TIẾNG ANH 5 GLOBAL SUCCESS – UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO EAST!

Kết quả hình ảnh cho the boy play with the bee in the garden

UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO EAST!

English Pronunciation Vietnamese
window /ˈwɪndəʊ/ Cửa sổ
accident /ˈæksɪdənt/ Tai nạn
tip /tɪp/ Lời khuyên, mẹo
stove /stəʊv/ Bếp ga
kitchen /ˈkɪtʃɪn/ Nhà bếp
balcony /ˈbælkəni/ Ban công
answer /ˈɑːnsə(r)/ Trả lời
loudly /ˈlaʊdli/ To (âm thanh)
prevent… from … /prɪˈvent frəm/ Ngăn chặn … khỏi cái gì
young /jʌŋ/ Trẻ, trẻ tuổi
sharp /jʌŋ/ Sắc nhọn
hear /hɪə(r)/ Nghe
reply /rɪˈplaɪ/ Phản hồi
fall /fɔːl/ Ngã, rơi
scratch /skrætʃ/ Cào
bite /baɪt/ Cắn
sting /stɪŋ/ Đốt (ong)
make sure /meɪk ʃʊə(r)/ Đảm bảo rằng
allow /əˈlaʊ/ Cho phép
Play with the knife / pleɪ wɪð ðə naɪf/ Nghịch dao
Cut yourself / kʌt jɔː(r) ˈself/ Tự cắt chảy máu
get burnt / ɡet bɜːnt/ Bị bỏng
Touch the stove /tʌtʃ ðə stəʊv/ Chạm vào bếp ga
Play with matches /pleɪ wɪð ˈmæʧɪz/ Nghịch diêm
Ride the bike too fast / raɪd ðə baɪk tuː fɑːst/ Đi xe đạp quá nhanh
Climb the tree / klaɪm ðə triː/ Leo trèo cây cối
Run down the stairs /rʌn daʊn ðə steə(r)z/ Chạy xuống cầu thang
Break the leg/ arm /breɪk ðə legɑːm/ Làm gãy chân/ tay
Fall off the bike/ motorbike /fɔːl ɒf ðə baɪk/ ˈməʊtəˌbaɪk/ Nagx xe đạp/ xe máy
Roll off /rəʊl ɒf/ Lăn ra (khỏi cái gì)
Dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ Nguy hiểm

.

1. Look at the picture and tell what they are doing.

1 Hình ảnh có liên quan She is _____________________________
2 Hình ảnh có liên quan She is _____________________________
3 Hình ảnh có liên quan He is _____________________________
4 C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\BF35521.tmp He is _____________________________
5 Kết quả hình ảnh cho run down the stairs She is _____________________________

2. Match each cause with each result.

1. ride the bike too fast A. Cut yourself
2. Climb the tree B. Fall off the bike
3. Play with matches C. Get burnt
4. play with the knife D. Drown
5. go swimming in the lake E. Fall down

3. Complete the sentence with a suitable word.

bite run down drown fall down sting

matches scratch sharp burn fall off

  1. Don’t touch the stove. You may get a .
  2. Don’t play with the cat. He may you.
  3. Don’t play with the dog. He may you.
  4. Don’t play with the bee. He may you.
  5. Don’t play with the knife. You may get a cut.
  6. Don’t the stairs. You may break your leg.
  7. Don’t ride too fast. You may .
  8. Don’t climb that tall tree. You may .
  9. Don’t swim in the lake. You may .
  10. Don’t play with . You may get burnt.

4. Reorder the words to make correct sentences.

1. go/ we/ barefoot?/ shouldn’t/ Why

– ……………………………………………..……………………………………………

2. may happen/ when/What/ you/ that small branch?/ climb

– ……………………………………………..……………………………………………

3. Be/ the neighbor’s/with/ kittens!/ careful

– ……………………………………………..……………………………………………

4. bite/ may/next door/ you./ The dog

– ……………………………………………..……………………………………………

5. may happen/ when/What/1 play/ the sharp knife, with

– ……………………………………………..……………………………………………

5. Complete the conversation with available sentences. Then practise it with your friend.

A. He may scratch you.

B. You may fall down if you climb that tall tree.

C. My kite is stuck in the tree.

D. Let’s watch TV or do something like that.

E. I’m playing with the cat.

Mrs. Hamilton: What are you doing?

Joey: (1) _____________________________________.

Mrs. Hamilton: What cat?

Joey: Dad bought me a cat this morning.

Mrs. Hamilton: Oh no, don’t play with him, (2) ___________________________________.

Joey: Yeah, mum.

Mrs. Hamilton: As you are bored, it’s windy and you can fly your kite.

Joey: (3) ________________________________. Oh, I will climb it.

Mrs. Hamilton: Ask dad to do it for you. (4) ___________________________________.

Joey: But look at those bees. Dad may get a bite from them. Mum, what should I do?

Mrs. Hamilton: (5) ___________________________________.

6. Read and answer the question.

FRANK’S ACCIDENT

It was on my birthday. My parents gave me a wonderful black bike. It was so cool and I really liked it. In the afternoon, I rode my bike through the forest and I thought it was the best part of my birthday. I teas so happy. Suddenly a rabbit ran across the path. I tried to stop but I was too fast. Too late! I fell off the bike and landed among some bushes. Ouch! My right leg was hurt, I couldn’t move.

I shouted for help but there was no one nearby. I even didn’t have a mobile with me.

Then there were strange noises from behind the trees and I saw someone. It was Pluto. He teas looking for me. He called an ambulance and then I teas taken to the nearest hospital. It was lucky for me. Now, my foot is in plaster and I can’t walk to school. But that’s not so bad.

1. What did Frank’s parents give him as a birthday present?

– ……………………………………………..……………………………………………

2. Did Frank love that present?

– ……………………………………………..……………………………………………

3. What did he do in the afternoon?

– ……………………………………………..……………………………………………

4. What suddenly happened when he was riding his bike?

– ……………………………………………..……………………………………………

5. Did Frank keep going or try to stop?

– ……………………………………………..……………………………………………

6. What was the matter with his leg?

– ……………………………………………..……………………………………………

7. Could he walk or ride?

– ……………………………………………..……………………………………………

8. Why couldn’t he make a phone call?

– ……………………………………………..……………………………………………

9. What did Pluto do to help Frank?

– ……………………………………………..……………………………………………

10. What’s wrong with his foot now?

– ……………………………………………..……………………………………………

7. Look at the picture and answer the question.

1 Why shouldn’t I play with the dog?

__________________________________.

2 Why shouldn’t I play with the cat?

__________________________________.

Hình ảnh có liên quan
3

Why shouldn’t I play with the lighter?

__________________________________.

4 Why shouldn’t I climb that tall tree?

__________________________________.

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\CC71FEFB.tmp
5 Why does she get a cut?

__________________________________.

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\42E4EDC1.tmp

8. Look at the picture and write sentences, the first one has been done for you as an example.

0 Kết quả hình ảnh cho the boy play with the bee in the garden You shouldn’t play with the bee because it may sting you.
1 C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\53B83618.tmp ________________________________________

________________________________________

2 C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B4EA9BFA.tmp ________________________________________

________________________________________

3 Hình ảnh có liên quan ________________________________________

________________________________________

4 Hình ảnh có liên quan ________________________________________

________________________________________

5 Kết quả hình ảnh cho touch the stove

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *