he can speak English fluently.

A B C D

5. When he came, I watched a football match on TV.

A B C D

6. This is the first time I visited a famous place in Hanoi.

A B C D

C.READING

Question I. Read the passage and the questions below.

U.S President, Donald Trump was born in 1946, in Queens, New York. Trump has got married three times and he has three children with the first wife, one daughter with the second wife and one son with his present wife. In 1971, he became involved in large, profitable building projects in Manhattan.

In 1980, he opened the Grand Hyatt, which made him the city’s best-known developer. In 2004, Trump began starring in the hit NBC reality series The Apprentice, which also spawned the offshoot The Celebrity Apprentice.

Trump turned his attention to politics and in 2015 he announced his candidacy for president of the United States on the Republican ticket.

In November 2016, Trump was elected the 45th President of the United States.

Questions.

1. When was Donald Trump born ?

…………………………………………………………………………………………

2. How many children does he have?

……………………………………………………………………..………………….

3. What did he begin in 2004?

…………………………………………………………………………………………

4. Was he elected the 45th President of the United States in November 2016?

…………………………………………………………………………………………

Key :

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. passed B. watched C. learned D. washed

2. A. proud B. noun C. found D. would

3. A. needed B. washed C. worked D. stopped

4. A. attention B. question C. population D. education

5. A. who B. which C. whom D. why

Question II. Find the word which has different stress pattern from the others.

1.A. depend B. agree C. teacher D. enjoy

2. A. happen B. enjoy C. embroider D. attend

3.A. answer B. suggest C. picture D. visit

4.A. student B. receive C. explore D. destroy

5.A. alone B. advise C. affect D. singer

Question III. Choose the best answer to complete each other.

1.The boys …………….. came in time to save the boy were at the age of 10.

A. whom B. who C. which D. where

2.The book …………….. my father bought yesterday is very interesting

A. who B. whom C. which D. where

3.The men …………….. I met yesterday evening are my father’s friends.

A. whose B. who C. which D. whom

4.This is the book …………….. I like best.

A. who B. whom C. why D. which

5.The boy …………….. we are looking for is Nam.

A. whose B. who C. which D. where

6.This is the stereo …………….. I bought yesterday is very interesting

A. who B. whom C. which D. where

7.She is the girl …………….. I met at the party last night.

A. whose B. where C. which D. whom

8.My father is going to visit Mr. Cuong …………. lives in Ha Noi Capital

A. who B. whom C. why D. which

Question IV. Give the correct form of the following verbs:

1. They (go) ___go______ to school by bus twice day.

2. When I(come)____came_____ home from work, my sister was cooking dinner.

3. We ( play)____are playing_____________football at present.

4. Unless you (study )__study_______harder, you will not pass the exam.

5.I wish he (not leave) ____did not leave_____________ here

6. My father (live) _____has lived_____________in Australia for 10 years.

7. Peter enjoys (play)______playing___________ football in the morning.

8. My school ( build)____was built______________ in 2008.

9. If the weather gets worse, we (not go) __will not go______________ to the beach.

10.I wish I (not live) ____did not live____________ far from my school.

11. My brother usually (go) _goes______ fifshing every week.

12. At 7 Last night, my father ( watch) ___was watching___________ TV

13.I wish I ( know) ___knew___________her address

14. My father hates (go) _going______________ out in the evenings.

15.I wish I ( be ) ___were_____________ taller.

Question V. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

1. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.

A B C D

2. Mr. Thach who sing English songs very well is my teacher of English.

A B C D

3. My brother enjoys to go to the park on Summer evenings.

A B C D

4. Nam wishes he can speak English fluently.

A B C D

5. When he came, I watched a football match on TV.

A B C D

6. This is the first time I visited a famous place in Hanoi.

A B C D

C.READING

Question I. Read the passage and the questions below.

U.S President, Donald Trump was born in 1946, in Queens, New York. Trump has got married three times and he has three children with the first wife, one daughter with the second wife and one son with his present wife. In 1971, he became involved in large, profitable building projects in Manhattan.

In 1980, he opened the Grand Hyatt, which made him the city’s best-known developer. In 2004, Trump began starring in the hit NBC reality series The Apprentice, which also spawned the offshoot The Celebrity Apprentice.

Trump turned his attention to politics and in 2015 he announced his candidacy for president of the United States on the Republican ticket.

In November 2016, Trump was elected the 45th President of the United States.

Questions.

1. When was Donald Trump born ?

– In 1946

2. How many children does he have?

– Five

3. What did he begin in 2004?

– He began starring in the hit NBC reality series The Apprentice.

4. Was he elected the 45th President of the United States in November 2016?

– Yes, he was.

I. Rewrite sentences without changing meaning of the original ones.

1.You spent more money during the trip than I did.

=> I didn’t_______________________________________________________________

2. Have you ever been to Kuala Lumpur before?

=> Is this your____________________________________________________________

3. China is a huge tourist attraction: it has many old castles and pagodas.

=> As China______________________________________________________________

4. I found this place rather boring.

=> I wasn’t_______________________________________________________________

5. We last went to Spain three years ago.

=> It is__________________________________________________________________

6. We visited a magnificent old house on the plateau.

=> The__________________________________________________________________

7. My father started to work in this factory last week

🡢 My father has…………………………………………

8. He started living in Ho Chi Minh city when he was 8

🡢 He has …………………………………………………………………………

9. He learnt English when he was 18

🡢 He has ………………………………………………………………………………

10. They have worked in that factory for five years.

🡢 They began ……………………………………………………………..

11. We have learnt English for four years.

🡢 We started……………………………………………………………………………………………..

12. He started working in this company 5 years ago

🡢 He has……………………………………………………………………………

II. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose main stress pattern is placed differently from the others.

1. A. nominate B. battery C. celebrate D. pagoda

2. A. argument B. different C. employee D. recognize

3. A. refrigerator B. innovation C. population D. entertainment

4. A. response B. memory C. terrific D. support

III. Read the text below and fill in the blank.

Tet Nguyen Dan, more commonly known by its shortened name Tet, is the most important and popular holiday and (1)……………. in Vietnam. Tet (2)…….from the first day of the first month of the Lunar (3)…… until at least the third day. Many Vietnamese prepare for Tet by (4)…….special holiday foods and cleaning the house. There are a lot of customs (5)…….during Tet, like visiting a person’s house (6)……..the first day of the new year, ancestral (7)………, wishing New Year’s greetings, and giving lucky money to children and elderly people. Tet is also an occasion for pilgrims and family reunions. During Tet, Vietnamese visit their relatives and temples, forgetting about the troubles of the past year and hoping for better (8)….…year.

1. A. festival B. activity C. occasion D. parade

2. A. takes part B. takes care of C. takes place D. takes turn

3. A. calendar B. paper C. year D. decade

4. A. taking B. eating C. baking D. cooking

5. A. prepared B. practiced C. performed D. done

6. A. on B. at C. in D. by

7. A. celebrating B. meeting C. worshipping D. decorating

8. A. coming up B. upcoming C. come up D. upcome

IV. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given. Do not change the word given.

 1. It snowed heavily, so we couldn’t arrive home early.

THAT

→ The snow was _____________________________________________arrive home early.

 1. Because she was ill, she didn’t go to school yesterday.

DUE

She didn’t go to school yesterday ___________________________________________.

 1. Matt was born in Paris. This country is very famous for its tourist attractions.

WHERE

→ __________________________________________ very famous for its tourist attractions.

 1. He had an accident because he drove carelessly.

THAT

→ Provided ________________________________, he wouldn’t have had any accidents.

 1. Ryan went on holiday to France even though the airfare was very expensive.

OF

→ In spite _________________________________, he went on holiday to Australia.

 1. There are lots of pictures on the wall of my room. It is painted blue.

WHICH

→ The wall of my room ______________________________________________________.

7. We arrived in Budapest two days ago. (FOR)

=>We___________________________________________________________ two days.

8. I have visited the Stone Forest once before. (SECOND)

=> This is the___________________________________________________ the Stone Forest.

9. I find it hard to go at the same speed as my brother. (UP)

=> I find it hard to___________________________________________________ my brother.

10. Nam is very fond of travelling. (KEEN)

=>Nam is_______________________________________________________________

V. Use the correct form of the word given to complete each sentence.

 1. Everyone likes Jim because of his _________________. He gave a great sum of money to charity.

(GENEROUS)

 1. There are many _____________________throughout the year.

(CELEBRATE)

 1. She didn’t satisfied with her _____________________ for Tet.

(PREPARE)

 1. They have a strong sense of ________________ in their work.

(PROUD)

 1. People sang Auld Lang Syne _________________ on New Year’s Eve.

(JOY)

 1. They usually takes part in many __________________environment ________________.

(DIFFER)

(ACT)

 1. John has been nominated as the most effective ___________ in the town charity program.

(ACTIVE)

Key : I. Rewrite sentences without changing meaning of the original ones.

1.You spent more money during the trip than I did.

=> I didn’t spent as much money during the trip as you did

2. Have you ever been to Kuala Lumpur before?

=> Is this your first time you have ever been to Kuala Lumpur ?

3. China is a huge tourist attraction: it has many old castles and pagodas.

=> As China has many old castles and pagodas , It is a huge tourist attraction

4. I found this place rather boring.

=> I wasn’t interested in this place.

5. We last went to Spain three years ago.

=> It is three years since We last went to Spain.

6. We visited a magnificent old house on the plateau.

=> The magnificent old house which We visited was on the plateau.

7. My father started to work in this factory last week.

🡢 My father has been working in this factory since last week.

8. He started living in Ho Chi Minh city when he was 8.

🡢 He has been living in Ho Chi Minh city since he was 8

9. He learnt English when he was 18.

🡢 He has learnt English since he was 18.

10. They have worked in that factory for five years.

🡢 They began working in that factory five years ago .

11. We have learnt English for four years.

🡢 We started learning English four years ago.

12. He started working in this company 5 years ago

🡢 He has been working in this company for 5 years

II. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose main stress pattern is placed differently from the others.

1. A. nominate B. battery C. celebrate D. pagoda

2. A. argument B. different C. employee D. recognize

3. A. refrigerator B. innovation C. population D. entertainment

4. A. response B. memory C. terrific D. support

III. Read the text below and fill in the blank.

Tet Nguyen Dan, more commonly known by its shortened name Tet, is the most important and popular holiday and (1)……………. in Vietnam. Tet (2)…….from the first day of the first month of the Lunar (3)…… until at least the third day. Many Vietnamese prepare for Tet by (4)…….special holiday foods and cleaning the house. There are a lot of customs (5)…….during Tet, like visiting a person’s house (6)……..the first day of the new year, ancestral (7)………, wishing New Year’s greetings, and giving lucky money to children and elderly people. Tet is also an occasion for pilgrims and family reunions. During Tet, Vietnamese visit their relatives and temples, forgetting about the troubles of the past year and hoping for better (8)….…year.

1. A. festival B. activity C. occasion D. parade

2. A. takes part B. takes care of C. takes place D. takes turn

3. A. calendar B. paper C. year D. decade

4. A. taking B. eating C. baking D. cooking

5. A. prepared B. practiced C. performed D. done

6. A. on B. at C. in D. by

7. A. celebrating B. meeting C. worshipping D. decorating

8. A. coming up B. upcoming C. come up D. upcome

IV. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given. Do not change the word given.

 1. It snowed heavily, so we couldn’t arrive home early.

THAT

→ The snow was so heavy that we couldn’t arrive home early.

 1. Because she was ill, she didn’t go to school yesterday.

DUE

She didn’t go to school yesterday due to her illness.

 1. Matt was born in Paris. This country is very famous for its tourist attractions.

WHERE

→ Paris WHERE Matt was born very famous for its tourist attractions.

 1. He had an accident because he drove carelessly.

THAT

→ Provided THAT he had not driven carelessly, he wouldn’t have had any accidents.

 1. Ryan went on holiday to France even though the airfare was very expensive.

OF

→ In spite of Ryan’s expensive airfare, he went on holiday to Australia.

 1. There are lots of pictures on the wall of my room. It is painted blue.

WHICH

→ The wall of my room WHICH is painted blue has lots of pictures.

7. We arrived in Budapest two days ago. (FOR)

=>We have arrived in Budapest for two days.

8. I have visited the Stone Forest once before. (SECOND)

=> This is the SECOND time I have visited the Stone Forest.

9. I find it hard to go at the same speed as my brother. (UP)

=> I find it hard to keep up with my brother.

10. Nam is very fond of travelling. (KEEN)

=>Nam is very keen on travelling .

V. Use the correct form of the word given to complete each sentence.

 1. Everyone likes Jim because of his GENEROSITY . He gave a great sum of money to charity.

(GENEROUS)

 1. There are many CELEBRATIONS throughout the year.

(CELEBRATE)

 1. She didn’t satisfied with her PREPARATION for Tet.

(PREPARE)

 1. They have a strong sense of PRIDE in their work.

(PROUD)

 1. People sang Auld Lang Syne JOYFULLY on New Year’s Eve.

(JOY)

 1. They usually takes part in many DIFFERENT environment ACTIVITIES.

(DIFFER)

(ACT)

 1. John has been nominated as the most effective ACTIVIST in the town charity program.

(ACTIVE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *