NGỮ PHÁP CẤP TỐC

BẤT BẠI ĐIỂM 9-10 TIẾNG ANH

 1. Cách phát âm bảng IPA: https://bit.ly/3I6pLcd
 2. Cách phát âm -s/-es/-ed: https://bit.ly/36cht4k
 3. Quy tắc trọng âm, nối âm: https://bit.ly/3twzthq
 4. Thì hiện tại đơn: https://bit.ly/36VWK4Q
 5. Thì hiện tại tiếp diễn: https://bit.ly/3qINLLF
 6. Thì hiện tại hoàn thành: https://bit.ly/3il3j3x
 7. Thì quá khứ đơn: https://bit.ly/3qmT7fg
 8. Thì quá khứ tiếp diễn: https://bit.ly/3KRp5YS
 9. Thì quá khứ hoàn thành: https://bit.ly/350s6a0
 10. Thì tương lai đơn và tương lai gần: https://bit.ly/3KWuduM
 11. Thì tương lai tiếp diễn: https://bit.ly/3tsEbOo
 12. Thì tương lai hoàn thành: https://bit.ly/3tA6eMh
 13. Câu bị động: https://bit.ly/3vYDEFZ
 14. Câu điều kiện (Phần 1): https://bit.ly/37BBvWk
 15. Câu điều kiện (Phần 2): https://bit.ly/3N91d4G
 16. Câu tường thuật: https://bit.ly/3qhnLXp
 17. Câu so sánh: https://bit.ly/35SLtSm
 18. Mệnh đề quan hệ: https://bit.ly/3CfW1Y1
 19. Động từ khiếm khuyết (Phần 1): https://bit.ly/3Iw0HKG
 20. Động từ khiếm khuyết (Phần 2): https://bit.ly/3tqDc1t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *