Phân biệt Hiện tại hoàn thành với Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cả hai cách dùng hiện tại hoàn thành đều đề cập đến một hành động hoặc sự việc đã hoàn thành xong trong quá khứ, nhưng có một sự khác biệt giữa hai cách dùng này.

Hiện tại hoàn thành (present perfect) thường được dùng để diễn tả một hành động hoặc sự việc xảy ra trong quá khứ mà có liên quan đến hiện tại. Ví dụ: “Tôi đã đọc quyển sách này” (I have read this book) – hành động đọc sách đã hoàn thành trong quá khứ, nhưng có liên quan đến hiện tại (vì tôi đã đọc xong).

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous) thì được dùng để diễn tả một hành động hoặc sự việc đang xảy ra từ một thời điểm trong quá khứ, và vẫn đang tiếp diễn đến hiện tại. Ví dụ: “Tôi đang đọc quyển sách này” (I have been reading this book) – hành động đọc sách bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ, và vẫn đang tiếp diễn đến hiện tại.

Hãy ấn nút Start bên dưới và lựa chọn phương án phù hợp để rèn luyện.

0

Phân biệt Hiện tại hoàn thành với Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Phân biệt Hiện tại hoàn thành với Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Hãy lựa chọn đáp án phù hợp!

1 / 12

I ……………………………… my dinner.

2 / 12

I ………………………………. the parcel.

3 / 12

At last, she …………………………… a good job.

4 / 12

He …………………………………… in this office for 15 years.

5 / 12

I …………………………….. that movie six times.

6 / 12

She ……………………………. in that flat for six years.

7 / 12

We ………………………………… anything from them yet.

8 / 12

If you ………………………………. your homework, you can watch TV.

9 / 12

I …………………………… to solve this problem for a while.

10 / 12

He ………………………….. to the US.

11 / 12

She …………………………… to Japan.

12 / 12

I ……………………………. the job.

Your score is

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *