Should vs. Would: Phân biệt Should vs. Would

Trong tiếng Anh, từ “should” và “would” đều được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc một tình huống mong đợi xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, chúng đôi khi có một sự khác biệt nhẹ về cách sử dụng và ý nghĩa của chúng.

  • Từ “should” thường được sử dụng để biểu thị một khuyến nghị hoặc một sự mong đợi. Ví dụ: “You should study harder if you want to pass the exam.” (Bạn nên học cốt với học tập nếu muốn đạt được kết quả tốt trong kỳ thi).
  • Từ “would” thường được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc một tình huống xảy ra trong tương lai nếu điều kiện được đáp ứng. Ví dụ: “If I had a lot of money, I would travel around the world.” (Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ du lịch khắp nơi trên thế giới).

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp “should” và “would” có thể được sử dụng lẫn nhau và có ý nghĩa tương đồng. Ví dụ: “I should go to bed early tonight because I would feel better tomorrow.” (Tôi nên đi ngủ sớm hôm nay bởi vì tôi sẽ cảm thấy tốt hơn vào ngày mai).

Hãy kiểm tra bằng bài trắc nghiệm dưới đây xem bạn nắm rõ đến đâu nhé!

Ấn nào nút Start để bắt đầu!

0

Should vs. Would: Phân biệt Should vs. Would

Should vs. Would: Phân biệt Should vs. Would

1 / 12

You ……………………………. have told her. I didn’t want her to find out.

2 / 12

…………………………. I invite him?

3 / 12

I ………………………… rather you went home now.

4 / 12

……………………………. I send her an invite?

5 / 12

If she worked more diligently, she ……………………… get a promotion.

6 / 12

You ………………………….. have told me before borrowing my car.

7 / 12

She ………………………… be informed.

8 / 12

People …………………….. mind their own business.

9 / 12

I knew that I ………………………… let go of him but it was difficult.

10 / 12

I ………………………………. be grateful for an early reply.

11 / 12

If she left office at six, she ……………………… be here soon.

12 / 12

I …………………………. call you if I needed help.

Your score is

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *