TIẾNG ANH 5 GLOBAL SUCCESS – UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?

C:\Users\Dell\Desktop\vegetarianfood.jpg

UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?

PART I: THEORY

 1. VOCABULARY
English Pronunciation Vietnamese
rice /raɪs / cơm, gạo
fish /fɪʃ / cả
apple juice /ˈæpl ʤuːs / mỉớc ép táo
water /’wo:t0(r)/ nước (lọc)
biscuit / ˈbɪskɪt  / bảnh quy
chocolate / ˈʧɒkəlɪt  / sô cô la
orange juice / ˈɒrɪnʤ ʤuːs  / nước cam
lemonade / ˌlɛməˈneɪd  / nước chanh
sandwich / ˈsænwɪʤ 
/
bánh mỳ kẹp xăng-đuých
sausage / ˈsɒsɪʤ 
/
xúc xích
banana / bəˈnɑːnə  / chuối
butter / ˈbʌtə  (r)/
egg / ɛg  / trứng
vegetables / ˈvɛʤɪtəblz  / rau củ
fruit fruːt  / hoa quả
vitamin / ˈvɪtəmɪn  / vi-ta-min
fat /fæt / béo, chất béo
sugar /ˈʃʊgə/ đường
bread /bred/ bảnh mì
meat /miːt / thịt
a bowl of /ə bəʊl ɒv / một bát (cơm…)
a carton of /ə ˈkɑːtən ɒv / một hộp (sữa…)
a glass of /ə glɑːs ɒv / một cốc (nước…)
a packet of /ə ˈpækɪt ɒv/ Một gói (bánh, …)
a bar of /ə bɑːr ɒv / Một thanh (sô cô la,)
a bottle of /ə ˈbɒtl ɒv/ Một chai (nước, ….)
eat /iːt / Ăn
drink /drɪŋk/ Uống
healthy /ˈhelθi / Khỏe, tốt cho sức khỏe
fresh /freʃ / Tươi
thirsty /ˈθɜːsti/ Khát
hungry /ˈhʌŋgri/ Đói
how much /haʊ mʌʧ / bao nhiêu
school canteen /skuːl kænˈtiːn / nhà ăn của trường (căng tin trong trường)
 1. GRAMMAR

1. Hỏi xem ai đó có muốn ăn gì không.

(?) What would you like to + eat/drink?

(+) I’d like …, please.

Ví dụ: – What would you like to eat? Bạn muốn ăn gì?
=>I’d like a banana, please. Tớ muốn một quả chuối.
– What would you like to drink? Bạn muốn uống gì?
=> I’d like a glass of milk, please Tớ muốn một ly sữa

2. Hỏi về số lượng đồ ăn, thức uống mà ai ăn, uống mỗi ngày

Loại 1: (?) How many + Npl + do/does + s + eat/drink + every day?

(+) S + eat/ drink/ eats/ drinks+ ………………..

Ví dụ: – How many glasses of milk do you drink everyday?

 • I drink five glasses of milk

– How many bananas does she eat every day?

=> She eats four bananas.

Loại 2: (?) How much + Npl + do you eat/drink + every day?

(+) S + eat/drink/eats/drinks + …………………

Ví dụ How much rice do you eat every day? (Bạn ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày?)

 • I eat three bowls of rice every day (Tớ ăn ba bát mỗi ngày.)
 • How much fruit juice does he drink every day?
 • He drinks five glasses of fruit juice every day.
 1. PHONICS

Trong tiếng Anh, các câu dạng Wh-question và câu trả lời luôn có giọng điệu đi xuống. Các em hãy nghe và tập thực hành phát âm chính xác các câu dưới đây.

Mark the intonation of the following sentences. -Track 21

 1. What would you like to eat? => I’d like to eat sausages.
 2. What would she like to eat? => She’d like to eat chicken.
 3. What would you like to drink? => I’d like to drink orange juice.
 4. What would he like to drink? => He’d like to drink tea.

PART II LANGUAGE: VOCABULARY – GRAMMAR – PHONICS

 1. VOCABUULARY
 2. Look at the pictures and complete with suitable words
C:\Users\Dell\Desktop\vegetarianfood.jpg

…………………..

C:\Users\Dell\Desktop\chicken-frankfurter-500x500.jpg

..……………….

C:\Users\Dell\Desktop\sns-dailymeal-1865177-healthy-eating-chocolate-extinction-010218-20180102.jpg

……………………

C:\Users\Dell\Desktop\tải xuống (1).jpg

………………….

C:\Users\Dell\Desktop\images.jpg

………………….

C:\Users\Dell\Desktop\banana-625_625x350_41459935133.jpg

………………….

C:\Users\Dell\Desktop\tải xuống.jpg

………………….

C:\Users\Dell\Desktop\hard-boiled-eggs-horiz-800.jpg

………………….

 1. Write the suitable word, the first one has been done for you as an example.
 1. A bow of
………rice………………
 1. A carton of
………………………….
 1. A glass of
………………………….
 1. A packet of
………………………….
 1. A bar of
………………………….
 1. A bottle of
………………………….
 1. GRAMMAR
 2. Write sentences basing on available words. The first one has been done for you as an example
 3. Mai/ lemonade/ two glasses

How much lemonade does Mai drink every day? She drinks two glasses.

 1. Lien/ orange juice/ two cartons

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Julie/ water/ four bottles

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. they/ sandwich/ one

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. she/ banana/ two

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. he/ lemonade/ one glass

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Match each question with each answer
1. What is this? A. A cup of hot chocolate, please.
2. Do you like noodles? B. I love watermelons, peaches, bananas.
3. How much noodles do you eat every day? C. It’s a banana.
4. Would you like something to drink? D. No. I like beef and fish. I hate pork.
5. Would you like something to eat? E. Yes, they are.
6. How much rice do you have every day? F. Four bowls every day.
7. What is your favourite fruit? G. No, thanks. I don t want to eat anything now.
8. Do you like pork? H. Just two glasses. She does not like water very much.
9 How much water does she have every day? I Yes. They taste good
10 Are those fruits fresh? J People in our country do not eat rice. We eat bread
 1. PHONICS
 2. Mark the intonation of the following sentences.(Track 22)
 3. What would James like to eat?

He’d like to eat a banana.

 1. What would they like to eat?

They like to eat seafood.

 1. How much milk do you drink?

I drink two cartons of milk.

 1. How many sausages do you want?

I want two sausages.

 1. Mark the stress of the underlined words then say the sentence aloud

PART III: SKILLS: LISTENING – SPEAKING – READING-WRITING

 1. LISTENING

Listen and do the tasks followed.( Track 23)

 1. Listen and decide if each statement is True (T) or False (F).
Statements T/F
 1. Pizza is quite famous in many countries in the world
 1. A pizza is usually round.
 1. You just can put meat on pizza.
 1. You put cheese on top of a pizza after baking it in the oven.
 1. Listen again and complete the text.

PIZZA

Pizza is the food that starts with a flat (1) . People eat pizza in almost every country in the world, including Canada. A pizza starts with a flat bread bottom and is usually (2) .

Almost anything can be put on a pizza. Most pizzas in Canada start with a

layer of (3)______________sauce on the bread. Then you put meat and vegetables

on the pizza. Vegetables such as (4) , olives, green peppers and

onions are popular toppings; or different meats such as pepperoni, ham, bacon, or (5)_______________. Finally, you put cheese on top before the pizza is baked in the oven. ”

I like eating pizza with corn and (6) . What kind of pizza do

you like?

 1. SPEAKING

Complete the conversation with available sentences. Then practise it with your friend.

 1. I’d like a bowl of tomato soup
 2. Large, please
 3. Thank you
 4. Have you got any soup?
 5. An orange juice, please

A: Hello. What would you like to eat?

B: (1) ?

A: Yes, we have.

B: OK. (2) .

A: Small or large?

B: (3) ______________________

A: OK. And what would you like to drink?

B: (4) .__________________________

A: The total is 30.000 VND.

B: Here you are.

A: (5) .

 1. READING

Read and do the tasks followed.

 1. Complete the passage with the given words.

strawberries flavours like hungry chocolate

ICE CREAM

Do you (1) ice cream in a bowl or ice cream cone? Do you like an ice cream cone on a hot day? If you like it, you need to eat it quickly If you eat it too slowly, the ice cream melts and makes your hand wet.

Ice cream in a bowl is different. You can eat ice cream with anything you want! You can put (2) on the ice cream. You can also put fruits like (3)__________ on it. And if the cream melts, your hand is not wet.

Ice cream is usually made from milk and cream. You can easily find many different (4)____________of ice cream at grocery stores. Ice cream is a delicious

dessert at the end of a meal or a great snack when you’re (5)______________ .

 1. Read and answer the question.
 2. What should you do when you eat an ice cream cone?

……………………………………………………………………………………………

 1. Why should you eat ice cream cone quickly?

……………………………………………………………………………………………

 1. What can you do with ice cream in a bowl?

……………………………………………………………………………………………

 1. What is ice cream usually made from?

……………………………………………………………………………………………

 1. Where can you buy an ice cream?

……………………………………………………………………………………………

 1. Should we eat ice-cream before or after meals?
 2. WRITING
 3. Write sentences basing on available words. The first one has been done for you as an example
 4. Tom/ 3 glasses of water/ every day Tom drinks 3 glasses of water every day.
 5. I/ two bananas/ every day

………………………………………………………………………………………

 1. Johnny/ two bowls of rice/ every day

………………………………………………………………………………………

 1. Minh Hoang/ a loaf of bread/ every morning

………………………………………………………………………………………

 1. Quynh Mai/ a carton of milk/ every night

………………………………………………………………………………………

 1. Loan/ some butter/ every day

………………………………………………………………………………………

 1. Look at the table and make questions and answers. The first one has been done for you as an example
1. Linda Two apples
2. Mai One sausage
3. Thanh Two cartons of milk
4. Tony One glass of lemonade
5. David Four bowls of rice
 1. How many apples does Linda eat every day?

She cats two apples every day.

 1. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 1. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 1. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 1. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *