TIẾNG ANH 5 GLOBAL SUCCESS – UNIT 16: WHERE’S THE POST OFFICE?

WHERE’S THE POST OFFICE?

PART I: THEORY

I. VOCABULARY

English Pronunciation Vietnamese
over there /ˈəʊvə(r) ðə(r)/ ở phía đó
on the corner of /ɒn ðə ˈkɔːnə(r) ɒv/ ở góc của…
at the end of /æt ði end ɒv/ ở cuối của…
near /nɪə (r)/ gần
next to /nekst tuː/ bên cạnh
far from /fɑː(r) frɒm/ xa (từ vị trí nào đó)
between

behind

/bɪˈtwiːn / giữa
behind /bɪˈhaɪnd / đằng sau
opposite /ˈɒpəzɪt/ đối diện
go straight ahead /gəʊ streɪt əˈhɛd/ đi thẳng
turn left /tɜːn left/ rẽ trái
turn right /tɜːn raɪt/ rẽ phải
get to /get tuː/ tới (nơi nào đó)
take a bus /teɪk ə bʌs / bắt xe buýt
get on /get ɒn/ lên xe
get off /get ɒf/ xuống xe
take a boat — /teɪk ə bəʊt / đi bằng thuvền
take a coach /teɪk ə kəʊʧ  / bắt xe khách
Go by plane /gəʊ baɪ pleɪn/ đi bằng máy bay
entrance / /’entrəns / lối đi
building /ˈbɪldɪŋ/ tòa nhà
fence /fens/ hàng rào
toilet

toilet

/ˈtɔɪlət / nhà vệ sinh
theatre /ˈθɪətə(r)/ rạp hát, nhà hát
post office /pəʊst ˈɒfɪs / bưu điện
supermarket /ˈsuːpəˌmɑːkɪt / siêu thị
cinema /ˈsɪnəmə/ rạp chiếu phim
bus stop /bʌs stɒp/ điểm dừng xe buýt
stadium /ˈsteɪdiəm/ sân vận động
pharmacy /ˈfɑːməsi/ hiệu thuốc (tây)
market /ˈmɑːkɪt/ chợ
museum /mjuˈzɪəm/ viện bảo tàng
 1. GRAMMAR
 2. Hỏi xin sự chỉ đường

(?) Excuse me, where’s the + …?

(+) It’s…

(+) V-inf.

Ví dụ

 • Excuse me, where’s the post office? Xin hỏi bưu điện ở đâu?

It’s at the end of this street. Ở cuối đường này.

 • Go straight ahead, turn left. It’s at the end of the street.

Đi thẳng, rẽ trái. Nó ở cuối đường.

 1. Hỏi xem có thể đến đâu bằng phương tiện gì

(?) How can I get to .. .

(+) You can …

Ví dụ

 • How can I get to the museum? Tôi có thể đến bảo tàng bằng cách nào?

You can take bus 40. Bạn có thể bắt xe buýt 40.

You can walk for five minutes. Bạn có thể đi bộ tới đó trong 5 phút.

III. PHONICS

Trong tiếng Anh, các câu dạng wh-question và câu trả lời luôn có giọng điệu đi xuống. Các em hãy nghe và tập thực hành phát âm chính xác các câu dưới đây.

Mark the intonation of the following sentences.

 1. Where’s the hospital

It’s opposite the cinema.

 1. Where’s the cinema?

It’s between the bookstore and the school.

 1. Where’s the post office?

It’s near the toy store.

 1. Where’s the school?

It’s next to the museum.

PART II: LANGUAGE: VOCABULARY – GRAMMAR – PHONICS

 1. VOCABULARY

1. Look at pictures and do the crossword.

1 Kết quả hình ảnh cho theatre clipart black and white 6 Kết quả hình ảnh cho wc clipart
2 Kết quả hình ảnh cho Illustrator of bus stop 7 Kết quả hình ảnh cho dinosaur museum clipart
3 Kết quả hình ảnh cho movie theater clipart black and white 8 Kết quả hình ảnh cho market clipart black and white
4 Hình ảnh có liên quan 9 Kết quả hình ảnh cho post office clipart black and white
5 Kết quả hình ảnh cho stadium clipart black and white 10 Hình ảnh có liên quan

2, Complete sentences with available words

boat far from over there plane straight
behind around between take walk

1. The supermarket is ………………… the cinema and the post office.

2. The cinema is in front of the museum. The museum is ………………… the cinema.

3. Go ………………… ahead, then turn left.

4. The market is not near here. It’s very ………………… here.

5. You can …………… bus 49 to get to the park.

6. The hotel is near here. …………… for five minutes and you will see it at the end of this street.

7. You want to travel from Vietnam to England. Vietnam is very far from England, so you should go by …………….

8. My house is surrounded by a fence. There is a fence ………………. my house.

9. You want to travel to an island. You can take a ………………….

10. Is there a toilet near here? – Yes. Look! There is a toilet …………………

 1. GRAMMAR
 2. Reorder the words to make correct sentences.
 3. me,/ Excuse/ Sir. I am/ the post office./ looking for

…………………………………………………………………………………………

 1. Pardon me. What/ to/ are/ the nearest bank?/ the directions …………………………………………………………………………………………
 2. get to/ how to/ the bus station/ Could you/ please?/ tell me …………………………………………………………………………………………
 3. you/ to/ know/ Do/ the train station?/ the way …………………………………………………………………………………………
 4. to/ tell me/ the Historical Museum?/ the way/ Could you …………………………………………………………………………………………
 5. Complete sentences with available prepositions.

between behind to opposite on the corner

 1. The Womens Wear is next ……………… the Jewelry Store.
 2. The Movie Theater is ………………… the Book Store.
 3. The Women’s Wear is …………….. the Jewelry Store and the Sporting Goods.
 4. The Toy store is ……………….. of Main Street and Forest Street.
 5. Jewelry Store is ……………….. the Italian restaurant. This means the restaurant is in front of the store.

3. Complete the conversation.

John: Excuse (1) ……….. Can you help me?

Frank: Sure. Where (2) …………. you want to go?

John: I want to go (3)……………… the art museum, please.

(4) ………….. do I get there?

Frank: Go straight down Main (5) ………, then turn right (6)……… First Avenue. The theater is (7) ……… the left.

John: Ok, (8) ………….you.

4. Write questions for the underlined part, beginning as follow:

 1. You can catch the bus 45 to get to the post office.

How ………………………………………………………………………?

 1. Go straight and then turn left to Pine Street. The National Museum is at_

the end of Pine Street.

Where………………………………………………………………………?

 1. Don’t take a taxi. The cinema is just five-minute walk from here.

Should ………………………………………………………………………?

 1. No. There are not any bookstores near here.

Are …………………………………………………………………………?

 1. Yes. The Italian restaurant is very far from here.

Is …………………………………………………………………………..?

 1. PHONICS

1. Mark the intonation of the following sentences. Track 19

 1. Where’s the restaurant?

It’s near the stadium. _________

 1. Where’s the zoo?

It’s next to the Daewoo Hotel. _________

 1. Where’s the school?

It’s behind the museum. _________

 1. Where’s the supermarket? _________

It’s in front of the police station. _________

 1. Read the sentences in 1 aloud. Pay attention to the intonation of sentences.

PART III: SKILLS: LISTENING – SPEAKING – READING – WRITING

 1. LISTENING

Listen and complete the text. Track 20

1.

Jack: Excuse me. How do I get to the (1)………………………….

Miley: Well, first, you turn left and go straight down 5th Avenue. Then, (2)……………… on Main St. and go past the City Court, go to the corner of 3rd Avenue and Main Street. It’s on the right across from the (3) ……………. station.

2.

Jack: Excuse me! I want to get to the (4) station? How do I get there?

Miley: Well, first, turn left and go to the corner of 1st St. and Oak St., turn left on Oak Street, go past (5) ………. City and turn right on (6) ……………Avenue. It’s on the right.

3.

Miley: Hello.

Jack: Mum, I want to get to the toy (7) ……………….. How do I get there?

Miley: Where are you now?

Jack: I’m in the (8) ………………

Miley: OK. Now you turn left and go straight down Oak St., go past State (9) …………….., Then turn right on 5th Avenue. Go past two blocks on 5lh Avenue. It’s on the left across from the (10) …………………..

 1. SPEAKING

Complete the conversation with available sentences, then practise it with your friends

 1. Is Sunset Street near here?
 2. Okay, left after the park.
 3. Thank you very much for your help.
 4. where the Newsagent is
 5. The Newsagent is behind the bookshop.

John: Excuse me! Do you know (1) ?

Mr. Smith: Sure, it’s on Sunset Street.

John: (2) __?

Mr. Smith: Yes, it is. Just follow this road and turn left after the park.

John: (3) ?

Mr. Smith: Yes, that is Sunset Street. Go straight along the street and you will see a bookshop on the right. (4) .

John: Got it.

Mr. Smith: Its between the Flower Shop and the Hair Salon.

John: (5) __________________________________

Mr. Smith: You’re welcome.

 1. III, READING

Read and do the tasks followed.

1. Read and complete the text with available words.

second Palm two opposite Mr. Roy’s

junction small Lane Street go through straight

You have (1) packets to deliver. First, you go (2)__________ ahead and pass the park, then you will see the first (3) _____________ there, turn left, go straight ahead until you reach (4) . From this street, turn right and go along until you see a big building after a Newsagent building. Stop there, then you can see a small building in front of it. That is (5) Building, give him the first packet.

From Mr. Roy’s office, you have to give the (6)____________ packet to Mr. Karto. Turn right and go along until you see a junction. From the junction, you have to turn left and (7)____________ the Queen Avenue. Then you will see another junction. From this junction, you have to turn left and go through the (8) Street. You will see a big building on your left and a small building (9) . ft- Mr. Kartos office is in that (10) ___________building.

2. Read and answer the question.

 1. Flow many packets do you have to deliver? …………………………………………………………………………………………
 2. Where is Mr. Roy’s building? …………………………………………………………………………………………
 3. What will you see after going through the Queen Avenue? …………………………………………………………………………………………
 4. What streets do you have to go through? …………………………………………………………………………………………
 5. Is Mr. Karto’s office in the small building or in the big building? …………………………………………………………………………………………
 6. WRITING

1. Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

 1. museum/ take bus 40

How can I get to the museum?

You can take bus 40 to get there.

 1. cinema/ take bus 52 ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
 2. toilet/ follow this road and turn right after this park ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
 3. post office/ take a taxi ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
 4. bus stop/ walk for ten minutes ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
 5. pharmacy/ ride for 15 minutes ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

2, Answer the questions about you.

1. Where do you live? …………………………………………………………………………………………

2. Where’s your school? …………………………………………………………………………………………

 1. Is your school near your house? …………………………………………………………………………………………
 2. How do you go to school every day? …………………………………………………………………………………………
 3. How can you get to the zoo? …………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *