Phân biệt “will” và “would”

“Will” và “would” là hai từ khác nhau trong tiếng Anh.

“Will” được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ: “I will go to the store tomorrow.” (Tôi sẽ đi cửa hàng ngày mai.)

“Would” thường được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự việc có thể xảy ra trong tương lai, hoặc để diễn tả một hành động hoặc sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng có một sự điều kiện. Ví dụ: “I would go to the store, but I don’t have a car.” (Tôi sẽ đi cửa hàng, nhưng tôi không có xe.) “Would” còn được sử dụng trong câu hỏi để xin ý kiến hoặc đề nghị. Ví dụ: “Would you like to go to the store with me?” (Bạn có muốn đi cửa hàng với tôi không?)

Ngoài ra, “will” còn có thể được sử dụng để diễn tả một sự quyết định hoặc lời hứa của một người trong tương lai. Ví dụ: “I will help you with your homework.” (Tôi sẽ giúp bạn với bài tập về nhà của bạn.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *