Kế hoạch dạy học môn tiếng anh khối 3 Global Success – Năm học 2022- 2023

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung Ghi chú
tháng Chủ đề Tên bài học Tiết theo PPCT
Học kì 1
1 Me and my friends Làm quen với
Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 3 và các tài liệu bổ trợ liên quan
trên mạng
1    
STARTER: A. Numbers 2 Trang 7  
STARTER: B. The Alphabet 3 Trang 8  
STARTER: C. Fun Time 4 Trang 9  
2 Me and my friends Unit 1: Lesson 1: 1.2.3 5 Trang 10  
Unit
1: Lesson 1: 4.5.6
6 Trang 11  
Unit
1: Lesson 2: 1.2.3
7 Trang 12  
Unit
1: Lesson 2: 4.5.6
8 Trang 13  
3 Me and my friends Unit 1: Lesson 3: 1.2.3 9 Trang 14  
Unit
1: Lesson 3: 4.5.6
10 Trang 15  
Unit
2: Lesson 1: 1.2.3
11 Trang 16 Tích hợp HTQC
Unit
2: Lesson 1: 4.5.6
12 Trang 17  
4 Me and my friends Unit 2: Lesson 2: 1.2.3 13 Trang 18  
Unit
2: Lesson 2: 4.5.6
14 Trang 19  
Unit
2: Lesson 3: 1.2.3
15 Trang 20  
Unit
2: Lesson 3: 4.5.6
16 Trang 21  
5 Me and my friends Unit 3: Lesson 1: 1.2.3 17 Trang 22  
Unit
3: Lesson 1: 4.5.6
18 Trang 23  
Unit
3: Lesson 2:1.2.3
19 Trang 24  
Unit
3: Lesson 2: 4.5.6
20 Trang 25  
6 Me and my friends Unit 3: Lesson 3: 1.2.3 21 Trang 26  
Unit
3: Lesson 3: 4.5.6
22 Trang 27  
Unit
4: Lesson 1: 1.2.3
23 Trang 28 THLM Mĩ Thuật B8
Unit
4: Lesson 1: 4.5.6
24 Trang 29  
7 Me and my friends Unit 4: Lesson 2: 1.2.3 25 Trang 30  
Unit
4: Lesson 2: 4.5.6
26 Trang 31  
Unit
4: Lesson 3: 1.2.3
27 Trang 32  
Unit
4: Lesson 3: 4.5.6
28 Trang 33  
8 Me and my friends Unit 5: Lesson 1: 1.2.3 29 Trang 34 Tích hợp HTQC
Unit
5: Lesson 1: 4.5.6
30 Trang 35  
Unit
5: Lesson 2: 1.2.3
31 Trang 36  
Unit
5: Lesson 2: 4.5.6
32 Trang 37  
9 Me and my friends Unit 5: Lesson 3: 1.2.3 33 Trang 38  
Unit
5: Lesson 3: 4.5.6
34 Trang 39  
Review
1: 1-2
35 Trang 40  
Review
1: 3-5
36 Trang 41  
10 Me and my school Funtime 37 Trang 42 – 43  
Unit
6: Lesson 1: 1.2.3
38 Trang 44 Tích hợp HTQC
Unit
6: Lesson 1: 4.5.6
39 Trang 45  
Unit
6: Lesson 2: 1.2.3
40 Trang 46  
11 Me and my school Unit 6: Lesson 2: 4.5.6 41 Trang 47  
Unit
6: Lesson 3: 1.2.3
42 Trang 48  
Unit
6: Lesson 3: 4.5.6
43 Trang 49  
Unit
7: Lesson 1: 1.2.3
44 Trang 50  
12 Me and my school Unit 7: Lesson 1: 4.5.6 45 Trang 51  
Unit
7: Lesson 2: 1.2.3
46 Trang 52  
Unit
7: Lesson 2: 4.5.6
47 Trang 53  
Unit
7: Lesson 3: 1.2.3
48 Trang 54  
13 Me and my school Unit 7: Lesson 3: 4.5.6 49 Trang 55  
Unit
8: Lesson 1: 1.2.3
50 Trang 56 Tích hợp HTQC
Unit
8: Lesson 1: 4.5.6
51 Trang 57  
Unit
8: Lesson 2: 1.2.3
52 Trang 58  
14 Me and my school Unit 8: Lesson 2: 4.5.6 53 Trang 59  
Unit
8: Lesson 3: 1.2.3
54 Trang 60  
Unit
8: Lesson 3: 4.5.6
55 Trang 61  
Unit
9: Lesson 1: 1.2.3
56 Trang 62 Tích hợp liên môn Mĩ Thuật (Bài 3)
15 Me and my school Unit 9: Lesson 1: 4.5.6 57 Trang 63  
Unit
9: Lesson 2: 1.2.3
58 Trang 64  
Unit
9: Lesson 2: 4.5.6
59 Trang 65  
Unit
9: Lesson 3: 1.2.3
60 Trang 66  
16 Me and my school Unit 9: Lesson 3: 4.5.6 61 Trang 67  
Unit
10: Lesson 1: 1.2.3
62 Trang 68  
Unit
10: Lesson 1: 4.5.6
63 Trang 69  
Unit
10: Lesson 2: 1.2.3
64 Trang 70  
17 Me and my school Unit 10: Lesson 2: 4.5.6 65 Trang 71  
Unit
10: Lesson 3: 1.2.3
66 Trang 72  
Unit
10: Lesson 3: 4.5.6
67 Trang 73  
Review
2: 1-2
68 Trang 74  
18   Review 2: 3-5 69 Trang 75  
Funtime:
1-3
70 Trang 76 – 77  
Kiểm tra học kì 1 71    
Chữa bài kt hk1 72    
 
19 Me and my family Unit 11: Lesson 1: 1.2.3 73 Trang 6 Tích hợp HTQC
Unit 11: Lesson 1: 4.5.6 74 Trang 7  
Unit 11: Lesson 2: 1.2.3 75 Trang 8  
Unit 11: Lesson 2: 4.5.6 76 Trang 9  
20 Me and my family Unit 11: Lesson 3: 1.2.3 77 Trang 10  
Unit 11: Lesson 3: 4.5.6 78 Trang 11  
Unit 12: Lesson 1: 1.2.3 79 Trang 12  
Unit 12: Lesson 1: 4.5.6 80 Trang 13  
21 Me and my family Unit 12: Lesson 2: 1.2.3 81 Trang 14 Tích hợp HTQC
Unit 12: Lesson 2: 4.5.6 82 Trang 15  
Unit 12: Lesson 3: 1.2.3 83 Trang 16  
Unit 12: Lesson 3: 4.5.6 84 Trang 17  
22 Me and my family Unit 13: Lesson 1: 1.2.3 85 Trang 18  
Unit 13: Lesson 1: 4.5.6 86 Trang 19  
Unit 13: Lesson 2: 1.2.3 87 Trang 20  
Unit 13: Lesson 2: 4.5.6 88 Trang 21  
23 Me and my family Unit 13: Lesson 3: 1.2.3 89 Trang 22  
Unit 13: Lesson 3: 4.5.6 90 Trang 23  
Unit 14: Lesson 1: 1.2.3 91 Trang 24  
Unit 14: Lesson 1: 4.5.6 92 Trang 25  
24 Me and my family Unit 14: Lesson 2: 1.2.3 93 Trang 26 Tích hợp HTQC
Unit 14: Lesson 2: 4.5.6 94 Trang 27  
Unit 14: Lesson 3: 1.2.3 95 Trang 28  
Unit 14: Lesson 3: 4.5.6 96 Trang 29  
25 Me and my family Unit 15: Lesson 1: 1.2.3 97 Trang 30  
Unit 15: Lesson 1: 4.5.6 98 Trang 31  
Unit 15: Lesson 2: 1.2.3 99 Trang 32 Tích hợp HTQC
Unit 15: Lesson 2: 4.5.6 100 Trang 33  
26   Unit 15: Lesson 3: 1.2.3 101 Trang 34  
Unit 15: Lesson 3: 4.5.6 102 Trang 35  
Review
3: 1-2
103 Trang 36  
Review
3: 3-5
104 Trang 37  
27 Me and the world around Funtime: 1-3 105 Trang 38 – 39  
Unit 16: Lesson 1: 1,2,3 106 Trang 40 Tích hợp HTQC
Unit 16: Lesson 1: 4,5,6 107 Trang 41  
Unit 16: Lesson 2: 1,2,3 108 Trang 42  
28 Me and the world around Unit 16: Lesson 2: 4,5,6 109 Trang 43  
Unit 16: Lesson 3: 1,2,3 110 Trang 44  
Unit 16: Lesson 3: 4,5,6 111 Trang 45  
Unit 17: Lesson 1: 1,2,3 112 Trang 46  
29 Me and the world around Unit 17: Lesson 1: 4,5,6 113 Trang 47  
Unit 17: Lesson 2: 1,2,3 114 Trang 48 Tích hợp HTQC
Unit 17: Lesson 2: 4,5,6 115 Trang 49  
Unit 17: Lesson 3: 1,2,3 116 Trang 50  
30 Me and the world around Unit 17: Lesson 3: 4,5,6 117 Trang 51  
Unit 18: Lesson 1: 1,2,3 118 Trang 52  
Unit 18: Lesson 1: 4,5,6 119 Trang 53  
Unit 18: Lesson 2: 1,2,3 120 Trang 54  
31 Me and the world around Unit 18: Lesson 2: 4,5,6 121 Trang 55  
Unit 18: Lesson 3: 1,2,3 122 Trang 56  
Unit 18: Lesson 3: 4,5,6 123 Trang 57  
Unit 19: Lesson 1: 1,2,3 124 Trang 58  
32 Me and the world around Unit 19: Lesson 1: 4,5,6 125 Trang 59  
Unit 19: Lesson 2: 1,2,3 126 Trang 60 Tích hợp liên môn GDTC
Unit 19: Lesson 2: 4,5,6 127 Trang 61  
Unit 19: Lesson 3: 1,2,3 128 Trang 62  
33 Me and the world around Unit 19: Lesson 3: 4,5,6 129 Trang 63  
Unit 20: Lesson 1: 1,2,3 130 Trang 64 Tích hợp liên môn TNXH
Unit 20: Lesson 1: 4,5,6 131 Trang 65  
Unit 20: Lesson 2: 1,2,3 132 Trang 66  
34 Me and the world around Unit 20: Lesson 2: 4,5,6 133 Trang 67  
Unit 20: Lesson 3: 1,2,3 134 Trang 68  
Unit 20: Lesson 3: 4,5,6 135 Trang 69  
Review
4: 1-2
136 Trang 70  
35   Review 4: 3-5 137 Trang 71  
Funtime:
1-3
138 Trang 72 – 73  
Kiểm tra Học kì 2 139    
Chữa bài kt hk 2 140    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *