TIẾNG ANH 7 – GLOBAL SUCCESS: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I TIẾNG ANH 7

 1. GRAMMAR

UNIT 1: HOBBIES

1. The present simple tense (Thì hiện tại đơn)

a. Form (cấu trúc):

Thì hiện đơn của động từ To be:

Thể khẳng định: (+)

Động từ to be (am, is, are) được chia theo các đại từ nhân xưng:

Thể phủ định: (–)

Thêm NOT sau động từ to be

I am => I’m I am not => I’m not  (I ain’t)
He is => He’s He is not =>He isn’t (He’s not)
She is => She’s She is not =>She isn’t (She’s not)
It is => It’s It is not =>It isn’t (It’s not)
We are => We’re We are not =>We aren’t (We’re not)
You are => You’re You are not =>You aren’t (You’re not)
They are => They’re They are not    ==>They aren’t (They’re not)
Thể nghi vấn: (?)

Muốn đặt câu hỏi, đưa “to be” lên trước đại từ nhân xưng:

Am I ? Trả lời: Yes, you are/No, you are not.
Is she ? Yes, she is/No, she is not.
Is he ? Yes, he is/No, he is not.
 Is  it  ? Yes, it is/No, it is not.
Are they ? Yes, they are/No, they are not.
Are we ? Yes, we are/No, we are not.
Are you ? Yes, I am/No, I am not.

Thì hiện tại đơn của động từ thường

Số ít

He/She/It/Danh từ số ít hoặc ko đếm được

Số nhiều

I/We/You/They/Danh từ số nhiều

Khẳng định (+) S + Vs/es + O S + V-inf + O
Phủ định (-) S + does NOT + V-inf + O S + do NOT + V-inf + O
Nghi vấn (?) Does + S + V-inf + O?

Trả lời:

 • Yes, he/she/it does
 • No, he/she/it doesn’t
Do + S + V-inf + O?

Trả lời:

 • Yes, I/we/you/they do
 • No, I/we/you/they don’t

b. Usage (cách dùng): Thì hiện tại đơn dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên, thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật.

c. Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn:

– Trạng từ chỉ tần suất: always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never.

– Các trạng từ chỉ thời gian: every + time (every day), today, nowadays, Sundays.

2 Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Thì Hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động hoặc sự việc đang diễn ra ở hiện tại (ngay khi đang nói).

  Công thức Ví dụ
Khẳng định (+) S + am/is/are + V-ing + O We are playing soccer.
Phủ định (-) S + am/is/are + NOT + V-ing + O We are not playing soccer.
Nghi vấn (?) Am/Is/Are + S + V-ing + O? Are you playing soccer?
Trả lời:

Yes, S + am/is/are

No, S + am/is/are NOT

Yes, we are./No, we are not.
Dấu hiệu nhận biết
 • now, right now, at present, at this time, at the moment,…
 • Câu mệnh lệnh (Look!/ Listen!/ Quiet!/ …)
 • Câu hỏi Where + be + S?

3. Future simple tense (Thì tương lai đơn giản)

a. Form (cấu trúc):

Khẳng định S + WILL + V-INF + O

Ex: I will grab a taxi. (Tôi sẽ bắt taxi)

Phủ định S + WILL + NOT + V-INF + O

*will not = won’t

Ex: She won’t tell you the truth. (Cô ấy sẽ không nói cho bạn sự thật đâu)

Nghi vấn WILL + S + V-INF + O?

Trả lời:

 • Yes, S + WILL
 • No, S + WON’T

Ex: Will you come here tomorrow?

Yes, will. (Ngày mai bạn sẽ tới đây chứ? Đúng vậy, tôi sẽ tới)

c. Dấu hiệu nhận biết: tomorrow (ngày mai); next + time (next week, next Monday, next Spring,…); in the future (trong tương lai).

4. Verbs of liking + V-ing: (một số động từ chỉ sở thích theo sau bởi V-ing)

(+) S + like/ enjoy/ love/ prefer/ dislike/ hate + V-ing + O.

(-) S + do not (don’t) + like/ enjoy/ love/ prefer/ dislike/ hate + V-ing + O.

UNIT 2: HEALTHY LIVING

1. Imperatives with more and less: Ta thêm more hoặc less vào sau động từ, loại câu này thường dùng để đưa ra lời khuyên.

2. Compound sentence (câu ghép):

* Cách dùng:

– Khi muốn nối 2 mệnh đề của một câu hoặc 2 câu với nhau, ta sử dụng các từ nối để thành lập câu ghép. Các từ nối phổ biến và đơn giản nhất đó là: and, or, but, so.

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG SO & BECAUSE:

 • Because + MĐ nguyên nhân, MĐ kết quả. = MĐ kết quả + Because + MĐ nguyên nhân.
 • MĐ nguyên nhân + So + MĐ kết quả.

– Ngoài ra, cũng thường xuyên gặp những từ nối sau: because, although/ eventhough/ though

UNIT 3: COMMUNITY SERVICES

1. The past simple (Thì quá khứ đơn):

a. Form:

Động từ to be Động từ thường
Khẳng định S + WAS/WERE + O

Trong đó:

 • I/He/She/It + was
 • We/You/They + were

Ex: I was at my friend’s house yesterday. (Tôi đã ở nhà bạn ngày hôm qua)


S + V-ED/V2 + O

Ex: She cut her hair. (Cô ấy đã cắt tóc)

Phủ định S + WAS/WERE + NOT + O

Ex: He wasn’t attend class yesterday. (Anh ấy không có mặt trong lớp ngày hôm qua)

S + DID + NOT + V-INF + O

Ex: They didn’t have Math in last week. (Họ không có môn toán vào tuần trước)

Nghi vấn WAS/WERE + S + O?

Trả lời:

 • YES, S + WAS/WERE
 • NO, S + WASN’T/WEREN’T 

Ex: Was she sick?

No, she wasn’t. (Có phải cô ấy bị ốm không? Không, cô ấy không bị ốm)

DID + S + V-INF + O?

Trả lời:

 • YES, S + DID
 • NO, S + DIDN’T

Ex: Did you finish your homework?

Yes, I did. (Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Tôi đã làm xong rồi)

b. Usage: Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.

c. Dấu hiệu nhận biết: Yesterday, ago, last week/ month/ year, in the past, in 2016 ,…

d. Cách chia động từ ở thì quá khứ đơn:

* Động từ có quy tắc:

– Thêm – d vào sau các động từ theo quy tắc tận cùng là -ee hoặc – e

Ex. live – lived, love – loved, agree – agreed

– Đối với các động từ theo quy tắc một âm tiết, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm (trừ h, w, x) chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed.

Ex. fit – fitted, stop – stopped, fix – fixed

– Động từ tận cùng bằng – y, ta chia ra làm hai trường hợp:

+ Trước y là một phụ âm, ta biến y thành i trước khi thêm –ed => Ex. study – studied

+ Trước y là một nguyên âm, ta thêm -ed bình thường => Ex. play – played.

– Với các động từ còn lại , ta thêm –ed

* Động từ bất quy tắc: 1 số động từ hay dùng

go went đi

do did làm

have had có

see saw nhìn thấy

give gave cho

take took lấy

teach taught dạy

eat ate eaten

send sent gửi

teach taught dạy

think thought nghĩ

buy bought mua

cut cut cắt, chặt

make made làm

drink drank uống

get got có, lấy

put put đặt, để

tell told kể, bảo

UNIT 4: MUSIC & ARTS

1. So sánh bằng / không bằng:

a. So sánh bằng: S1 + to be + as + adj + as + S2.

Ex. She is as tall as her.

b. So sánh không bằng: S1 + tobe not + as + adj + as/ so + S2.

Ex. He isn’t as weigh as his father.

2. So giống nhau / không giống nhau:

a. So sánh giống nhau: S1 + to be + the same + adj/ n + as + S2.

Ex. She is the same tall as I.

b. So sánh không giống nhau: S1 + to be not + the same + adj/ n + as + S2.

Ex. She isn’t the same beautiful as her mother.

3. So sánh khác nhau: S1 + tobe + different from + S2.

Ex. She isn’t the same beautiful as her mother.

4. So sánh hơn: Dùng so sánh hơn khi muốn so sánh cái này hơn cái kia, ví dụ như tốt hơn, đẹp hơn,…

Công thức Ví dụ
So sánh với tính tính từ/trạng từ ngắn (1 âm tiết) ADJ/ADV -er + than He is taller than me
So sánh với tính tính từ/trạng từ dài (2 âm tiết trở lên) more ADJ/ADV + than This work is more difficult than that one
Lưu ý Sau than có thể nói đầy đủ chủ ngữ và động từ He is taller than me

=> He is taller than I am

5. So sánh nhất: So sánh nhất được dùng khi người nói muốn nói về cái gì đó hơn tất cả những cái khác.

Công thức Ví dụ
So sánh với tính từ/trạng từ ngắn (1 âm tiết) the + ADJ/ADV -est He is the tallest student in his class
So sánh với tính từ/trạng từ dài (2 âm tiết trở lên) the most + ADJ/ADV  This is the most difficult subject I’ve learned
Trường hợp đặc biệt Nếu so sánh nhất cho một tính từ

bổ nghĩa cho danh từ, sử dụng tính từ sở hữu my, his, her, your,… thay

cho mạo từ the

He is the youngest son

=> He is my youngest son

Một số từ so sánh bất qui tắc:

 • bad                       worse              the worst
 • good/well              better              the best

UNIT 5: FOOD & DRINKS

PHÂN BIỆT CÁC TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG
Little &

A little

(Một ít,

một vài)

Cấu trúc: Little + [Danh Từ Không Đếm Được]

Ý nghĩa: Mang nghĩa là rất ít, không nhiều (mang nghĩa phủ định)

Ví dụ:

I have little money, not enough to buy a lunch. (Tôi có rất ít tiền, không đủ để mua nổi bữa trưa ấy.)

Cấu trúc: A Little + [Danh Từ Không Đếm Được]

Ý nghĩa: Một chút, một ít (mang ý nghĩa khẳng định)

Ví dụ:

I just eats a little. (Tôi mới ăn một chút thôi.)

A: How much sugar do you want? (Bạn muốn bao nhiêu đường nhỉ?)

B: Just a little. (Một chút thôi.)

Few &

A few

(Một ít,

một vài)

Cấu trúc: Few + [Danh Từ Đếm Được Số Nhiều]

Ý nghĩa: Có rất ít, không nhiều (mang tính phủ định)

Ví dụ: Few people pass this test. (Có rất ít người qua được bài kiểm tra này.)

Cấu Trúc: A Few + [Danh Từ Đếm Được Số Nhiều]

Ý nghĩa: Một chút, một ít (đủ đề dung, mang ý nghĩa khẳng định)

Ví dụ:

I have a few things that need to be done before class. (Tôi có vài việc cần phải làm xong trước giờ đi học.)

There is a few apples in the table. (Có vài quả táo trên bàn đó.)

Many

& Much

(Nhiều)

Cấu trúc: Many + [Danh Từ Đếm Được Số Nhiều]

Ý nghĩa: Nhiều; từ này dùng trong cả câu hỏi, câu phủ định và khẳng định, tuy nhiên thì câu khẳng định ít dùng hơn.

Ví dụ:

Do we have many apples left? (Chúng ta còn lại nhiều táo không nhỉ?)

I do not have many friends. (Tôi không có quá nhiều bạn.)

Cấu trúc: Much [Danh Từ Không Đếm Được]

Ý nghĩa: Nhiều; từ này dùng được trong cả câu hỏi, câu không khẳng định và phủ định, tuy nhiên câu khẳng định ít dùng hơn.

Ví dụ:

I do not eat so much food at lunch. (Tôi không ăn quá nhiều thức ăn bữa trưa.)

Lots of

= A lot of

(Nhiều)

Cấu trúc:  Lots of/ A Lot of + [Danh Từ Đếm Được Số Nhiều / Danh Từ Không Đếm Được]

Ý nghĩa: Cả 2 từ này đều mang nghĩa rất nhiều, dùng được với cả danh từ đếm được số nhiều và và không đếm được; và chúng được dùng trong câu khẳng định và câu nghi vấn.

Ví dụ:

My mom put a lot of food in my lunch box this morning. (Mẹ tớ đã để rất nhiều thức ăn vào trong hộp cơm trưa của tớ sáng nay.)

Lots of students pass this test. (Rất nhiều học sinh đã vượt qua bài kiểm tra này.)

Some

& Any

  • Sử dụng “some” khi chưa xác định rõ số lượng.
  • Sử dụng “some” trong câu hỏi để bộc lộ rõ ý muốn của người nói, đặc biệt trong câu yêu cầu và đề nghị. Khi đó, người nói mong muốn được đáp lại bằng “yes”.

Ví dụ: Did you buy some milk? (Bạn đã mua 1 ít sữa phải ko?)

  • any không có nghĩa xác định.
  • any thường được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.
  • any đứng trước danh từ số nhiều đếm được hoặc danh từ ko đếm được.
  • Khi đặt câu hỏi với any, người đó ngụ ý nghi ngờ, không biết điều mình hỏi có hay không có.

Ví dụ:

  • Are there any oranges? (Có quả cam nào không?)
  • No, there aren’t any oranges. (Không, không có quả cam nào cả.)
  • Is there any cheese in the fridge? (Có chút pho mát nào trong tủ lạnh không?)
  • No, there isn’t any cheese in the fridge./No,there isn’t.

TỔNG KẾT:

LƯỢNG TỪ Câu (+) Câu (-) Câu (?) Danh từ đếm được Danh từ không đếm được
Some x x x x
Any x x x x
Little / A little x x x x
Few / A few x x x x
Many x x x x
Much x x x x
A lot of = Lots of x x x x

Chú ý: A little và A few dùng với câu mang ý nghĩa khẳng định, tích cực.

Little và Few dung với câu mang ý nghĩa phủ định, tiêu cực

UNIT 6: A VISIT TO SCHOOL

Giới từ (Preposition) là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), V-ing, cụm danh từ,…

Giới từ chỉ nơi chốn

At ở, tại

On trên, ở trên

In trong, ở trong

Above cao hơn, trên

Below thấp hơn, dưới

Over ngay trên

Under dưới, ngay dưới

Inside bên trong

Outside bên ngoài

In front of phía trước

Behind phía sau

Near gần, khoảng cách ngắn

By, beside, next to bên cạnh

Between ở giữa 2 người/vật

Among ở giữa một đám đông

Giới từ chỉ thời gian

At + giờ vào lúc

On + thứ, ngày vào

In + tháng, mùa, năm trong

Before trước

After sau

During trong suốt một khoảng thời gian

For trong khoảng thời gian hành động hoặc sự việc xảy ra

Since từ, từ khi

From… to từ… đến

By trước/vào một thời điểm nào đó

Until/till đến, cho đến

Giới từ chỉ phương tiện giao thông

by (đi) bằng by car

on (đi) bằng on foot

 1. PRONUNCIATION

1. Phân biệt âm /ɜ:/ and /ə:/

– Âm /ə:/ thường xuất hiện trong các âm tiết yếu với chữ cái A/O/U/E (arrive, police, picture, teacher)

– Âm /ɜ:/

Thường xuất hiện với các chữ cái

IR (first, bird, thirsty)

ER (serve, her, person, prefer)

UR (hurt, fur, turn, burst)

Đôi khi sẽ xuất hiện ở các chữ cái:

OR (word, work, world, worm)

EAR (pearl, early, earn)

2. Phân biệt âm /f/ and /v/

– Âm /f/ thường xuất hiện dưới dạng các chữ cái

F (few, fan, fantastic, knife) FF (offer, effect, off)

PH (photo, philosophy, graph) GH (laugh, cough, enough)

– Âm /v/

Thường xuất hiện ở chữ cái

V (never, van, victory)

Đôi khi sẽ xuất hiện ở các chữ cái:

F of

Nối âm:

Think of you.

He’s fond of aircrafts.

3. Cách đọc đuôi -ed

/ɪd/ /t/ /d/
T, TE limited, united

D, DE ended, included

sau các phụ âm vô thanh

/p/ P, PE (stopped)

/k/ K, KE (talked)

/f/ PH, GH (laughed)

/s/ S, X, CE (passed)

/ʃ/ SH (washed)

/tʃ/ CH (watched)

Phụ âm hữu thanh: moved /muːvd/

Nguyên âm: tried /traɪd/

4. Phân biệt âm /ʃ/ & /ʒ/

– Âm /ʃ/ xuất hiện ở những chữ cái

Ở đầu từ

SH: shoe, shampoo, shake, short

S: sugar, sure, expansion

Ở giữa từ

SH: fashion, cashier

SS: Russia, pressure, assure, mission

TI: nation, initial, ambitious

C/CE/ CI: ocean, official, delicious

Ở cuối từ

SH: finish, fish, brush

Cũng đôi khi chúng ta thấy âm này ở những chữ cái CH hay X như trong các từ vựng dưới đây.

CH: chic, chef, cliché, machine, moustache, brochure

X: luxury

– Âm /ʒ/ xuất hiện ở những chữ cái

-SUAL -SURE -SION
visual, casual, gradual pleasure, leisure, measure Vision, collision, fusion

5. Phân biệt âm /ɒ/ & /ɔː/

– Âm /ɒ/

Thường xuất hiện ở chữ cái

O (rock, sock, shock, non, on, orange)

Đôi khi sẽ xuất hiện ở chữ cái:

A (BrE) (watch, what, water).

– Âm /ɔː/

OR port, fork, short ALL tall, ball, small

AL walk, talk, chalk AR quarter, war, warm

AU autumn, daughter, audit, audition, authentic AW saw, law, jaw, crawl

AUGH taught, caught OUGH thought, brought, bought, sought

OUR four, your, pour OOR floor, door, poor

6. Phân biệt âm /tʃ/ & /dʒ/

– Âm /tʃ/

Ở đầu từ

CH chair, chess, chain

Ở giữa từ

CH teacher, purchase

T future, century, statue, congratulations, mutual

Ở cuối từ

TCH watch # CH ache, epoch /k/

-tion đọc là /tʃ/: question, suggestion, combustion

– Âm /dʒ/

Ở đầu từ

J jaw, jeans, jealous

G genre, gene, gesture

Ở giữa từ

J major, enjoy, object

Ở cuối từ

GE range, orange, page

DGE ledge, lodge, edge

THE FINAL 1st SEMESTER EXAMINATION- GRADE 7

TEST 1

PART A: LISTENING (2.0 pts)

I. Listen to a conversation and decide if the statements are true (T) or false (F).(1pt)

1. He wanted to do sports because of his friends. ……………………..

2. Starting doing sports was easy. ……………………..

3. He takes part in this event only in Viet Nam. ……………………..

4. In this event, he swims, runs, and climbs. …………………….

5. This event uses more than 6000 calories. ………..………….

II. Listen to the passage and circle the best answer A, B, or C. You will listen TWICE. (1pt)

1. Street painting began ______.

A. in the 16th century  B. in the 6th century  C. in 1994

2. At a street painting event, you can ______.

A. buy a painting  B. talk to artists  C. become an artist

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ______.

A. only sometimes  B. every month  C. every year

4. About ______________ visitors come to enjoy the Lake Worth Street Painting Festival.

A. 600 B. 100,000 C. 60

5. The artists work on the __________ to make the street a huge art gallery.

A. pavement B. Museum C. street

PART B: LANGUAGE (2,0 pts)

III. Complete the following sentence(s) by choosing the best option A, B, C, or D ( 1,6pts)

1. My sister hates _____________ computer games.

A. play B. playing C. plays D. played

2. Would you like to have ________________ apple juice?

A. some B. lots C. a lot D. many

3. Last month, Nam participated in _______________ funds for street children.

A. raising B. making C. gathering D. taking

4. Children _____________ plastic bottles for recycling last week.

A. collect B. collects C. collecting D. collected

5.This shirt is not as expensive __________________ I thought at first.

A. as B. like C. from D. than

6. ___________________ are not good for your health.

A. fish B. meat C. vegetables D. soft drinks

7. My classroom is ______________ the second floor.

A. in B. on C. at D. of

8. Lemonade isn’t very sweet. I’ll add some more ___________________

A. sugar B. salt C. pepper D. lemon

IV. Underline and correct the mistake in each sentence. (0.4 pts)

1. My mother go to work by motorbike every morning.

=> …………………

2. He was tired so he stayed up late last night.

=> …………………

PART C – READING (2,0pts)

V. Choose the word which best fits each gap: (1,25 pts)

Hobbies are activities for entertainment. Hobby can cost you almost nothing.

Music is the most popular. For example, many people play the guitar for (1)_________ in their free time. Sports provide other (2)_________ hobbies. Cycling, running, tennis, table-tennis are the sports that millions of people play during their free time.

Some people’s coin collections are wonderful. There are still hundreds of (3)____________ collections, such as bottle collections, seashell collections, butterfly collections, and so on. For some people, a hobby is a favourite (4)________________, like chess. In chess, we need two or more people (5)________________________.

1. A. fun B. funny C. funnies D. funniest

2. A. strange B. normal C. favourite D. unusual

2. A. another B. other C. others D. the other

4. A. exercise B. game C. interest D. sports

5. A. play B. to playing C. playing D. to play

VI. Read the passage. Circle the best answer A, B, C or D to each of the questions. (1pt)

Josh is one of the gifted seventh graders at an international lower secondary school with over 800 students aged from 11 to 15. It also has modern facilities and well-qualified teachers, which can provide Josh and his friends with the best learning conditions. Josh has a great passion for science. He likes doing interesting experiments in the science laboratory under the guidance of his teacher. He finds these experiments about electricity or light quite useful and practical. The computer room is also a place where he often goes after class to search for necessary information about safe, funny and simple experiments on the Internet. He also does many science projects with his partners there. With great efforts, he hopes he will become a scientist in the future

1. What is the passage mainly about?
A. An international school with hundreds of students.
B. A gifted student’s dream.
C. A good learning environment for a gifted student.
D. The gifted seventh graders
2. Who helps Josh to conduct the science experiments in the school lab?
A. Josh’s teacher.
B. Josh’s partner.
C. Josh’s classmate.
D. Josh’s best friend
3. What does Josh think about the science experiments?
A. They are safe and practical.
B. They are useful and practical.
C. They are funny and practical.
D. They are necessary and practical.
4. What does the word there in line 11 mean?
A. On the Internet.
B. In the science laboratory.
C. In the computer room.
D. In his classroom.
5. How can he achieve his dream of becoming a scientist?
A. Try his best.
B. Read many physics books.
C. Watch science programmes on TV.
D. Have well-qualified teachers

PART D: WRITING (2,0 pts)

I. Reorder the words to make sentences. ((0,6 pt)

1. interesting/ Playing / very/ is/ beach games/.

……………………………………………………………………………………….

2. that one/ not/ painting/ as/ This/ is/ as/ expensive/.

……………………………………………………………………………………….

3. community/ There/ help/ are/ things/ many/ can/ you/ to your/ do/.

……………………………………………………………………………………….

II. Write the correct sentences using the cue words. (0,4 pt)

1. He/ different/ his brother.

………………………………………………………………………………

2. I/ have/ toothache/ yesterday/ because/ I/ eat/ many/ sweets /.

………………………………………………………………………………

III/ Write a letter to your friend inviting him/her to take part in your birthday party. You can use the following suggestions. (about 60 – 80 words) (1pt)

 • Date of the party
 • Place of the party
 • Time of the party
 • Activities at the party
 • Food and drinks

Dear …………,

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

TEST 2

LISTENING:

I. Listen to the conversation between Tom and Jack. Circle the best answer A, B, C or D. You will listen TWICE. (1.2ms)

1. What is the interview about?

A. Jack’s hobby B. a sport club
C. a birthday present D. a holiday

2. What is Jack’s hobby?

A. creating paper B. folding paper C. recycling paper D. reusing paper

3. How long has Jack had his hobby?

A. for two weeks B. for two months C. for two years D. for two days

4. Where did Jack start his hobby?

A. in Japan B. in Spain C. in India D. in Korea

5. What does Jack say about his hobby?

A. It’s difficult. B. It’s expensive. C. It’s cheap. D. It’s boring.

6. Which does Jack do with the stuff he made?

A. give them to his parents B. keep them in a box
C. sell them D. throw them into the rubbish bin

II. Listen to a conversation between Tom and Ha about Tom’s volunteer work. Decide if the statements are true (T) or false (F). Circle T or F. You will listen TWICE. (0.8m)

7. Tom is a member of the Youth Club. T F
8. At the nursing house, Tom and friends cook for the elderly. T F
9. Tom and friends go to orphanages to help students learn English. T F
10. Ha feels very excited about Tom and his friends’ work. T F

PHONETICS, VOCABULARY & GRAMMAR

I. Choose the word whose underline part is pronounced differently from that of the others (0.4m)

11. A. chef B. chair C. cheek D. chance

12. A. hot B. cottage C. compose D. lot

II. Choose the best option (A, B, C or D) to complete these sentences. (1.2ms)

13. There is …………….cooking oil in the bottle.

A. a lot of B. lots of C. some D. any

14. ……………. milk do you drink every day ?

A. How much B. How many C. How often D. How about

15. Does the school year start ……………. September?

A. in B. on C. at D. during

16. My father loved ……………. horse-riding when he lived in France.

A. doing B. going C. playing D. taking

17. He has a bad ……………. of going to bed late at night.

A. time B. hobby C. habit D. activities

18. They ……………. a lot of photos at the school festival yesterday.

A. take B. took C. taken D. takes

III. Use the correct form of the word in bracket. (0.4m)

19. It is …….to eat a lot of sweetened food and drinks. (health)

20. I think staying at home all day is ……because I don’t know what to do. (bore)

READING

I. Choose the correct answer A, B, C or D to fill in each blank in the following passage.(1.2ms)

Mark has a lot of hobbies and interests. He usually (21)———- up early, so he can jog before school. After school, Mark often (22)———– a horse at the riding club near his home. Sometimes he goes riding on Sunday afternoons. He also (23)———– music. He goes to choir practice on Wednesday and Saturday evenings. (24)———– Saturday mornings, he usually waters the plants and trees in the garden with his mum. He seldom watches TV because he likes doing things (25)———- . He has a lot of friends and he (26)———football with them twice a week. He’s a happy boy!

21. A. gets B. stays C. get D. stay

22. A. cycles B. drives C. rides D. goes

23. A. makes B. loves C. does D. listens

24. A. on B. in C. at D. from

25. A. inside B. behind C. into D. outside

26. A. is playing B. plays C. play D. to play

II. Read the passage and answer the questions. (0.8m)

Who are the best drivers? Which drivers are the safest on the roads? According to a recent survey, young and inexperienced drivers are the most likely to have an accident. Older drivers are more careful. Young men have the worst accident records of all. They often choose faster cars with bigger engines. One of the most interesting facts in the survey is that passengers have an effect on the driver. When young male drivers have their friends in the car, their driving becomes worse . When their wife or girlfriend is in the car, however, their driving is better. But this is not true for women. Their driving is more dangerous when their husband or boyfriend is in the car. However, if their small children are riding in the car, they drive more slowly and safely.

27. Are young and inexperienced drivers the best drivers?

……………………………………………………………………………………………………..

28. Why do young men have the worst accident records of all?

……………………………………………………………………………………………………..

29. When young male’s driving become worse?

……………………………………………………………………………………………………..

30. Do women drive dangerously when their small children are riding in the car?

……………………………………………………………………………………………………..

WRITING

I. Rewrite the sentence without changing its meaning using the given beginning of each sentence. (1.0m)

31. His picture is not like mine

-> His picture is ……………………………………………………………………………….

32. The blue dress is more expensive than the red dress

-> The red dress……………………….………………………………………………………

33. My brother’s hobby is playing football.

-> My brother enjoys ………………………………………………………………………………………..

34. Raising funds for poor children is one thing you may do.

->You might…………………………………………………………………………………….

35. I much prefer country life to city life.

-> I think living in the countryside is…………………………………………………………

II. Write an email of 80 words to your friend Helen to invite her to an event for students. You can use the following questions as cues. (1.0m)

36. When is the event?

37. Where is the event?

38. What are the activities at the event?

39. When will you meet Helen to go to the event?

40. Where will you meet Helen to go to the event?

TEST 3

A. LISTENING

Part 1: Listen and look ; Listen and tick () the box. ( 1 point )

1. How many suitcases will they take?

A. two suitcases B. four suitcases C. five suitcases

2. What time does the plane leave?

A. eleven fifteen B. quarter past twelve C. half past twelve

3. Where will the family have lunch?

A. at the airport B. at the hotel C. on the plane

4. What must Mum remember to put in her bag?

A. a torch B. money C. dictionary

5. What will Paul wear tomorrow?

A. jeans and T-shirt B. shorts and T-shirt C. jeans and sweater

Part 2: Listen and look , then write the correct answer. There is one example. (1 p)

Dad’s birthday

Have a party on : ……….Sunday…………………………..

(1.) Start : at ____________________________.
(2.) Number of people : ______________________________.
(3.) Colour of cake: ______________________________.
(4.) Tidy the : the ___________________________.
(5.) Present : ______________________________.

B. LANGUAGE FOCUS

I. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part. Circle A, B, or C.

( 0,4 point)

1. A. ham B. lamb C. plate

2. A popular B. control C. drops

II. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B, or C .(1,6 point)

3. ________ is hot food that is quick to cook, and is served very quickly in a restaurant.

A. Hot food B. Fast food C. Hamburgers

4. To protect our skin from bad condition, we need to use ___________.

A. eye drops B. lip balm C. sun cream

5. ________ bottles of milk does your family need for a week?

A. How much B. How many C. How often

6. At the end of this month, students will give a hand in cooking food for young children at ___________.

A. an orphanage B. a nursing home C. rural area

7. My feelings about this song are _______ what I have imagined before.

A. different from quite B. quite different from C. quite from different

8. There is ________ tofu, but there aren’t ________ sandwiches.

A. some – some B. any – some C. some – any

9. Last summer, we ___________ to give food to homeless people.

A. are volunteering B. volunteered C. volunteer

10. Sam: ___________ you ___________ yesterday afternoon?

Luke: Yes. It was great.

A. Are___ swim B. Do ___ swim C. Did ___ swim

III. Choose the word or phrases that needs correction. (0,4 point)

1. The students has to sit for the final exam in June

A B C D

2. Chu Van An Lower secondary school is one of a most famous schools in Hanoi

A B C D

C. READING

Read the passage and choose the correct answer A, B, or C for each blank.(1.0 p)

Last Sunday Nam and many of his friends (1) ___________ a book fair in his neighbourhood. The book fair is an annual charitable activity with a view to collecting money and used books, and donating them (2) ___________ poor students in his community. Like other friends, Nam donated some used student’s books and bought some English short stories, comics and Vietnamese novels. He hoped he could make a small contribution to his community by doing so. There (3) ___________ also some interesting competitions in the book fair, such as answering quizzes about famous books, composing poems, solving secret coded messages, etc. The (4) ___________ received various gifts like handmade cards, cute teddy bears or school things. Unluckily, Nam didn’t win any games, (5) ___________ he still felt very happy.

1. A. donated B. joined C. were

2. A. to B. with C. about

3. A. been B. was C. were

4. A. runner B. winners C. competitors

5. A. but B. and C. so

D. WRITING

I. Put the words in the correct order to make sentences. (0,6 point)

3. to / to / brother / make / learn / how / My / always / wants / pizza/.

🡪 ……………………………………………………………………………………………………………….

4. help / food / We / homeless / clothes / kids / with / and / often /.

🡪 ……………………………………………………………………………………………………………….

5. cakes / of / flour / make / 500 / grams / to / Tina / needs / some / .

🡪 ……………………………………………………………………………………………………………….

II. Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed above it. ( 1,0 point )

1. Nam is taller than Ba.(as …….. as )

🡪 Ba is not ……………………………………………………………….…………

2. Lan’s book is not the same as mine.( different from)

🡪 Lan’s book is………………………………………………………………….…..

3. My school is bigger than my sister’s school..(not as ……….. as )

🡪 My sister’s school is …………………………………………………………………………………

4. What is the price of a kilo of this pork?

🡪 How much ……………………………………………………………………………………………….?

5. Hellen has five new English books in her bag ( Make questions )

🡪 How ………………………………………….……………………………………………?

TEST 4

A. LISTENING. (2.0 pts)

I. Listen and tick the box. (1.0 pt)

1. What has Richard hurt ?

2. Where are Richard’s football shorts ?

3. What does Richard need for football ?

4. What is Richard going to do on Friday evening ?

5. What’s Richard going to do first ?

II. Listen and write. There is one example. (1.0 pt)

My aunt’s job

Kind of job: cook

1. Where she works: in a.…………………………………………….

2. How she gets there: by……………………………………………….

3. Time she starts work: ……………………………………………..a.m

4. What she makes: …………………………………………………

5. What she wears at work: …………………………………………………

B. LANGUAGE. (3.0 pts)

Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C

1. A. how B. low C. slow

2. A. stopped B. played C. listened

Choose the best option (A, B, C or D) to complete these sentences.

3………………. have you had your hobby? ~ For three years.

A. How much B. How long C. How often

4. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has ……………….

A. flu B. sunburn C. spots

5. You need to be ……………….to follow eggshell carving because it may take two weeks to complete one shell.

A. paitent B. interested C. fast

6. She wants to lose weight, ………………. he began jogging last Sunday.

A. because B. and C. so

7. Eat……………junk food and do…………..exercies to keep fit and stay healthy.

A. less/more B. more/ more C. more/ less

8. If you love flowers and plants, your hobby is……………….

A. collecting B. doing gardening C. dancing

9. My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is……………….

A. funny B. interesting C. dangerous

10. Ngoc loves ………………… outdoors with trees and flowers.

A. plays B. play C. playing

11. Tim: “I feel itchy and my nose is running”. Doctor: “……………….”.

A. Wash your hair more. B. I think you have the flu. C. Drink more water. Eat less meat

12. Shall we go camping this weekend?

A. That’s a good idea. B. You’re welcome. C. Yes, you’re right.

13. My school is ……………….it was when I last visited it 2 years ago.

A. same as B. the same C. different from

Circle the letter A, B, C or D under the word/ phrase that needs correcting.

14. I felt excting when I visited my old village with my friends last week.

A B C D

15. you should does homework carefully before going to school.

A B C D

C. READING. ( 2.5 pts)

I. Choose the best answer to fill in the blank. (1.0 pt)

Model making means making very small replicas of real life objects. You can (1) ………… models of many things world. But the most (2)………… models are models of people, aircraft,and war manchines like tanks or ships. Another very popular type of model making is architectural. It means that people make models (3)……………..buildings and even groups of buildings.The first thing to do is to indentify the item you like the most. (4) ……………..should be practical and affordable. The planes will be in kit form and you will have the joy of assenbling the full model plane. If you (5)……….. new to this hobby, you should something simple to start with.

1. A. making B. to make C. make

2. A. good B. popular C. bad

3. A. Of B. in C. at

4. A. They B. It C. them

5. A. are B. was C. is

II. Read the passage and, for Questions 1 – 5, choose the best option. ( 1.5 pts)

Many people continue to forget breakfast despite its being the most important meal of the day. Busy people often go out the door in the mornings without giving their bodies the energy they need to handle a long day at work. They end up feeling tired by the afternoon and resort to the office snack machine or biscuit tin.

Loysa Hourigan, from Nutrition Australia, said that catching up on food at lunchtime did not provide the body with enough sustenance to keep it going for the rest of the day. “Even if you have had lunch, you won’t have as much food as you need. Your brain gets depleted of glucose and you feel tired.” Ms. Hourigan said.

According to Ms. Hourigan, wholegrain bread and cereals provide endurance. Milk, eggs, and baked beans provide protein, which helps people to be alert. Rolled oats are also an excellent endurance food.

1. According to the passage, people should………… …….

A. have breakfast B. forget lunch C. not have breakfast

2. The word energy in the passage means……………..

A. food B. meal C. calories

3. Ms. Hourigan said that if we did not have breakfast, we would feel tired because……………

A. our brain ran out of glucose

B. our brain was full of glucose

C. there was no oxygen in our

4. According to Ms. Hourigan, which of the following is NOT mentioned as endurance foods?

A. roll oats B. bananas C. whole grain bread

5. Loysa Hourigan might work as a …………………

A. teacher B. nutritionist C. businesswoman

D. WRITING.

I. Rewrite the following sentences, using the given words and beginnings. (1.0 pt)

1. This is the last time I go to this restaurant.

-> I certainly will…………………………………………………………………………..

2.My younger brother likes collecting coins

.=> My younger brother is………………………………………………

3. Many people think that using computer is time-consuming .

=> Many people find…………………………………………………….

4. Lan is a better swimmer than my brother.

→ My brother can’t……………………………..……………………………

5. His book is not the same as hers.

=>His book is…………………………………………………………………………

II. Write a paragraph about eating habits in your family (about 80-100 words). (1.5 pts)

These questions may help you:

– How many meals does your family have a day?

– What food does your family like eating for breakfast/ lunch/ dinner?

– What time does your family often have breakfast/ lunch/ dinner?

– What do you think about food in your family?

– What do you think about eating habits in your family?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *