Phân biệt “No” và “Not” trong tiếng Anh

“No” và “not” là hai từ đồng nghĩa trong tiếng Anh, nhưng chúng được sử dụng trong các câu khác nhau. “No” thường được sử dụng như một trả lời ngắn gọn để phủ định một câu hỏi hoặc ý kiến. Ví dụ: “Are you coming to the party?” “No, I’m not going.”

“Not” thì thường được sử dụng để phủ định một động từ hoặc tính từ trong một câu. Ví dụ: “She is not coming to the party.” “I am not happy with your decision.”

Từ “no” và “not” cùng được sử dụng để phủ định, nhưng chúng có vai trò khác nhau trong câu. “No” được sử dụng như một trả lời hoặc để phủ định một câu hỏi, trong khi “not” được sử dụng để phủ định một động từ hoặc tính từ trong câu.

Hãy kiểm tra xem bạn có làm đúng với các tình huống dưới đây không nhé?

Ấn nút Start để bắt đầu!

0

Phân biệt "No" và "Not"

Phân biệt "No" và "Not"

1 / 12

It is ................................... secret that fortune favors the brave.

2 / 12

She is .................................. angel.

3 / 12

I called again and again but received ................................ reply.

4 / 12

She has got ................................... friends.

5 / 12

You are ................................ better than him.

6 / 12

We have ............................... time to waste.

7 / 12

................................. man is an island.

8 / 12

I can come tomorrow but .............................. on Friday.

9 / 12

He is ............................... the right person for this job.

10 / 12

There is ................................. room on the bus.

11 / 12

You will be punished if you smoke in a ............................... smoking area.

12 / 12

He is ................................. more.

Your score is

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *