Phân biệt Hiện tại tiếp diễn với Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Trong tiếng Anh, có hai loại thì hay bị nhầm lẫn: hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn (present continuous tense) thường được dùng để diễn tả một hành động hoặc tình trạng đang xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: “I am eating dinner now” (Tôi đang ăn tối bây giờ).

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous tense) thường được dùng để diễn tả một hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn đang tiếp tục tới thời điểm hiện tại. Ví dụ: “I have been studying for hours” (Tôi đã học giờ rồi).

Cả hai loại thì hiện tại đều diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói, nhưng chúng khác nhau về thời gian bắt đầu và tình trạng hiện tại của hành động đó.

Ấn nút Start dưới đây để rèn luyện cách phân biệt 2 thì này nhé:

0

Phân biệt Hiện tại tiếp diễn với Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Phân biệt Hiện tại tiếp diễn với Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Present Continuous vs. Present Perfect Continuous.

1 / 8

Somebody …………………………….. at the gate.

2 / 8

She …………………………….. for her exams.

3 / 8

She …………………………… at that computer for hours.

4 / 8

It …………………………..

5 / 8

You ……………………………… your time.

6 / 8

The children …………………………….. in the garden.

7 / 8

I …………………………….. English for twelve years.

8 / 8

Rani ………………………….. with her parents at the moment.

Your score is

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *