ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 SÁCH GLOBAL – HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023

  1. TỪ VỰNG

-Từ vựng theo các chủ điểm sau: chào hỏi, hỏi và giới thiệu tên, tuổi. Hỏi và trả lời về các bộ phận cơ thể, sở thích, trường học, phòng học, đề nghị ai cùng làm gì, câu xin phép, màu sắc, các hoạt động giờ ra chơi và vào thời gian rảnh rỗi.

 *Số đếm (Numbers)

– one – eleven – twenty-one

– two – twelve – twenty-two

– three – thirteen

– four – fourteen

– five – fifteen – thirty

– six – sixteen – forty

– seven – seventeen – fifty

– eight – eighteen – sixty

– nine – nineteen – seventy

– ten – twenty – eighty

– ninety

– one hundred

* Màu sắc (Colors)     

1blue/blu:/Màu xanh da trời
2pink/piɳk/Màu hồng
3green/gri:n/Màu xanh lá cây
4purple/’pə:pl/Màu tím
5orange/’ɔrindʤ/Màu cam
6red/red/Màu đỏ
7yellow/’jelou/Màu vàng
8black/blæk/Màu đen
9white/wait/Màu trắng
10brown/braun/Màu nâu
11grey/grei/Màu xám

            *Trường lớp

1book/buk/sách
2chair/tʃeə/Ghế
3table/’teibl/Bàn
4eraserCục tẩy
5pen/pen/Bút bi
6pencil/’pensl/Bút chì
7ruler/’ru:lə/Thước
8bag/bæg/Cặp sách
9board/bɔ:d/Bảng viết
10teacher/’ti:tʃə/Giáo viên
11pupil/’pju:pl/Học sinh

             * Đồ chơi (Toys)

1ball/bɔːl/quả bóng
2bike/baɪk/xe đạp
3robot/ˈrəʊbɒt/con rô-bốt
4car/kɑː(r)/ô tô, xe hơi
5computer/kəmˈpjuːtə(r)/máy tính
6kite/kaɪt/diều
7doll/dɒl/búp bê
8train/treɪn/con tàu
9camera/ˈkæmrə/máy ảnh
10computer game/kəmˈpjuːtə ɡeɪm/trò chơi điện tử

             * Người trong gia đình

1mother (=mummy)/ˈmʌðə(r)/mẹ
2father (=daddy)/ˈfɑːðə(r)/bố
3brother/ˈbrʌðə(r)/Anh/em trai
4sister/ˈsɪstə(r)/chị/ em gái
5grandmother (=grandma)/ˈɡrænmʌðə(r)/
6grandfather (=grandpa)/ˈɡrænfɑːðə(r)/ông
7cousin/ˈkʌzn/họ hàng
8baby/ˈbeɪbi/em bé

              * Từ miêu tả

1old/ould/già
2young/jʌɳ/Trẻ
3ugly/’ʌgli/Xấu
4beautiful/’bju:təful/Đẹp
5happy/’hæpi/vui
6sad/sæd/Buồn
7fat/fæt/Mập
8thin/θin/ốm
9long/lɔɳ/dài
10short/ʃɔ:t/Ngắn
11big/big/Lớn
12small/smɔ:l/Nhỏ
13clean/kli:n/Sạch
14dirty/’də:ti/Bẩn

             * Con vật (Pets)

1bird/bɜːd/con chim
2cat/kæt/con mèo
3dog/dɒɡ/con chó
4fish/fɪʃ/con cá
5horse/hɔːs/con ngựa
6mouse/maʊs/con chuột
7duck/dʌk/con vịt
8chicken/ˈtʃɪkɪn/con gà

             * Cơ thể (Body)

             – face – ears – eyes

             – mouth – nose – teeth

             – head – foot/ feet – hand

             – arm – leg – neck

             – shoulder – hair – nail

             * Hoạt động

1play football/plei//’futbɔ:l/Chơi đá bóng
2play basketball/’ba:skitbɔ:l/Chơi bóng rổ
3play badminton/’bædmintən/Chơi cầu lông
4swim/swim/bơi
5watch TV/wɔtʃ/Xem tivi
6read book/ri:d//buk/Đọc sách
7sing/siɳ/hát
8dance/dɑ:ns/Nhảy
9walk/wɔ:k/Đi bộ
10listen to music/’lisn//’mju:zik/Nghe nhạc
  1. NGỮ PHÁP

     Unit 1: Hello.

– Hello./ I’m…..

– Hi, How are you ? – Fine, thank you.

     Unit 2: Our Names.

– What’s your name ?- My name’s……

– How old are you ?

   => I’m…… year(s )old.

    Unit 3: Our Friends

– This is…./ That is….

=> Yes, it is./ No, It isn’t. It’s

   Unit 4: Our bodies

–  What’s this ? – It’s…..

– Touch/ Open your…

Unit 5: My hobbies

– What’s your hobby? – It’s…..

– What’s your hobby? – I like…..

Unit 6: Our school ?

  • Is this our….?

=>Yes, It is/ No, I t isn’t.

  • Let’s go to the….. – Ok, Let’s go…..

     Unit 7: Classroom instructions

  • ……., please
  • May I…..?

=> Yes, you can./ No, you can’t.

    Unit 8: My school things

  • I have…..
  • Do you have…?

=> Yes, I do./ No, I don’t

Unit 9: Colours.

-What colour is it ? -It’s ………..

– What colour are they ? -They’re…

      Unit 10: Break time activities

  • I …at break time.
  • What do you do at break time?

=> I……

III.  REFERENCING EXERCISES

Task 1. Read and match

1. Classroom                              a. thư viện

2. Gym                                      b. phòng tin học

3. Library                                  c. sân chơi

4. Music room                           d. phòng tập thể dục

5. Computer room                      e. phòng học

6. Playground                            f. phòng âm nhạc

 Task 2. Chọn câu trả lời đúng trong ngoặc, sau đó viết vào chỗ trống.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My) 

Task 3: Chọn ( hoặc nối) câu trả lời phù hợp

Part 1 :

1.Hello. I’m Mai. A. My name’s Quan. Nice to meet you.
2.What’s your name? B. Hi, Mai. I’m Peter.
3.My name’s Linda. Nice to meet you. C. P-E-T-E-R
4.How do you spell your name? D. My name’s Linda
5.How old are you? E. It’s my friend, Linda.
6.Is that Mary? F. Yes, it is.
7.Who’s that? G. I’m six years old.

Part 2 :

1. Good morning, class. a. No, it isn’t. It’s Hoang.
2. May I come in, sir? b. Nice to meet you, too.
3. Is your school big? c. Her name’s Phuong.
4. Be quiet! d. I’m eight years old.
5. What’s her name? e. I’m sorry.
6. Nice to meet you, Hung. f. Good morning, Miss Hoa.
7. How old are you, Lan? g. Yes, you can.
8. Is that Tuan? h. Yes, it’s big and nice.
8. Is this your desk? h. They are green and white.

Task 4: Đọc và nối

Task 5 : Trả lời các câu hỏi sau về chính mình

1. How are you ?

…………………………………..

2. What’s your name?

…………………………………..

3. How old are you?

…………………………………..

4. Are Peter and Tom your friends?

……………………………………

Task 6. Read and match. Put the words in order.

1. old / your / sister / how/ is / ?

…………………………………………………….

2. maps / room / many/ in / how / the / ?

…………………………………………………….

3. over / kitchen/ there / a / there / is

4. ………………………………………………………….

5. are / under / chairs / they / the

6. …………………………………………………………..

7. is / seven / old / she / years/ sixty

8. ………………………………………………………….

Task 7:  Read  and  match .

Task 8. Read the passage and select the correct answers .

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls and boys are chatting.

1. The students are playing in.

A. classroom                   B. schoolyard                   C. playground       D.class

2………….. are playing football.

A. Boys                          B. Girls                           C. Boys and girls   D.friends

3. ……….girls are sitting on a bench.

A. three                          B. some                           C. two                  D.all

4. Some…………… are chatting.

A. girls                           B. boys                           C. boys and girls   D. girl

Task 9: Read the paragraph and tick .

My name’s Nga. My friends and I have some pets. Phong has a cat. He keeps it in the house. Quang has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mai has two rabbits. She keeps them in the garden. Mary has a parrot. She keeps it in a cage. And I have a parrot. I keep it in the cage too.

 YesNo
0. Her name’s Nga. 
1. Phong has a dog.  
2. Quang has three tortoises.  
3. Mary has one rabbit.  

Task 10. Ghép những cụm từ bên cột A với cột B để tạo thành câu có nghĩa:

AB
1. My mothera. twelve years old.
2. She isb. a cupboard in my room.
3. There arec. this ball?
4. There isd. is cooking in the kitchen.
5. How many deskse. your shoes?
6. Whose isf. is he?
7. What color areg. three bedrooms in my house.
8. How oldh. like ice-cream
9. Has hei. are there?
10. I don’tj. got a train?

Task 11. Đọc đoạn văn và lựa chọn Đúng (T) hoặc Sai (F)

My name is Trang. I am a pupil at Ha Long Primary School. I like pets very much. I have a dog, a cat and two rabbits. This is my dog. It’s beautiful. That is my cat. It’s cute. It can catch mice. Those are my two rabbits. They are eating carrots in the garden. Oh I also have two goldfish. They are in the fish tank. How about you? Do you like pets?

1. Trang likes pets very much

2. Trang has some pets

3. Her dog isn’t beautiful

4. Her rabbits are eating tomatoes

5. She has two goldfish

Task 12. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

1. ______________________________

My name is Anna.

2. ______________________________

It is A-N-N-A.

3. ______________________________

His name is Tom.

4. ______________________________

Yes, that is John.

5. ______________________________

I am very well, thank you.

6. ______________________________

This is a pencil case.

7. ______________________________

I am nine years old.

8. ______________________________

They are Linda and Susan.

9. ______________________________

She is my friend.

10. ______________________________

That is my teacher.

11. ______________________________

My friend is eleven years old.

12. ______________________________

My rubber is blue.

13. ______________________________

My mother is in the kitchen.

14. ______________________________

This is my classroom.

15. ______________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *