Bài tập anh 7 GLOBAL SUCCESS kì 2

UNIT 7: TRAFFIC (GIAO THÔNG) A. VOCABULARY bumpy        /bʌmpɪ/        lồi lõm, nhiều ổ gà cross the road         /krɒs/ /ðə/ /rəʊd/ (v.phr)         qua đường crowded         /ˈkraʊdɪd/ (adj)         đông đúc cycle lane         /ˈsaɪkl leɪn/ (n.phr)         làn đường xe đạp crossroads        /ˈkrɒsrəʊdz/ (n)...