TÀI LIỆU LUYỆN THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH

Topic 1: What are the benefits and difficulties of studying online.

Nowadays studying online becomes popular all over the world. In my opinion, it has both benefits and disavantages.

– Firstly let me talk about the benefits.

Firstly, we can stay at home to learn and it is a comfortable place for us to acquire knowledge.

Secondly , we do not have to worry about study time because learning online is flexible. Teachers also provide us with flexible lessons to meet our needs.

The last advantage is that we can store study materials by recording our lessons.

– Now let me talk about the difficulties.

* To study online we need to have a (proper) devices such as a smartphone, laptop or a tablet which is quite expensive you also need a good Wi-Fi connection too. If you don’t have any of these you cannot study online.

* Moreover studying online is sometimes boring and I can fall asleep very easily on my bed and it’s difficult to control students because sts can search other websites like zalo, facebook or game online……

That’s all about my topic. Thank you very much for listening!

1. Do you often use the Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2. How often do you use the Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3. What do you use the Internet for? / Do you use internet for fun or studying?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

4. How many hours a day do you use the Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5. What websites do you often surf?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

6. What do you think is the benefits of using the Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

7. Do you think the Internet has any disadvantages?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

8. What do you like to do on the internet? / Do you often play games, watch cartoons and films or look for information?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

9. Does the Internet help you learn English better?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

10. What kind of English videos do you often watch on the Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

11. How old do you think children should start to use the Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

12. What do you like most about using the Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

13. What don’t you like most about using the Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

14. Are you Internet addictor?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

15. How does Internet help you in your study?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

16. When did you first use the Internet? / How long have you been using the Internet?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

17. Do you parrent allow you to use the Internet every day?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

18. Do you have any online classes?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

19. Do you teachers give you homework through the Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

20. Have you ever chatted on the internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

21. What devices do you use to access the internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

22. Who uses the internet most in your family?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

23. How has the internet helped the students during the Covid 19 outbreak?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

24. Do you think the Internet is necessary for Primary students?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

25. Do you think the Internet is harmful to your health? How is it harmful?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Chủ đề 1: Lợi ích và khó khăn khi học trực tuyến

Ngày nay việc học trực tuyến trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Theo tôi, nó có cả lợi ích và bất lợi.

– Đầu tiên tôi xin nói về lợi ích.

Thứ nhất, chúng ta có thể ở nhà để học và đó là một nơi thoải mái để chúng ta tiếp thu kiến ​​thức.

Thứ hai, chúng ta không phải lo lắng về thời gian học vì học trực tuyến rất linh hoạt. Giáo viên cũng cung cấp cho chúng tôi các bài học linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi.

Ưu điểm cuối cùng là chúng ta có thể lưu trữ tài liệu học tập bằng cách ghi lại các bài học của mình.

– Bây giờ hãy để tôi nói về những khó khăn.

* Để học trực tuyến, chúng ta cần có một thiết bị (phù hợp) như điện thoại thông minh, máy tính xách tay hoặc máy tính bảng khá đắt tiền, bạn cũng cần có kết nối Wi-Fi tốt. Nếu bạn không có bất kỳ thứ gì trong số này, bạn không thể học trực tuyến.

* Hơn nữa học online nhiều khi chán và rất dễ ngủ gục trên giường và khó kiểm soát học sinh vì st có thể search các web khác như zalo, facebook hay game online……

Đề tài của mình chỉ có vậy thôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe!

1. Bạn có thường xuyên sử dụng Internet không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2. Bạn sử dụng Internet thường xuyên như thế nào?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3. Bạn sử dụng Internet để làm gì? / Bạn sử dụng internet để giải trí hay học tập?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

4. Bạn sử dụng Internet bao nhiêu giờ một ngày?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5. Bạn thường lướt những trang web nào?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

6. Theo bạn lợi ích của việc sử dụng Internet là gì?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

7. Bạn có nghĩ rằng Internet có bất kỳ nhược điểm nào không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

8. Bạn thích làm gì trên internet? / Bạn có thường chơi trò chơi, xem hoạt hình và phim hoặc tìm kiếm thông tin không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

9. Internet có giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

10. Loại video tiếng Anh nào bạn thường xem trên Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

11. Bạn nghĩ trẻ em nên bắt đầu sử dụng Internet từ bao nhiêu tuổi?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

12. Bạn thích điều gì nhất khi sử dụng Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

13. Bạn không thích điều gì nhất khi sử dụng Internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

14. Bạn có nghiện Internet không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

15. Internet giúp gì cho việc học của bạn?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……………………………………

16. Lần đầu tiên bạn sử dụng Internet là khi nào? / Bạn đã sử dụng Internet được bao lâu rồi?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……………………………………

17. Bố mẹ bạn có cho phép bạn sử dụng Internet hàng ngày không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

18. Bạn có lớp học trực tuyến nào không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

19. Thầy cô có giao bài tập cho bạn qua Internet không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

20. Bạn đã bao giờ chat trên mạng chưa?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

21. Bạn sử dụng thiết bị nào để truy cập internet?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

22. Ai sử dụng internet nhiều nhất trong gia đình bạn?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

23. Internet đã giúp gì cho sinh viên trong đợt bùng phát Covid 19?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

24. Theo bạn, Internet có cần thiết cho học sinh Tiểu học không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

25. Bạn có nghĩ rằng Internet có hại cho sức khỏe của bạn không? Nó có hại như thế nào?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Topic 2. There are many festivals in our culture. Talk about the one you like best and how you celebrate it.

As you know, there are many festivals in our country, but I like Tet holiday the most because it’s one of the most famous traditional festivals in Viet Nam. It’s a special occasion for everyone to gather together. It often lasts for one week.

Before Tet, people always celebrate by going shopping for food, candies, clothes, flowers, cumquat tree and so on; decorating their houses, making Banh Chung, having a big party and going to the pogoda to pray for peace and health. Besides, most of the streets also are decorated beautifully with flowers, lanterns and colourful lights.

During Tet, we wear our best clothes and spend more time on visiting our grandparents and relatives to give them the best wishes for new year. I like this activity most because I can get a lot of lucky money from them. We also enjoy many traditional delicious dishes such as Banh Chung, Banh Tet, Gio, Cha, Xoi and candies. We often behave each other very well and try to avoid argument or saying any bad things. Finally we relax ourselves and get ready for coming back to work and study.

In short, Tet is a wonderful time for everyone after a hard – working year.

Thank you for your attention today!

Would you like to give some questions, please?

1. Can you list some festivals you know?

Yes, I’d love to. They are The Mid -Autumn festival (15/8 lunar), …….

2. What are some Tet dishes?

They’re Banh Chung- a savory sticky rice cake, Banh Day, can, candied ginger, candied coconut.

4. What do we ate Banh Day with?

We often eat with Gio Lua- a very smooth pork sausage.

5. What are the other Tet customs?

“Xong dat”. On the first day of the new year, we invite s guest who we think will bring us good luck.

6. How do you understand “ people often don’t eat squid”?

It means that in the year of Rooster, we might not eat chicken meat. In the year of the Dog, we might not eat dog meat. It sounds very funny, doesn’t it?

7. What do people often avoid to do during Tet?

People often avoid arguing and saying bad things.

8. Do you like going to pagoda?

Yes, of course. Because I want to pray for the good things with my family.

9. Which country has Tet like in Viet Nam?

What do you usually do before Tet? What do you do at Tet?

What do you buy at Tet? How do you decorate your house?

Do you get luckey money? Who do you get luckey money from?

What do you do during Tet? How long does it last?

What do you do on the first day of Tet? What do you do on the second day ?

Who do you visit during Tet?

 1. Can you name some famous festivals in Viet Nam?

There are many famous festivals in Viet Nam such as: Mid-Autumn festival, Lim festival, Hoi An Lantern festival, Phu Day festival.

 1. What is the similar between two these holidays? Tet holiday and Mid- Autumn festival?

The similarity between two these holidays is that children have school off and receive many presents.

 1. Do you celebrate Halloween in the same way in Viet Nam?

No. Because Halloween is not traditional festival.

 1. What did you do to celebrate the Mid- Autumn festival this year?

I make many paper laterns with my friends and get to participate in lion dances and wear funny masks.

 1. Do you think you will enjoy these festivals when you’re older?

Yes, I think I will still enjoy these festivals because they contain many good traditions of our nation.

 1. Do you know which countries celebrated Lunar New Year like Viet Nam?

I think Korea and Chine celebrate the Lunar New Year like in Viet Nam.

 1. How do you feel when Tet is coming?
 2. I feel very happy and exciting when Tet is coming because I have school off, get a lot of lucky money and play with my friend without worring about my study.
 3. What won’t you do on Tet holiday?

I won’t go to school and older people won’t go to work on Tet holoday.

 1. What should people do at Tet?

People should go shopping, clean and decorate their houses…

What shouldn’t people do at Tet?

People shouldn’t argue and say bad things.

 1. Can you list some traditional food at Tet?There are many traditional foods at Tet such as: Chung cake, Jam, Pickled Onions.
 2. What is your favourite food at Tet?

Chung cake is my favourite food at Tet. Tasty and savory Chung cake is made from sticky rice, green beans, and pork, which is wrapped in green leaves

 1. How will you spend your lucky money? = What will you do with your lucky money?

I will spend my lucky money to buy school things and clothes.

 1. What do you usually do to welcome a new year?

I go shopping with my mother, clean, decorate my house, tiny my room, go to the pagoda to pray for peace and health.

 1. Talk about three things or activities you like best about Tet.

Three things I like best at Tet: kumquat tree, lucky money and fireworks.

Three activites I like best at Tet:

+ Going shopping for food, drink and new clothes.

+ Watching firework displays

+ Getting lucky money and visiting my grandparents.

Chủ đề 2. Có rất nhiều lễ hội trong nền văn hóa của chúng tôi. Nói về một trong những bạn thích nhất và làm thế nào bạn ăn mừng nó.

Như bạn đã biết, có rất nhiều lễ hội ở đất nước chúng tôi, nhưng tôi thích ngày Tết nhất vì đó là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Đó là một dịp đặc biệt để mọi người quây quần bên nhau. Nó thường kéo dài trong một tuần.

Trước Tết, mọi người luôn ăn mừng bằng cách đi mua thức ăn, bánh kẹo, quần áo, hoa, cây quất, v.v.; trang trí nhà cửa, gói bánh chưng, tổ chức tiệc lớn và đi chùa cầu bình an, sức khỏe. Bên cạnh đó, hầu hết các con phố cũng được trang trí đẹp mắt với hoa, đèn lồng và đèn nhiều màu sắc.

Trong dịp Tết, chúng ta mặc những bộ quần áo đẹp nhất và dành nhiều thời gian hơn để thăm ông bà và họ hàng để chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Tôi thích hoạt động này nhất vì tôi có thể nhận được rất nhiều tiền may mắn từ họ. Chúng tôi cũng được thưởng thức nhiều món ăn ngon truyền thống như bánh chưng, bánh tét, giò, chả, xôi và bánh kẹo. Chúng tôi thường cư xử với nhau rất tốt và cố gắng tránh tranh cãi hoặc nói bất cứ điều gì không hay. Cuối cùng, chúng tôi thư giãn và sẵn sàng quay trở lại làm việc và học tập.

Tóm lại, Tết là khoảng thời gian tuyệt vời cho tất cả mọi người sau một năm làm việc vất vả.

Cảm ơn bạn đã quan tâm của bạn ngày hôm nay!

Bạn có muốn đưa ra một số câu hỏi, xin vui lòng?

1. Bạn hãy liệt kê một số lễ hội mà bạn biết?

Vâng, tôi rất sẵn lòng. Đó là Tết Trung thu (15/8 âm lịch),…….

2. Tết có mấy món?

Đó là bánh chưng- một loại bánh nếp mặn, bánh dày, đồ hộp, kẹo gừng, kẹo dừa.

4. Ăn bánh dày với gì?

Chúng tôi thường ăn với Giò Lụa – một loại giò heo rất mịn.

5. Tết có gì khác phong tục?

“Xông đất”. Vào ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi mời vị khách mà chúng tôi nghĩ sẽ mang lại may mắn cho chúng tôi.

6. Bạn hiểu thế nào là “người ta thường không ăn mực”?

Nghĩa là năm Đinh Dậu không được ăn thịt gà. Năm Mậu Tuất không được ăn thịt chó. Nghe có vẻ rất buồn cười phải không?

7. Mọi người thường tránh làm gì trong dịp Tết?

Người ta thường tránh tranh cãi và nói xấu nhau.

8. Bạn có thích đi chùa không?

Vâng tất nhiên. Vì tôi muốn cầu mong những điều tốt lành đến với gia đình mình.

9. Nước nào có Tết giống Việt Nam?

Bạn thường làm gì trước Tết? Bạn làm gì vào Tết?

Bạn mua gì vào dịp Tết? Làm thế nào để bạn trang trí ngôi nhà của bạn?

Bạn có nhận được tiền lì xì không? Bạn nhận tiền lì xì từ ai?

Bạn làm gì trong dịp Tết? Nó kéo dài bao lâu?

Bạn làm gì vào ngày đầu tiên của Tết? Bạn làm gì vào ngày thứ hai?

Bạn đến thăm ai trong dịp Tết?

1. Bạn có thể kể tên một số lễ hội nổi tiếng ở Việt Nam?

Có rất nhiều lễ hội nổi tiếng ở Việt Nam như: Tết Trung thu, hội Lim, lễ hội đèn lồng Hội An, lễ hội Phủ Dầy.

2. Hai ngày lễ này có gì giống nhau? Nghỉ Tết và Tết Trung thu?

Điểm giống nhau giữa hai ngày lễ này là trẻ em được nghỉ học và nhận được nhiều quà.

3. Bạn có tổ chức Halloween theo cách tương tự ở Việt Nam không?

Không. Bởi vì Halloween không phải là lễ hội truyền thống.

4. Tết Trung thu năm nay bạn đã làm gì?

Tôi cùng các bạn làm nhiều con lân bằng giấy và được tham gia múa lân và đeo những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh.

5. Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ tận hưởng những lễ hội này khi bạn lớn hơn không?

Vâng, tôi nghĩ rằng tôi sẽ vẫn thích những lễ hội này bởi vì chúng chứa đựng nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng tôi.

6. Bạn có biết quốc gia nào đón Tết Nguyên Đán giống Việt Nam không?

Tôi nghĩ Hàn Quốc và Trung Quốc đón Tết Nguyên đán giống như ở Việt Nam.

7. Bạn cảm thấy thế nào khi Tết sắp đến?

8. Tết đến em thấy rất vui và phấn khởi vì được nghỉ học, được lì xì nhiều và được chơi với bạn mà không lo học hành.

9. Bạn sẽ không làm gì vào ngày Tết?

Tôi sẽ không đi học và những người lớn tuổi sẽ không đi làm vào ngày Tết.

10. Mọi người nên làm gì vào dịp Tết?

Mọi người nên đi mua sắm, dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa…

Mọi người không nên làm gì vào dịp Tết?

Mọi người không nên tranh luận và nói những điều tồi tệ.

11. Bạn có thể liệt kê một số món ăn truyền thống trong ngày Tết không? Có rất nhiều món ăn truyền thống trong ngày Tết như: Bánh chưng, mứt, dưa hành.

12. Món ăn yêu thích của bạn vào ngày Tết là gì?

Bánh chưng là món ăn yêu thích của tôi vào dịp Tết. Bánh Chưng thơm ngon được làm từ gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn, được gói trong lá xanh

13. Bạn sẽ lì xì như thế nào? = Bạn sẽ làm gì với số tiền lì xì của mình?

Tôi sẽ dành số tiền may mắn của mình để mua đồ dùng học tập và quần áo.

14. Bạn thường làm gì để chào đón một năm mới?

Tôi cùng mẹ đi mua sắm, dọn dẹp, trang trí nhà cửa, trang trí phòng ốc, đi chùa cầu bình an và sức khỏe.

15. Nói về ba điều hoặc hoạt động mà bạn thích nhất về Tết.

Ba điều tôi thích nhất vào ngày Tết: cây quất, lì xì và pháo hoa.

Ba hoạt động tôi thích nhất vào dịp Tết:

+ Đi mua sắm đồ ăn, thức uống và quần áo mới.

+ Xem bắn pháo hoa

+ Được lì xì và thăm ông bà.

Topic 3. What kinds of favorite activities do you often do in your free time? Which one do you like , playing or watching?

Good morning, teachers and friends. My name’s Peter. I’m ten years old. I study at Nam Duong Primary School. I’m very happy to be here in the English Speaking Contest today. Now, I would like to talk about my topic: My favorite leisure activities and the reasons why I choose it.

Leisure time is necessary and important for people after hard working and studying day. Each of us has different free time activities because we have different likes and hobbies. My favourite leisure activities are watching cartoons and playing badminton.

First of all, I really enjoy watching English cartoons, fairy tales or videos on TV to learn English. My favourite cartoons are Conan, Tom and Jerry and Doraemon. However, the cartoons I love most is Doraemon. It’s a Japanese story about Nobita and his friend. I like Doraemom because he’s kind and he has a magic bag. Watching cartoons and videos help me improve my English skills and build up my English vocaburlary effectively.

Moreover, I’m fond of playing badminton. In my free time, I often play badminton with my classmates or my dad. When I play badminton, I feel myself happy and comfortable. Badminton helps me keep fit and stay healthy.

In short, in my free time I like watching English cartoons and playing badminton. What about you? What do you like doing in your free time?

Thank you very much for listening!

Questions

 1. What kinds of leisure activities do you enjoy playing or watching?

I like both playing and watching .It depends on the weather and my feeling.

 1. Why do you prefer this activity?

I like this activity because it has many benefits to me.

 1. How do you benefit from this activity?

-I feel relax, be healthier and have many friends.

 1. Do you have any hobbies and interests?

Yes, I like reading comic books, playing chess with my father and singing English songs.

 1. What do you often do in your free time/ spare time/ leisure time?

I often read comic books, play chess or sing listen to English songs.

 1. What do you like doing at the weekend?

I like visiting my grandparents at the weekend.

 1. What do teenagers like doing in the country?

They like watching TV and I think now they like playing games , using social networks like zalo,facebook,tiktok, you tube…….

 1. How much time do you spend on your hobby?

I often spend 20 minutes listening to English music.

 1. Do you like to spend your free time with your family or friends?

I like spend my free time for my friends.

 1. Which indoor activities do you like best?

I like playing chess with my friends.

1. What do you often do in your free time? / What is your favourite free time activities?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2. Do you like playing or watching? Why?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3. Do you like reading books? How often do you read book? What’s your favourite book? Who is the main character in your favourite book? Why do you like him / her?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

4. Do you like watching TV? What TV programms do you enjoy?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5. what do you often do after school,

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

6. Do you play any sports? What sports do you play? How often do you play? And Who do you play with?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

7. Why do you play sports? Do you think what are the benefits of playing sports?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

8. Do you prefer indoor activities to outdoor ones?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

9. What is the most popular sports in your country,

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

10. What are the most popular activities in your school?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

11. Do you like riding a bike? What are the advantages of riding a bike?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

12. What do you do in your free time to improve your English skills?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

13. What skill do you think is most difficult to improve?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

14. What do you do to improve your listening skills?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

15. Do you often watch English videos on the Internet? What videos / websites do you often watch?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

16. Do you like music? What kinds of music do you like? How often do you listen to music?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

17. Who is your favourite singer?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

18. What do you think is the benefits of listening to music?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

19. Do you often watch English cartoons? What is your favourite cartoon? Who is your favourite character? Why do you like him / her?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

20. Do you prefer computer games than traditional games? Why?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

21. Are computer games good for children health?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

22. Do you think children should play computer games very often? Why/ Why not?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

hủ đề 3. Bạn thường làm những hoạt động yêu thích nào trong thời gian rảnh rỗi? Cái nào bạn thích, đang chơi hay đang xem?

Chào buổi sáng các thầy cô và các bạn. Tên tôi là Peter ………………………… Tôi mười tuổi. Tôi học tại trường tiểu học Nam Dương. Tôi rất vui khi có mặt ở đây trong Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh ngày hôm nay. Bây giờ, tôi muốn nói về chủ đề của mình: Hoạt động giải trí yêu thích của tôi và lý do tại sao tôi chọn nó.

Thời gian giải trí là cần thiết và quan trọng đối với con người sau một ngày làm việc và học tập vất vả. Mỗi chúng ta có những hoạt động thời gian rảnh rỗi khác nhau bởi vì chúng ta có sở thích và sở thích khác nhau. Các hoạt động giải trí yêu thích của tôi là xem phim hoạt hình và chơi cầu lông.

Trước hết, tôi thực sự thích xem phim hoạt hình tiếng Anh, truyện cổ tích hoặc video trên TV để học tiếng Anh. Phim hoạt hình yêu thích của tôi là Conan, Tom và Jerry và Doraemon. Tuy nhiên, bộ phim hoạt hình tôi yêu thích nhất là Doraemon. Đó là một câu chuyện Nhật Bản về Nobita và bạn của cậu ấy. Tôi thích Doraemom vì anh ấy tốt bụng và anh ấy có chiếc túi thần kỳ. Xem phim hoạt hình và video giúp tôi cải thiện kỹ năng tiếng Anh và xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh hiệu quả.

Hơn nữa, tôi thích chơi cầu lông. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường chơi cầu lông với các bạn cùng lớp hoặc bố của tôi. Khi tôi chơi cầu lông, tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Cầu lông giúp tôi giữ dáng và khỏe mạnh.

Tóm lại, trong thời gian rảnh tôi thích xem phim hoạt hình tiếng Anh và chơi cầu lông. Thế còn bạn? Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe!

Câu hỏi

1. Những loại hoạt động giải trí nào bạn thích chơi hoặc xem?

Tôi thích cả chơi và xem. Nó phụ thuộc vào thời tiết và cảm giác của tôi.

2. Tại sao bạn thích hoạt động này?

Tôi thích hoạt động này vì nó mang lại nhiều lợi ích cho tôi.

3. Bạn được lợi gì từ hoạt động này?

-Tôi cảm thấy thư giãn, khỏe mạnh hơn và có nhiều bạn bè.

4. Bạn có sở thích và sở thích nào không?

Vâng, tôi thích đọc truyện tranh, chơi cờ với bố và hát những bài hát tiếng Anh.

5. Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi/ rảnh rỗi/ giải trí?

Tôi thường đọc truyện tranh, chơi cờ hoặc nghe các bài hát tiếng Anh.

6. Bạn thích làm gì vào cuối tuần?

Tôi thích đến thăm ông bà của tôi vào cuối tuần.

7. Thanh thiếu niên thích làm gì ở nông thôn?

Họ thích xem TV và tôi nghĩ bây giờ họ thích chơi game, sử dụng mạng xã hội như zalo, facebook, tiktok, you tube…….

8. Bạn dành bao nhiêu thời gian cho sở thích của mình?

Tôi thường dành 20 phút để nghe nhạc tiếng Anh.

9. Bạn có thích dành thời gian rảnh rỗi cho gia đình hoặc bạn bè không?

Tôi thích dành thời gian rảnh của tôi cho bạn bè của tôi.

10. Bạn thích hoạt động trong nhà nào nhất?

Tôi thích chơi cờ vua với bạn bè của tôi.

1. Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi? / Hoạt động thời gian rảnh yêu thích của bạn là gì?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2. Bạn thích chơi hay xem? Tại sao?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3. Bạn có thích đọc sách không? Bạn đọc sách bao lâu một lần? cuốn sách yêu thích của bạn là gì? Ai là nhân vật chính trong cuốn sách yêu thích của bạn? Tại sao bạn lại thích anh ấy/cô ấy?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

4. Bạn có thích xem TV không? Bạn thích những chương trình truyền hình nào?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5. bạn thường làm gì sau giờ học,

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

6. Bạn có chơi môn thể thao nào không? Bạn chơi môn thể thao nào? Bao lâu bạn chơi? Và bạn chơi với ai?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

7. Tại sao bạn chơi thể thao? Bạn có nghĩ những lợi ích của việc chơi thể thao là gì không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

8. Bạn thích hoạt động trong nhà hơn ngoài trời?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

9. Môn thể thao phổ biến nhất ở nước bạn là gì,

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

10. Các hoạt động phổ biến nhất ở trường của bạn là gì?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

11. Bạn có thích đi xe đạp không? Những lợi thế của việc đi xe đạp là gì?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

12. Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

13. Kỹ năng nào bạn nghĩ là khó cải thiện nhất?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

14. Anh/chị để làm gì để cải thiện kỹ năng nghe của mình?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

15. Bạn có hay xem các video tiếng Anh trên Internet không? Bạn thường xem những video/trang web nào?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

16. Bạn có thích âm nhạc không? Loại âm nhạc bạn thích? Bạn nghe nhạc thường xuyên như thế nào?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

17. Ai là ca sĩ yêu thích của bạn?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

18. Theo bạn lợi ích của việc nghe nhạc là gì?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

19. Bạn có hay xem phim hoạt hình tiếng Anh không? phim hoạt hình yêu thích của bạn là gì? nhân vật yêu thích của bạn là ai? Tại sao bạn lại thích anh ấy/cô ấy?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

20. Bạn thích trò chơi máy tính hơn trò chơi truyền thống? Tại sao?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

21. Trò chơi điện tử có tốt cho sức khỏe của trẻ không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

22. Bạn có nghĩ rằng trẻ em nên chơi game trên máy tính thường xuyên không? Tại sao tại sao không?

Topic 4: What should students do to make their school a better place?

Good morning, teachers and friends. My name’s Peter. I’m ten years old. I study at Nam Duong Primary School. I’m very happy to be here in the English Speaking Contest today. Now, I would like to talk about my topic: What should students do to make their school a better place?

You see, we are students. Each day at school is a happy day. To make my school better. I think students should do the following things:

Firstly, we should try our best to study hard to get good results. So my school will have high quality.

Secondly, we should take part in school activities like sports festivals, music festival, math club, English speaking club and so on.

Thirdly, we should get on well with our classmates and other students. Respect my teachers to make my school become friendlier.

Furthermore, we should keep our school green, clean and pretty. Everyday, we should collect the rubbish and put into the dustbin. We should plant and take care of the trees and flowers in the school garden.

Finally, as for me, to make my school better, I think I should do above mentioned things.

Thank you for listening!

Questions

1, Describe your school

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2, Which place do you like best in your school?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3, What activities do you like most at your school?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4, How many days a week do you go to school?

I go to school 5 days a week from Monday to Friday .

5, What do you like best about your school?

Well, What I like best aout my school is that there is having friends and teachers by my side everytime I need .

6, What are the teachers like?

To be honest , Our teachers are well – understanding, kind , friendly but sometimes very strict when we make mistakes .

7, What are the students like?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8, What do the students do at break time?

In my opinion . Break time is a great time for students to relax . Some girls play skipping , some boys play football . Others like reading comics or talking with friends ……

9, What do you do at school every day?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10, What would you do to make your school better?

Chủ đề 4: Học sinh nên làm gì để trường học trở nên tốt đẹp hơn?

Chào buổi sáng các thầy cô và các bạn. Tên tôi là Peter. Tôi mười tuổi. Tôi học tại trường tiểu học Nam Dương. Tôi rất vui khi có mặt ở đây trong Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh ngày hôm nay. Bây giờ, tôi muốn nói về chủ đề của mình: Học sinh nên làm gì để trường học trở nên tốt đẹp hơn?

Bạn thấy đấy, chúng tôi là sinh viên. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Để làm cho trường học của tôi tốt hơn. Tôi nghĩ học sinh nên làm những việc sau:

Thứ nhất, chúng ta nên cố gắng học tập chăm chỉ để đạt được kết quả tốt. Như vậy trường tôi sẽ có chất lượng cao.

Thứ hai, chúng ta nên tham gia các hoạt động của trường như lễ hội thể thao, lễ hội âm nhạc, câu lạc bộ toán học, câu lạc bộ nói tiếng Anh, v.v.

Thứ ba, chúng ta nên hòa thuận với các bạn cùng lớp và các sinh viên khác. Tôn trọng giáo viên của tôi để làm cho trường học của tôi trở nên thân thiện hơn.

Hơn nữa, chúng ta nên giữ cho trường học của chúng ta xanh, sạch và đẹp. Hàng ngày, chúng ta nên thu gom rác và bỏ vào thùng rác. Chúng ta nên trồng và chăm sóc cây và hoa trong vườn trường.

Cuối cùng, đối với tôi, để làm cho trường của tôi tốt hơn, tôi nghĩ rằng tôi nên làm những điều đã đề cập ở trên.

Cám ơn vì đã lắng nghe!

Câu

1, Tả ngôi trường của em

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2, Nơi nào bạn thích nhất trong trường học của bạn?

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …….

3, Bạn thích hoạt động nào nhất ở trường mình?

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……

4, Bạn đi học mấy ngày một tuần?

Tôi đi học 5 ngày một tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

5, Bạn thích điều gì nhất ở trường của bạn?

Chà, điều tôi thích nhất ở trường của tôi là luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần.

6, Giáo viên như thế nào?

Thành thật mà nói, giáo viên của chúng tôi rất hiểu biết, tốt bụng, thân thiện nhưng đôi khi rất nghiêm khắc khi chúng tôi mắc lỗi.

7, Học sinh như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……

8, Học sinh làm gì vào giờ giải lao?

Theo ý kiến ​​của tôi . Giờ giải lao là thời gian tuyệt vời để học sinh thư giãn. Một số bạn nữ chơi nhảy dây, một số bạn nam chơi bóng đá. Những người khác thích đọc truyện tranh hoặc nói chuyện với bạn bè……

9, Bạn làm gì ở trường mỗi ngày?

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……

10, Bạn sẽ làm gì để trường học tốt hơn?

Topic 5: Do you think the Internet is necessary for primary students? Why or why not?

Good morning, teachers and friends. My name’s Peter. I’m ten years old. I study at Nam Duong Primary School. I’m very happy to be here in the English Speaking Contest today. Now, I would like to talk about my topic: Do you think the Internet is necessary for primary students? Why or why not?

Well, internet is a wonderful invention of human. It has many advantages . And It’s very necessary for primary students because of the following reasons

Firstly, students can study easily through Internet. Thanks to internet, I can learn English online with my teacher three times a week at anytime and anywhere without going to class.

Secondly, Internet helps us self-study. Sometimes, I surf the internet to look for information to expand my knowledge.

Lastly, Internet helps teachers and students get connected through Zalo or Microsoft Team. My teachers usually assign us homework when we are off school

All above reasons, I think that internet is important for primary students but we shouldn’t abuse the internet and should use it in a proper way.

That’s all about my topic. Thank you for your listening.

 1. Do you often use the internet? How often do you use the internet?

Yes, I do. I often use the Internet every day to learn English.

 1. When did you first use the internet?

I used the Internet when I was 5.

 1. Who use the internet most in your family?

My mother uses the Internet most in my family because of her work.

 1. Do you use internet for fun or studying? What do use the internet for?

I use the Internet for studying and sometimes for fun or relaxing

 1. What is the best thing about the internet?

We can search any information that we want.

 1. Have you ever chatted on the internet?

Yes, I have. I have chatted online with my friends and my relative.

 1. How has the internet helped the students during the Covid 19 outbreak?

Thanks to Internet, teachers and students get connected and teachers can assign homework us when we were school off.

 1. What do you like to do on the internet?

I want to look for some information about my lessons and sometimes I listen to English songs.

 1. How do use the internet to study?

I look up the new words and grammars.

 1. Do you have any online classes?

Yes, I have an English class online.

 1. Is there anything that you don’t like about the internet?

There are many bad things such as violence, crime…so on and the children maybe imitate (bắt chước)

 1. What devices do you use to access the internet?

I use the computer and Ipad to access the internet.

Chủ đề 5: Theo bạn, Internet có cần thiết cho học sinh tiểu học không? Tại sao hay tại sao không?

Chào buổi sáng các thầy cô và các bạn. Tên tôi là Peter. Tôi mười tuổi. Tôi học tại trường tiểu học Nam Dương. Tôi rất vui khi có mặt ở đây trong Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh ngày hôm nay. Bây giờ, tôi xin nói về chủ đề của mình: Theo bạn, Internet có cần thiết cho học sinh tiểu học không? Tại sao hay tại sao không?

Vâng, internet là một phát minh tuyệt vời của con người. Nó có nhiều ưu điểm. Và nó rất cần thiết cho học sinh tiểu học vì những lý do sau

Thứ nhất, học sinh có thể học dễ dàng qua Internet. Nhờ có internet, tôi có thể học tiếng Anh trực tuyến với giáo viên ba lần một tuần vào mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến lớp.

Thứ hai, Internet giúp chúng ta tự học. Đôi khi, tôi lướt mạng để tìm kiếm thông tin để mở rộng kiến ​​thức của mình.

Cuối cùng, Internet giúp giáo viên và học sinh kết nối với nhau thông qua Zalo hoặc Microsoft Team. Thầy cô thường giao bài tập cho chúng em khi chúng em được nghỉ học

Tất cả những lý do trên, em nghĩ rằng internet rất quan trọng đối với học sinh tiểu học nhưng chúng ta không nên lạm dụng internet mà nên sử dụng nó một cách hợp lý.

Đó là tất cả về chủ đề của tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

1. Bạn có thường xuyên sử dụng internet không? Bạn có thường xuyên sử dụng internet không?

Em đồng ý. Tôi thường sử dụng Internet mỗi ngày để học tiếng Anh.

2. Lần đầu tiên bạn sử dụng internet là khi nào?

Tôi sử dụng Internet khi tôi 5 tuổi.

3. Ai sử dụng Internet nhiều nhất trong gia đình bạn?

Mẹ tôi sử dụng Internet nhiều nhất trong gia đình tôi vì công việc của bà.

4. Bạn sử dụng internet để giải trí hay học tập? Sử dụng internet để làm gì?

Tôi sử dụng Internet để học tập và đôi khi để giải trí hoặc thư giãn

5. Điều tuyệt vời nhất về Internet là gì?

Chúng tôi có thể tìm kiếm bất kỳ thông tin mà chúng tôi muốn.

6. Bạn đã bao giờ chat trên mạng chưa?

Vâng tôi có. Tôi đã trò chuyện trực tuyến với bạn bè và người thân của tôi.

7. Internet đã giúp gì cho sinh viên trong đợt bùng phát Covid 19?

Nhờ có Internet, thầy và trò được kết nối với nhau và thầy cô có thể giao bài tập về nhà cho chúng tôi khi chúng tôi nghỉ học.

8. Bạn thích làm gì trên internet?

Tôi muốn tìm kiếm một số thông tin về các bài học của tôi và đôi khi tôi nghe các bài hát tiếng Anh.

9. Sử dụng internet để học như thế nào?

Tôi tra từ mới và ngữ pháp.

10. Bạn có lớp học trực tuyến nào không?

Vâng, tôi có một lớp học tiếng Anh trực tuyến.

11. Có điều gì khiến bạn không thích về Internet không?

Có rất nhiều điều xấu như bạo lực, tội ác… và trẻ em có thể bắt chước theo.

12. Bạn sử dụng thiết bị nào để truy cập internet?

Tôi sử dụng máy tính và Ipad để truy cập internet.

Topic 6. Talk about your favourite book and suggest some ways to improve your reading skills?

Good morning, teachers and friends. My name’s Peter. I’m ten years old. I study at Nam Duong Primary School. I’m very happy to be here in the English Speaking Contest today. Now, I would like to talk about my topic: Talk about your favourite book and suggest some ways to improve your reading skills?

I am telling you about my favorite book. In my free time, I usually like reading comic books and one of them is Doraemon series.

It has many short stories about two main characters Doraemon and Nobita. Doraemon is a robot cat from the future. He is blue and fat because he eats many fried cakes. Doraemon has a round face and a red nose. He has no ears because once a mouse bit his ears. He is friendly and kind. Doraemon lives with Nobita’s family. Doraemon always helps Nobita. Nobita ia a lazy and careless but good- natured boy. They have a lot of friends such as: Jaian, Shizuka and Dekisugi. Doraemon has a little sister is Doremi. In this story I love both Doraemon and Doraemi so much because they are cheerful and clever. They have a magic bag with many magic things such as: a magic door, a magic pen, a magic hammer a time machine in Nobita’s desk, and so on. Among them, I like the magic door the most because it would take you to wherever you want in a second.

This story is very funny. It helps me relax after studying. I learn about friendship and sincerity from this book. That’s all about my favorite book.

Today, I’m going to give you some my tips on how to improve the reading skills.

Firstly, I think it’s important to read something fun and exciting, like Doraemon. Reading something you enjoy will motivate you. You don’t feel the stress of studying. Try to make a habit of reading every day, fifteen minutes would be ideal.

Secondly, when we have a new word, we try to guess the meaning before looking them up in the dictionary. After looking them up, we write them and stick in our mind.

I hope that tiny tips will help you to improve your skills.

Thank you for your attention!

Answer the questions:

1. What character do you like the most in the book?

2. What does Doraemon look like?

3. Who is the main characters in this book?

4. What do you learn from your favourite book?

Answer the following questions

 1. Do you like reading?
 • Yes, I love reading so much and I often read books, in my free time.
 1. Where do you like to read?

Where is your favorite place to read?

 • Well, to be honest, I enjoy reading book in a quiet place especially in my bedroom.
 1. How often do you read?
 • Actually, I read book every day about 20 minutes each day
 1. What type of books do you like to read?

I’m a big fan of comic books and fairy tales

 1. Do others in your family read books?
 • Well, my older sister and younger brother share the same interest as me. My sister like detective stories and my brother love comic books
 1. What was your favorite book when you were a child?
 • To be honest, when I was small, I was a big fan of fairy tales such as Snow White and the seven dwarfs….and so on
 1. What’s the first book you ever read?
 • To be honest, “The Hare and the tortoise” was the first book I read. And the moral lesson is that don’t be overconfident.
 1. How many books have you read in your life?
 • Well, it’s hard to say. I can’t count. Maybe over thirty books.
 1. How many hours do you spend reading in a week?
 • Well, let me think 20 minutes a day. So over 2 hours a week.
 1. What is the longest book you have ever read?

I have ever read the fairy tales in Viet Nam.

 1. Do you often read book before going to bed?

Yes, I often read fairy tales before going to bed.

 1. What is your favorite story?

Daraemon and Snow White and the seven dwarfs are my favourite story.

 1. Who is your favorite character?

My favourite characters are Doraeman and the Prince.

Chủ đề 6. Nói về cuốn sách yêu thích của bạn và đề xuất một số cách để cải thiện kỹ năng đọc của bạn?

Chào buổi sáng các thầy cô và các bạn. Tên tôi là Peter. Tôi mười tuổi. Tôi học tại trường tiểu học Nam Dương. Tôi rất vui khi có mặt ở đây trong Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh ngày hôm nay. Bây giờ, tôi xin nói về chủ đề của mình: Nói về cuốn sách yêu thích của bạn và gợi ý một số cách để cải thiện kỹ năng đọc của bạn?

Tôi đang nói với bạn về cuốn sách yêu thích của tôi. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường thích đọc truyện tranh và một trong số đó là bộ truyện Doraemon.

Nó có nhiều truyện ngắn về hai nhân vật chính Doraemon và Nobita. Doraemon là chú mèo máy đến từ tương lai. Người xanh và béo vì ăn nhiều bánh rán. Doraemon có khuôn mặt tròn và chiếc mũi màu đỏ. Anh ta không có tai vì một lần bị chuột cắn vào tai. Anh ấy thân thiện và tốt bụng. Doraemon sống cùng gia đình Nobita. Doraemon luôn giúp đỡ Nobita. Nobita là một cậu bé lười biếng và bất cẩn nhưng tốt bụng. Họ có rất nhiều bạn như: Jaian, Shizuka và Dekisugi. Doraemon có một em gái là Doremi. Trong truyện này mình rất thích Doraemon và Doraemi vì hai bạn vui vẻ và thông minh. Họ có một chiếc túi thần kỳ với nhiều thứ thần kỳ như: cánh cửa thần kỳ, cây bút thần kỳ, chiếc búa thần kỳ, cỗ máy thời gian trong chiếc bàn của Nobita, v.v. Trong số đó, tôi thích nhất là cánh cửa thần kỳ vì nó sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn trong một giây.

Câu chuyện này rất buồn cười. Nó giúp tôi thư giãn sau khi học. Tôi học về tình bạn và sự chân thành từ cuốn sách này. Đó là tất cả về cuốn sách yêu thích của tôi.

Hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên của tôi về cách cải thiện kỹ năng đọc.

Đầu tiên, tôi nghĩ điều quan trọng là đọc thứ gì đó vui vẻ và thú vị, như Doraemon. Đọc một cái gì đó bạn thích sẽ thúc đẩy bạn. Bạn không cảm thấy căng thẳng trong học tập. Cố gắng tạo thói quen đọc sách mỗi ngày, mười lăm phút là lý tưởng nhất.

Thứ hai, khi gặp một từ mới, chúng ta cố gắng đoán nghĩa trước khi tra từ điển. Sau khi tìm kiếm chúng, chúng tôi viết chúng và ghi nhớ trong tâm trí của chúng tôi.

Tôi hy vọng rằng những mẹo nhỏ sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng của mình.

Cám ơn vì sự quan tâm của bạn!

Trả lời các câu hỏi:

1. Bạn thích nhân vật nào nhất trong cuốn sách?

2. Doraemon trông như thế nào?

3. Ai là nhân vật chính trong cuốn sách này?

4. Bạn học được gì từ cuốn sách yêu thích của mình?

Trả lời các câu hỏi sau

1. Bạn có thích đọc sách không?

– Đúng vậy, tôi rất thích đọc sách và tôi thường đọc sách vào những lúc rảnh rỗi.

2. Bạn thích đọc sách ở đâu?

Đâu là nơi yêu thích của bạn để đọc?

– Chà, thành thật mà nói, tôi thích đọc sách ở một nơi yên tĩnh, đặc biệt là trong phòng ngủ của tôi.

3. Bạn đọc bao lâu một lần?

– Thật ra thì ngày nào mình cũng đọc sách khoảng 20 phút

4. Bạn thích đọc loại sách nào?

Tôi là một fan hâm mộ lớn của truyện tranh và truyện cổ tích

5. Những người khác trong gia đình bạn có đọc sách không?

– Chà, chị gái và em trai của tôi có cùng sở thích với tôi. Em gái tôi thích truyện trinh thám và anh trai tôi thích truyện tranh

6. Cuốn sách yêu thích của bạn khi còn nhỏ là gì?

– Thành thật mà nói, khi tôi còn nhỏ, tôi rất mê những câu chuyện cổ tích như Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn….vân vân

7. Cuốn sách đầu tiên bạn từng đọc là gì?

– Thành thật mà nói, “Thỏ và rùa” là cuốn sách đầu tiên tôi đọc. Và bài học đạo đức là đừng quá tự tin.

8. Bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách trong đời?

– Chà, khó nói lắm. Tôi không thể đếm được. Có lẽ trên ba mươi cuốn sách.

9. Bạn dành bao nhiêu giờ để đọc sách trong một tuần?

– Thôi, để anh suy nghĩ 20 phút mỗi ngày. Vì vậy, hơn 2 giờ một tuần.

10. Cuốn sách dài nhất bạn từng đọc là gì?

Tôi đã từng đọc những câu chuyện cổ tích ở Việt Nam.

11. Bạn có thường đọc sách trước khi đi ngủ không?

Vâng, tôi thường đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ.

12. Câu chuyện yêu thích của bạn là gì?

Daraemon và Bạch Tuyết và bảy chú lùn là câu chuyện yêu thích của tôi.

13. Nhân vật yêu thích của bạn là ai?

Nhân vật yêu thích của tôi là Doraeman và Hoàng tử.

Topic 7: Should primary students improve English public speaking important ? Why / Why not?

Good morning, teachers and friends. My name’s Peter ……………………….. I’m ten years old. I study at Nam Duong Primary School. I’m very happy to be here in the English Speaking Contest today. Now, I would like to talk about my topic: Do you think English public speaking important for primary students? Why / Why not?

In my opinion, English public speaking is really important for primary students because of the following reasons:

– Firstly, English public speaking helps one to be confident. For many students, standing up in public and doing a speech is one of their great fears. They get nervous the first time. However, practicing regularly helps them become more confident.They begin to enjoy speaking front of their friends and even strangers.

– Secondly, English public speaking helps students to improve communication skills. Speaking regularly in front of the class or school helps a student to improve his speaking as well as listening skills.

– Last but not least, English public speaking helps students to improve critical thinking. It’s really important for the students to think about the topic carefully when planning their speech. This motivates the students to think of creative ideas for their speech and arrange them logically.

That’s my opinion about English public speaking. What about you? What do you think about it?

Thank you very much for listening!

Questions :

1, How do you feel when you stand in front of the crowd ?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2, Do you think public speaking is good for primary students ? Why?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3, What do you do to improve your English public speaking ?

Well, to improve my E public speaking , I always raise my hand to answer the questions in my class . Besides, I attend my school English speaking club. Morever I and my friend practise speaking English together every day .

4, Do you think it’s difficult to improve English public speaking?

Actually, I think It’s not too difficult. practice makes perfect . Speaking English every day helps children develop English speaking fluently .

5, How do you learn vocabulary?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

6, How do you practicse listening/ speaking/ reading and writing?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

7, How do you learn English ?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

8, What is more important skill in learrning English : speaking or writing ?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

9, Do you think vocabulary is an iimportant part in improving E public speaking?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

10, Do you think learning grammar is important in learning English ?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

11, How do your teachers help you improve your English public speaking ?

Actually, every day our teachers give us many chances to speak in front of the class and school .During club time , We can join different exciting speaking activities . Those help us a lot in improving our E public speaking skills

Chủ đề 7: Học sinh tiểu học nâng cao kỹ năng nói trước công chúng bằng tiếng Anh có quan trọng không? Tại sao tại sao không?

Chào buổi sáng các thầy cô và các bạn. Tên tôi là Peter ……………………….. Tôi mười tuổi. Tôi học tại trường tiểu học Nam Dương. Tôi rất vui khi có mặt ở đây trong Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh ngày hôm nay. Bây giờ, tôi xin nói về chủ đề của mình: Bạn có nghĩ rằng nói tiếng Anh trước đám đông là quan trọng đối với học sinh tiểu học? Tại sao tại sao không?

Theo tôi, nói tiếng Anh trước đám đông thực sự quan trọng đối với học sinh tiểu học vì những lý do sau:

– Thứ nhất, nói tiếng Anh trước đám đông giúp người ta tự tin. Đối với nhiều sinh viên, đứng trước đám đông và phát biểu là một trong những nỗi sợ hãi lớn của họ. Lần đầu tiên họ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, luyện tập thường xuyên giúp họ trở nên tự tin hơn. Họ bắt đầu thích nói trước bạn bè và thậm chí cả người lạ.

– Thứ hai, nói tiếng Anh trước đám đông giúp học sinh cải thiện kỹ năng giao tiếp. Thường xuyên phát biểu trước lớp hoặc trường giúp học sinh cải thiện kỹ năng nói cũng như kỹ năng nghe.

– Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nói tiếng Anh trước đám đông giúp học sinh cải thiện tư duy phản biện. Điều thực sự quan trọng là học sinh phải suy nghĩ về chủ đề một cách cẩn thận khi lập kế hoạch cho bài phát biểu của mình. Điều này thúc đẩy học sinh nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo cho bài phát biểu của mình và sắp xếp chúng một cách logic.

Đó là ý kiến ​​của tôi về nói tiếng Anh trước đám đông. Thế còn bạn? Bạn nghĩ gì về nó?

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe!

Câu hỏi :

1, Bạn cảm thấy thế nào khi đứng trước đám đông?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2, Bạn có nghĩ rằng nói trước đám đông là tốt cho học sinh tiểu học? Tại sao?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3, Bạn làm gì để cải thiện khả năng nói tiếng Anh trước công chúng?

Chà, để cải thiện khả năng nói trước đám đông của mình, tôi luôn giơ tay trả lời các câu hỏi trong lớp. Bên cạnh đó, tôi tham gia câu lạc bộ nói tiếng Anh của trường tôi. Hơn nữa, tôi và bạn tôi cùng nhau luyện nói tiếng Anh mỗi ngày.

4, Bạn có nghĩ rằng việc cải thiện khả năng nói trước đám đông bằng tiếng Anh có khó không?

Thật ra, tôi nghĩ nó không quá khó. tập luyện giúp hoàn hảo hơn . Luyện nói tiếng Anh mỗi ngày giúp trẻ phát triển khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.

5, Bạn học từ vựng như thế nào?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

6, Bạn luyện nghe/ nói/ đọc và viết như thế nào?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

7, Bạn học tiếng Anh như thế nào?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

8, Kỹ năng nào quan trọng hơn trong việc học tiếng Anh: nói hay viết?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

9, Bạn có nghĩ từ vựng là một phần quan trọng trong việc cải thiện kỹ năng nói trước công chúng?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

10, Bạn có nghĩ học ngữ pháp là quan trọng trong việc học tiếng Anh không?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

11, Giáo viên của bạn giúp bạn cải thiện khả năng nói tiếng Anh trước công chúng như thế nào?

Trên thực tế, hàng ngày giáo viên của chúng tôi cho chúng tôi nhiều cơ hội để nói trước lớp và trường. Trong thời gian câu lạc bộ, chúng tôi có thể tham gia các hoạt động nói thú vị khác nhau. Những điều đó giúp chúng tôi rất nhiều trong việc cải thiện kỹ năng nói trước đám đông.

Topic 8. What are the benefits of having pets ?

Good morning, teachers and friends. My name’s Peter. I’m ten years old. I study at Nam Duong Primary School. I’m very happy to be here in the English Speaking Contest today. Now, I would like to talk about my topic: What are the benefits of having pets ?

I think having pets is very good for the life because of some following reasons:

Firstly, having pets– can improve your mood. When we feel stressed, sad or lonely, we can look our lovely pets, feed them, take them to have a bath, and go for a walk with them. They make us busy, help us reduce stress and bring joys in the life.

Secondly, in some cases, if you have a dog, it will keep your house safe.

Finally, having pets in the house is very necessary to everyone because they can become close friends with your kids. They also help kids learn about the love with animals, patience, respect and much more.

In short, having pets has many benefits to our life. I love pets. How about you? Do you like pets?

 1. Do you have any pets? Why or why not?

Yes, I have a dog and a cat. Because I love pets.

 1. If you could have any pets, what would it be?

If I could have any pets, I would feed them, take them have a bath and go for a walk with them.

 1. Name 3 things you need to do to look after a dog properly.

Name 3 things I need to do to look after a dog properly: feeding him, take him have a bath and go for a walk with him.

 1. Name 3 health benefits of having a pet: improve the mood, reduce stress and bring joys to the life.
 2. What can dogs help children with?

They help children learn about the love with animals, patience andd respect.

 1. What do pets need a lot of?

I think that They need a lot of cares. / They need great cares.

 1. Why do some people keep pets at home?

Because it keeps your house safe.

 1. What is the most popular pets in your country?

The most popular pets in my country are dogs, cats, birds, parrots, …and so on.

Chủ đề 8. Lợi ích của việc nuôi thú cưng là gì?

Chào buổi sáng các thầy cô và các bạn. Tên tôi là Peter. Tôi mười tuổi. Tôi học tại trường tiểu học Nam Dương. Tôi rất vui khi có mặt ở đây trong Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh ngày hôm nay. Bây giờ, tôi muốn nói về chủ đề của mình: Lợi ích của việc nuôi thú cưng là gì?

Tôi nghĩ nuôi thú cưng rất tốt cho cuộc sống vì một số lý do sau:

Thứ nhất, nuôi thú cưng– có thể cải thiện tâm trạng của bạn. Khi cảm thấy căng thẳng, buồn bã hay cô đơn, chúng ta có thể trông thú cưng đáng yêu của mình, cho chúng ăn, đưa chúng đi tắm và đi dạo với chúng. Chúng làm cho chúng ta bận rộn, giúp chúng ta giảm căng thẳng và mang lại niềm vui trong cuộc sống.

Thứ hai, trong một số trường hợp, nếu bạn nuôi một con chó, nó sẽ giữ an toàn cho ngôi nhà của bạn.

Cuối cùng, nuôi thú cưng trong nhà là điều vô cùng cần thiết với mọi người vì chúng có thể trở thành những người bạn thân thiết với con bạn. Chúng cũng giúp trẻ học về tình yêu với động vật, sự kiên nhẫn, tôn trọng và nhiều điều khác nữa.

Nói tóm lại, nuôi thú cưng mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Tôi yêu thú cưng. Còn bạn thì sao? Bạn có thích thú cưng không?

1. Bạn có nuôi thú cưng nào không? Tại sao hay tại sao không?

Vâng, tôi có một con chó và một con mèo. Vì tôi yêu thú cưng.

2. Nếu bạn có thể có bất kỳ vật nuôi nào, thì đó sẽ là gì?

Nếu tôi có thể nuôi bất kỳ con vật cưng nào, tôi sẽ cho chúng ăn, tắm cho chúng và đi dạo với chúng.

3. Kể tên 3 việc cần làm để chăm sóc chó đúng cách.

Kể tên 3 việc tôi cần làm để chăm sóc chó đúng cách: cho nó ăn, tắm cho nó và đi dạo với nó.

4. Kể tên 3 lợi ích sức khỏe khi nuôi thú cưng: cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và mang lại niềm vui cho cuộc sống.

5. Chó có thể giúp gì cho trẻ em?

Chúng giúp trẻ học về tình yêu với động vật, sự kiên nhẫn và tôn trọng.

6. Vật nuôi cần gì nhiều?

Tôi nghĩ rằng họ cần rất nhiều chăm sóc. / Họ cần sự chăm sóc tuyệt vời.

7. Tại sao một số người nuôi thú cưng ở nhà?

Bởi vì nó giữ cho ngôi nhà của bạn an toàn.

8. Vật nuôi phổ biến nhất ở nước bạn là gì?

Vật nuôi phổ biến nhất ở đất nước tôi là chó, mèo, chim, vẹt, …và vân vân.

Topic 9. Talk about your favorite foreign country that would you like to visit.

Good morning, teachers and friends. My name’s Peter. I’m ten years old. I study at Nam Duong Primary School. I’m very happy to be here in the English Speaking Contest today. Now, I would like to talk about my topic: Talk about your favorite foreign country that would you like to visit.

The place in the world I’d like to visit is Singapore because it is very beautiful and worth to visit once in our life. I choose it because of some reasons:

Firstly, it’s a clean and green country. In the city there are many tall green trees and beautiful flowers every where make us think that we are in the big park. The air here is quite fresh.

Secondly, there are many interesting places in Singapore for us to visit. We can’t leave without visiting museums and parks such as Burong park and Sentosa amusement or China Town. Besides, we can take some photographs or go sight seeing around the city. I think there will be a lot of fun.

Thirdly, I will talk about the traffic. It’s got a modern traffic system. People almost travel by underground, bus and walking. We rarely see motorbikes in Singapore. They always observe traffic laws so there aren’t any traffic jams or accidents.

Finally, the food here is very delicous and have a good smell such as chicken rice, ice cream, fried noodles. Besides, Singapore has some food from France, Italy and China.

In conclusion, Singapore’s very interesting place like that I hope. If I have a chance, I will definitely visit Singapore.

1.Do you like travelling? Yes, I like travelling very much.

2.Who do you often spend holiday with? I often spend holiday with my family.

 1. Which places did you visit?

I visited Ha Long Bay, Ba Na Hills, Phu Quoc Islands and Sa Pa.

 1. When you visit new places, what do you like to do?

I like to discover locacl dishes, take photographs and visit beautiful sceneris.

 1. Do you prefer traveling alone or in a group?

I prefer travelling in a group because a lot of people have a lot of fun.

 1. In which seasons do you prefer to travel? What’s the best seasons to travel in your country?

I prefer travelling in summer because I have school off.

 1. What places would you like to travel in the future?

Give 3 three reasons why you want to visit this place.

I’d like to visit Singapore because it’s very clean and green country, it has a modern traffic system and it has many wonderful sceneries.

 1. Do you think your hometown in a good place for a holiday?

Yes, I think so. Because there are two beautiful beaches: Quat Lam beach and Hai Thinh beach in my hometown.

Chủ đề 9. Nói về đất nước nước ngoài yêu thích của bạn mà bạn muốn đến thăm.

Chào buổi sáng các thầy cô và các bạn. Tên tôi là Peter. Tôi mười tuổi. Tôi học tại trường tiểu học Nam Dương. Tôi rất vui khi có mặt ở đây trong Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh ngày hôm nay. Bây giờ, tôi muốn nói về chủ đề của mình: Nói về đất nước nước ngoài yêu thích của bạn mà bạn muốn đến thăm.

Nơi trên thế giới tôi muốn đến thăm là Singapore vì nó rất đẹp và đáng để đến thăm một lần trong đời. Tôi chọn nó vì một số lý do:

Thứ nhất, đó là một đất nước xanh và sạch. Trong thành phố có nhiều cây xanh cao lớn và hoa đẹp khắp mọi nơi làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang ở trong công viên lớn. Không khí ở đây khá trong lành.

Thứ hai, có rất nhiều địa điểm thú vị ở Singapore để chúng tôi ghé thăm. Chúng tôi không thể rời đi mà không ghé thăm các viện bảo tàng và công viên như công viên Burong và khu vui chơi giải trí Sentosa hay China Town. Bên cạnh đó, chúng ta có thể chụp vài bức ảnh hoặc đi tham quan quanh thành phố. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều niềm vui.

Thứ ba, tôi sẽ nói về giao thông. Nó có một hệ thống giao thông hiện đại. Mọi người hầu như di chuyển bằng tàu điện ngầm, xe buýt và đi bộ. Chúng tôi hiếm khi thấy xe máy ở Singapore. Họ luôn tuân thủ luật giao thông nên không xảy ra tình trạng kẹt xe hay tai nạn.

Cuối cùng, đồ ăn ở đây rất ngon và có mùi thơm như cơm gà, kem, mì xào. Bên cạnh đó, Singapore có một số món ăn của Pháp, Ý và Trung Quốc.

Tóm lại, Singapore là nơi rất thú vị như tôi mong muốn. Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ ghé thăm Singapore.

1. Bạn có thích đi du lịch không? Vâng, tôi thích đi du lịch rất nhiều.

2. Bạn thường đi nghỉ cùng ai? Tôi thường dành kỳ nghỉ với gia đình của tôi.

1. Bạn đã đến thăm những nơi nào?

Tôi đã đến thăm Vịnh Hạ Long, Bà Nà Hills, Phú Quốc và Sa Pa.

2. Khi bạn đến thăm những địa điểm mới, bạn thích làm gì?

Tôi thích khám phá các món ăn địa phương, chụp ảnh và tham quan những cảnh đẹp.

3. Bạn thích đi du lịch một mình hay theo nhóm?

Tôi thích đi du lịch theo nhóm hơn vì nhiều người có rất nhiều niềm vui.

4. Bạn thích đi du lịch vào mùa nào hơn? Các mùa tốt nhất để đi du lịch ở đất nước của bạn là gì?

Tôi thích đi du lịch vào mùa hè vì tôi được nghỉ học.

5. Những nơi bạn muốn đi du lịch trong tương lai?

Đưa ra 3 ba lý do tại sao bạn muốn đến thăm nơi này.

Tôi muốn đến thăm Singapore vì đây là một đất nước xanh và sạch, có hệ thống giao thông hiện đại và có nhiều cảnh đẹp tuyệt vời.

6. Bạn có nghĩ rằng quê hương của bạn ở một nơi tốt cho một kỳ nghỉ?

Vâng tôi cũng nghĩ thế. Vì ở quê em có hai bãi biển đẹp là biển Quất Lâm và biển Hải Thịnh.

Topic 10: If a foreign friend arrives in Vietnam, where will you take him or her to visit? Why?

Good morning, teachers and friends. My name’s Peter. I’m ten years old. I study at Nam Duong Primary School. I’m very happy to be here in the English Speaking Contest today. Now, I would like to talk about my topic: If a foreign friend arrives in Vietnam, where will you take him or her to visit? Why?

Vietnam has a lot of beautiful places but the place I would like to take my friend to is Ha Long Bay because of some reasons:

Firstly, There are many things to do at Ha Long Bay. It’s very exciting to explore the caves such as Sửng Sốt Cave, Thiên Cung Cave or Luồn Cave. There you can swim in the sea, build sandcastles or sunbathe on the beach. I like swimming in the sea so much. Swimming in the water makes me relaxed after hard studying days.I really enjoying taking lots of selfies and beautiful photos to remember my wonderful time there, too.

Secondly, Going to Ha Long Bay, you can enjoy many kinds of food. There is a lot of delicious food at Ha Long Bay. However, I think the most delicious food there is seafood. Shrimp, crab and lobsters there are so fresh and tasty..

Ha Long Bay is one of the most beautiful places in Vietnam to visit. Let’s go there and have joyful time.

Thank you very much for listening!

Đề 10: Nếu có một người bạn nước ngoài đến Việt Nam, em sẽ dẫn người đó đi thăm những đâu? Tại sao?

Chào buổi sáng các thầy cô và các bạn. Tên tôi là Peter. Tôi mười tuổi. Tôi học tại trường tiểu học Nam Dương. Tôi rất vui khi có mặt ở đây trong Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh ngày hôm nay. Bây giờ, tôi xin nói về chủ đề của mình: Nếu một người bạn nước ngoài đến Việt Nam, bạn sẽ đưa họ đi thăm những đâu? Tại sao?

Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp nhưng nơi tôi muốn đưa bạn tôi đến là Vịnh Hạ Long vì một số lý do:

Thứ nhất, có rất nhiều việc phải làm ở Vịnh Hạ Long. Thật thú vị khi khám phá các hang động như hang Sửng Sốt, hang Thiên Cung hay hang Luồn. Ở đó bạn có thể bơi trong biển, xây lâu đài cát hoặc tắm nắng trên bãi biển. Tôi thích bơi ở biển rất nhiều. Bơi trong nước giúp tôi thư giãn sau những ngày học tập vất vả. Tôi thực sự thích chụp rất nhiều ảnh tự sướng và những bức ảnh đẹp để ghi nhớ khoảng thời gian tuyệt vời của mình ở đó.

Thứ hai, Đến Vịnh Hạ Long, bạn có thể thưởng thức nhiều loại thực phẩm. Có rất nhiều món ăn ngon ở Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, tôi nghĩ món ăn ngon nhất ở đó là hải sản. Tôm, cua và tôm hùm ở đó rất tươi và ngon.

Vịnh Hạ Long là một trong những nơi đẹp nhất ở Việt Nam để tham quan. Hãy đến đó và có thời gian vui vẻ.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *